--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.sections.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest

Z menu zaplecza administracyjnego wybierz pozycję Artykuły → Sekcje artykułów [Content → Section Manager] albo naciśnij ikonę skrótu Sekcje [Content → Section Manager] na stronie Panel kontrolnyl].

Opis

Strona Sekcje artykułów [Section Manager], nazywana menedżerem sekcji, jest miejscem, w którym możesz modyfikować właściwości istniejących sekcji i tworzyć nowe. Artykuły w Joomla! są przypisywane do sekcji i kategorii, W każdej sekcji jest jedna lub więcej kategorii. Każda kategoria należy do jednej nadrzędnej, źródłowej sekcji. Specjalna sekcja Nieprzypisane ma jedną specjalną kategorię zwaną również Nieprzypisane.

Menedżer sekcji artykułów zawiera listę sekcji artykułów, umożliwia zmianę ich właściwości, kopiowanie i przenoszenie do innych sekcji, usuwanie, publikowanie oraz tworzenie nowych sekcji.

Sekcje i kategorie służą organizacji artykułow. Przykładowo witryna mogłaby mieć następującą strukturę:

 • Ludzie
  • Wolontariusze, Kadra, Uczestnicy forum
 • Projekty
  • Wielkie projekty, Małe projekty
 • Wydarzenia
  • Wydarzenia lokalne, Wydarzenia regionalne

W tym przykładzie Ludzie, Projekty i Wydarzenia byłyby sekcjami. Podtematy w każdej sekcji (np. Wolontariusze, Kadra i Uczestnicy forum byłyby kategoriami. Dodając artykuł, można go przypisać do sekcji, np. Ludzie i do kategorii, np. Uczestnicy forum.

Można tworzyć dowolną ilość sekcji i kategorii. Joomla! ma wbudowaną specjalną sekcję i kategorię nazwa Nieprzypisane [Uncategorized]. Umożliwiają one tworzenie artykułów nie należących do żadnej kategorii i sekcji.

Sekcje zastosowane są z dwóch powodów. Pierwszy - aby zapewnić różne formy prezentacji artykułów na stronach witryny. Strony typu przegląd artykułów w sekcji oraz lista kategorii artykułów w sekcji umożliwiają prezentację w witrynie wielu artykułów należących do jednej sekcji. Tak np. w przykładzie powyżej, można by mieć stronę poświęconą projektom, na której prezentowane byłyby artykuły z sekcji Projekty. Drugi powód - sekcje pozwalają łatwiej zarządzać artykułami na stronie menedżera artykułów. Jeśli mamy duża ilość artykułów, możemy - korzystając z filtra, ograniczyć wyświetlanie tylko do artykułów z jednej sekcji.

Zrzuty ekranu

15 section manager.png

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się lista wszystkich sekcji. Gdy mamy dużą ilość sekcji, w przeglądaniu ich listy i wyszukiwaniu mogą pomóc filtry, pasek nawigacyjny pod tabelą i narzędzia sortowania.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę sekcji rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny:

 • według tytułu,
 • według praw dostępu,
 • według stanu publikacji - najpierw włączone lub wyłączone.

Informacje w kolumnach tabeli

Poniżej objaśniamy, jakie informacje umieszczono w kolejnych kolumnach. Znaczenie informacji w tabeli jest następujące:

 • #: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.
 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Tytuł [Title]: sygnalizuje temat, treść lub zadanie artykułu, kategorii, sekcji, pozycji menu, modułu itp. Można go zmodyfikować. W przypadku tytułu pozycji menu - wyświetlany w menu. W pozostałych przypadkach może być wyświetlany na stronach witryny. Klikając tytuł pozycji, można otworzyć edytor jej właściwości.
 • Publikacja [Published]: wskazuje, czy element treści można przeglądać na stronach witryny w głównej części strony lub w module. Stan publikacji można zmienić, naciskając ikony w tej kolumnie. Kliknięcie ikony Nieopublikowane (czerwony X) powoduje opublikowanie elementu, kliknięcie ikony Opublikowane - zatrzymuje publikację.
 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciskaj strzałki w kolumnie Kolejność (Porządek) albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] - symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
 • Dostęp [Access Level]: określa, kto ma prawo przeglądać artykuł, kategorię, strony udostępniane przez daną pozycję menu, moduł, itd. Aktualne opcje:
  • Powszechny [Public]: prawo ma każdy odwiedzający witrynę;
  • Rejestrowany [Registered]: prawo mają tylko zalogowani użytkownicy;
  • Specjalny [Special]: prawo mają użytkownicy z uprawnieniami autora lub wyższymi;
Możesz zmienić prawo dostępu, klikając nazwę poziomu dostępu w tej kolumnie.
Kliknięcie nazwy Powszechny zmieni poziom dostępu na Rejestrowany, kliknięcie nazwy Rejestrowany zmieni na Specjalny, a kliknięcie nazwy Specjalny przywróci poziom Powszechny.
 • Kategorii [# Categories.]: ilość kategorii przypisanych do sekcji artykułów. Kategorie tworzymy na stronie Kategorie.
 • Aktywnych [# Active]: łączna ilość opublikowanych i nieopublikowanych artykułów w kategorii (bez umieszczonych w Koszu - stąd angielskie # Active).
 • W koszu [Trashed]: ilość pozycji z tego menu umieszczonych w koszu. Można je przywrócić na swoje miejsce. Po odzyskaniu z kosza zostaną oznaczone jako Nieopublikowane.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! podczas zakładania każdej nowej pozycji - artykułu, kategorii, sekcji, konta użytkownika, menu itd. Wykorzystywany wewnątrz do rozpoznawania pozycji, np. w odnośnikach. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.

Przybornik

W przyborniku w prawym górnym rogu okna znajdują się następujące przyciski:

15 sectionmanager toolbar.png

Funkcje przycisków w przyborniku są następujące:

 • Publikuj [Publish]: powoduje opublikowanie jednej lub wielu pozycji, czyli czyni je widocznymi na witrynie. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, które chcesz udostępnić internautom i kliknij ten przycisk.
 • Nie publikuj [Unpublish]: wstrzymuje publikację pozycji. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, których publikację chcesz zakończyć lub wstrzymać chwilowo i kliknij ten przycisk.
 • Kopiuj [Copy]: rozpoczyna kopiowanie zaznaczonego elementu, np. artykułu, pozycji menu. Aby skopiować jeden lub więcej elementów, zaznacz pole wyboru przy ich nazwie i kliknij ten przycisk. Na nowym ekranie zostaną wyświetlone tytuły kopiowanych pozycji oraz - po lewej stronie - lista wyboru lokalizacji, do której pozycja (pozycje) zostaną skopiowane. Aby zakończyć kopiowanie, zaznacz pożądaną lokalizację i kliknij przycisk Kopiuj. Aby zrezygnować, naciśnij Anuluj [Cancel].
 • Usuń [Delete]: rozpoczyna usuwanie zaznaczonego elementu - kategorii, sekcji, menu, artykułu, konta użytkownika. Zaznacz pozycje, które chcesz usunąć i naciśnij tę ikonę, a następnie potwierdź swą decyzję. Możesz ją również anulować. Usunięcie pozycji jest nieodwracalne.
Uwaga: Przycisk Usuń działa nieco inaczej niż podobny przycisk Kosz [Remove]. Pozycje przeniesione do Kosza (artykuły, odnośniki w menu) można przywrócić (odzyskać).
 • Zmień [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności pozycji - sekcji, kategorii, pozycji menu, kategorii, sekcji, artykułu, konta użytkownika. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję, np. menu, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć jej tytuł w wykazie. Możesz również przejść do trybu edycji, klikając w tabeli nazwę sekcji, kategorii, użytkownika, itp.
 • Utwórz/Nowy [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji, np. menu, kategorii, sekcji, artykułu, konta użytkownika, przenosi na stronę edytora własności pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nową pozycję - artykuł, kategorię, sekcję, konto użytkownika, odnośnik w menu.
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Filtry

Ilość pozycji na liście można ograniczać za pomocą filtrów - jednego lub ich kombinacji. W przypadku sekcji artykułów dysponujemy filtrami tytułów lub ID, stanu publikacji oraz - jak wszędzie - ilości pozycji na jednej stronie.

Możliwe są dowolne kombinacje filtrów. Przykładowo, korzystając z odpowiedniej kombinacji filtrów, można na przykład wybrać tylko sekcje opublikowane zawierające w tytule znak „G”.

Filtr tytułów lub ID

W lewym rogu tuż nad wierszem nagłówkowym tabeli znajduje się filtr z dwoma przyciskami, jak na ilustracji poniżej:
15 article manager filter1.png

 • Filtruj [Filter]: ustala kryterium filtrowania - wpisz tytuł lub dowolny fragment tytułu albo jakiś numer identyfikacyjny (ID). Na przykład, gdy wpiszesz "ooml", zostaną wyświetlone pozycje ze słowem "Joomla!" w różnych przypadkach. Jeśli wpiszesz jakąś cyfrę, np. 9, to w tabeli pozostaną jedynie pozycje, których numer identyfikacyjny zawiera tę cyfrę, a więc np. 9, 19, 99, 109 itd. Uwaga: w Joomla 1.0 wymagane było wpisanie co najmniej 3 znaków bez spacji, w Joomla 1.5 można wpisać tylko jeden znak.
 • Idź [Go]: uruchamia filtr - ogranicza listę do pozycji spełniających kryteria określone filtrem tytułu lub ID. Zamiast przycisku Idź można nacisnąć klawisz [Enter] albo dowolny fragment nieaktywnej przestrzeni w okolicy filtra.
 • Wyczyść [Reset]: zeruje wszystkie filtry (nie tylko filtr tytułów i ID).

Filtr stanu publikacji

Po prawej stronie nad wierszem nagłówkowym tabeli znajduje się filtr przedstawiony poniżej:

15 section filtr status.png

 • Wybierz stan [Select State]: ogranicza wyświetlanie elementów zgodnie z wybranym zakresem. Z listy rozwijanej wybierz status pozycji, które chcesz wyświetlać: Opublikowane bądź Nieopublikowne. W przypadku artykułów dysponujesz ponadto opcją Archiwalne. W skrytce wiadomości osobistych natomiast można wybrać wiadomości Czytane bądź Nieczytane.

Filtr ilości pozycji

Poniżej dolnej krawędzi tabeli znajduje się filtr Pokaż # [Display #]. Filtr umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie. W Joomla 1.5 na jednej stronie można wyświetlać wszystkie pozycji (w Joomla 1.0 - maksymalnie 50). Jeśli na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona wybraną opcją, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski paginacji (numery stron oraz odnośniki Start, Poprzednie, Następne, Koniec). Zauważ, że w przypadku dużej ilości pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą filtrów powyżej listy.

Porady

 • Naciśnij tytuł sekcji by zmienić jej właściwości.
 • Kliknij zieloną fiszkę lub czerwony X w kolumnie Opublikowane, aby przełączać stan pozycji między Opublikowaną i Nieopublikowaną.
 • Naciśnij tytuł w wierszu nagłówkowym, by posortować sekcje według wartości w tej kolumnie rosnąco (np. od A do Z). Naciśnij ponownie ten tytuł, by posortować sekcje w odwrotnej kolejności (od Z do A).

Tematy pokrewne