--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.users.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest?

Aby przejść na stronę Zarządzanie użytkownikami, z rozwijanego menu zaplecza wybierz pozycję Witryna → Użytkownicy [Site → User Manager] albo na stronie startowej zaplecza naciśnij ikonę skrótu Użytkownicy [User Manager].

Opis

Na tej stronie możesz przeglądać listę użytkowników witryny, porządkować ją w różny sposób. Możesz również zmodyfikować dane oraz tworzyć nowe konta użytkowników witryny.

Strona Zarządzanie kontami użytkowników umożliwia:

 • przeglądanie listy zarejestrowanych użytkowników
 • natychmiastowe wylogowanie zaznaczonych użytkowników
 • zakładanie nowych kont użytkowników
 • usuwanie istniejących kont użytkowników
 • przeszukiwanie istniejących kont użytkowników
 • modyfikację istniejących kont użytkowników
 • wywołanie edytora listu elektronicznego do dowolnego użytkownika

Zrzut ekranu

15 user manager.png

Informacje w kolumnach tabeli

W tabeli z listą użytkowników zobaczysz kilka kolumn. Znaczenie informacji w tabeli jest następujące:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że konto użytkownika może być aktualnie modyfikowane przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował konto. Wstrzymaj się z edycją konta, dopóki edytuje je inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Globalne odblokowanie.
 • Nazwa [Name]: pełna nazwa pozycji. Na przykład reklamy, klienta, pozycji menu, nazwa własna użytkownika - imię, nazwisko, imię i nazwisko, itp. Jest łączem. Gdy klikniesz nazwę, zostanie otwarty edytor właściwości elementu.
 • Użytkownik [Username]: unikalna nazwa, wykorzystywana do sprawdzania tożsamości w procesie uwierzytelniania, identyfikator konta użytkownika, umożliwia logowanie się na witrynie lub zapleczu. Inaczej login, niekiedy także: Nazwa użytkownika.
 • Zalogowany [Logged in]: informuje, czy użytkownik jest aktualnie zalogowany na witrynie lub zapleczu. Ikona zielonej fiszki widoczna w kolumnie oznacza, że użytkownik jest aktualnie zalogowany. Brak ikony mówi, że użytkownik nie jest zalogowany.
 • Włączone [Enabled]: informuje, czy konto użytkownika jest aktywne. Ikona zielonej fiszki oznacza, że konto jest włączone i użytkownik może się logować na witrynie lub zapleczu oraz korzystać z przyznanych uprawnień. Czerwony 'X' sygnalizuje, że konto nie zostało jeszcze uaktywnione przez użytkownika albo zostało zablokowane przez administratora. Możesz kliknąć ikonę w tej kolumnie, aby zmienić status użytkownika i zablokować bądź odblokować konto.
 • Grupa [Group]: nazwa grupy, do której użytkownik został przypisany, decyduje o uprawnieniach użytkownika. Może to być: Zarejestrowany [Registered], Autor [Author], Redaktor [Editor], Wydawca [Publisher], Operator [Manager], Administrator lub Główny administrator [Super Administrator]. Przypisanie użytkownika do jednej z domyślnych grup określa uprawnienia użytkownika.
 • Adres e-mail [E-Mail]: adres poczty elektronicznej użytkownika. Kliknij adres, aby w nowym oknie otworzyć swój program pocztowy, napisać i wysłać list do użytkownika.
 • Ostatnia wizyta [Last visit]: data ostatniego logowania użytkownika.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! podczas zakładania każdej nowej pozycji - artykułu, kategorii, sekcji, konta użytkownika, menu itd. Wykorzystywany wewnątrz do rozpoznawania pozycji, np. w odnośnikach. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.

Filtry

Ilość pozycji na liście można ograniczać za pomocą filtrów - jednego lub ich kombinacji. W przypadku listy użytkowników dysponujemy filtrem nazw lub ID, filtrem grup i statusu użytkownika oraz filtrem ilości pozycji na jednej stronie.

Możliwe są dowolne kombinacje filtrów. Przykładowo, korzystając z odpowiedniej kombinacji filtrów, można wybrać tylko użytkowników zalogowanych, należących do grupy autorów, których nazwa albo adres email zawierają znak „G”.

Filtr nazw lub ID

W lewym rogu tuż nad wierszem nagłówkowym tabeli znajduje się filtr z dwoma przyciskami, jak na ilustracji poniżej:

15 article manager filter1.png

 • Filtruj [Filter]: ustala kryterium filtrowania - wpisz nazwę lub dowolny fragment nazwy użytkownika albo adresu poczty elektronicznej albo numer identyfikacyjny (ID).
 • Idź [Go]: uruchamia filtr - ogranicza listę do pozycji spełniających kryteria określone filtrem nazw i ID. Zamiast przycisku Idź można nacisnąć klawisz [Enter] albo dowolny fragment nieaktywnej przestrzeni w okolicy filtra.
 • Wyczyść [Reset]: zeruje wszystkie filtry (nie tylko nazw i ID).

Filtr grupy i statusu

Po prawej stronie nad wierszem nagłówkowym tabeli znajdują się dwa filtry, przedstawione poniżej:

15 user manager filter.png

 • Wybierz grupę [Select Group]: na liście rozwijanej zaznacz nazwę grupy użytkowników, którą chcesz wyselekcjonować. W tabeli zostaną wyświetleni tylko użytkownicy z zaznaczonej grupy.
 • Wybierz stan [Select State]: na liście rozwijanej zaznacz stan Zalogowany, aby ograniczyć listę użytkowników do aktualnie zalogowanych na witrynie lub zapleczu.

Filtr ilości pozycji

Poniżej dolnej krawędzi tabeli znajduje się filtr Pokaż # [Display #], umożliwiający zmianę ustawienia globalnego decydującego o ilości pozycji wyświetlanych na jednej stronie. Aby chwilowo zmienić ustawienie globalne, wybierz z rozwijanej listy jedną z możliwości.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik':

15 user manager toolbar.png

Rola przycisków:

 • Wyloguj [Logout]: kończy natychmiast sesję zalogowanego użytkownika. Zaznacz pola wyboru przy jednym lub wielu użytkownikach, których chcesz wylogować i kliknij ten przycisk. Użytkownicy zostaną natychmiast wylogowani. Opcja może być przydatna w różnych momentach. Pozwala m.in. zamknąć sesję użytkownikowi, który czyni jakieś szkody, a następnie zablokować go.
 • Usuń [Delete]: rozpoczyna usuwanie zaznaczonego elementu - kategorii, sekcji, menu, artykułu, konta użytkownika. Zaznacz pozycje, które chcesz usunąć i naciśnij tę ikonę, a następnie potwierdź swą decyzję. Możesz ją również anulować. Usunięcie pozycji jest nieodwracalne.
Uwaga: Przycisk Usuń działa nieco inaczej niż podobny przycisk Kosz [Remove]. Pozycje przeniesione do Kosza (artykuły, odnośniki w menu) można przywrócić (odzyskać).
 • Zmień [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności pozycji - sekcji, kategorii, pozycji menu, kategorii, sekcji, artykułu, konta użytkownika. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję, np. menu, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć jej tytuł w wykazie. Możesz również przejść do trybu edycji, klikając w tabeli nazwę sekcji, kategorii, użytkownika, itp.
 • Utwórz/Nowy [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji, np. menu, kategorii, sekcji, artykułu, konta użytkownika, przenosi na stronę edytora własności pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nową pozycję - artykuł, kategorię, sekcję, konto użytkownika, odnośnik w menu.
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Porady

 • Naciśnij nazwę użytkownika, aby edytować właściwości jego konta.
 • Naciśnij adres e-mail użytkownika, aby wysłać do niego list elektroniczny.
 • Naciśnij zieloną fiszkę albo czerwony 'X' w kolumnieWłączone, aby zmienić status użytkownika.
 • Naciśnij tytuł kolumny, aby uporządkować użytkowników rosnąco lub malejąco według tej kolumny.


Tematy pokrewne

© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu {{{1}}} udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Joomla! Official Documentation Wiki