--=REKLAMA=--

Pomoc15

Screen.sections.edit.15

Z Joomla!WikiPL

Gdzie to jest

Strona jest dostępna dopiero po wybraniu z rozwijanego menu zaplecza pozycji Artykuły → Sekcja artykułów [Content → Section Manager albo naciśnięciu ikony skrótu Sekcje [Section Manager] na stronie Panel startowy.

Aby dodać sekcję, naciśnij przycisk Utwórz w przyborniku na pasku narzędzi w prawym górnym rogu. Aby zmodyfikować własności istniejącej sekcji, naciśnij jej tytuł w tabeli albo zaznacz pole wyboru przy tytule sekcji, a następnie kliknij przycisk Zmień w przyborniku.

Opis

Strony edytora sekcji artykułów umożliwiają tworzenie nowych sekcji artykułów oraz modyfikację szczegółów sekcji utworzonych wcześniej. Sekcje to kolekcje kategorii artykułów zgrupowanych ze względu na jakieś kryterium: temat, rodzaj, typ. Sekcje i kategorie pozwalają na prezentację w witrynie artykułów pokrewnych, powiązanych tematycznie. Wszystkie nowo tworzone artykuły są przypisywane do wyznaczonej sekcji albo do specjalnej sekcji nazwanej Nieprzypisane. Do sekcji artykułów można utworzyć łącza w menu, generujące: listę kategorii artykułów sekcji, przegląd artykułów w sekcji oraz przegląd archiwum artykułów z sekcji.

Zrzut ekranu

15 ection edit.png

Szczegóły

 • Zasięg [Scope]: pole nieedytowane. Informuje, jaki typ elementów treści obejmuje sekcja ("Content" oznacza artykuły).
 • Tytuł [Title]: napis oznaczający i określający element, sygnalizuje temat, treść lub zadanie artykułu, kategorii, sekcji, pozycji menu, modułu itp. Wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie. W przypadku tytułu pozycji menu - tytuł wyświetlany jest w menu. W przypadku tytułu pozycji menu - tytuł wyświetlany jest w menu. W pozostałych przypadkach może być wyświetlany na stronach witryny.
 • Pseudonazwa [Alias]: zastępcza umowna nazwa pozycji - identyfikator. Jeśli pozostawisz to pole puste, Joomla! wypełni je wartością domyślną, stworzoną z tytułu lub nazwy, zapisanej małymi literami z łącznikami zamiast spacji. Możesz wprowadzić tekst zastępczy ręcznie. Pseudonazwa powinna się składać tylko z małych liter, nie może posiadać spacji. Zamiast spacji stosuj zawsze znak łącznika (-). W miejsce znaków charakterystycznych dla polskiego alfabetu, wpisujemy litery bez ogonków czy znaków diakrytycznych, a więc 'a' zamiast 'ą', 'c' zamiast 'ć', itd. Nazwa umowna jest wykorzystywana do generowania prostych adresów internetowych.
Uwaga: Jeśli tytuł zawiera znaki charakterystyczne dla alfabetu polskiego, to w automatycznie utworzonej nazwie zastępczej zostaną one pominięte. W takim przypadku lepiej samemu wpisać tekst nazwy umownej albo dokonać potem niezbędnej poprawki.
 • Publikacja [Published]: decyduje o dostępności elementu treści - artykułu, kategorii, pozycji menu, itd. na stronach witryny. Element opublikowany jest widoczny (udostępniony), element nieopublikowany jest niewidoczny. Standardowo zaznaczana jest opcja Tak. Zaznacz Nie, aby wstrzymać chwilowo lub na stałe udostępnianie elementu.
 • Porządek [Order]: określa kolejność wyświetlania elementów, np. artykułów, sekcji, kategorii, modułów. Wybierając kolejność z listy rozwijanej, można zaznaczyć opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy. Można również zaznaczyć jeden z istniejących elementów. W takim przypadku element zostanie umieszczony przed zaznaczonym. Kolejność ustaloną na stronie edytora własności elementu, np. sekcji czy kategorii, można zmienić na stronie menedżera.
 • Poziom dostępu [Access Level]: określa, kto ma prawo przeglądać pozycję - artykuł, kategorię, sekcję, moduł lub stronę. Aktualne opcje:
  • Powszechny [Public]: prawo ma każdy odwiedzający witrynę;
  • Rejestrowany [Registered]: prawo mają tylko zalogowani użytkownicy;
  • Specjalny [Special]: prawo mają użytkownicy z uprawnieniami autora lub wyższymi.
 • Grafika [Image, Contact Image]: obraz ilustrujący stronę (sekcję, kategorię, kontakt, itp.). Jeśli chcesz zilustrować opis kategorii, wybierz obraz z rozwijanej listy. Pliki z grafikami należy umieścić w katalogu 'images/M_images'. Grafiki można wczytać na stronie Media.
 • Położenie grafiki [Image Position]: położenie ilustracji na stronie - po lewej lub prawej stronie tekstu opisu.
 • Opis [Description]: charakterystyka kategorii, sekcji lub innego elementu. Może być wyświetlana np. na stronach typu lista artykułów z kategorii czy lista kategorii w sekcji. Wpisz zwięzły tekst wskazujący na temat, zawartość.

Edytor TinyMCE

Standardowym edytorem, udostępnianym podczas edycji tekstów zarówno na zapleczu, jak i stronie frontowej jest edytor wizualny TinyMCE.

TinyMCE jest niewielkim, ale zaawansowanym wizualnym edytorem HTML, napisanym w JavaScript, przeznaczonym do wykorzystania na stronach internetowych za pomocą którego użytkownicy - posługując się narzędziami graficznymi znanymi z procesorów tekstu typu MS Word czy OO Writer - mogą bez trudu formatować redagowany tekst oraz osadzać w tekstach różne obiekty (łącza wewnętrzne i zewnętrzne, grafiki, inne media, uśmieszki). TinyMCE umożliwia pracę w dwóch trybach:

 • wizualnym (WYSIWYG), w którym użytkownik widzi na ekranie tekst w kształcie zbliżonym lub identycznym do tego, jaki zobaczy w publikacji na witrynie.
 • HTML, w którym doświadczeni użytkownicy mogą umieszczać treść kodowaną językiem HTML.

Pasek narzędziowy edytora dostarcza użytkownikom w trzech wierszach wszystkich niezbędnych przyborów:
15 article tinymce buttons.png

 • Górny wiersz:
  • Kolejne przyciski od lewej strony umożliwiają wyróżnienie zaznaczonego tekstu:
   • Pogrubienie (Ctrl+B): wytłuszcza zaznaczony tekst lub likwiduje wcześniej pogrubiony tekst.
   • Pochylenie (Ctrl+I): nadaje zaznaczonemu tekstowi styl pochylony (kursywa) lub likwiduje pochylenie.
   • Podkreślenie (Ctrl+U): podkreśla zaznaczony tekst jedną linią lub likwiduje podkreślenie.
   • Przekreślenie: przekreśla zaznaczony tekst lub likwiduje przekreślenie.
  • Za nimi znajdują się przyciski wyrównujące bloki tekstu:
   • Do lewej: wyrównuje zaznaczony blok tekstu do lewego marginesu.
   • Wyśrodkuj: rozmieszcza zaznaczony blok tekstu w środku między lewym i prawym marginesem.
   • Do prawej: wyrównuje zaznaczony blok tekstu do prawego marginesu.
   • Wyjustuj: wyrównuje zaznaczony blok tekstu do lewego i prawego marginesu).
  • Style: ustalają dla zaznaczonego tekstu styl podpisu (Caption) albo tytułu nowej strony wyodrębnionej przyciskiem systemowym Podziel stronę. Zaznacz wybrany tekst, a następnie wybierz odpowiedni styl. Zaznaczony tekst zostanie sformatowany zgodnie z regułami określonymi w arkuszu stylów CSS.
  • Formatowanie: ustala funkcję edytowanego bloku tekstu i formatuje zgodnie z regułami CSS określonymi wybranego typu: tekstu wstępnie sformatowanego, akapitu, adresu, nagłówka 1-6 poziomu i innych.
  • Rodzina czcionek: zmienia krój czcionki zaznaczonego tekstu. Zaznacz wskaźnikiem myszki fragment, który chcesz wyróżnić czcionką odmiennego kroju i wybierz odpowiadającą Ci rodzinę czcionki.
 • Drugi wiersz:
  • Wypunktowanie: wstawia lub przekształca zaznaczony blok tekstu w listę nieuporządkowaną (z punktorami).
  • Numerowanie: wstawia lub przekształca zaznaczony blok tekstu w listę numerowaną.
  • Zmniejsz wcięcie: przesuwa blok tekstu w lewą stronę - zmniejsza wcięcie (przesunięcie w lewo).
  • Zwiększ wcięcie: przesuwa blok tekstu w prawą stronę - zwiększa wcięcie (przesunięcie w prawo).
  • Przywróć (Ctrl+Z): przywraca stan sprzed ostatnio wykonanej czynności (Cofnij).
  • Ponów (Ctrl+Y): powtarza ostatnio wykonaną czynności.
  • Wstaw odnośnik: wstawia odnośniki do innych stron, dokumentów lub zakładek wewnątrz redagowanego materiału. Aby wstawić odnośnik, zaznacz tekst, który ma być łączem, a następnie kliknij ikonę. Pojawi się okno dialogowe, w którym podasz szczegóły odnośnika.
  • Usuń odnośnik: usuwa wszystkie połączenia (odnośniki) z zaznaczonej części tekstu. Aby usunąć odnośnik, zaznacz tekst łącza, a następnie kliknij ten przycisk.
  • Wstaw zakładkę: oznacza w redagowanym materiale miejsce, do którego może prowadzić łącze wewnętrzne.
  • Wstaw obrazek: wstawia w zaznaczone miejsce obrazka z dowolnej lokalizacji. Aby wstawić obrazek, umieść kursor w miejscu, w którym chcesz go wyświetlać, a następnie naciśnij ten przycisk. Pojawi się okno dialogowe, w którym podasz adres inne szczegóły prezentacji obrazka.
  • Oczyść kod: usuwa kod HTML, np. z tekstów wklejanych z innych źródeł.
  • Źródło HTML: otwiera w zwykłym edytorze tekstowym kod źródłowy HTML bieżącego tekstu.
  • Znajdź: umożliwia przeszukiwanie tekstu.
  • Znajdź i zamień: umożliwia wyszukanie i zastępowanie w tekście dowolnych ciągów znaków.
  • Wstaw datę: wstawia bieżącą datę.
  • Wstaw czas: wstawia aktualny czas.
  • Buźki: wstawia wybraną ikonę emocji.
  • Media: osadza media odtwarzane przez: QuickTime, ShockWave, RealPlayer i Windows Media Player. Aby osadzić jakiś obiekt, umieść kursor myszki w wybranym miejscu tekstu, a następnie naciśnij przycisk Media. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym dokonasz wyboru medium (podasz adres internetowy) i określenia parametrów prezentacji.
  • Kierunek: od lewej do prawej: zmienia kierunek tekstu ustalony globalnie w parametrach edytora.
  • Kierunek: od prawej do lewej: zmienia kierunek tekstu ustalony globalnie w parametrach edytora.
  • Warstwy: umożliwia tworzenie warstw (dodawanie elementu layer).
   • Na wierzch: przesuwa warstwę na górę,
   • Pod spód: przemieszcza warstwę na dół,
   • Zastosuj pozycjonowanie bezwzględne: umieszcza warstwę w miejscu, w które zostanie przeniesiona.
  • Kolor tekstu: umożliwia zmianę barwy zaznaczonego tekstu.
 • Trzeci wiersz:
  • Linia pozioma: umożliwia wstawienie poziomej linii rozdzielającej.
  • Usuń formatowanie: usuwa kod formatujący czcionki.
  • Pokaż/Ukryj niewidoczne elementy: pokazuje znaki niewidoczne - znaki końca akapitu, spacji, itp. [Znaki niewidoczne].
  • Indeks dolny: przesuwa zaznaczony tekst w dół lub przywraca normalną postać zaznaczonego tekstu.
  • Indeks górny: przesuwa zaznaczony tekst w górę lub przywraca normalną postać zaznaczonego tekstu.
  • Wstaw znak: umożliwia wstawienie znaków specjalnych - niedostępnych na klawiaturze.
  • Linia pozioma: umożliwia wstawienie poziomej linii rozdzielającej i zdefiniowanie jej właściwości.
  • Wstawianie tabeli i jej elementów:
   • Wstaw tabelę: wstawia tabelę w miejscu kursora.
   • Właściwości komórki: umożliwia zmianę właściwości zaznaczonej komórki.
   • Właściwości wiersza: umożliwia zmianę właściwości zaznaczonego rzędu.
   • Wstaw wiersz powyżej: wstawia rząd komórek ponad aktualnie zaznaczonym.
   • Wstaw wiersz poniżej: wstawia rząd komórek poniżej aktualnie zaznaczonego.
   • Usuń wiersz: usuwa bieżący wiersz.
   • Wstaw kolumnę przed: wstawia kolumnę tabeli przed aktualnie zaznaczoną.
   • Wstaw kolumnę za: wstawia kolumnę tabeli za aktualnie zaznaczoną.
   • Usuń kolumnę: usuwa bieżącą kolumnę.
   • Scal komórki: scala zaznaczone komórki.
   • Podziel komórki: przywraca podział zaznaczonej komórki
   • Usuń tabelę: usuwa zaznaczoną tabelę.
  • Pełny ekran: umożliwia przełączanie się do trybu pełnoekranowego.
  • Modyfikuj style CSS: umożliwia włączenie/wyłączenie edytora znacznika style,


Edytor zwykły (bez edytora)

Jeżeli w ustawieniach konta użytkownika nie zostanie wybrany domyślny edytor wizualny, np. TinyMCE, wówczas w trybie edycji artykułów i innych elementów witryny użytkownik dysponuje jedynie zwykłym edytorem (polem tekstowym), w którym może wpisywać zwykły tekst lub tekst kodowany w HTML. Aby zobaczyć, jak redagowany artykuł będzie się prezentować na witrynie, można wówczas skorzystać z przycisku Podgląd.

Zwróć uwagę, że opcja Zwykły edytor może być przydatna, jeżeli zamierzasz umieścić w artykule niestandardowy kod HTML lub inny (np. łącze z systemem płatności PayPal) TinyMCE automatycznie formatuje (a raczej koduje) wpisywany materiał podczas zapisywania. Skorzystanie z opcji Zwykły edytor pozwala zachować w bazie danych kod dokładnie w takim kształcie, jak zostanie wpisany.

Jeśli zdarzają się problemy w poprawnym zachowaniu kodowania HTML, warto chwilowo ustalić w ustawienia konta użytkownika opcję Zwykły edytor i stworzyć potrzebną treść. W takich przypadkach pamiętaj, aby w razie modyfikacji artykułu również wyłączyć chwilowo edytor wizualny, aby nie zniszczyć kodu podczas zapisywania zmienionego materiału.


Przycisk: Grafika

An Image button is located just below the edit window, as shown below:

Image button.png

Przycisk Grafika [Image.]: dostarcza łatwego sposobu osadzania w artykułach i innych tekstach ilustracji. Obrazy muszą być umieszczone w folderze images/stories bądź mogą być wczytane w trakcie pracy nad redagowanym materiałem. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz osadzić ilustrację i naciśnij przycisk Grafika (Wstaw obraz). Pojawi się okno przedstawione na ilustracji poniżej:
15 article image popup.png

 • Katalog [Directory]: aktualny katalog na serwerze, znajdujący się w folderze 'images/stories' głównego katalogu Twojego Joomla. Skorzystaj z listy rozwijanej, aby wybrać podkatalog.
 • W górę [Up]: umożliwia nawigację do nadrzędnych katalogów. Zwróć uwagę, że najwyżej położonym jest katalog 'images/stories'. Nie możesz przenieść się powyżej tego katalogu.
 • Wstaw [Insert]: wstawia zaznaczony obraz. Wstawiony będzie ten obrazek, który jest aktualnie zaznaczony kursorem myszki. Po wstawieniu zobaczysz go wewnątrz edytora artykułu.
 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z osadzania ilustracji, kończy operację i zamyka dodatkowe okno.
 • Podgląd miniatur [Thumbnail Browse Area]: naciśnij miniaturę, aby zaznaczyć obraz. Naciśnij ikonę folderu, aby wejść do podkatalogu.
 • Adres grafiki [Image URL]: adres wpisywany jest automatycznie po zaznaczeniu wybranej grafiki.
 • Wyrównanie [Align]: z listy rozwijanej wybierz odpowiednie położenie ilustracji - z lewej lub prawej strony tekstu.
 • Opis ilustracji [Image Description]: wpisz zwięzłą informację, która będzie wyświetlana w miejscu brakującego obrazka.
 • Tytuł ilustracji [Image Title]: wpisz tytuł obrazka. Tytuł wyświetlany jest przez przeglądarkę w momencie, gdy wskaźnik myszki zostanie ustawiony nad ilustracją.
 • Podpis [Caption]: jeśli zaznaczysz pole wyboru, tytuł zostanie wyświetlony w podpisie obrazka.
 • Przeglądaj [Browse files]: naciśnij ten przycisk, aby wskazać na dysku swojego komputera plik z obrazem do wczytania. Lista wskazanych plików zostanie umieszczona poniżej.
 • Rozpocznij wczytywanie [Start Upload]: po wskazaniu wszystkich plików, które chcesz wczytać, naciśnij ten przycisk. O wczytaniu wszystkich plików powiadomi Cię stosowny komunikat, a miniatury wczytanych plików pojawią się w obszarze roboczym biblioteki mediów.
 • Wyczyść wszystko [Clear Completed]: naciśnij ten przycisk, aby wyczyścić komunikat raportujący o powodzeniu operacji wczytywania plików.

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

15 cat edit toolbar.png

Rola przycisków:

 • Zapisz [Save]: kończy tworzenie pozycji lub wprowadzanie zmian, zachowuje zmiany wprowadzone po poprzedniej operacji zapisywania, kończy pracę i zamyka edytor, przenosi na stronę listy pozycji. Odblokowuje modyfikowane pozycje do edycji przez innych administratorów.
Uwaga: W przypadku komponentu Korespondencja powoduje wysłanie zredagowanej wiadomości i usunięcie jej z edytora.
 • Zastosuj [Apply]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Jeśli podczas tworzenia nowej pozycji umieścisz niezbędne dane, pozycja zostanie utworzona, w przeciwnym przypadku stosowany komunikat powiadomi Cię, jakie informacje są wymagane. Przycisk Zastosuj chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy - użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zamknij [Close]: działa podobnie, jak przycisk Anuluj. Przenosi na poprzednią stronę - do widoku listy bez zapisania zmian wprowadzonych po ostatnim zapisywaniu. Jeśli naciśniesz Zamknij, dodając nową pozycję, nie zostanie utworzona. Jeśli modyfikujesz istniejącą pozycję, zmiany nie zostaną zachowane. Odblokowuje element do edycji przez innych administratorów.
 • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.

Tematy pokrewne