--=REKLAMA=--

Pomoc35

Komponenty Zakładki Kategorie

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Zakładki: Kategorie - Zarządzanie

Ekran Zakładki: Kategorie - Zarządzanie jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Służy do zarządzania kategoriami zakładek. Można tutaj przeglądać listę kategorii zakładek, dodawać je, poprawiać i usuwać oraz decydować o stanie publikacji.

Dostęp

Wybierz z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Komponenty > Zakładki > Kategorie. Możesz również wybrać łącze Kategorie na stronie * Zakładki: Zarządzanie.

Opis

Na tej stronie można poprawić dane istniejących kategorii kontaktów oraz utworzyć nowe kategorie. Można tu także przeglądać listę założonych kategorii, modyfikować ich własności, usuwać niepotrzebne. Zwróć uwagę, że jest to inna, odrębna kolekcja kategorii niż kategorie artykułów, doniesień, kontaktów czy zakładek. Z tego ekranu możesz również przejść na stronę * Zakładki: Zarządzanie.

Strona menedżera kategorii zakładek

Nawigacja lokalna

W lewej części ekranu, tuż pod tytułem strony, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z dwoma łączami:

Menu lokalne na stronie menedżera kategorii zakładek

 • Zakładki [Links]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę * Zakładki: Zarządzanie.
 • Kategorie [Categories]: na stronie Zakładki Kategorie: Zarządzanie odnośnik jest nieaktywny.

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą wszystkich kategorii zakładek. Standardowo kanały zarchiwizowane i wyrzucone do Kosza na liście są niewidoczne. Aby je zobaczyć, trzeba posłużyć się filtrem stanu i wybrać status Wszystkie, Zarchiwizowano lub Wyrzucono do Kosza.

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich kategoriach zakładek. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Dostosuj, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że pozycja może być aktualnie modyfikowana przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował pozycję. Wstrzymaj się z edycją pozycji, dopóki edytuje ją inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat w rozdziale Witryna sekcję Konserwacja - Odblokowanie.
 • Tytuł [Title]: sygnalizuje temat, treść lub zadanie pozycji. Może być wyświetlany na stronach witryny. Klikając tytuł pozycji, można otworzyć edytor jej właściwości, by dostosować ustawienia i poprawić treść.
 • Status [State]: ikona w tej kolumnie wskazuje, stan publikacji pozycji. Zielona fiszka oznacza, że pozycja jest opublikowana. Biały „pączek” w czerwonej otoczce mówi, że pozycja jest nieopublikowana. Kliknięcie ikony Nieopublikowane (czerwony X) powoduje opublikowanie kategorii, kliknięcie ikony Opublikowane - zatrzymuje publikację.
 • Kategoria [Category]: nazwa kategorii, do których przypisano pozycję - artykuł, kontakt, itd. Sygnalizuje temat lub inne kryterium zgrupowania pozycji we wspólnej kolekcji.
 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciśnij tytuł kolumny Kolejność, aby ją rozwinąć i odsłonić strzałki umożliwiające przestawianie. Naciskaj strzałki W górę lub W dół albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] - symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
 • Dostęp [Access Level]: określa poziom dostępu wskazujący na uprawnienia do przeglądania artykułu i wykonywania innych możliwych działań (np. poprawianie, usuwanie, zmiana stanu publikacji. Wybierz poziom dostępu z listy rozwijalnej.
 • Język [Language]: nazwa języka treści. Jeśli Wszystkie, oznacza, że treść będzie widoczna we wszystkich wersjach językowych, jeśli wskazany konkretny język, oznacza, że po włączeniu dodatku Dodatki - Filtr języków oraz modułu Przełącznik języka treść będzie widoczna tylko na stronach wskazanej wersji językowej.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!.

Sortowanie, wyszukiwanie, filtrowanie

Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę kategorii doniesień rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny, według: tytułu, stanu publikacji, poziomu dostępu, kolejności, języka, ID.

Wyszukiwanie

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka kategorii zakładek według nazwy. Wpisz fragment albo cały tytuł kategorii zakładek, którą chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Znajdź. Na liście pozostaną jedynie kategorie, które zawierają w tytule ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

XVII?13. Lokalna wyszukiwarka


Filtrowanie

Po prawej stronie widocznych jest kilka filtrów, umożliwiających wyselekcjonowanie kategorii spełniających zadane kryteria filtrowania. W przypadku listy kategorii zakładek dysponujemy filtrem poziomów zagnieżdżenia, filtrem statusu, filtrem poziomów dostępu, filtrem języka treści.

Ponadto na dole, pod listą dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz - gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach - paskiem nawigacyjnym. Możliwe są dowolne kombinacje filtrów i wyszukiwarki. Przykładowo, korzystając z kilku filtrów można wybrać tylko kategorie zakładek opublikowane, z powszechnym dostępem i przypisane do języka angielskiego, zawierające w nazwie znak "G".

 • Maks. poziomów [Select Max Levels]: filtruje listę, ograniczając wyświetlanie pozycji do głębokości zagnieżdżenia określonego wskazaną liczbą. W przypadku wielopoziomowej struktury menu lub kategorii pomaga uzyskać przejrzystą listę pozycji. Jeśli zaznaczysz 1, zostaną wyświetlone tylko pozycje nadrzędne, jeśli zaznaczysz np. 5, zostaną wyświetlone pozycje nadrzędne i podrzędne do 5 poziomu włącznie.
 • Wybierz status [Select State]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, z rozwijalnej listy pozycji wybierz jeden ze stanów publikacji: Opublikowano [Published], Nie opublikowano [Unpublished], Wyrzucono do Kosza [Trashed], Zarchiwizowano [Archived] albo Wszystkie [All]
 • Poziom dostępu [Select Access]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje przypisane do wybranego poziomu dostępu albo wszystkie.
 • Wybierz język [Select Language]: skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje przypisane do wybranego języka albo wszystkie.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

Poniżej dolnej krawędzi tabeli z wykazem dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz paskiem nawigacyjnym i paginacją, gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

 • Pokaż [Display #]: ogranicznik liczby pozycji. Umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie.
 • Pasek nawigacyjny: gdy na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona opcją wybraną w filtrze liczby pozycji, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski - numery stron oraz odnośniki Start, Poprz., Nast., Koniec.
  • Start [Start]: Kliknij, aby przejść do pierwszej strony.
  • Poprz. [Prev]: Kliknij, aby przejść do poprzedniej strony.
  • Numery stron: Kliknij, aby przejść do żądanej strony.
  • Dalej [Next]: Kliknij, aby przejść do następnej strony.
  • Koniec [End]: Kliknij, aby przejść do ostatniej strony.
 • Paginacja: po prawej stronie paska nawigacyjnego znajduje się informacja wskazująca, która strona i spośród ilu jest aktualnie wyświetlana.

Pamiętaj, że w przypadku dużej liczby pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą omówionych wcześniej filtrów powyżej listy.

Przetwarzanie wsadowe kategorii zakładek

Poniżej listy kategorii znajduje się sekcja Przetwarzanie wsadowe, umożliwiająca wykonanie serii trzech zadań - zmiany poziomu dostępu do wybranych kategorii, a następnie przeniesienie ich bądź skopiowanie do innej kategorii. Wygląd tej części okna przedstawia ilustracja poniżej:

Sekcja Przetwarzanie wsadowe na stronie menedżera kategorii zakładek

Najpierw na liście kategorii należy zaznaczyć pole wyboru przy nazwach kategorii, które chcesz przetworzyć. Znaczenie dostępnych tutaj opcji jest następujące:

 • Ustal poziom dostępu [Set Access Level]: na rozwijalnej liście wyboru zaznacz, jaki poziom dostępu przypisać przetwarzanym kategoriom.
 • Ustal język [Set Language]: na rozwijalnej liście wyboru zaznacz język, do którego chcesz przypisać kopiowaną lub przenoszoną kategorię doniesień albo zachowaj język oryginału.
 • Przenieś / Skopiuj do kategorii [Select Category for Move/Copy]: na rozwijalnej liście wyboru wskaż kategorię, do której chcesz przenieść lub skopiować zaznaczone kategorie.
 • Skopiuj : Przenieś [Copy : Move]: zaznacz jeden z przycisków opcji, by ustalić rodzaj operacji - przenoszenie bądź kopiowanie.

Skorzystaj z przycisków radiowych (opcji), by wskazać, którą z operacji wykonać - kopiowanie lub przenoszenie.

 • Wykonaj [Process]: naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć proces przetwarzania wsadowego wybranych kategorii.
 • Wyczyść [Clear]: naciśnij ten przycisk, aby wyczyścić ustawienia przetwarzania.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie menedżera kategorii zakładek

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz [New]: rozpoczyna tworzenie nowej kategorii, przenosi na stronę edytora własności kategorii. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nową kategorię zakładek.
 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności kategorii. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną kategorię, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć tytuł kategorii w wykazie.
 • Opublikuj [Publish]: powoduje opublikowanie jednej lub wielu kategorii, co umożliwia ich udostępnienie w witrynie. Zaznacz pola wyboru obok tytułów kategorii zakładek, które chcesz opublikować i kliknij ten przycisk.
 • Wycofaj [Unpublish]: zatrzymuje publikację zaznaczonych pozycji. Zaznacz pola wyboru obok tytułów kategorii zakładek, których publikację chcesz zakończyć lub wstrzymać chwilowo i kliknij ten przycisk.
 • Archiwizuj [Archive]: przenosi zaznaczone kategorie zakładek do Archiwum. Zaznacz pole wyboru przy tytułach kategorii, które chcesz umieścić w archiwum i naciśnij ten przycisk. Zarchiwizowane kategorie są nadal dostępne w przeglądzie na zapleczu, ale zostaną "ukryte". Aby je zobaczyć, trzeba ustawić filtr statusu na Zarchiwizowano albo Wszystkie. Dopóki są oznaczone jako archiwalne, nie można ich publikować ani poprawiać. Aby umieścić jedną lub więcej kategorii w archiwum, zaznacz je i kliknij ten przycisk.
 • Odblokuj [Check-in]: usuwa blokadę, umożliwiając modyfikowanie kategorii. Zaznacz zablokowane kategorie, które chcesz redagować i naciśnij tę ikonę. Uwaga: Bądź ostrożny - kategoria może być zablokowana dlatego, że aktualnie ktoś inny ją modyfikuje.
 • Kosz [Trash]: usuwa tymczasowo zaznaczoną kategorię lub wiele kategorii, umieszczając je w Koszu. Pozycje przeniesione do Kosza można odzyskać lub usunąć na trwałe. Aby wyrzucić jedną lub więcej kategorii do kosza, zaznacz je i kliknij ten przycisk. Kategorie przeniesione do Kosza, podobnie jak zarchiwizowane, są nadal dostępne w przeglądzie kategorii, ale - aby je zobaczyć - należy ustawić filtr stanu na Wyrzucono do Kosza lub Wszystkie.
 • Przebuduj [Rebuild]: ponownie odtwarza hierarchiczną strukturę kategorii, zapewniając poprawną synchronizację danych. Kliknij ten przycisk, aby odświeżyć drzewo kategorii.
 • Opcje [Options]: umożliwia globalną konfigurację komponentu Zakładki. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki opisane w dalszej części rozdziału.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

 • Komponent Zakładki możesz wykorzystać do udostępniania plików, nie tylko internetowego katalogu ciekawych stron.

Tematy pokrewne