--=REKLAMA=--

Pomoc35

Komponenty Kontakty Kontakty

Z Joomla!WikiPL

Kontakty: Wizytówki

Ekran Kontakty: Wizytówki - Zarządzanie jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Służy do zarządzania danymi kontaktowymi. Można tutaj przeglądać listę kontaktów, dodawać je, poprawiać i usuwać, decydować o stanie publikacji oraz konfigurować globalne ustawienia kontaktów.

Dostęp

Wybierz z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Komponenty > Kontakty > Wizytówki [Components > Contacts > Contacts]. Odnośnik Wizytówki można również wybrać z menu lokalnego strony * Kontakty > Kategorie: Zarządzanie.

Opis

Komponent Kontakty umożliwia gromadzenie i wyświetlanie danych kontaktowych oraz przygotowanie i posługiwanie się formularzami kontaktowymi, pozwalającymi wysyłać adresatom wiadomości.

Na stronie Kontakty: Wizytówki można dodawać, usuwać, modyfikować właściwości informacji kontaktowych, takich jak nazwa, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej. Można również połączyć informacje kontaktowe z kontami zarejestrowanych użytkowników. Zgromadzone tutaj dane kontaktowe oraz formularze kontaktowe można prezentować na stronach witryny za pomocą różnych pozycji menu.

Zasadniczo służy do obsługi formularzy kontaktowych i katalogów adresowych np. urzędów, instytucji, firm, organizacji, biur. Może być jednak z powodzeniem wykorzystany do tworzenia i publikacji wszelkiego typu katalogów tematycznych, np. ofertowych.

XII?1. Strona menedżera kontaktów (wizytówek)

Nawigacja lokalna W lewej części ekranu, tuż pod tytułem strony, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z dwoma łączami:

XII?2. Menu lokalne na stronie menedżera kontaktów

 • Kontakty [Contacts]: na stronie Kontakty: Zarządzanie odnośnik jest nieaktywny.
 • Kategorie [Categories]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę Kontakty Kategorie: Zarządzanie.

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą wszystkich kontaktów. Standardowo kanały zarchiwizowane i wyrzucone do Kosza na liście są niewidoczne. Aby je zobaczyć, trzeba posłużyć się filtrem stanu i wybrać status Wszystkie, Zarchiwizowano lub Wyrzucono do Kosza.

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich kontaktach. Dostępne są tutaj następujące kolumny: Znaczenie informacji w kolumnach jest następujące:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Dostosuj, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że pozycja może być aktualnie modyfikowana przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował pozycję. Wstrzymaj się z edycją pozycji, dopóki edytuje ją inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat w rozdziale Witryna sekcję Konserwacja - Odblokowanie.
 • Tytuł [Title]: sygnalizuje temat, treść lub zadanie pozycji. Może być wyświetlany na stronach witryny. Klikając tytuł pozycji, można otworzyć edytor jej właściwości, by dostosować ustawienia i poprawić treść.
 • Status [State]: ikona w tej kolumnie wskazuje, stan publikacji pozycji. Zielona fiszka oznacza, że pozycja jest opublikowana. Biały „pączek” w czerwonej otoczce mówi, że pozycja jest nieopublikowana. Kliknięcie ikony Nieopublikowane (czerwony X) powoduje opublikowanie kategorii, kliknięcie ikony Opublikowane - zatrzymuje publikację.
 • Wyróżnione [Featured]]: wskazuje, czy pozycja będzie wyświetlana w przeglądzie wyróżnionych. Niebieska ikonka z białą gwiazdką w środku oznacza pozycję wyróżnioną, szare koło z białą kropką w środku - niewyróżnioną.
 • Kategoria [Category]: nazwa kategorii, do których przypisano pozycję - artykuł, kontakt, itd. Sygnalizuje temat lub inne kryterium zgrupowania pozycji we wspólnej kolekcji.
 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciśnij tytuł kolumny Kolejność, aby ją rozwinąć i odsłonić strzałki umożliwiające przestawianie. Naciskaj strzałki W górę lub W dół albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] - symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
 • Dostęp [Access Level]: określa poziom dostępu wskazujący na uprawnienia do przeglądania artykułu i wykonywania innych możliwych działań (np. poprawianie, usuwanie, zmiana stanu publikacji. Wybierz poziom dostępu z listy rozwijalnej.
 • Język [Language]: nazwa języka treści. Jeśli Wszystkie, oznacza, że treść będzie widoczna we wszystkich wersjach językowych, jeśli wskazany konkretny język, oznacza, że po włączeniu dodatku Dodatki - Filtr języków oraz modułu Przełącznik języka treść będzie widoczna tylko na stronach wskazanej wersji językowej.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!.

Sortowanie, wyszukiwanie, filtrowanie

Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę kontaktów rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny: nazwy, stanu publikacji, poziomu dostępu, kategorii, połączeń z użytkownikami.

Wyszukiwanie

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka kontaktów według nazwy. Wpisz fragment albo cały tytuł kontaktu, który chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Znajdź. Na liście pozostaną jedynie kontakty, które zawierają w tyle ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

XII?3. Filtr tytułów na stronie menedżera kontaktów


Filtrowanie

Po prawej stronie widocznych jest kilka filtrów, umożliwiających wyselekcjonowanie kontaktów spełniających zadane kryteria filtrowania. W przypadku listy kontaktów dysponujemy filtrem stanu publikacji, filtrem kategorii, filtrem poziomów dostępu, filtrem języka treści.

XII?4. Opcje filtrów na stronie menedżera kontaktów

Ponadto na dole, pod listą dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz - gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach paskiem nawigacyjnym. Możliwe są dowolne kombinacje filtrów i wyszukiwarki. Przykładowo, korzystając z kilku filtrów można wybrać tylko kontakty opublikowane, przypisane do jednej kategorii, zawierające w nazwie znak "G".

 • Wybierz stan [Select State]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, z rozwijalnej listy pozycji wybierz jeden ze stanów publikacji: Opublikowano [Published], Nie opublikowano [Unpublished], Wyrzucono do Kosza [Trashed], Zarchiwizowano [Archived] albo Wszystkie [All]
 • Wybierz kategorię [Select Category]: filtruje pozycje z wybranej kategorii albo wszystkie. Wybierz z listy rozwijalnej kategorię, z której pozycje chcesz wyświetlić w wykazie albo wybierz opcję Wszystkie.
 • Poziom dostępu [Select Access]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje przypisane do wybranego poziomu dostępu albo wszystkie.
 • Wybierz język [Select Language]: filtruje pozycje przypisane do wybranego języka. Skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje przypisane do konkretnego języka albo zaznacz opcję Wszystkie.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

Poniżej dolnej krawędzi tabeli z wykazem dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz paskiem nawigacyjnym i paginacją, gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

 • Pokaż [Display #]: ogranicznik liczby pozycji. Umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie.
 • Pasek nawigacyjny: gdy na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona opcją wybraną w filtrze liczby pozycji, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski - numery stron oraz odnośniki Start, Poprz., Nast., Koniec.
  • Start [Start]: Kliknij, aby przejść do pierwszej strony.
  • Poprz. [Prev]: Kliknij, aby przejść do poprzedniej strony.
  • Numery stron: Kliknij, aby przejść do żądanej strony.
  • Dalej [Next]: Kliknij, aby przejść do następnej strony.
  • Koniec [End]: Kliknij, aby przejść do ostatniej strony.
 • Paginacja: po prawej stronie paska nawigacyjnego znajduje się informacja wskazująca, która strona i spośród ilu jest aktualnie wyświetlana.

Pamiętaj, że w przypadku dużej liczby pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą omówionych wcześniej filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

XII?6. Przybornik na stronie menedżera kontaktów

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz [New]: rozpoczyna tworzenie nowego kontaktu, przenosi na stronę edytora własności kontaktu. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nowy kontakt.
 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności kontaktu. Jeśli zaznaczysz więcej niż jeden kontakt, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Możesz również przejść do trybu edycji kontaktu, klikając w tabeli jego nazwę.
 • Opublikuj [Publish]: powoduje opublikowanie jednego lub wielu kontaktów, co umożliwia ich udostępnienie w witrynie. Zaznacz pola wyboru obok nazw kontaktów, które chcesz opublikować i kliknij ten przycisk.
 • Wycofaj [Unpublish]: zatrzymuje publikację zaznaczonych kontaktów. Zaznacz pola wyboru obok nazw kontaktów, których publikację chcesz zakończyć lub wstrzymać chwilowo i kliknij ten przycisk.
 • Archiwizuj [Archive]: przenosi zaznaczone kontakty do Archiwum. Zaznacz pole wyboru przy nazwach kontaktów, które chcesz umieścić w archiwum i naciśnij ten przycisk. Zarchiwizowane kontakty są nadal dostępne w przeglądzie na zapleczu, ale zostaną "ukryte". Aby je zobaczyć, trzeba ustawić filtr statusu na Zarchiwizowano albo Wszystkie. Dopóki są oznaczone jako archiwalne, nie można ich publikować ani poprawiać. Aby umieścić jeden lub więcej konatktów w archiwum, zaznacz je i kliknij ten przycisk.
 • Odblokuj [Check-in]: usuwa blokadę, umożliwiając modyfikowanie pozycji. Zaznacz zablokowane pozycje, które chcesz redagować i naciśnij tę ikonę. Uwaga: Bądź ostrożny - pozycja może być zablokowana dlatego, że aktualnie ktoś inny ją modyfikuje.
 • Kosz [Trash]: usuwa tymczasowo zaznaczony element, umieszczając go w koszu. Pozycje przeniesione do kosza można odzyskać lub usunąć na trwałe.
 • Opcje [Options]: umożliwia globalną konfigurację komponentu Kontakty. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki opisane w dalszej części rozdziału.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

 • Stwórz przynajmniej jedną kategorię kontaktów, zanim dodasz pierwszy kontakt. Kategorie tworzymy na stronie Kategorie kontaktów.

Pokrewne tematy pomocy i inne zasoby