--=REKLAMA=--

Pomoc35

Menu Projektant pozycji menu Edycja

Z Joomla!WikiPL


Dostęp

Aby utworzyć nową pozycję menu, możesz:

 • Przejść na stronę Projektanta pozycji menu i kliknąć w przyborniku ikonę Utwórz.
 • Wybrać z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Menu > [nazwa_menu] > Utwórz pozycję menu.
Przykładowo, jeśli istnieje menu nazwane „Menu główne”, wybierz Menu > Menu główne > Utwórz pozycję menu

Aby edytować istniejącą pozycję menu możesz:

 • Wybierz z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Menu > [nazwa_menu], np. Menu > Menu główne.
 • Zaznacz pole wyboru przy nazwie pozycji menu, którą chcesz konfigurować i kliknąć w przyborniku przycisk Dostosuj.

Możesz również po prostu kliknąć w wykazie pozycji menu tytuł pozycji, którą chcesz konfigurować.

Opis

Strony Projektant pozycji menu - Utwórz oraz Projektant pozycji menu - Dostosuj służą do tworzenia i konfigurowania pozycji menu - odnośników prowadzących do głównych stron w witrynie. Są stronami typu edytor.

O pozycjach menu w Joomla

Pozycje menu w Joomla, czy - mówiąc inaczej - odnośniki w menu Joomla, choć wyglądają tak samo, jak w innych witrynach, spełniają o wiele bardziej złożone funkcje, niż w witrynach tworzonych klasycznymi technikami.

Z punktu widzenia zwykłego użytkownika pozycje menu - jak we wszystkich witrynach - są po prostu odnośnikami do stron w witrynie.

Jako twórca, administrator i wydawca witryny opartej na Joomla zdajesz sobie jednak sprawę, że Joomla tworzy strony dynamicznie, strony w Joomla są generowane w locie, tworzone są dopiero wówczas, gdy użytkownik zażąda wyświetlenia jakiejś treści (kliknie odnośnik prowadzący do tej treści).

Żądana treść wyświetlana jest w głównym obszarze strony. Joomla pobiera tę treść najczęściej ze swojej bazy danych, czasem ze źródeł zewnętrznych. Treścią tą mogą być nie tylko pojedyncze artykuły czy inne rodzaje podstawowych jednostek treści, ale także przeglądy albo listy treści udostępnianych w działach witryny.

Gdy w Joomla tworzymy bądź konfigurujemy pozycje menu, musimy wybrać:

 • typ pozycji menu, który określa
  • rodzaj zawartości - artykuły, doniesienia, kontakty, zakładki, wyniki wyszukiwania, formularze użytkownika, łącze systemowe
  • zakres treści - pojedyncza pozycja, jedna kategoria, wiele kategorii, pozycje wyróżnione
  • formę prezentacji - np. przegląd, lista
 • treść docelową - może to być np. konkretny artykuł czy podstawowa jednostka treści, konkretna kategoria czy wiele kategorii.

W standardowym wydaniu Joomla 2.5 dostępnych jest ponad 30 typów pozycji menu. Opisujemy je w dalszej części tego rozdziału. Zainstalowanie dodatkowych komponentów może skutkować wzbogaceniem tego i tak już sporego zestawu - dodatkowymi typami pozycji menu.

Zanim przystąpisz do projektowania swojej witryny, warto poświęcić czas na zapoznanie się z rożnymi typami pozycji menu, ponieważ różnią się one znacznie treścią i funkcjami oraz wyglądem - układem treści. Doskonałym sposobem na poznanie rożnych typów pozycji menu jest zainstalowanie Joomla z przykładowymi danymi.

Strona edytora pozycji menu

Tworzenie i konfigurowanie nowej pozycji menu obejmuje:

 1. wybór typu pozycji menu,
 2. określenie podstawowych danych pozycji menu (szczegółów),
 3. skonfigurowanie wymaganych ustawień,
 4. ustawienie opcji zależnych od wybranego typu menu,
 5. ustawienie opcji niezależnych od wybranego typu menu,
 6. zapisanie ustawień.

Szczegóły i opcje konfiguracyjne pozycji menu

Typy pozycji menu

Pierwszym krokiem w tworzeniu nowej pozycji menu jest wybór typu pozycji. Typy pozycji menu pogrupowane są według rodzajów zawartości: Artykuły, Doniesienia, Kontakty, Wyszukiwanie, Użytkownicy, Wpinacz, Wyszukiwanie, Zakładki oraz Łącza systemowe. Z kilkoma wyjątkami w każdej z tych grup można wybrać:

 • pojedynczą pozycję - artykuł, kontakt, źródło doniesień, formularz
 • jedną kategorię pozycji, jeśli treści są grupowane w kategoriach
 • wszystkie kategorie, jeśli treści są grupowane w kategoriach

W niektorych przypadkach można zdecydować również o formie prezentacji, wybierając

 • prezentację w formie listy pozycji, np. kontaktów w kategorii
 • prezentację w formie przeglądu pozycji, np. przeglądu artykułów

Wybór typu pozycji menu

Uwaga: Jeśli zainstalujesz więcej rozszerzeń Joomla!, to rozszerzenia te mogą dodać nowe typy pozycji menu. W takim przypadku lista w Twojej instalacji będzie się różnić od jej wyglądu na ilustracji powyżej.


 • Typ pozycji menu [Menu Item Type]: określa rodzaj, zakres i sposób prezentacji treści. Kliknij przycisk Wybierz, a następnie zdecyduj, który z dostępnych typów pozycji menu chcesz zastosować. Szczegółowa charakterystyka standardowych typów pozycji menu znajduje się w dalszej części.
Zwróć uwage, że gdy ustawisz wskaźnik myszki nad nazwą typu pozycji menu, pojawi się jego zwięzły opis

Pozostałe dane pozycji menu

Po ustaleniu typu tworzonej lub konfigurowanej pozycji menu określamy jej podstawowe dane, takie jak tytuł, alias, adres internetowy, styl szablonu, okno docelowe oraz przypisujemy pozycję do wybranego menu, pozycji nadrzędnej, języka.

Szczegóły pozycji menu

Dane pozycji menu

 • Typ pozycji menu [Menu Item Type]: określa rodzaj, zakres i sposób prezentacji treści. Kliknij przycisk Wybierz, a następnie zdecyduj, który z dostępnych typów pozycji menu chcesz zastosować. Szczegółowa charakterystyka standardowych typów pozycji menu znajduje się w dalszej części.
 • Tytuł [Title]: napis oznaczający i określający menu, sygnalizuje jego temat, treść lub zadanie. Wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie. Tytuł menu widoczny jest jest tylko na stronach zaplecza.
 • Alias [Alias]: zastępcza umowna nazwa pozycji, wykorzystywana w prostych adresach internetowych, identyfikator pozycji. W przypadku podstawowych elementów treści w jednej kategorii powinna być niepowtarzalna. Jeśli pozostawisz to pole puste, Joomla! wypełni je wartością domyślną, stworzoną z tytułu lub nazwy, zapisanej małymi literami z łącznikami zamiast spacji. Możesz wprowadzić tekst zastępczy ręcznie. Alias powinien się składać tylko z małych liter, nie może posiadać spacji. Zamiast spacji stosuj zawsze znak łącznika (-). O tym, czy w aliasach można stosować znaki alfabetyczne spoza zestawów znaków z alfabetu łacińskiego decyduje w konfiguracji globalnej ustawienie opcji Aliasy w unikodzie.
 • Uwaga [Notice]: notatka służąca celom administracyjnym, wyświetlana na liście wykazu pozycji. Wpisz dowolny tekst np. objaśniający tytuł, temat treści.
 • Łącze [Link]: generowany automatycznie adres internetowy strony, do której prowadzi ten odnośnik. Adresy wewnętrzne mają postać podobną do tej: index.php?option=com_content&view=article&id=9, wskazują na plik index.php, który - zależnie od wybranego typu pozycji menu uruchamia wskazany w adresie komponent (oznaczony przed człon option, np. com_content, com_contact) z odpowiednimi parametrami wywołania (rodzaj widoku wskazywany przez człon view i zakres (wskazywany przez człony category, id, itemid).
 • Stan [State]: decyduje o dostępności elementu treści - artykułu, kategorii, pozycji menu, itd. na stronach witryny. Element opublikowany jest widoczny (udostępniony), element nieopublikowany jest niewidoczny. Wybierz z listy rozwijalnej jeden z możliwych stanów: Opublikowane, Nieopublikowane, Zarchiwizowane, Wyrzucone do kosza. Aby przywrócić do wykorzystania element zarchiwizowany lub wyrzucony do kosza, wybierz opcję Opublikowane lub Nieopublikowane.
 • Dostęp [Access]: określa domyślny poziom dostępu do danej treści. Domyślny poziom dostępu jest dziedziczony po konfiguracji globalnej komponentu oraz nadrzędnym elemencie treści i nadrzędnej grupie użytkowników. Zależnie od kontekstu - wybierz poziom dostępu z rozwijalnej listy wyboru albo kliknij przycisk Uprawnienia, który przeniesie Cię do kart konfiguracji poziomu dostępu dla każdej z grup użytkowników.
 • Pokaż w menu [Menu Location]: wskazuje, w którym menu został umieszczony odnośnik. Domyślnie wskazywane jest menu, w którym tworzony jest nowy odnośnik albo menu, w którym odnośnik został umieszczony wcześniej. Pozostaw domyślne lub wybierz inne z listy rozwijalnej.
 • Pozycja macierzysta [Parent Item]: decyduje o miejscu pozycji w hierarchii treści: czy będzie elementem najwyższego poziomu - główną pozycją [Menu Item Root], czy też elementem podrzędnym wobec innej, wybranej z rozwijalnej listy.
 • Otwórz w [Target Window]: określa, gdzie zostanie otwarta wywoływana strona. Jeśli w głównym oknie przeglądarki, to wywoływana strona zastąpi aktualnie przeglądaną, jeśli w nowym oknie z paskiem nawigacyjnym lub w nowym oknie bez paska nawigacyjnego, to większość współczesnych przeglądarek otwiera na nowej karcie.
 • Strona domyślna [Default Page]: decyduje, czy pozycja menu jest główną, startową, otwierającą stroną witryny. Zawsze co najmniej jedna, którakolwiek pozycja, w którymkolwiek z menu musi wskazywać na domyślną stronę witryny. W witrynie wielojęzycznej dla każdego języka treści można ustalić domyślną stronę główną w tym języku. Zaznacz jedną z opcji Tak lub Nie.
 • Język [Languague]: lista rozwijalna wyboru języka, umożliwiająca określenie, czy udostępniać edytowany element treści (pozycję menu, kategorię, artykuł, kontakt, itd.) we wszystkich wersjach językowych witryny wielojęzycznej, czy tylko w wybranej wersji językowej. Do działania wymagane jest zainstalowanie pakietów językowych dla konkretnych wersji językowych, włączenie dodatku Filtr języków oraz udostępnienie użytkownikom modułu Przełącznik języka. Jeśli dodatek Filtr języków jest wyłączony, wyświetlane są wszystkie opublikowane elementy treści.
 • Styl szablonu [Template Style]: decyduje o wyglądzie strony. Wybierz z listy rozwijalnej styl szablonu, który chcesz zastosować dla stron tej pozycji menu, albo pozostaw styl domyślny.
 • ID: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! każdej nowej pozycji. Jest wykorzystywany do identyfikacji przez oprogramowanie Joomla!, np. w linkach wewnętrznych. Tego numeru nie można zmodyfikować.

Konfigurowanie ustawień wymaganych i opcji

Ustawienia wymagane

W kolejnym kroku konfigurujemy ustawienia wymagane i różne opcje. W przypadku większości typów pozycji menu wymagane jest określenie źródła treści - wybór artykułu, kategorii, pozycji menu.

Wymagane ustawienie pozycji menu

Niekiedy Joomla wybiera domyślnie np. jedyną kategorię w komponencie albo kategorię główną.

Ustawienia różnych opcji

W następnym kroku możemy dokonać ustawienia różnych opcji:

 • zależnych od wybranego typu pozycji menu: np. opcji listy wszystkich kategorii, opcji listy jednej kategorii, opcji przeglądu artykułów, opcji integracji,
 • niezależnych od typu pozycji menu, takich jak opcje pozycji menu, opcje wyglądu strony, opcje metadanych.

Często ten krok pomijamy. W takich przypadkach Joomla zastosuje ustawienia globalne - domyślne bądź skonfigurowane przez administratora.

Przypisanie modułów

W harmonijkowym zestawie kart po prawej stronie znajduje się również karta Przypisane moduły.

Przybornik na stronie Projektanta pozycji menu

Na karcie wyświetlana jest lista wszystkich osadzonnych w witrynie modułów. Na liście można pozostawić tylko moduły przypisane do konfigurowanej pozycji menu, zaznaczając pole wyboru.

W widocznych na liście odnośnikach wyświetlany jest tytuł modułu oraz nazwa pozycji menu, w której modul został osadzony. Wpisy w prawej kolumnie informują, czy i w jakim zakresie modul wyświetlany jest na stronach konfigurowanej pozycji menu:

 • Wszystkie - oznacza, ze modul wyświetlany jest na wszystkich stronach,
 • Tak - oznacza, ze moduł wyświetlany jest na stronach konfigurowanej pozycji menu,
 • Nie - oznacza, że moduł nie został przypisany do konfigurowanej pozycji menu.

Ustawienia te można zmienić. Wystarczy kliknąć tytuł modułu, by otworzyć okno modalne, w którym można dokonać dowolnych zmian w konfiguracji modułu:

Edytor własności modułu wywołany podczas konfigurowania pozycji menu

Skojarzone pozycje menu

Po skonfigurowaniu głównych menu oraz domyślnych startowych pozycji menu w każdym języku w opcjach konfiguracyjnych pozycji menu, które przypiszemy do konkretnego języka pojawia się nowa karta nazwana „Skojarzone pozycje menu”, a na niej listy rozwijalne z wyborem istniejących pozycji menu w każdym z pozostałych języków witryny.

Karta Skojarzone pozycje menu

Gdy przykładowo przypiszemy jakiejś pozycji menu język angielski, to pojawią nam się listy z pozycjami menu w języku polskim i angielskim. Na każdej z tych list możemy zaznaczyć jako skojarzoną dowolną pozycję menu – zazwyczaj będą to pozycje prowadzące do tych samych treści przetłumaczonych na inny język.

Kojarzyć można tylko pozycje menu, którym został przypisany jakiś konkretny język treści, nawet jeśli ten język nie jest jeszcze opublikowany.

Przybornik

Na górze strony znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie edytora pozycji

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz. Zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy. Użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij. Zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora pozycji lub konfiguracji.
 • Zapisz i nowy [Save & New]. Zapisuje aktualną pozycję i kończy jej edycję pozycji. Przygotowuje edytor do stworzenia nowej pozycji. Usprawnia pracę redakcyjną, bo np. pozostawia zaznaczone niektóre ustawienia, np. wybraną kategorię.
 • Zapisz jako kopię [Save As Copy]: Tworzy duplikat pozycji, np. kategorii, artykułu, pozycji menu. Kopia umieszczana jest w tym samym obszarze danych, np. kopia artykułu zapisywana jest w tej samej kategorii artykułów, kopia pozycji menu w tym samym menu. Ponieważ w tym samym obszarze danych nie mogą istnieć dwie pozycje z takiim samym aliasem, zanim skorzystasz z tej opcji, skoryguj alias edytowanej pozycji. W przeciwnym przypadku program utworzy alias automatycznie, dopisując do istniejącego liczbę oznaczajacą kolejny numer tego samego aliasu. Uwaga: Przycisk Zapisz jako kopię dostępny jest tylko na stronie edytora, gdy poprawiamy istniejącą pozycję. Nie ma go, gdy tworzymy nową pozycję.
 • Zamknij [Close]: Zamyka okno edytora pozycji lub konfiguracji bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania. Umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji. Przenosi na stronę listy pozycji. Odblokowuje edytowany element. Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku
 • Pomoc. Otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji konta użytkownika.

Porady

 • Parametry artykułów i kontaktów mogą być ustawiane na 3 różnych poziomach:
  1. indywidualnie dla konkretnego artykułu lub kontaktu w edytorach artykułów i kontaktów (Artykuł - Utwórz/Zmień albo Kontakt: - Utwórz/Zmień).
  2. dla pozycji menu wyświetlającej artykuł lub kontakt (ten ekran).
  3. globalnie po wybraniu z przybornika przycisku Preferencje na stronach Artykuły - wszystkie oraz Kontakty.
Ustawienia parametrów dla konkretnej pozycji - artykułu czy kontaktu mają zawsze najwyższy priorytet. Jeśli w ustawieniach artykułu lub kontaktu zostanie zaznaczona opcja Globalnie, przyjmowane jest ustawienia określone w parametrach pozycji menu. Jeśli i w ustawieniach artykułu lub kontaktu i w ustawieniach pozycji menu zaznaczona jest opcja Globalnie, decydują ustawienia określone w konfiguracji globalnej.
 • Parametry kanałów informacyjnych, wyszukiwania i zakładek działają podobnie, z tym że są one ustawiane jedynie w edytorach konfiguracji globalnej - nie ustawiamy w tych przypadkach parametrów indywidualnych pozycji. jak w przypadku artykułów i kontaktów, ważniejszymi od ustawień globalnych są ustawienia poczynione dla pozycji menu.
 • Wszędzie, gdzie to możliwe, stosuj ustawienia globalne. W ten sposób, jeśli zechcesz zmienić ustawienia dla wszystkich artykułów, dokonasz jedynie modyfikacji w konfiguracji globalnej, a skutek będzie widoczny w prezentacji wszystkich artykułów.
 • Użytkownikom Joomla! często nie odpowiada dwukolumnowy układ artykułów w przeglądach, np. na stronie startowej. Jest to układ domyślny. Pierwszy artykuł wyświetlany jest na całej szerokości obszaru przeznaczonego na treść główną, a pozostałe w dwóch kolumnach. To standardowe ustawienie można zmienić w parametrach podstawowych pozycji menu Przegląd - strona startowa.
 • Jeśli dokonujesz ręcznej zmiany kolejności artykułów na stronie startowej lub w układzie typu przegląd artykułów albo lista artykułów, upewnij się że poprawnie zostały ustawione parametry Uporządkuj artykuły [Primary Order] oraz Uporządkuj kategorie [Category Order] w sekcji Parametry: rozszerzone. Jeśli te parametry nie będą poprawne, ręczna zmiana kolejności nie przyniesie efektu w uporządkowaniu artykułów na stronach witryny.

Tematy pokrewne