--=REKLAMA=--

Pomoc35

Komponenty Użytkownicy Opcje

Z Joomla!WikiPL

(Przekierowano z Pomoc35:Użytkownicy Opcje)

Użytkownicy - Opcje

Dostęp

Aby się dostać na stronę Użytkownicy: Opcje wybierz z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Użytkownicy > Użytkownicy [Users > User Manager], a następnie kliknij w przyborniku przycisk Opcje. Możesz także kliknąć na pulpicie ikonę skrótu Użytkownicy, a następnie w przyborniku ikonę Opcje [Options]. Po naciśnięciu przycisku Opcje w dodatkowym oknie nakładki wyświetlany jest edytor konfiguracji globalnej komponentu

Opis

Ekran Użytkownicy: Opcje jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor konfiguracji. Służy do ustawiania parametrów globalnych komponentu Użytkownicy. Opcje konfiguracyjne komponentu zgrupowano na trzech kartach: Komponent, Korespondencja oraz Uprawnienia.

Konfiguracja komponentu

Karta Opcje użytkownika

Na pierwszej, widocznej poniżej karcie, konfigurujemy globalne ustawienia komponentu Użytkownicy.

Konfiguracja użytkowników. Karta Opcje użytkownika

 • Rejestruj nowych [Allow User Registration]: umożliwia włączenie lub wyłączenie systemu rejestracji użytkowników. Aby rejestracja była możliwa, niezbędne jest ponadto opublikowanie Logowanie [Login Form] albo umieszczenie w menu łącza do formularza rejestracyjnego. Jeśli ustawisz Nie - łącze do formularza rejestracyjnego nie będzie wyświetlane ani w module Logowanie, ani w menu. Standardowe ustawienie Tak.
 • Przypisz do grupy [New User Registration Type]: jeśli w parametrze Rejestruj nowych zostanie zaznaczona opcja Tak, możesz tutaj ustalić, do jakiej grupy będą przypisywani nowo rejestrowani użytkownicy. Standardowo zaznaczona jest opcja Zarejestrowani [Registered].
 • Grupa gości [Guest User Group]: wybierz z listy grupę, której domyślnie będą przypisani wszyscy odwiedzający witrynę anonimowo (niezalogowani). Może to być standardowa grupa Wszyscy albo nowo utworzona grupa Goście. Drugie z rozwiązań umożliwia oznaczenie treści, które będą widoczne dla użytkowników niezalogowanych, ale nie będą widoczne dla użytkowników zalogowanych (nie zobaczą ich więc użytkownicy, którzy logują się na witrynę automatycznie). Przeczytaj w poradniku ACL w Joomla rozdział Ustawienia dostępu gości, aby dowiedzieć się więcej.
 • Aktywacja nowych kont [New User Account Activation]: zdecyduj, wybierając jedną z opcji, czy w procesie rejestracji wymagana będzie aktywacja konta użytkownika;
 • Brak [none]: konto użytkownika będzie aktywne natychmiast, bez dodatkowego działania.
 • Automatyczna [Self]: rejestrujący się internauta otrzyma na podany adres poczty elektronicznej list z odnośnikiem, kończącym procedurę rejestracji uaktywnieniem konta. Konto zostanie uaktywnione dopiero wówczas, gdy użytkownik kliknie odnośnik aktywujący.
 • Administrator [Admin]: rejestrujący się internauta otrzyma na podany adres poczty elektronicznej list z odnośnikiem, kończącym procedurę rejestracji uaktywnieniem konta. Po kliknięciu przez użytkownika linku aktywującego administrator witryny otrzyma powiadomienie pocztą elektroniczną. Konto zostanie uaktywnione dopiero wówczas, gdy administrator witryny zatwierdzi rejestrację.
 • Własne ustawienia użytkowników [Front-end User Parameters]: ustawienie Pokaż udostępnia zalogowanym użytkownikom możliwość zmiany niektórych ustawień: wybór edytora, wybór języka, wybór serwera pomocy. Standardowe ustawienie Pokaż.
 • Język witryny [Site Language]: opcja przeznaczona dla witryn wielojęzycznych. Jeśli umożliwimy użytkownikom możliwość zmiany ustawień konta, po włączeniu tej opcji będą mogli również wybrać spośród dostępnych języków treści preferowany język witryny.

Karta Opcje hasła

Konfiguracja użytkowników. Karta Opcje hasła

Karta Historia notatek o użytkowniku

Konfiguracja użytkowników. Karta Historia notatek o użytkowniku

Karta Korespondencja

Na drugiej z kart konfigurujemy parametry korespondencji z użytkownikami.

Konfiguracja użytkowników. Karta Korespondencja

 • Zwrot do adresata [Subject Prefix]: zwrot, którym zostanie poprzedzony temat listu. Może to być również pełniejsza, ale jedno- dwuzdaniowa apostrofa, typu: Otrzymujesz ten list jako zarejestrowany użytkownik witryny… (maksymalnie: 255 znaków).
 • Tekst pod listem [Mailbody Suffix]: tekst, który zostanie umieszczony pod każdym listem - z nazwą witryny, pozdrowieniami, zasadami rezygnacji z tego typu przesyłek, podpisem, itp.

Karta Historia notatek o użytkowniku Wzbogacone

Konfiguracja użytkowników. Karta Wzbogacone

Karta Historia notatek o użytkowniku Integracja

Konfiguracja użytkowników. Karta Integracja

Karta Uprawnienia

Na trzeciej, widocznej poniżej karcie, można przeglądać i konfigurować uprawnienia poszczególnych grup użytkowników do działań, jakie mogą podjąć członkowie grup w stosunku do kont innych użytkowników.

Konfiguracja użytkowników. Karta Uprawnienia

Zakładki w rozwijalnym (harmonijkowym) zestawie kart reprezentują grupy użytkowników zdefiniowane w Twoim Joomla. Wybór zakładki rozwija kartę, na której widoczne są aktualne ustawienia uprawnień wybranej grupy do określonego działania. Można je przeglądać i modyfikować.

Karta podzielona jest na trzy części: Działanie, Wybierz nowe ustawienia oraz Wyliczone ustawienia.

Aby zmienić uprawnienia dla tego rozszerzenia, wykonaj następujące czynności.

 • Wybierz kartę Grupy użytkowników, której uprawnienia chcesz skonfigurować.
 • Znajdź pożądane działanie . Możliwe działania to:
  • Konfigurowanie, w tym ACL. Zezwalasz użytkownikom z grupy na konfigurowanie wszystkich opcji, w tym uprawnień.
  • Tylko konfigurowanie opcji. Zezwalasz użytkownikom z grupy na konfigurowanie opcji, z wyjątkiem uprawnień.
  • Dostęp do interfejsu. Zezwalasz użytkownikom z grupy na dostęp do interfejsu administracyjnego tego rozszerzenia.
  • Tworzenie. Zezwalasz użytkownikom z grupy na tworzenie zawartości w obszarze tego rozszerzenia.
  • Usuwanie. Zezwalasz użytkownikom z grupy na usuwanie zawartości w obszarze tego rozszerzenia.
  • Dostosowanie. Zezwalasz użytkownikom z grupy na poprawianie zawartości w obszarze tego rozszerzenia.
  • Dostosowanie stanu. Zezwalasz użytkownikom z grupy na zmianę stanu dowolnej treści w obszarze tego rozszerzenia.
  • Dostosowanie własnych. Zezwalasz użytkownikom z grupy na poprawianie stworzonej przez nich zawartości w obszarze tego rozszerzenia.
  • Dostosowanie pól dodatkowych. Zezwalasz użytkownikom z grupy na poprawianie wartości pól dodatkowych dodanych do tego rozszerzenia.
 • Z listy wyboru wybierz ustawienie uprawnienia do działania, które chcesz nadać grupie. Możliwe ustawienia to:
  • Dziedziczone. Przejęte z ustawień nadrzędnej grupy. Efektem może być zezwolenie bądź brak zezwolenia na działanie dla tej grupy, zależnie od uprawnień w wyższej grupie.
  • Dozwolone. Użytkownicy z grupy i grup potomnych będą mogli wykonywać dane działanie.
  • Zabronione. Działanie jest niedozwolone dla tej grupy. Oznacza to również, że działanie będzie niedozwolone dla potomnych.
 • Zapisz nowe ustawienia, wybierając z przybornika przycisk Zapisz lub Zapisz i zamknij.

Efekt zapisanych ustawień zobaczysz w kolumnie Wyliczone ustawienia. Możliwe są następujące ustawienia:

 • Dozwolone. Grupa będzie mogła wykonywać to działanie dlatego, że zezwolenie zostało udzielone na tym lub wyższym poziomie praw dostępu.
 • Niedozwolone. Grupa nie będzie mogła wykonywać tego działania, ponieważ na działanie nie udzielono zgody w poziomach dostępu grupy/komponentu. To ustawienie może być zmienione (nadpisane).
 • Niedozwolone (blokada). Grupa nie będzie mogła wykonywać tego działania, ponieważ na działanie nie udzielono zgody w poziomach dostępu grupy/komponentu. Tego ustawienia nie można zmienić (nadpisać) dla tego bądź niższego poziomu dostępu komponentu/grupy.

Przybornik

Na górze strony znajduje się przybornik z czterema przyciskami:

Przybornik w oknie Opcje

Ich działanie jest następujące:

 • Zapisz. Zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy. Użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij. Zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora pozycji lub konfiguracji.
 • Anuluj. Umożliwia rezygnację z tworzenia nowej pozycji albo poprawiania jej treści lub ustawień. Przerywa pracę bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania. Przenosi na stronę listy pozycji. Odblokowuje edytowany element. Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie właściwości pozycji sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
 • Pomoc. Otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji konta użytkownika.

Porady

 • Kliknij przycisk Zapisz na karcie Uprawnienia, aby zobaczyć uaktualnione Ustawienia wyliczone.

Tematy pokrewne