--=REKLAMA=--

Pomoc35

Artykuły Artykuły Edycja

Z Joomla!WikiPL

Dostęp

Na strony Artykuły: Utwórz artykuł i Artykuły: Dostosuj artykuł można przejść ze strony startowej zaplecza oraz ze strony Artykuły Artykuły. Na stronie startowej zaplecza można rozpocząć tworzenie nowego artykułu, naciskając ikonę skrótu Utwórz artykuł [Add new article]. Na stronie Artykuły Artykuły można otworzyć pulpit redakcyjny, aby stworzyć nowy artykuł lub poprawiać istniejący.

 • Aby stworzyć nowy artykuł, naciśnij ikonę Utwórz w przyborniku
 • Aby poprawiać istniejący artykuł:
  • naciśnij tytuł artykułu w tabeli z listą albo
  • zaznacz pole wyboru przy tytule i naciśnij w przyborniku ikonę Dostosuj.

Opis

Strony zaplecza administracyjnego Artykuły: Utwórz artykuł i Artykuły: Dostosuj artykuł to pulpity redakcyjne, za pomocą których tworzymy bądź poprawiamy artykuły oraz konfigurujemy ich opcje. Dodawanie nowego artykułu i redagowanie istniejących odbywa się na takim samym ekranie.

W formularzu po lewej stronie pulpitu redakcyjnego ustalamy istotne dane artykulu - tytuł i alias tytułu, przynależność do kategorii, stan publikacji, prawa dostępu. Możemy też przypisać artykuł do wyróżnionych oraz - w witrynach wielojęzycznych - do wybranej wersji językowej.

Poniżej znajduje się edytor, za pomocą którego umieszczamy i formujemy treść artykułu. Może to być prosty edytor tekstu bez narzędzi formatowania albo edytor wizualny, np. TinyMCE. Dla każdego użytkownika można skonfigurować inny edytor spośród zainstalowanych w witrynie. Ustawienia domyślnego edytora dokonujemy na stronie Konfiguracja globalna, a dostosowania do potrzeb użytkowników na stronie Użytkownicy - Utwórz/Dostosuj konto. Edytory wizualne, takie jak TinyMCE, udostępniają pełną gamę narzędzi edycji tekstów, formatowania, ilustrowania i umieszczania wewnątrz tekstów innych dowolnych obiektów elektronicznych.

Na kartach po prawej stronie ekranu można skonfigurować różne opcje prezentacji artykułów i metadane.

W dolnej części ekranu można zmodyfikować domyślne prawa dostępu do artykułu.

O artykułach w Joomla

Artykuły to krótkie informacje albo szersze opracowania zawierające prezentację, opisy, wyjaśnienia, interpretacje, oceny, opinie, komentarze, itd., odnoszące się do rzeczywistości bądź świata fikcyjnego. Artykuły mogą zawierać nie tylko tekst i obrazy, ale również animacje, dźwięki, wideo, a także wszelkiego typu odnośniki prowadzące do zasobów wewnętrznych bądź zewnętrznych. Wszystkie nowo tworzone artykuły są przypisywane do kategorii artykułów albo do specjalnej kategorii gromadzącej artykuły "Nieprzypisane". Przypisane artykułów do kategorii pozwala z jednej strony utrzymać pewien porządek w zbiorze artykułów, a z drugiej ułatwia udostępnianie artykułów w witrynie. W witrynie, oprócz stron prezentujących całe artykuły, można tworzyć strony zawierające:

 • przegląd artykułów w kategorii,
 • listę artykułów w kategorii,
 • listę kategorii artykułów,
 • przegląd artykułów wyróżnionych,
 • pojedynczy artykuł,
 • przegląd archiwum artykułów.

Zdjęcie ekranu

Strona edytora artykułów - Utwórz artykuł

Szczegóły

Wpisz lub oznacz następujące szczegóły artykułu, w polach widocznych na poniższej ilustracji:

Strona edytora artykułów - Utwórz artykuł

Określenie podstawowych własności artykułu:

 • Tytuł [Title]: napis sygnalizujący temat, treść lub zadanie artykułu. Wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie.
 • Alias [Alias]: zastępcza umowna nazwa artykułu, wykorzystywana w prostych adresach internetowych, identyfikator pozycji. W przypadku artykułów w jednej kategorii powinna być niepowtarzalna. Jeśli pozostawisz to pole puste, Joomla! wypełni je wartością domyślną, stworzoną z tytułu, zapisaną małymi literami z łącznikami zamiast spacji. Możesz wprowadzić tekst zastępczy ręcznie. Alias powinien się składać tylko z małych liter, nie może posiadać spacji, kropek, podkreślników i innych znaków specjalnych (chyba, że w konfiguracji globalnej witryny zarządzisz generowanie prostych adresów w Unikodzie). Zamiast spacji, kropek, itd. stosuj zawsze znak łącznika (-). O tym, czy w aliasach można stosować znaki alfabetyczne spoza zestawu znaków z alfabetu łacińskiego decyduje w konfiguracji globalnej ustawienie opcji Aliasy w unikodzie.
 • Kategoria [Category]: rozwijalna lista kategorii, do której można przypisać artykuł. Zaznacz wskaźnikiem myszki jedną z możliwości.
 • Stan [State]: decyduje o dostępności artykułu na stronach witryny. Artykuł opublikowany jest widoczny (udostępniony), artykuł nieopublikowany jest niewidoczny. Wybierz z listy rozwijalnej jeden z możliwych stanów: Opublikowane, Nieopublikowane, Zarchiwizowane, Wyrzucone (do Kosza). Aby przywrócić do wykorzystania artykuł zarchiwizowany lub wyrzucony do Kosza, wybierz opcję Opublikowane lub Nieopublikowane.
Uwaga: W przypadku artykułów można zdecydować o terminie rozpoczęcia i zakończenia publikacji. Publikację materiałów można wyłączać na stronach menedżerów, np. Artykuły - Artykuły.
 • Dostęp [Access]: określa domyślny poziom dostępu do artykułu. Domyślny poziom dostępu jest dziedziczony po konfiguracji globalnej komponentu oraz nadrzędnym elemencie treści i nadrzędnej grupie użytkowników. Wybierz poziom dostępu z rozwijalnej listy wyboru.
 • Uprawnienia [Permissions]: przycisk Ustal uprawnienia przenosi w dół ekranu do części, w której można zmodyfikować ustawione globalnie prawa dostępu do artykułu.
 • Język [Language]: lista rozwijalna wyboru języka, umożliwiająca określenie, czy udostępniać artykuł we wszystkich wersjach językowych witryny wielojęzycznej, czy tylko w wybranej wersji językowej. Do działania wymagane jest zainstalowanie pakietów językowych dla konkretnych wersji językowych, włączenie dodatku Filtr języków oraz udostępnienie użytkownikom modułu Przełącznik języka. Jeśli dodatek Filtr języków jest wyłączony, wyświetlane są wszystkie opublikowane elementy treści.
 • Wyróżnione [Featured]: zaznaczenie pola opcji Tak w przypadku artykułu umieszcza go w przeglądzie artykułów wyróżnionych, a kontaktu w przeglądzie kontaktów wyróżnionych

Przyciski poniżej dolnej krawędzi edytora

Poniżej dolnej krawędzi edytora kodu widoczne są trzy przyciski, opisane poniżej:

X?19. Pasek narzędziowy poniżej edytora kodu

Przycisk Artykuł

Przycisk Artykuł [Article]: umożliwia osadzenie w artykule odnośnika do innego artykułu umieszczonego w witrynie. Gdy klikniesz przycisk, w nakładce zostanie otwarta karta z listą artykułów. Kliknij tytuł artykułu, do którego chcesz umieścić odnośnik. Uwaga: Z przycisku Artykuł można skorzystać tylko w trybie wizualnym. W trybie HTML ta opcja nie działa.

X?19. Pasek narzędziowy poniżej edytora kodu

Przycisk Grafika

Przycisk Grafika [Image]: dostarcza łatwego sposobu osadzania w artykułach ilustracji. Obrazy muszą być umieszczone w folderze images/stories bądź mogą być wczytane w trakcie pracy nad redagowanym materiałem. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz osadzić ilustrację i naciśnij przycisk Grafika. Pojawi się okno podobne do przedstawionego na ilustracji:

Okno menedżera plików graficznych i innych

Znacznie poszczególnych opcji jest następujące:

 • Katalog [Directory]: aktualny katalog na serwerze, znajdujący się w folderze images głównego katalogu Twojego Joomla!. Skorzystaj z listy rozwijanej, aby wybrać podkatalog.
 • W górę [Up]: umożliwia nawigację do nadrzędnych katalogów. Zwróć uwagę, że najwyżej położonym jest katalog images. Nie możesz przenieść się powyżej tego katalogu.
 • Wstaw [Insert]: wstawia zaznaczony obraz. Wstawiony będzie ten obrazek, który jest aktualnie zaznaczony kursorem myszki. Po wstawieniu zobaczysz go wewnątrz edytora wizualnego artykułu lub - w przypadku edytora zwykłego - zobaczysz kod html osadzający obrazek.
 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z osadzania ilustracji, kończy operację i zamyka dodatkowe okno.
 • Adres grafiki [Image URL]: adres wpisywany jest automatycznie po zaznaczeniu wybranej grafiki.
 • Wyrównaj [Align]: z listy rozwijanej wybierz odpowiednie położenie ilustracji - z lewej lub prawej strony tekstu. Jeśli chcesz umieścić niewielki obrazek, np. ikonę, wewnątrz tekstu (jak kolejny znak), nie określaj wyrównania obrazka.
 • Opis grafiki [Image Description]: wpisz zwięzłą informację, która będzie wyświetlana w miejscu brakującego obrazka.
 • Tytuł grafiki [Image Title]: wpisz tytuł obrazka. Tytuł wyświetlany jest przez przeglądarkę w momencie, gdy wskaźnik myszki zostanie ustawiony nad ilustracją.
 • Podpis [Caption]: jeśli zaznaczysz pole wyboru, tytuł zostanie wyświetlony w podpisie obrazka.
 • Przeglądaj [Browse files]: naciśnij ten przycisk, aby wskazać na dysku swojego komputera plik z obrazem do wczytania. Jeśli w opcjach komponentu Media (Artykuły/ Media/Opcje) został włączony Flash Uploader (szybka wczytywarka), można wskazać więcej, niż jeden plik. Lista wskazanych plików zostanie umieszczona poniżej.
 • Rozpocznij wczytywanie [Start Upload]: po wskazaniu pliku lub wszystkich plików, które chcesz wczytać, naciśnij ten przycisk. O wczytaniu wszystkich plików powiadomi Cię stosowny komunikat, a miniatury wczytanych plików pojawią się w obszarze roboczym biblioteki mediów.
 • Wyczyść wszystko [Clear Completed]: naciśnij ten przycisk, aby wyczyścić komunikat raportujący o powodzeniu operacji wczytywania plików.

Przycisk Podziel stronę

Przycisk Podziel stronę [Pagebreak] umieszcza wewnątrz artykułu znacznik podziału strony. W przypadku długich artykułów podział strony ułatwia ich przeglądanie. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić znacznik podziału strony, i naciśnij przycisk. W nakładce zostanie wyświetlone następujące okno:

Okno konfiguracji podziału artykułu na strony

 • Tytuł strony [Page Title]: wpisz tytuł strony prezentującej kolejną część artykułu, (na przykład, 'Strona 2').
 • Odnośnik w spisie treści [Table of Contents Alias]: opcjonalnie możesz w artykule umieścić spis treści. Standardowo jako odnośnik w spisie treści stosowany jest podany wcześniej tytuł kolejnej części artykułu. Jeśli chcesz użyć w odnośniku innego tytułu, np. krótszego, wpisz go tutaj. Pozostaw niewypełnione, aby program skorzystał z tytułu strony.
 • Wstaw podział strony [Insert Pagebreak]: naciśnij ten przycisk, aby umieścić znacznik podziału strony z dodanymi atrybutami. W trybie wizualnym pojawi się w artykule - na całej szerokości edytora - szara przerywana linia. W zwykłym edytorze pojawi się kod HTML znacznika, np.
  . Znacznik nie powinien być modyfikowany ręcznie. Jeśli zmiana jest potrzebna, usuń znacznik i stwórz nowy z właściwymi informacjami. Aby go usunąć w trybie wizualnym, umieść kursor za znacznikiem i użyj klawisza Backspace.

Przycisk Więcej...

Przycisk Więcej [Read more...] umożliwia podział artykułu na tekst wstępny (zapowiedź, zwiastun, wprowadzenie, skrót - ang. intro text) oraz tekst zasadniczy (główny - ang. main text).


Aby podzielić artykuł na wprowadzenie i tekst główny, ustaw kursor w miejscu podziału i naciśnij przycisk Więcej… [Readmore] pod edytorem. W miejscu kursora pojawi się czerwona przerywana linia rozdzielająca obie części artykułu. Gdy artykuł jest podzielony na wprowadzenie i tekst główny, w przeglądach artykułów wyświetlany jest jedynie tekst umieszczony przed znacznikiem Więcej…. Pozostała część artykułu jest wyświetlana na stronie z pełnym widokiem artykułu. W ustawieniach pozycji menu oraz w konfiguracji globalnej artykułów można zdecydować o wyświetlaniu bądź niewyświetlaniu tekstów wprowadzających na stronach z pełnym widokiem artykułu.

Przycisk Przełącz edytor...

Przycisk Przełącz edytor [Toggle editor]: przełącza edytor z trybu wizualnego do trybu HTML i z trybu HTML do trybu wizualnego.

Edytor TinyMCE

Standardowym edytorem, udostępnianym podczas edycji tekstów zarówno na zapleczu, jak i stronie frontowej jest edytor wizualny TinyMCE. TinyMCE jest niewielkim, ale zaawansowanym wizualnym edytorem HTML, napisanym w JavaScript, przeznaczonym do wykorzystania na stronach internetowych, za pomocą którego użytkownicy - posługując się narzędziami graficznymi znanymi z procesorów tekstu typu MS Word czy OO Writer - mogą bez trudu formatować redagowany tekst oraz osadzać w tekstach różne obiekty (łącza wewnętrzne i zewnętrzne, grafiki, inne media, uśmieszki). TinyMCE umożliwia pracę w dwóch trybach:

 • wizualnym (WYSIWYG, czyli "co widzisz, to otrzymasz"), w którym użytkownik widzi na ekranie tekst w kształcie zbliżonym lub identycznym do tego, jaki zobaczy w publikacji na witrynie.
 • HTML, w którym doświadczeni użytkownicy mogą umieszczać treść opisaną kodami języka HTML.

Rodzaj i liczba funkcji dostępnych w edytorze zależą od konfiguracji dodatku Edytory: Tiny MCE. W najprostszej opcji edytor udostępnia tylko kilka podstawowych narzędzi (pogrubianie, pochylanie, podkreślanie i skreślanie tekstu, powtarzanie i cofanie operacji, czyszczenie kodu, numerowanie i wypunktowanie). W trybie wzbogaconym edytor umożliwia ponadto wyrównywanie tekstu, osadzanie łączy i obrazków, wstawianie znaków specjalnych, linii poziomej, oraz przemieszczanie znaków do indeksu dolnego i górnego.

Pełną gamę swoich narzędzi edytor zapewnia tylko w trybie rozszerzonym.

Uwaga: Po instalacji Joomla! edytor TinyMCE przestawiony jest w tryb "wzbogacony". Aby umożliwić operatorom korzystanie ze wszystkich narzędzi edytora, należy w ustawieniach dodatku Edytor Tiny MCE wybrać opcję Rozszerzony.

Pasek narzędziowy edytora pracującego w trybie rozszerzonym dostarcza użytkownikom wszystkich niezbędnych przyborów w czterech wierszach:

Edytor prosty (bez edytora)

Jeżeli w ustawieniach konta użytkownika nie zostanie wybrany domyślny edytor wizualny, np. TinyMCE, wówczas w trybie edycji artykułów i innych elementów witryny użytkownik dysponuje jedynie zwykłym edytorem (obszarem tekstowym), w którym może wpisywać zwykły tekst lub tekst kodowany w HTML. Aby zobaczyć, jak redagowany artykuł będzie się prezentować na witrynie, można wówczas skorzystać z przycisku Podgląd.

Zwróć uwagę, że opcja Prosty edytor może być przydatna, jeżeli zamierzasz umieścić w artykule niestandardowy kod HTML lub inny (np. łącze z systemem płatności PayPal) TinyMCE automatycznie formatuje (a raczej koduje) wpisywany materiał podczas zapisywania. Skorzystanie z opcji Prosty edytor pozwala zachować w bazie danych kod dokładnie w takim kształcie, jak zostanie wpisany.

Jeśli zdarzają się problemy w poprawnym zachowaniu kodowania HTML, warto chwilowo ustalić w ustawienia konta użytkownika opcję Prosty edytor i stworzyć potrzebną treść. W takich przypadkach pamiętaj, aby w razie modyfikacji artykułu również wyłączyć chwilowo edytor wizualny, aby nie zniszczyć kodu podczas zapisywania zmienionego materiału.

Opcje publikacji

Ta sekcja umożliwia Ci ustawienie podstawowych parametrów konfigurujących artykuł, jak przedstawiono poniżej.

Karta Opcje publikacji w edytorze artykułów

Definiowanie tych parametrów jest opcjonalne. Joomla! automatycznie umieszcza domyślne wartości.

 • Autor [Author]: pogram wstawi tu domyślnie nazwę operatora dodającego nowy artykuł. Możesz jednak kliknąć przycisk Wybierz autora i wskazać dowolną osobę z listy zarejestrowanych użytkowników.
 • Inna nazwa autora [Author Alias]: umożliwia wprowadzenie innej nazwy autora niż nazwa zarejestrowanego użytkownika: rzeczywistego imienia i nazwiska albo pseudonimu czy sygnatury autora. Szczególnie przydatna, gdy autorem nie jest zarejestrowany użytkownik albo gdy autorami jest kilka osób.
 • Data utworzenia [Created Date]: data i czas utworzenia artykułu. Możesz wpisać lub wybrać z kalendarza inną datę niż faktyczna data utworzenia.
 • Rozpocznij publikację [Start Publishing]: określa termin, od którego opublikowany artykuł, zostanie udostępniony w witrynie. Domyślnie jest to data i czas utworzenia artykułu. Jeśli chcesz opublikować artykuł automatycznie w późniejszym momencie, wpisz lub wybierz z kalendarzyka odpowiednią datę i czas.
 • Zakończ publikację [Finish Publishing]: określa termin zakończenia publikacji, po którym artykuł zostanie automatycznie przeniesiony do archiwum. Po tej dacie dostęp do artykułu będzie możliwy jedynie poprzez moduł Archiwum albo w przeglądzie artykułów archiwalnych, jeśli zostaną umieszczone na stronach witryny. Domyślnie: Nigdy (niewypełniane).

Opcje artykułu

Ta sekcja umożliwia Ci ustawienie dodatkowych parametrów konfigurujących artykuł, jak przedstawiono poniżej:

Karta Opcje artykułu w edytorze artykułów

Te ustawienia umożliwiają Ci zastąpienie ustawień poczynionych w Opcje/Artykuły na stronie zaplecza Artykuły. Wartość Globalnie oznacza, że o sposobie prezentacji zdecydują ustawienia dokonane w konfiguracji globalnej (Artykuły/Opcje). Dokonane tutaj ustawienie różne od opcji Globalnie modyfikują zdefiniowane w konfiguracji globalnej, mają wyższy priorytet, niż ustawienia w globalnych preferencjach prezentacji artykułów.

 • Pokaż tytuł [Show Article Title]: decyduje, czy w przeglądach artykułów i na stronach z pełnym tekstem będą wyświetlane ich tytuły. Jeśli Nie, tytuły artykułów na stronach przeglądów i z pełnym tekstem będą niewidoczne.
 • Tytuł łączem [Title Linkable]: przekształca tytuł w odnośnik do pełnego tekstu artykułu. W przeglądach tytuł będzie łączem do pełnego tekstu artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w preferencjach, Tak albo Nie.
 • Wprowadzenie [Intro Text]: umożliwia niewyświetlanie wprowadzenia na stronie z pełnym tekstem artykułu. Zobacz w części Przycisk Więcej… uwagi na temat wprowadzenia i tekstu głównego.
 • Pokaż kategorię [Category]: decyduje o wyświetlaniu nazwy kategorii, do której kontakt jest przypisany.
 • Kategoria łączem [Link Category]: decyduje, czy tytuł kategorii, do której jest przypisany artykuł, będzie łączem do strony wyświetlającej listę artykułów w kategorii.
 • Tytuł kategorii [Category Title]: decyduje o wyświetlaniu w artykule tytułu kategorii, do której artykuł jest przypisany. Zaznacz jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w preferencjach, Tak albo Nie.
 • Łącz z nadrzędna kategorią [Show Parent]: jeśli ustawiono na Tak i jeśli pokazywanie kategorii nadrzędnej jest ustawione na Tak, tytuł kategorii będzie odnośnikiem do kategorii nadrzędnej.
 • Pokaż autora [Show Author]: decyduje, czy w artykule zostanie wyświetlona nazwa jego twórcy (standardowo - pod tytułem artykułu).
 • Autor łączem [Link Author]: decyduje, czy nazwy autorów artykułów będą łączami do stron prezentujących ich profile.
 • Pokaż datę utworzenia [Show Create Date]: decyduje, czy w artykule zostanie wyświetlona data i czas utworzenia (standardowo - pod tytułem artykułu).
 • Pokaż datę modyfikacji [Show Modify Date]: decyduje, czy w artykule zostanie wyświetlona data i czas ostatniej korekty (standardowo - pod tekstem artykułu).
 • Pokaż datę opublikowania [Show Publish Date]: decyduje, czy w artykule zostanie wyświetlona data i czas opublikowania.
 • Przyciski nawigacji [Show Navigation]: decyduje o wyświetlaniu przycisków usprawniających nawigację między artykułami, np. Poprzedni i Następny.
 • Pokaż ikony [Show Icons]: ustala formę przycisków Drukuj i Poleć znajomemu, które mogą być wyświetlane jako odnośniki graficzne. Uwaga: To, czy i które z tych odnośników będą wyświetlane, zależy od ustawienia kolejnych opcji, a także konfiguracji konkretnych artykułów i pozycji menu.
 • Pokaż ikonę Drukuj [Show Print Icon]: decyduje, czy w artykule zostanie wyświetlony przycisk Drukuj, umożliwiający drukowanie artykułów bez pozostałych elementów strony - nagłówka, menu, innych modułów.
 • Pokaż ikonę E-mail [Show E-mail Icon]: decyduje, czy w artykule zostanie wyświetlony odnośnik do formularza Poleć innym, umożliwiającego przesłanie znajomemu listu zapraszającego do zapoznania się z artykułem. Wiadomość będzie zawierać łącze do artykułu.
 • Ocena artykułu [Article Rating]: włącza lub wyłącza możliwość oceniania artykułów w skali pięciopunktowej oraz wyświetlania statystyki ocen. Zaznacz jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w preferencjach, Tak albo Nie.
 • Pokaż odsłony [Show Hits in List]: decyduje o wyświetlaniu kolumny z ilością wyświetleń.
 • Pokaż łącza wszystkim [Show Unauthorized Links]: decyduje, czy odwiedzający witrynę, a niezalogowani goście będą widzieć łącza do pozycji przeznaczonych tylko dla użytkowników zalogowanych. Jeśli Tak, użytkownicy niezalogowani zobaczą łącza do wszystkich pozycji, ale przy próbie wywołania strony z pełną treścią, zobaczą, że materiał jest dostępny dopiero po zalogowaniu się na witrynie. Jeśli Nie, niezalogowani goście zobaczą jedynie łącza do pozycji, którym ustalono dostęp powszechny.
 • Tekst Czytaj więcej… [Read More Text]: możesz ustalić inny własny tekst etykiety Czytaj więcej, np. "Zobacz".
 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z komponentem albo dodanych w szablonie witryny).

Opcje konfiguracji

Karta Opcje konfiguracji w edytorze artykułów

 • Pokaż opcje publikacji [Show Publishing Options]:
 • Pokaż opcje artykułu [Show Article Options]:
 • Zaplecze: Obrazki i łącza [Administrator Images and Links]:
 • Witryna: Obrazki i łącza [Frontend Images and Links]:

Obrazki i łącza

Karta Obrazki i łącza w edytorze artykułów

 • Ilustracja wprowadzenia [Intro Image]:
 • Położenie obrazka [Image Float]:
 • Tekst alternatywny [Alt text]:
 • Podpis [Caption]:
 • Ilustracja pełnego tekst [Full article image]:
 • Położenie obrazka [Image Float]:
 • Tekst alternatywny [Alt text]:
 • Podpis [Caption]:
 • Łącze A-C [Link A-C]:
 • Tekst łącza A-C [Link A-C Text]:
 • Okno docelowe [URL Target Window]:

Opcje metadanych

Na karcie Opcje metadanych [Metadata option] możesz wprowadzić informacje wykorzystywane przez wyszukiwarki internetowe, indeksujące zawartość stron internetowych. Joomla! wpisuje te informacje w znacznikach: meta name="description" i meta name="keywords" w sekcji HEAD wynikowego dokumentu HTML przesyłanego do przeglądarek użytkowników. Wszystkie ustawienia są opcjonalne. Możesz je wykorzystać - zapewniają Ci większą kontrolę nad klasyfikowaniem treści witryny przez roboty indeksujące.

Karta Opcje metadanych w edytorze artykułów

 • Opis - streszczenie [Metadata Description]: przedstaw w zwięzłej formie, najlepiej jednym zdaniem, treść artykułu. Opis ten znajdzie się w nagłówku wynikowego dokumentu HTML w miejscu ogólnego streszczenia witryny, ustalonego w konfiguracji globalnej. Opisy są wykorzystywane przez roboty wyszukiwarek do klasyfikacji treści Internetu i wyświetlane są na stronach wyników wyszukiwania.
 • Metadane Słowa kluczowe [Metadata Keywords]: opcjonalnie można umieścić zestaw słów sygnalizujących treść artykułu. Wyrazy i wyrażenia oddzielaj przecinkami. Między poszczególnymi słowami kluczowymi nie zostawiaj spacji. Jeśli użyjesz wyrażeń dwu- i więcej wyrazowych, ujmij je w apostrofy.
Słowa kluczowe ułatwiają pracę internetowym programom indeksująco-wyszukiwawczym, klasyfikującym treści Internetu, zwiększając szansę znalezienia strony przez innych użytkowników. Są również wykorzystywane przez Joomla!, np. w module Artykuły - Tematy pokrewne - czy dostosowania treści ogłoszeń z komponentu Reklama do aktualnie wyświetlanego artykułu (tzw. reklamy kontekstowej).
Dobrą praktyką jest wybieranie słów kluczowych spośród wyrazów użytych w nagłówkach, tekstach odnośników, alternatywnych opisach ilustracji. A ponieważ roboty indeksujące oraz Joomla! analizują, czy słowa kluczowe znajdują się w opisanym nimi tekście, należy je wyszczególniać w takiej formie gramatycznej, w jakiej zostały użyte w treści jako odrębne słowa albo w podstawowej formie gramatycznej, jeśli znalazły się "wewnątrz" innego wyrazu pochodnego od tej podstawowej formy. Jeśli np. w tekście użyto wyrazu "domków", w zestawie słów kluczowych można wpisać "dom".
 • Wyszukiwarki [Robots]: zdecyduj, czy roboty wyszukiwarek internetowych mają indeksować stronę i strony, do których prowadzą odsyłacze. Domyślnie ustawione jest indeksowane wszystkich stron i odsyłaczy. Tutaj można zmienić tę domyślną dyrektywę. Uwaga: Nie wszystkie roboty sieciowe rozpoznają tę dyrektywę. Wybierz z listy rozwijalnej jedną z opcji:
  • Indeksuj strony i indeksuj wskazywane przez odsyłacze: odpowiednik wartości: index, follow lub all;
  • Indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze: odpowiednik wartości: index, nofollow;
  • Nie indeksuj stron, ale indeksuj wskazywane przez odsyłacze: odpowiednik wartości: noindex, follow lub all;
  • Nie indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze: odpowiednik wartości: noindex, nofollow lub none;
 • Autor [Author]: opcjonalnie - możesz umieścić nazwę autora, która zostanie wpisana do metadanych (w nagłówku dokumentu HTML, w linii <meta name="Author" content="imię i nazwisko">
 • Prawa do treści [Rights]: inaczej legalność - określenie licencji bądź innych praw do treści opublikowanej na stronie internetowej (np. artykułu czy innych informacji). Brak oznaczenia nie daje jednak odbiorcy podstaw do przyjęcia jakichkolwiek założeń co do praw i licencji, jakimi została objęta publikowana treść.
 • Odniesienie zewnętrzne [External Reference]: opcjonalny klucz tekstowy, za pomocą którego można się odwołać do artykułu (np. w systemie pomocy). Zwykłe odnośniki do artykułów Joomla! mają postać: adres_witryny>/index2.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=34. W tym przykładzie Joomla! używa komponentu "com_content" i układu "article" (artykuł), aby zaprezentować artykuł, którego ID="22", zgodnie z ustawieniami pozycji menu, której ItemID='34". Klucz odniesienia może być zastosowany zamiast ID artykułu. Na przykład, jeśli ustalimy dla artykułu klucz odniesienia równy "co.nowego", wówczas adresem artykułu będzie adres_witryny/index2.php/?option=com_content&view=article&Itemid=34&task=findkey&keyref=co.nowego. Fragment task=findkey (zadanie=szukaj_klucza) wskazuje Joomla!, że ma przeszukać klucze odniesienia, a fragment keyref=co.nowego wskazuje, jakiego klucza szukać. Stosowanie kluczy odniesienia jest elastyczniejsze niż stosowanie ID artykułów. Zwróć uwagę, że jeśli dwa artykuły będą oznaczone takim samym kluczem odniesienia, to Joomla! wyświetli pierwszy ze znalezionych artykułów.

Po wprowadzeniu wszystkich informacji charakteryzujących artykuł kliknij w przyborniku jeden z przycisków powodujących zapamiętanie artykułu w bazie danych. Możesz również zrezygnować z wprowadzonych zmian, klikając przycisk Anuluj [Cancel]: do zachowanej publikacji zawsze możesz wrócić, by wprowadzić niezbędne zmiany, poprawki.

Przybornik

W lewym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

[Plik:j35_uzytkownicy-uzytkownicy-edycja-pzrybornik.png|Przybornik na stronie edytora kont użytkowników]]

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora.
Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy – użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora.
 • Zapisz i nowe [Save & New]: kończy edycję pozycji zapisując dane i przygotowuje edytor do stworzenia nowej pozycji.
 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowej pozycji albo poprawiania jej treści lub ustawień, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie właściwości pozycji sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przycisk:

31 przyb pomoc2.png


 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

 • Hierarchia ważności parametrów prezentacji jest następująca:
 • Opcje artykułu w artykule. Ustawienie inne niż Globalnie ma zawsze wyższy priorytet.
 • Opcje artykułu w określonej pozycji menu. Jeśli w ustawieniach artykułu mamy Globalnie, a w parametrach pozycji menu inaczej, to decyduje ustawienie w opcjach pozycji menu (ma wyższy priorytet).
 • Opcje artykułu ustawione na karcie Artykuły (pierwsza karta w nakładce Artykuły: Opcje: Artykuły ). Ustawienie to ma najwyższy priorytet tylko wówczas, gdy w obu przypadkach omówionych powyżej mamy Globalnie.

Przykład. W ustawieniach artykułu w sekcji Opcje artykułu w parametrze Tytuł łączem wybrano opcję Globalnie. W sekcji Opcje - komponent pozycji menu wybrano ustawienie Nie, a w globalnych ustawieniach (preferencjach) wybrano opcję Tak. W rezultacie tytuł będzie łączem, bo ustawienie parametru pozycji menu zostanie nadpisane ustawieniem globalnym.

 • Artykuł możesz ilustrować w dwojaki sposób - korzystając z ikony Wstaw obraz w przyborniku edytora TinyMCE albo z przycisku Grafika pod dolną krawędzią edytora. Druga metoda jest wygodniejsza, bo umożliwia wybór obrazka z Biblioteki mediów lub - w razie potrzeby - wczytanie pliku ze swojego komputera. Ale dla modyfikacji ustawień istniejącej ilustracji musisz skorzystać z ikony Wstaw obraz w przyborniku edytora TinyMCE. Przycisk Grafika obsługuje jedynie wstawianie nowego obrazka.
 • Dodatek Więcej…' [Readmore…] pozwala zaoszczędzić miejsca na stronie startowej bądź stronach innych przeglądów dzięki wyświetlaniu tylko wstępnej części artykułów. Dodatek Podziel stronę [Pagebreaks] z kolei umożliwia podział długich artykułów na wiele stron i opatrzenie ich spisem treści. W jednym artykule możesz wykorzystać oba dodatki. Na przykład po pierwszym akapicie wstaw znacznik Więcej…, a następnie w wybranych miejscach znacznik Podziel stronę. W przeglądach nie będzie widać spisu treści, a jedynie odnośnik Więcej…. Natomiast w widoku stron podzielonego artykułu ukaże się spis treści z odnośnikami do każdej strony.
 • Wewnątrz artykułów możesz umieszczać moduły, wstawiając znacznik {loadposition xxx}, gdzie xxx to nazwa pozycji, w której umieścisz moduł. Zwróć uwagę, by ta nazwa pozycji nie kolidowała z innymi pozycjami zastosowanymi w szablonie Joomla!. Może to być dowolna nazwa - najlepiej oznaczaj pozycje przeznaczone na moduły w artykułach specjalnym przedrostkiem, np. artpozycja1, artpozycja2, aby nie mylić z pozycjami stosowanymi w szablonie. Aby moduł był widoczny w artykule, muszą być spełnione jeszcze dwa warunki. Pierwszy - moduł należy przypisać do pozycji menu, w której umieszczono artykuł. Drugi - musi być opublikowany (włączony) dodatek Artykuły - Wpinacz modułów [Content - Load Module] - zobacz Dodatki - zarządzanie. Wpinacz modułów pozwala Ci umieszczać własne moduły w dowolnych miejscach artykułów. Więcej informacji o modułach znajdziesz na stronie: Moduły - Nowy/Zmień.

Tematy pokrewne