--=REKLAMA=--

Pomoc35

Rozszerzenia Moduły

Z Joomla!WikiPL

Moduły witryny

Ekran Rozszerzenia/Moduły/Moduły witryny jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Służy do zarządzania modułami zaplecza. Można tutaj przeglądać listę istniejących modułów, poprawiać je i usuwać, decydować o stanie publikacji (włączać i wyłączać), tworzyć nowe moduły oraz konfigurować globalne ustawienia modułów.

Dostęp

Aby się dostać na tę stronę, wybierz z menu zaplecza administracyjnego pozycję Rozszerzenia/Moduły' [Extensions/Module Manager].

Opis

Moduły w Joomla! służą do prezentacji menu oraz różnych treści towarzyszących. Są wykorzystywane przede wszystkim w witrynie, ale także - choć w mniejszym zakresie, na zapleczu administracyjnym.

W standardowej instalacji Joomla 2.5 umieszczono ponad 20 modułów witryny (23) oraz 11 modułów zaplecza. Dodatkowe moduły można zainstalować samemu. Zdarza się również czasem, że niektóre z instalowanych rozszerzeń instalują również dodatkowo moduły zaplecza.

Dodatkowe moduły autorstwa innych projektantów znajdziemy w centralnym katalogu rozszerzeń Joomla! (www.extensions.joomla.org).

Na tej stronie zarządzasz modułami witryny. Możesz je przeglądać, kopiować, tworzyć nowe, usuwać lub tylko wycofywać z publikacji, dostosować ich własności do swoich potrzeb.

Kilka istotnych uwag o modułach

 1. Wszystkie witryny Joomla! korzystają co najmniej z jednego modułu menu witryny.
 2. Wszystkie inne typy modułów są opcjonalne (przykładowo: Migawki, Nowości, Reklama, Sonda).
 3. Każde menu jest obsługiwane przez moduł typu menu.
 4. Moduły jednego typu można powielać w dowolnej ilości.
 5. Niektóre moduły są połączone z komponentami. Na przykład każdy moduł menu witryny jest powiązany z jednym komponentem Menu. Aby zdefiniować w Joomla! menu, trzeba stworzyć menu i pozycje menu na stronie Projektanta menu stworzyć moduł menu, korzystając z tego ekranu. Inne moduły, jak np. Własny HTML czy Ścieżka powrotu nie są połączone z żadnym komponentem.

Więcej informacji o różnych typach modułów znajdziesz w rozdziałach: Moduły - witryna oraz Moduły - zaplecze.

Strona menedżera modułów witryny

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą wszystkich modułów. Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich zainstalowanych i modułach zaplecza. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Dostosuj, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że pozycja może być aktualnie modyfikowana przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował pozycję. Wstrzymaj się z edycją pozycji, dopóki edytuje ją inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat w rozdziale Witryna sekcję Konserwacja - Odblokowanie.
 • Tytuł [Title]: sygnalizuje temat, treść lub zadanie pozycji. Może być wyświetlany na stronach witryny. Klikając tytuł pozycji, można otworzyć edytor jej właściwości, by dostosować ustawienia i poprawić treść.
 • Opublikowano [Status]: informuje o stanie publikacji modułu. Ikona zielonej fiszki oznacza, że moduł jest włączony (opublikowany). Czerwony 'X' sygnalizuje, że moduł jest wyłączony (nieopublikowany). Możesz kliknąć ikonę w tej kolumnie, aby zmienić status modułu i opublikować go bądź wycofać z publikacji.
 • Pozycja [Position]: miejsce na stronie przeznaczone na prezentację treści modułów.
 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciśnij tytuł kolumny Kolejność, aby ją rozwinąć i odsłonić strzałki umożliwiające przestawianie. Naciskaj strzałki W górę lub W dół albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] - symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
 • Typ [Module Type]: systemowa nazwa modułu; począwszy od Joomla 1.6 nazwy systemowe modułów są tłumaczone.
 • Strony [Pages]: informuje ogólnie, do których stron - pozycji moduł został przypisany (do wszystkich, do żadnej, tylko do zaznaczonych, do wszystkich poza zaznaczonymi)
 • Dostęp [Access Level]: określa poziom dostępu wskazujący na uprawnienia do przeglądania artykułu i wykonywania innych możliwych działań (np. poprawianie, usuwanie, zmiana stanu publikacji. Wybierz poziom dostępu z listy rozwijalnej.
 • Język [Language]: nazwa języka treści. Jeśli Wszystkie, oznacza, że treść będzie widoczna we wszystkich wersjach językowych, jeśli wskazany konkretny język, oznacza, że po włączeniu dodatku Dodatki - Filtr języków oraz modułu Przełącznik języka treść będzie widoczna tylko na stronach wskazanej wersji językowej.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie przeglądu modułów witryny

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz [New]: rozpoczyna tworzenie nowego modułu, przenosi na stronę edytora własności modułu. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nowy moduł.
 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji, czyli wprowadzania zmian, przenosi na stronę edytora własności modułu. Jeśli zaznaczysz więcej niż jeden moduł, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć tytuł modułu w wykazie.
 • Skopiuj [Copy]: tworzy kopię dowolnego już istniejącego modułu. Zaznacz pole wyboru przy wybranym module i kliknij ten przycisk, aby stworzyć jego kopię. To rozwiązanie umożliwia publikację modułu w więcej niż jednej pozycji oraz z innymi parametrami. Nowa wersja zostanie oznaczona kolejnym numerem w nawiasie. Oczywiście, tę nazwę można zmienić.
 • Opublikuj [Publish]: powoduje opublikowanie jednego lub kilku zaznaczonych modułów, czyli czyni je widocznymi na zapleczu. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, które chcesz udostępnić operatorom zaplecza i kliknij ten przycisk.
 • Wycofaj [Unpublish]: zatrzymuje publikację zaznaczonych modułów. Zaznacz pola wyboru obok nazw modułów, których publikację chcesz zakończyć lub wstrzymać chwilowo i kliknij ten przycisk.
 • Odblokuj [Checkin]: usuwa blokadę, umożliwiając modyfikowanie modułu. Zaznacz zablokowane pozycje, które chcesz redagować i naciśnij tę ikonę. Uwaga: Bądź ostrożny - pozycja może być zablokowana dlatego, że aktualnie ktoś inny ją modyfikuje.
 • Kosz [Trash]: usuwa tymczasowo zaznaczony moduł, umieszczając go w Koszu. Pozycje przeniesione do Kosza można odzyskać lub usunąć na trwałe.
 • Opcje [Options]: umożliwia globalną konfigurację komponentu Moduły. Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz zmienić aktualne globalne ustawienia modułów (Uprawnienia).
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Sortowanie, wyszukiwanie i filtrowanie

Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia sortowanie, wyszukiwania i filtrowania.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę modułów rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny: tytułu, stanu publikacji, pozycji w szablonie, kolejności, typu, poziomu dostępu, języka, identyfikatora.

Wyszukiwanie

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka modułów według tytułu - filtr tytułów. Wpisz fragment albo cały tytuł kanału informacyjnego, który chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Znajdź. Na liście pozostaną jedynie kanały, które zawierają w tytule ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

Filtr tytułów na stronie przeglądu modułów zaplecza

 • Filtr [Filter]: ustala kryterium filtrowania - wpisz tytuł lub dowolny fragment tytułu. Na przykład, gdy wpiszesz "ooml", zostaną wyświetlone pozycje ze słowem "Joomla!" w różnych przypadkach.
 • Znajdź [Go]: uruchamia filtr - ogranicza listę do pozycji spełniających kryteria określone filtrem tytułu. Zamiast przycisku Znajdź można nacisnąć klawisz Enter albo dowolny fragment nieaktywnej przestrzeni w okolicy filtra.
 • Wyczyść [Reset]: zeruje wszystkie filtry (nie tylko filtr tytułów i ID).

Filtrowanie

Po prawej stronie nad wierszem nagłówkowym tabeli znajduje się sześć filtrów, przedstawionych poniżej:

Filtry na stronie przeglądu modułów witryny

 • Witryna/Zaplecze [Site/Admin]: filtr klienta (pierwszy z lewej), jest przełącznikiem między stronami z listami modułów witryny i zaplecza: Domyślnie wyświetlana jest lista modułów witryny.
  • Witryna [Site]: wybierz, jeśli znajdujesz się na stronie przeglądu modułów zaplecza, a chcesz przejść na stronę przeglądu modułów witryny.
  • Zaplecze [Admin]: wybierz, jeśli znajdujesz się na stronie przeglądu modułów witryny, a chcesz przejść na stronę przeglądu modułów zaplecza.
 • Wybierz status [Select State]: ogranicza wyświetlanie elementów zgodnie z wybranym zakresem. Z listy rozwijanej wybierz status pozycji, które chcesz wyświetlać: Opublikowane bądź Nieopublikowane albo Wyrzucone (do Kosza).
 • Wybierz pozycję [Select Position]: ogranicza wyświetlanie modułów zgodnie z wybranym zakresem - wyświetla tylko moduły umieszczone w wybranej pozycji. Z listy rozwijanej wybierz Wszystkie albo jedną z pozycji - miejsc w szablonie przeznaczonych na prezentację modułów.
 • Wybierz typ [Select Type]: ogranicza wyświetlanie elementów zgodnie z wybranym typem. Z listy rozwijanej wybierz typ modułów, które chcesz wyświetlać, np. Wszystkie, Menu, Logowanie. Na liście modułów zostaną wyświetlone wszystkie kopie modułu wybranego typu.
 • Poziom dostępu [Select Access]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko moduły przypisane do wybranego poziomu dostępu albo wszystkie.
 • Wybierz język [Select Language]: skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko moduły przypisane do wybranego języka albo wszystkie.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

Poniżej dolnej krawędzi tabeli z listą modułów dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie Pokaż [Display #] oraz - gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach paskiem nawigacyjnym i paginacją.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny na stronie przeglądu modułów zaplecza

 • Pokaż [Display #]: ogranicznik liczby pozycji. Umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie.
 • Pasek nawigacyjny: gdy na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona opcją wybraną w filtrze liczby pozycji, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski - numery stron oraz odnośniki Start, Poprz., Nast., Koniec.
 • Paginacja: po prawej stronie paska nawigacyjnego znajduje się informacja wskazująca, która strona i spośród ilu jest aktualnie wyświetlana.

Pamiętaj, że w przypadku dużej liczby pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą omówionych wcześniej filtrów powyżej listy.

Porady

 • Aby zmienić kolejność modułów wewnątrz jednej pozycji:
 • Korzystając z Filtra pozycji wyselekcjonuj tylko moduły umieszczone w pozycji, którą chcesz uporządkować.
 • Zmieniaj kolejność, korzystając ze strzałek W górę - W dół albo wpisz pożądaną kolejność w polach tekstowych, a następnie naciśnij ikonę Zapisz (dyskietka) w nagłówku kolumny Kolejność.
 • Edytor własności istniejącego modułu można otworzyć w dwojaki sposób - nacisnąć nazwę modułu albo zaznaczyć pole wyboru przy nazwie modułu, a następnie nacisnąć przycisk Dostosuj w przyborniku w prawym górnym rogu ekranu.

Pokrewne tematy pomocy i inne zasoby

 • Jak stworzyć moduł lub zmienić jego ustawienia: Moduły Zmiany
 • Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach i parametrach modułów witryny: Moduły Witryna Zmiany
 • Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach i parametrach modułów zaplecza Moduły Zaplecze Zmiany
 • Aby przejrzeć listę zainstalowanych modułów, zainstalować lub odinstalować moduły: Rozszerzenia - Moduły
 • Jak zarządzać menu: Projektant menu