--=REKLAMA=--

Pomoc35

Użytkownicy

Z Joomla!WikiPL

Użytkownicy: Użytkownicy

Dostęp

Na strony menedżera użytkowników przechodzimy zwykle, wybierając z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Użytkownicy [User Manager]. Na stronie startowej zaplecza można również posłużyć się ikoną skrótu Użytkownicy [User Manager].

Opis

Strony Użytkownicy: Użytkownicy umożliwiają zarządzanie kontami użytkowników - przeglądanie i porządkowanie listy użytkowników, tworzenie nowych kont, poprawianie danych zarejestrowanych użytkowników, usuwanie istniejących kont oraz konfigurowanie globalnych ustawień.

W Joomla! można dodać nieograniczoną liczbę kont użytkowników. Konta mogą dodawać administratorzy za pomocą omawianej strony zaplecza administracyjnego oraz sami użytkownicy, rejestrując się w witrynie, jeśli taka możliwość zostanie im udostępniona.

Zdjęcie ekranu

Zaplecze. Strona Użytkownicy: Przegląd użytkowników

Nawigacja lokalna

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu znajduje się menu lokalne z pięcioma odnośnikami:

Menu lokalne strony Użytkownicy: Przegląd użytkowników

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą wszystkich grup użytkowników. Posługiwanie się dłuższymi wykazami ułatwiają filtry - wyszukiwarki, statusu, aktywacji, grupy.

Informacje w tabeli

W tabeli z listą użytkowników zobaczysz kilka kolumn.

Lista użytkowników: nagłówki tabeli

Znaczenie informacji w tabeli jest następujące:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Dostosuj, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: ikona kłódki obok nazwy lub tytułu pozycji sygnalizuje, że ta pozycja może być aktualnie modyfikowana przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował pozycję. Wstrzymaj się z jej edycją, dopóki edytuje je inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator lub twórca pozycji. Zobacz na ten temat w rozdziale System sekcję Konserwacja - Odblokowanie.
 • Pełna nazwa [Full name]: Imię i nazwisko użytkownika lub pseudonim. Pełna nazwa może być widoczna na stronach, np. jako nazwa autora.
 • Użytkownik [Username]: unikatowa nazwa identyfikująca konto użytkownika w Joomla!, wykorzystywana w procesie uwierzytelniania do sprawdzania tożsamości. Umożliwia logowanie się w witrynie lub zapleczu. Inaczej login, niekiedy także: Nazwa użytkownika. Nazwy kont użytkowników muszą być niepowtarzalne.
 • Włączone [Enabled]: informuje, czy konto użytkownika jest włączone. Ikona zielonej fiszki oznacza, że konto jest włączone i użytkownik może się logować w witrynie lub na zapleczu oraz korzystać z przyznanych uprawnień. Czerwony X sygnalizuje, że konto nie zostało jeszcze uaktywnione przez użytkownika albo zostało zablokowane przez administratora. Możesz kliknąć ikonę w tej kolumnie, aby zmienić status użytkownika i zablokować bądź odblokować konto.
 • Aktywne [Activated]: informuje, czy konto użytkownika zostało uaktywnione. Zwykle, gdy użytkownik rejestruje się za pomocą formularza rejestracyjnego w witrynie, wymagana jest aktywacja konta. Wymóg aktywacji konta kontrolowany jest przez ustawienie parametru Aktywacja kont na omówionej dalej stronie Użytkownicy. Opcje użytkownika - Ustawienia komponentu.
 • Grupy [Group]: nazwa grupy, do której użytkownik został przypisany, decyduje o uprawnieniach użytkownika. Użytkownik może należeć do wielu grup.
 • E-mail [E-Mail]: adres poczty elektronicznej użytkownika.
 • Ostatnia wizyta [Last visit]: data ostatniego logowania użytkownika.
 • Data rejestracji [Registration Date]: data założenia konta użytkownika.
 • ID. Unikalny numer identyfikacyjny, nadawany automatycznie przez Joomla.

Przybornik

W lewym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie przeglądu użytkowników

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:


 • Utwórz [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji - artykułu, kategorii, konta użytkownika, doniesienia, itp. Przenosi na stronę edytora właściwości pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby utworzyć nowy artykuł, nową kategorię, nowe konto użytkownika, nową reklamę, itp.
 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji, czyli wprowadzania zmian, przenosi na stronę edytora właściwości pozycji - artykułu, kategorii, konta użytkownika, doniesienia, reklamy, itp. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję, zostanie otwarty edytor właściwości pierwszej zaznaczonej. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć tytuł lub nazwę pozycji w wykazie.
 • Aktywuj [Activate]: uaktywnia konto zaznaczonego użytkownika. Zaznacz pola wyboru przy nazwach nieaktywnych kont użytkowników i kliknij ten przycisk, by je uaktywnić.
 • Blokuj [Block]: zaznacz pole wyboru przy jednym lub wielu kontach użytkowników i naciśnij ten przycisk, aby je zablokować.
 • Odblokuj [Check-in]: usuwa blokadę, umożliwiając modyfikowanie właściwości pozycji. Zaznacz zablokowane pozycje, które chcesz skorygować i naciśnij tę ikonę.
Uwaga: Bądź ostrożny - pozycja może być zablokowana dlatego, że aktualnie ktoś inny ją modyfikuje, np. autor poprawia swój artykuł, użytkownik zmienia dane swojego profilu.
 • Usuń [Delete]: usuwa zaznaczone pozycje. Zaznacz pola wyboru obok nazw lub tytułów pozycji, które chcesz usunąć i naciśnij tę ikonę. Usunięcie kont jest nieodwracalne.
Uwaga: Przycisk Usuń działa nieco inaczej niż przycisk Kosz [Trash]. Pozycje przeniesione do Kosza (artykuły, odnośniki w menu) można przywrócić (odzyskać) - usuniętych kont nie będzie można odzyskać.

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie przeglądu użytkowników


 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.
 • Opcje [Options]: umożliwia globalną konfigurację komponentu. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.

Filtrowanie listy

Liczbę pozycji na liście można ograniczać za pomocą filtrów - jednego lub ich kombinacji. W przypadku listy użytkowników dysponujemy filtrem nazw lub ID, filtrem grup i statusu użytkownika oraz filtrem liczby pozycji na jednej stronie.

Możliwe są dowolne kombinacje filtrów. Przykładowo, korzystając z odpowiedniej kombinacji filtrów, można wybrać tylko użytkowników zalogowanych, należących do grupy autorów, których nazwa albo adres email ??????????? zawierają znak "G".

Filtr nazw

W lewym rogu tuż nad wierszem nagłówkowym tabeli znajduje się filtr z dwoma przyciskami, jak na ilustracji poniżej:

Filtr nazw na stronie przeglądu użytkowników

 • Filtr użytkowników [Search Users]: ustala kryterium filtrowania - wpisz nazwę lub dowolny fragment nazwy użytkownika.
 • Znajdź [Search]: uruchamia filtr - ogranicza listę do pozycji spełniających kryteria określone filtrem nazw i ID. Zamiast przycisku Znajdź można nacisnąć klawisz Enter albo dowolny fragment nieaktywnej przestrzeni w okolicy filtra.
 • Wyczyść [Reset]: zeruje wszystkie filtry (nie tylko nazw i ID).

Filtry statusów i grupy

Po prawej stronie nad wierszem nagłówkowym tabeli znajdują się filtry, przedstawione poniżej:

Filtr statusów i grup na stronie przeglądu użytkowników

 • Filtruj wg statusu [State]: na liście rozwijalnej zaznacz stan Włączone, aby ograniczyć listę użytkowników do tych, których konta są włączone (niezablokowane). Zaznacz opcję Wyłączone, aby wyselekcjonować konta u użytkowników zablokowanych.
 • Filtruj wg aktywacji [Active]: na liście rozwijalnej zaznacz Aktywne, aby ograniczyć listę użytkowników do tych, których konta zostały uaktywnione, lub Nieaktywne, jeśli chcesz zobaczyć listę użytkowników, którzy nie dokończyli rejestracji.
 • Filtruj wg grupy [Group]: na liście rozwijalnej zaznacz nazwę grupy użytkowników, którą chcesz wyselekcjonować. W tabeli zostaną wyświetleni tylko użytkownicy z zaznaczonej grupy.
 • Filtruj wg daty rejestracji[xxx]:

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

Poniżej dolnej krawędzi tabeli z wykazem dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz paskiem nawigacyjnym i paginacją, gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

 • Pokaż [Display #]: ogranicznik liczby pozycji. Umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie.
 • Pasek nawigacyjny: gdy na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona opcją wybraną w filtrze liczby pozycji, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski - numery stron oraz odnośniki Start, Poprz., Nast., Koniec.
  • Start [Start]: Kliknij, aby przejść do pierwszej strony.
  • Poprz. [Prev]: Kliknij, aby przejść do poprzedniej strony.
  • Numery stron: Kliknij, aby przejść do żądanej strony.
  • Dalej [Next]: Kliknij, aby przejść do następnej strony.
  • Koniec [End]: Kliknij, aby przejść do ostatniej strony.
 • Paginacja: po prawej stronie paska nawigacyjnego znajduje się informacja wskazująca, która strona i spośród ilu jest aktualnie wyświetlana.

Pamiętaj, że w przypadku dużej liczby pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą omówionych wcześniej filtrów powyżej listy.

Przetwarzanie wsadowe kont użytkowników

Przetwarzanie wsadowe kont użytkowników

Porady

 • Naciśnij nazwę użytkownika, aby edytować właściwości jego konta.
 • Naciśnij zieloną fiszkę albo czerwony X w kolumnie Włączone, aby zmienić status użytkownika.
 • Naciśnij tytuł kolumny, aby uporządkować użytkowników rosnąco lub malejąco według tej kolumny.

Tematy pokrewne