--=REKLAMA=--

Pomoc35

Użytkownicy Grupy użytkowników Edycja

Z Joomla!WikiPL

Grupy użytkowników: Utwórz - Dostosuj

Dostęp

Stronę Grupy użytkowników: Utwórz można wywołać z menu zaplecza, klikając pozycję Użytkownicy > Grupy użytkowników > Utwórz grupę albo naciskając ikonę Utwórz na stronie przeglądu grup użytkowników.

Aby wywołać stronę Grupy użytkowników: Dostosuj, przejdź na stronę przeglądu grup użytkowników i kliknij nazwę grupy, której własności chcesz zmienić, albo zaznacz pole wyboru obok wybranej grupy i kliknij w przyborniku ikonę Dostosuj.

Opis

Ekran Grupy użytkowników: Utwórz oraz Grupy użytkowników: Dostosuj jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Służy do tworzenia i konfiguracji grup użytkowników, dzięki którym można kontrować, co użytkownicy mogą w witrynie przeglądać oraz jakie wykonywac działania.

Czym są grupy użytkowników

Grupy użytkowników odgrywają kluczową rolę w kontroli dostępu - określaniu, co użytkownik może zobaczyć i zrobić w witrynie. Utworzenie grup użytkowników jest zwykle pierwszym krokiem w budowaniu systemu bezpieczeństwa witryny.

Grupy użytkowników pozwalają kontrolować, jakie działania w witrynie może podjąć użytkownik. Działania obejmują takie operacje, jak np. tworzenie nowych artykułów, zmianę opcji komponentu czy logowanie. Administrator witryny przypisuje prawa do różnych działań każdej grupie. Prawa do działań mogą być przypisane na różnych hierarchicznych poziomach komponentu (konfiguracji globalnej, opcji komponentu, kategorii i pozycji, np. artykułu). Jeśli użytkownik nie ma praw do danego działania, wówczas nie może takiego działania wykonać.

Grupy użytkowników pozwalają również kontrolować, które obiekty na stronie użytkownik może przeglądać. Obiektami są kategorie, artykuły, moduły, pozycje menu i inne. Podczas tworzenia poziomu dostępu przypisywana jest do niego jedna lub więcej grup użytkowników. Później, podczas tworzenia obiektu, np. artykułu, przypisywany jest mu poziom dostępu. Jeśli użytkownik należy do grupy, której został przypisany ten sam poziom dostępu, to może przeglądać każdy obiekt, któremu został przypisany ten poziom dostępu. Jeśli nie należy do takiej grupy, to nie może przeglądać danego obiektu.

Propozycja:

Później, podczas tworzenia obiektu, obiektowi jest przypisywany poziom dostępu. Użytkownik, który ma takie same prawa dostępu może przeglądać każdy obiekt tego poziomu. Jeśli nie uzyskał takich uprawnień - nie będzie mógł przeglądać tworzonego obiektu.

Grupy użytkowników mogą być zorganizowane hierarchicznie. W takim przypadku grupy potomne (podrzędne, dzieci) dziedziczą uprawnienia do działań i poziomy dostępu z grupy macierzystej (nadrzędnej, rodzica). Mądre wykorzystanie tej właściwości pozwala zaoszczędzić sporo czasu podczas konfiguracji systemu bezpieczeństwa, ponieważ nie trzeba dublować informacji ustawień.

Na tej stronie można utworzyć nową grupę użytkowników bądź zmienić własności istniejącej grupy.

Strona edytora grup użytkowników

Dane grupy użytkowników

  • Nazwa grupy [Group Title]: unikatowa nazwa identyfikująca grupę w Joomla!. Nazwa grupy nie może być identyczna z nazwą innej grupy. Po instalacji oryginalnego pakietu Joomla! grupy nazwane są w języku angielskim. Nazwy te można zmienić np. na: wszyscy, zarejestrowani, autorzy, redaktorzy, wydawcy, operatorzy, administratorzy, superużytkownicy. Taką konwencję nazw stosujemy w tym poradniku.
  • Grupa nadrzędna [Group Parent]: rozwijalna lista już istniejących grup użytkowników. Zaznacz wybraną grupę, do której chcesz przypisać grupę aktualnie tworzoną lub edytowaną.
Uwaga: Każda grupa dziedziczy prawa grupy nadrzędnej (macierzystej, rodzica). Jeśli nie chcesz, aby tworzona lub edytowana grupa dziedziczyła jakieś uprawnienia - przypisz ją do grupy Wszyscy.

Więcej informacji znajdziesz w poradniku ACL w Joomla.

Przybornik

Na górze strony znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie edytora pozycji

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

  • Zapisz. Zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy. Użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
  • Zapisz i zamknij. Zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora pozycji lub konfiguracji.
  • Zapisz i nowy [Save & New]. Zapisuje aktualną pozycję i kończy jej edycję pozycji. Przygotowuje edytor do stworzenia nowej pozycji. Usprawnia pracę redakcyjną, bo np. pozostawia zaznaczone niektóre ustawienia, np. wybraną kategorię.
  • Zapisz jako kopię [Save As Copy]: Tworzy duplikat pozycji, np. kategorii, artykułu, pozycji menu. Kopia umieszczana jest w tym samym obszarze danych, np. kopia artykułu zapisywana jest w tej samej kategorii artykułów, kopia pozycji menu w tym samym menu. Ponieważ w tym samym obszarze danych nie mogą istnieć dwie pozycje z takiim samym aliasem, zanim skorzystasz z tej opcji, skoryguj alias edytowanej pozycji. W przeciwnym przypadku program utworzy alias automatycznie, dopisując do istniejącego liczbę oznaczajacą kolejny numer tego samego aliasu. Uwaga: Przycisk Zapisz jako kopię dostępny jest tylko na stronie edytora, gdy poprawiamy istniejącą pozycję. Nie ma go, gdy tworzymy nową pozycję.
  • Zamknij [Close]: Zamyka okno edytora pozycji lub konfiguracji bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania. Umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji. Przenosi na stronę listy pozycji. Odblokowuje edytowany element. Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku
  • Pomoc. Otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji konta użytkownika.

Porady

  • Jeśli nowo tworzona grupa ma mieć uprawnienia podobne do uprawnień istniejącej grupy można tę nową grupę przyporządkować jako potomną istniejącej grupie, a następnie zmienić tylko niektóre poziomy dostępu (zakresy uprawnień).

Tematy pokrewne