--=REKLAMA=--

Pomoc35

Rozszerzenia Moduły Przełącznik języka

Z Joomla!WikiPL

Moduł Przełącznik języka

Moduł Przełącznik języka [Language Switcher] listę dostępnych wersji językowych witryny i umożliwia przełączanie się między nimi, jeśli ktoś chce używać Joomla! jako witryny wielojęzycznej. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Przykład modułu Przełącznik języka

Powiązania z innymi składnikami Joomla

Moduł Przełącznik języka działa poprawnie, tylko gdy wówczas włączony jest dodatek systemowy Filtr języków. Gdy użytkownik przełączy aktualny język na wybrany, moduł przekieruje go na stronę startową zdefiniowaną dla wybranego języka. Po zmianie języka dostępna będzie jedna nawigacja dla wybranego i zdefiniowanego języka.

Jeśli dodatek System - Filtr języków jest wyłączony, może to doprowadzić do niepożądanych sytuacji.

Metoda postępowania:

 1. Otwórz zakładkę menedżera języków i sprawdź, czy języki, z których chcesz korzystać, są opublikowane, czy kody języków dla adresów URL są niepowtarzalne, czy poprawne są przedrostki obrazków flag użytych w module oraz czy poprawne są znaczniki języków.
 2. Utwórz stronę startową, przypisując język do pozycji w menu, następnie zdefiniuj ją jako stronę domyślną dla każdego z opublikowanych języków.
 3. Później, możesz przypisać język do artykułu, kategorii, modułu, kanału informacyjnego lub adresu internetowego w Joomla!.
 4. Upewnij się, że moduł i dodatek są opublikowane.

Umieszczanie modułu na stronie

Aby umieścić moduł Przełącznik języka w witrynie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej co najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia/Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Utwórz, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Przełącznik języka.
 5. Skonfiguruj podstawowe dane modułu w sekcji Szczegóły:
  Podstawowe dane modułu Przełącznik języka
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu. Rozważ, czy jest to konieczne. Jeśli osadzisz moduł w nagłówku witryny, użytkownicy łatwo się zorientują, że obrazki flag służą do przełączania języka.
  • Ustal położenie modułu na stronie. Wpisz, jeśli pamiętasz, nazwę miejsca w szablonie strony lub wybierz z listy dostępnych pozycji.
  • Zdecyduj, czy opublikować (włączyć) moduł.
  • Zdecyduj, jaki poziom dostępu jest wymagany, aby zobaczyć moduł. Wybierz jeden z poziomów dostępu z rozwijalnej listy. Zwykle: Powszechny - wszyscy.
  • Możesz ustalić terminy rozpoczęcia i zakończenia publikacji modułu z dokładnością co do minuty. Wybierz je z kalendarzyka lub wpisz. Wpisując, zachowaj format RRRR-MM-DD GG:MM:SS.
  • Określ, czy wyświetlać moduł na stronach wszystkich języków, czy jednego z wybranych.
 6. Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu
  Sekcja Przypisz do pozycji menu w module Przełącznik języka
 7. Najpierw określ Zasadę przypisania, wybierając z listy rozwijalnej jedną z czterech możliwości (Na wszystkich stronach, Na żadnej stronie, Tylko na zaznaczonych stronach, Na wszystkich poza zaznaczonymi). Jeśli zdecydujesz, że moduł nie będzie widoczny na wszystkich stronach, odsłaniaj poniżej kolejne karty modułów menu i zaznacz wybrane pozycje.
 8. Sprecyzuj, jeśli chcesz, pozostałe opcje modułu. Omawiamy je w dalszej części.
 9. Zapisz moduł. Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz i zamknij, ale jeśli chcesz utworzyć więcej modułów tego typu (np. dla różnych szablonów witryny):
  • najpierw naciśnij w przyborniku ikonę Zapisz
  • następnie dostosuj ustawienia, np. pozycję modułu w szablonie i kliknij w przyborniku ikonę Zapisz jako kopię.

Konfiguracja modułu

Opcje podstawowe

Opcje podstawowe w ustawieniach modułu Przełącznik języka

 • Wprowadzenie [Pre-text]: wyświetlany poniżej nazw modułu tekst lub kod HTML z treścią. Może to być np. tekst informujący, do czego moduł służy czy też odnośnik do systemu pomocy podręcznej.
 • Zakończenie [Post-text]: tekst wyświetlany pod treścią modułu lub kod HTML generujący zaprojektowaną treść.
 • Użyj listy rozwijanej [Use Dropdown]: jeśli zdecydujemy się na prezentację dostępnych języków w postaci listy rozwijalnej, to kolejne ustawienia zostaną zignorowane.
 • Użyj obrazków flag [Use Image Flags]: jeśli wybierzemy opcję Nie, wyświetlone zostaną uproszczone nazwy języków (np. EN, DE, PL) - lub pełne nazwy, jeśli zdecydujemy tak w ostatniej z opcji. Jeśli wybierzemy opcję Tak, wyświetlone zostaną flagi symbolizujące języki.
 • Wyświetlaj poziomo [Horizontal Display]: flagi lub nazwy języków będą wyświetlane w układzie poziomym lub pionowym zależnie od wybranej opcji.
 • Aktywny język [Active Language]: ustawienie opcji Tak umożliwi wyróżnianie nazwy/flagi aktywnego języka pod warunkiem, że w arkuszach stylów zostaną sformułowane odpowiednie reguły dla klasy .lang-active.
 • Pełne nazwy języków' [Languages Full Names]: ustawienie opcji Tak spowoduje wyświetlanie - zamiast nazw uproszonych - pełnych nazw języków. W przypadku, gdy wcześniej zdecydujemy się na wyświetlanie obrazków flag, ustawienie tej opcji będzie ignorowane.

Opcje rozszerzone

Zestaw opcji rozszerzonych obejmuje cztery ustawienia powtarzające się w wielu modułach:

Opcje rozszerzone w ustawieniach modułu Przełącznik języka

 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: rozwijalna lista układów decydujących o sposobie prezentacji treści modułu. Możesz wybrać listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonach witryny).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych, jeśli w arkuszu CSS istnieją odpowiednie deklaracje stylów. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna: Konfiguracja. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w sekundach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Pliki modułu

Moduł Przełącznik języka jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu modules/mod_languages. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemową nazwą typu modułu (w Joomla 1.6+, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Moduł Przełącznik języka i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_languages.

Własne układy prezentacji

Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu Przełącznik języka, można skorzystać z techniki alternatywnych układów definiowanych w szablonie witryny. W tym celu w folderze html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog mod_languages i kopiujemy do niego z katalogu modules/mod_languages/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia (_).

Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).

Nazwę można "przetłumaczyć", umieszczając odpowiednie deklaracje w pliku językowym szablonu.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Jeśli w witrynie używasz kilka szablonów, pamiętaj, aby pliki własnych układów modułu przekopiować do katalogów wszystkich używanych szablonów.


Porady

 • Zanim opublikujesz moduł Przełącznik języka:
  • upewnij się, że włączyłeś dodatek systemowy Filtr języków,
  • zainstaluj przynajmniej pakiety językowe (tłumaczenia etykiet i komunikatów Joomla!) innych języków niż domyślny język witryny,
  • dodaj i opublikuj inne niż domyślny języki treści witryny na stronie Rozszerzenia: Języki - Języki treści,
  • utwórz innojęzyczne treści witryny, określając ich język.
 • Dla każdego z języków możesz stworzyć domyślną stronę startową witryny w tym języku

Tematy pokrewne