--=REKLAMA=--

Pomoc35

Rozszerzenia Języki Treść

Z Joomla!WikiPL

Streszczenie

Omawiany poniżej ekran jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla 3.x typu menedżer. Służy do zarządzania językami treści.

Nawigacja

Wybierz z rozwijanego menu zaplecza pozycję Rozszerzenia → Języki [Extensions → Language Manager] albo na stronie startowej zaplecza naciśnij ikonę skrótu Języki, a następnie kliknij w menu lokalnym odnośnik Treści.

Opis

W obszarze roboczym znajduje się wykaz języków, w jakich możliwe jest publikowanie treści - artykułów, kontaktów, modułów, kategorii i innych. Można tutaj dodawać kolejne języki treści, usuwać niepotrzebne, modyfikować dane istniejących języków.

Zdjęcie ekranu

500px

Nawigacja lokalna - odnośniki do innych stron

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z dwoma odnośnikami:

Plik:J31 roz jezyki lista podmenu.png

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich językach treści. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

 • #: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.
 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że konto użytkownika może być aktualnie modyfikowane przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował konto. Wstrzymaj się z edycją konta, dopóki edytuje je inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Odblokowanie.
 • Nazwa języka [Title]: nazwa wyświetlana na rozwijalnych listach wyboru na zapleczu i witrynie (jeśli w Przełączniku języka nie zostaną użyte obrazki flag).
 • Rodzima nazwa języka [Title Native]: nazwa języka w języku ojczystym.
 • Kod języka w URL [SEF]: unikalny alias nazwy języka wykorzystywany w adresach internetowych witryny.
 • Przedrostek nazwy obrazka [Image]: przedrostek nazwy pliku obrazka flagi państwowej.
 • Znacznik języka [Code]: kod języka i kod państwa (terytorium), na którym jest używany.
 • Opublikowane [Published]: wskazuje, czy element treści można przeglądać na stronach witryny. Stan publikacji można zmienić, naciskając ikony w tej kolumnie. Kliknięcie ikony Nieopublikowane (czerwony X) powoduje opublikowanie elementu, kliknięcie ikony Opublikowane - zatrzymuje publikację.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.

Sortowanie, wyszukiwanie i filtry

Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę języków rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny: nazwy, stanu publikacji, poziomu dostępu.

Wyszukiwanie

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka języków według nazw. Wpisz fragment albo całą nazwę języka, który chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Szukaj. Na liście pozostaną jedynie języki, które zawierają w tytule ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

Plik:J31 roz jezyki tresci szukaj.png

Filtrowanie

Po prawej stronie widoczny jest filtr stanu publikacji, umożliwiających wyselekcjonowanie artykułów spełniających zadane kryterium filtrowania.

Plik:J31 roz jezyki tresci filtry.png


 • Wybierz stan [Select State]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, z rozwijalnej listy pozycji wybierz jeden ze stanów publikacji: Opublikowane [Published], Nieopublikowane [Unpublished], Wyrzucone do kosza [Trashed], Zarchiwizowane [Archived] albo Wszystkie [All]]

Możliwe są kombinacje filtru i wyszukiwarki. Korzystając z wyszukiwarki i filtra można wybrać tylko język opublikowany, zawierający w nazwie znaki „en”.


Ponadto na dole, pod listą dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz - gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach paskiem nawigacyjnym.

500px

Ogranicznik liczby pozycji

Poniżej dolnej krawędzi tabeli znajduje się filtr Pokaż [Display #]. Filtr umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie. Jeśli na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona wybraną opcją, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski paginacji (numery stron oraz odnośniki Start, Poprzednie, Następne, Koniec). Zauważ, że w przypadku dużej ilości pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Plik:J31 roz jezyki tresci lista przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz/Nowe [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji, np. menu, kategorii, artykułu, konta użytkownika, przenosi na stronę edytora własności pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nową pozycję - artykuł, kategorię, konto użytkownika, odnośnik w menu.
 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności pozycji - kategorii, pozycji menu, artykułu, konta użytkownika. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję, np. menu, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć jej tytuł w wykazie. Możesz również przejść do trybu edycji, klikając w tabeli nazwę kategorii, artykułu, użytkownika, itp.
 • Opublikuj [Publish]: powoduje opublikowanie jednej lub wielu pozycji, czyli czyni je widocznymi na witrynie. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, które chcesz udostępnić internautom i kliknij ten przycisk.
 • Wycofaj [Unpublish]: zatrzymuje publikację zaznaczonych pozycji. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, których publikację chcesz zakończyć lub wstrzymać chwilowo i kliknij ten przycisk.
 • Kosz [Trash]: usuwa tymczasowo zaznaczony element, umieszczając go w koszu. Pozycje przeniesione do kosza można odzyskać lub usunąć na trwałe.
 • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację komponentu - Artykuły, Dodatki, Kontakty, Menu, Moduły, Użytkownicy, itd. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.


Porady

 • Użytkownicy mogą korzystać z dowolnego z zainstalowanych języków witryny. Język witryny dla użytkownika może ustalić administrator, konfigurując konto użytkownika na stronie Użytkownicy albo użytkownik, konfigurując swój profil na stronie Użytkownik Profil Popraw. Jeśli przykładowo użytkownik wybierze jako język domyślny język hiszpański, wówczas moduł rozszerzonego wyszukiwania będzie wyświetlany w tym języku, jak na ilustracji poniżej:

Plik:J31 spanish language example.png

 • Ustawienie dokonane przez użytkownika w jego profilu nie zmienia domyślnego języka witryny.
 • Zmiany domyślnego języka witryny ani zmiany języka użytkownika nie wpływają na język artykułów i innych materiałów w witrynie.
 • Przełączanie domyślnego języka witryny przez administratorów nie powoduje zmiany w sposobie prezentacji witryny na ekranach użytkowników, którzy mają ustalony język domyślny w ustawieniach własnego konta na stronie Użytkownicy. Jeśli włączasz inny język, użytkownik ogląda witrynę w języku wybranym przez siebie.
 • Ważne: Nie usuwaj domyślnego języka za pomocą FTP - operacja taka spowoduje błąd wyświetlania zarówno witryny, jaki strony administracyjnej.
 • Dodatkowe języki można zainstalować na stronie Instalator Instalator.
 • Zaplecze i witryna mogą być prezentowane w dwóch odmiennych językach, np. angielskim i polskim. Także konkretne artykuły można skonfigurować tak, by wyświetlać je w odmiennych niż domyślny język witryny.
 • Zainstalowane języki witryny i zaplecza można przełączać w trakcie pracy - wybierając preferowany język i klikając ikonę Domyślnie na odpowiedniej stronie