--=REKLAMA=--

Pomoc35

Rozszerzenia Moduły Zaplecze Edycja

Z Joomla!WikiPL

Moduły zaplecza: Utwórz - Dostosuj

Strona Moduły: Utwórz - Dostosuj jest częścią zaplecza administracyjnego Joomla!. Służy do tworzenia modułów witryny lub zaplecza oraz konfigurowania własności modułów. Dostęp do strony

Strona jest dostępna po wybraniu z rozwijanego menu zaplecza pozycji Rozszerzenia › Moduły. Aby stworzyć nowy własny moduł, kliknij w przyborniku przycisk Utwórz [New]. Aby skonfigurować istniejący moduł, naciśnij jego tytuł w tabeli albo zaznacz pole wyboru przy tytule modułu, a następnie kliknij w przyborniku przycisk Dostosuj [Edit].

Opis

Moduły - obok komponentów, dodatków, szablonów i języków - są jednym z pięciu rodzajów podstawowych składników Joomla!. W specjalnych obszarach strony, zwanych pozycjami, wyświetlają informacje towarzyszące treści głównej lub udostępniają użyteczne funkcje.

Modułami są wszystkie menu, formularz logowania, Statystyki, Migawki, wyszukiwarka.

Źródłem informacji wyświetlanych przez moduły mogą być: komponenty, zewnętrzne skrypty, pliki, w tym dołączone do modułu, bazy danych, strony internetowe.

Od komponentów różnią się zakresem możliwości - spełniają tylko dwie funkcje: pobierają dane i prezentują je. Nie posiadają interfejsu umożliwiającego gromadzenie, redagowanie i przechowywanie danych.

Niektóre z modułów są oknami prezentacyjnymi komponentów (stronami frontowymi), np. moduły Reklamy. Zwykle jednak prezentują własną treść lub treści pobrane z innych źródeł. W skład podstawowej dystrybucji Joomla! wchodzi ponad 30 modułów. Ten zestaw można dowolnie wzbogacać o inne moduły z bogatej palety zarówno darmowych, jak i komercyjnych rozszerzeń.

Na stronach edytora modułów dodajesz nowe moduły albo konfigurujesz istniejące moduły zaplecza. W świeżej standardowej instalacji Joomla 1.6+ jest 12 wbudowanych modułów zaplecza. Niektóre z nich, jak moduły typu menu są umieszczane na każdej stronie, inne są wykorzystywane opcjonalnie, głównie na stronie startowej zaplecza - na pulpicie.

Własności każdego modułu uporządkowane są w trzech sekcjach:

 • Szczegóły (po lewej stronie ekranu): określamy tutaj podstawowe dane modułu, takie jak tytuł, położenie na stronie, stan publikacji, poziom dostępu.
 • Przypisanie do pozycji menu (poniżej, pod sekcją Szczegóły): decydujemy, na których stronach witryny moduł będzie widoczny (w przypadku modułów zaplecza nie ma tej sekcji)
 • Opcje (po prawej stronie): określamy różne dodatkowe bądź specyficzne ustawienia, pogrupowane w zestawy nazwane najczęściej Opcje podstawowe i Opcje rozszerzone. Tytuły zestawów opcji są łączami - kliknięcie tytułu rozwija kartę z zestawem opcji.

Typ modułu

Każda instalacja nowego modułu inicjuje grupę modułów, zwaną typem modułu. Każdy moduł - w przeciwieństwie do komponentów - można powielić dowolną ilość razy. Moduł - rodzic i wszystkie jego kopie (instancje) stanowią jeden typ. Moduły jednego typu mogą różnić się detalami konfiguracyjnymi, ale uruchamia je ten sam kod - modułu rodzica. Nazwy typów modułów począwszy od Joomla 1.6 są tłumaczone, we wcześniejszych wersjach Joomla! pochodziły od nazwy głównych skryptów z kodem modułu.

Uwaga: jeśli zainstalujesz jedno lub więcej rozszerzeń - komponentów albo modułów na liście typów modułów mogą pojawić się nowe pozycje - dodatkowe typy modułów.

Szczegóły modułu

Jest to zestaw podstawowych właściwości modułu. Każdy moduł charakteryzuje ten sam zestaw własności podstawowych: numer identyfikacyjny, tytuł, pozycja, poziom dostępu, stan publikacji, kolejność w zestawie modułów umieszczonych w jednej pozycji, data rozpoczęcia i zakończenia publikacji oraz język treści modułu.

Opcje modułu

Działanie każdego modułu może być regulowane zestawem właściwych mu ustawień konfiguracyjnych, zwanych opcjami (we wcześniejszych wersjach Joomla! nazywano je parametrami). Wśród opcji można wyróżnić standardowe, pojawiające się w konfiguracji różnych modułów oraz właściwe tylko konkretnemu modułowi.

XXII?1. Strona edytora własności modułów zaplecza

Szczegóły

Wpisz lub oznacz następujące szczegóły modułu, w polach widocznych na ilustracji powyżej:

 • Tytuł [Title]: pojedynczy wyraz lub zestawienie kilku wyrazów nazywający moduł. Tytuł spełnia rolę identyfikacyjną i porządkującą, i w związku z tym powinien być unikatowy. Często niesie z sobą również dodatkowe informacje w zależności od roli, jaką spełnia moduł: np. może przyciągać uwagę odbiorcy, informować o prezentowanej treści lub nawet wprowadzać w jej nastrój. Wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie. Gdy włączysz opcję Pokaż tytuł, będzie on wyświetlany nad modułem
 • Pokaż tytuł [Show Title]: decyduje o wyświetlaniu tytułu nad modułem. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. Uwaga: widoczność tytułu zależy także od stylu pozycji, w jakiej moduł jest umieszczony. W przypadku pozycji bez stylu widoczna jest tylko treść modułu.
 • Pozycja [Position]: miejsce na stronie przeznaczone na prezentację treści modułów. Istnieją dwa rodzaje pozycji, w których można osadzić moduł: miejsca zdefiniowane w szablonie, które można wybrać z rozwijalnej listy, oraz pozycje zdefiniowane przez administratora, których nazwy można wpisać w polu tekstowym przeznaczonym na określenie pozycji modułu.

Pozycje umieszczone na rozwijanej liście zostały wyszczególnione w pliku konfiguracyjnym używanego szablonu (templateDetails.xml).

Pozycje modułów dostępne w szablonie można zobaczyć, korzystając z opcji Podgląd w edytorze szablonu albo dodając do adresu witryny następujący kod: ?tp=1 (pod warunkiem, że administrator umożliwi podgląd pozycji w globalnych ustawieniach szablonów). Na przykład, jeśli Twoja witryna ma adres http://www.witryna.com, wpisz http://www.witryna.com?tp=1. Na stronie zostaną wyświetlone etykiety z nazwami pozycji modułów zdefiniowanych w szablonie.

Zdarza się niekiedy, że w pliku konfiguracyjnym pominięto któreś z istniejących w szablonie pozycji modułów. Jeśli chcemy umieścić moduł w tej pozycji, wystarczy, że wpiszemy jej nazwę w polu tekstowym przeznaczonym na zdefiniowanie pozycji przez administratora.

Nazwy pozycji zdefiniowanych przez administratora, inne niż znajdujące się na rozwijanej liście (np. mojapozycja1) stosowane są zwykle do wyświetlania modułów w artykułach za pomocą dodatku Wpinacz Modułów [Load Module Position]. W artykule wpisujemy wówczas polecenie {loadposition xxx}, gdzie xxx oznacza nazwę pozycji. Moduły ukażą się w artykule, jeśli moduł zostanie przypisany do pozycji menu wyświetlającej artykuł. Zobacz poniżej sekcję Przypisanie modułu do stron - pozycji menu.

 • Status [Status]: wskazuje na aktualny stan publikacji modułu - czy został włączony i jest widoczny lub gotowy do działania w razie potrzeby. czy został wyłączony (lub nie został jeszcze opublikowany) , czy został przeniesiony do Kosza. Zaznacz jedną z opcji: Opublikowano, Nie opublikowano, Wyrzucono do Kosza.
 • Dostęp [Access]: określa domyślny poziom dostępu do modułu. Domyślny poziom dostępu jest dziedziczony po konfiguracji globalnej komponentu Moduły oraz nadrzędnej grupie użytkowników. Wybierz poziom dostępu z rozwijalnej listy wyboru. Standardowo dostępne są trzy poziomy dostępu:
  • Powszechny [Public]: prawo przeglądania modułu ma każdy odwiedzający witrynę;
  • Rejestrowany [Registered]: moduł zobaczą tylko zalogowani użytkownicy;
  • Specjalny [Special]: moduł będzie widoczny tylko dla użytkowników zalogowanych i posiadających specjalne przywileje (np. autorów, redaktorów).

W Joomla 2.5 można ustalać własne niestandardowe poziomy dostępu.

 • Porządek [Order]: określa kolejność wyświetlania modułów umieszczonych w tej samej pozycji. Na rozwijalnej liście widoczne są wszystkie moduły już umieszczone w tej pozycji. Aby umieścić edytowany moduł przed innym, po prostu kliknij tytuł modułu, przed którym chcesz go umieścić. Jeśli ten sposób zawiedzie, kolejność będzie można zmienić na stronie przeglądu modułów.
 • Rozpocznij publikację [Start Publishing]: określa termin, od którego opublikowany moduł, zostanie udostępniony w witrynie. Domyślnie jest to data i czas utworzenia modułu. Jeśli chcesz opublikować moduł automatycznie w późniejszym momencie, wpisz lub wybierz z kalendarzyka odpowiednią datę i czas.
 • Zakończ publikację [Finish Publishing]: określa termin zakończenia publikacji, po którym moduł zostanie automatycznie wyłączony. Możesz wpisać lub wybrać z kalendarzyka odpowiednią datę i czas. Domyślnie: Nigdy (niewypełniane).
 • Język [Language]: lista rozwijalna wyboru języka, umożliwiająca określenie, czy udostępniać moduł we wszystkich wersjach językowych witryny wielojęzycznej, czy tylko w wybranej wersji językowej. Do działania wymagane jest zainstalowanie pakietów językowych dla konkretnych wersji językowych, włączenie dodatku Filtr Języków oraz udostępnienie użytkownikom modułu Przełącznik języka. Jeśli dodatek Filtr Języków jest wyłączony, wyświetlane są wszystkie opublikowane moduły.
 • Notatka [Note]: pole przeznaczone na dowolną uwagę administratora. Notatka jest wyświetlane na stronie przeglądu modułów.

Poniżej tych szczegółów wyświetlane są jeszcze cztery informacje:

 • ID: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! każdemu nowemu modułowi. Tego numeru nie można zmodyfikować.
 • Nazwa modułu [Module name]: systemowa nazwa modułu - nie można jej zmienić.
 • Klient - Witryna lub Zaplecze: określenie, którą część serwisu obsługuje moduł - witrynę czy zaplecze.
 • Opis [Description]: opis modułu pochodzący z pliku językowego - nie można go tutaj zmienić.

Opcje modułu

Po prawej stronie edytora każdego modułu znajduje się zestaw kart umożliwiających konfigurację różnych opcji (parametrów). Niemal w każdym module mamy karty opcje podstawowe i Opcje rozszerzone. Niekiedy pojawiają się karty opcji specyficznych dla konkretnego modułu.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

XXII?2. Przybornik na stronie edytora modułu zaplecza

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora.
Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy – użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora.
 • Zapisz i nowe [Save & New]: kończy edycję pozycji zapisując dane i przygotowuje edytor do stworzenia nowej pozycji.
 • Zapisz jako kopię [Save As Copy]: tworzy duplikat pozycji. Kopia umieszczana jest w tej samej kategorii pozycji lub jako kategoria najwyższego poziomu. Ponieważ w tym samym obszarze danych nie mogą istnieć dwie pozycje, posiadające taki sam alias, skoryguj alias edytowanej pozycji, zanim skorzystasz z tej opcji.
 • Anuluj: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

 • Moduły można umieszczać w artykułach. W tym celu, w miejscu w którym chcesz zaprezentować moduł wpisz {loadposition xxx}, gdzie xxx to nazwa specjalnej pozycji, do której moduł został przypisany w edytorze konfiguracji. Nazwa tej pozycji nie może kolidować z żadną nazwą zastosowaną w szablonie. Może to być dowolna nazwa, najlepiej sygnalizująca, że jest to pozycja modułów w artykule (np. wartykule1) lub inna korespondująca z treścią modułu (modułów). Moduły osadzone w artykułach będą widoczne pod warunkiem, że włączony zostanie dodatek Artykuły - Wpinacz Modułów' [Content - Load Module]
 • Kolejność wyświetlania modułów można łatwo zmieniać na stronie Moduły - zarządzanie.
 • Niekiedy dodatkowo instalowane rozszerzenia instalują także współdziałające z nimi moduły. Jeśli na liście typów modułów pojawią się inne, niż opisane powyżej, przejrzyj ich dokumentację, aby dowiedzieć się, jak je skonfigurować.

Tematy pokrewne

 • O funkcjach i konfiguracji różnych modułów witryny: Moduły Witryna Zmiany
 • O funkcjach i konfiguracji różnych modułów administracyjnych: Moduły Zaplecze Zmiany
 • Jak zarządzać modułami: Moduły
 • Jak dodać lub konfigurować moduły: Moduły
 • Jak zarządzać modułami witryny: Moduły Witryna Zmiany


Standardowe typy modułów zaplecza

Po naciśnięciu na stronie menedżera modułów przycisku Utwórz pojawia się strona z listą wszystkich dostępnych typów modułów. Aby wybrać pożądany typ modułu, kliknij jego nazwę. Ustawiając wskaźnik myszki nad nazwą typu modułu, można zobaczyć zwięzły opis modułu.

W standardowej instalacji Joomla! mamy do dyspozycji 12 typów modułów zaplecza. Możemy utworzyć dowolną ilość modułów tego samego typu i ustalić dla nich różne szczegóły, np. nazwy, prawa dostępu czy opcje prezentacji. Zamiast tworzyć moduł tego samego typu możemy również skopiować moduł już istniejący, a następnie zmodyfikować jego szczegóły i parametry.

Poniżej znajdują się opisy standardowych modułów zaplecza.


Nazwa polska Nazwa angielska Przeznaczenie
Ikony skrótów Quick Icons Wyświetla za stronie startowej zaplecza (Witryna › Pulpit) odnośniki do głównych opcji zaplecza.
Doniesienia Feed display Wyświetla nagłówki wiadomości ze wskazanego w adresie kanału informacyjnego.
Logowanie Login form Wyświetla formularz logowania na stronę zaplecza administracyjnego, umożliwiający uwierzytelnienie i wybór domyślnego języka zaplecza albo przejście na stronę główną.
Menu zaplecza Administrator Menu Wyświetla główne menu nawigacyjne zaplecza.
Lokalne menu zaplecza Admin subMenu Wyświetla zakładki prowadzące na strony powiązane z aktualnie przeglądaną. Umożliwia nawigację między pokrewnymi pozycjami (np. Reklamy, Klienci, Kategorie i Śledzenie).
Nowe artykuły Latest News Wyświetla listę ostatnio dodanych lub poprawianych artykułów, ich status, datę utworzenia i nazwę autora.
Pasek stanu User status Wyświetla zestaw przydatnych dla zalogowanego użytkownika informacji i odnośników.
Popularne artykuły Popular Articles Wyświetla listę odnośników do najczęściej przeglądanych artykułów, datę ich publikacji i liczbę odsłon.
Przybornik Toolbar Wyświetla na stronach zaplecza pasek narzędziowy
Tytuł strony Title Wyświetla tytuły stron zaplecza.
Własny HTML Custom HTML Wyświetla własną treść oznaczoną kodem HTML lub zwykły tekst.
Wielojęzyczność - Status Multilanguage status Wyświetla w obszarze paska stanu odnośnik Wielojęzyczność, udostępniający informacje o stanie gotowości witryny do obsługi wielojęzyczności.