--=REKLAMA=--

Pomoc35

Rozszerzenia Moduły Kategorie artykułów

Z Joomla!WikiPL

Moduł Kategorie artykułów

Moduł Kategorie artykułów wyświetla listę odnośników do sekcji artykułów, łączących ze stronami typu przegląd artykułów w kategorii. Kategorie artykułów tworzymy i konfigurujemy na stronie Artykuły Kategorie Kategorie. Jeśli opcja Pokaż wszystkim łącza jest włączona, lista zostanie ograniczona tylko do tych, do których użytkownik ma prawa dostępu. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Przykład modułu Kategorie artykułów

Powiązania z innymi składnikami Joomla

Moduł Kategorie artykułów korzysta z pracy wykonanej za pomocą komponentów Artykuły oraz Kategorie artykułów, ale nie jest konieczny do prezentacji gromadzonych za ich pomocą danych, jak to się dzieje np. w przypadku modułu Reklama.

Konfiguracja modułu

Opcje podstawowe

W opcjach podstawowych ustalamy, z której kategorii pobierać artykuły, czy wyświetlać opis kategorii oraz podkategorie i w jakim zakresie.

Opcje podstawowe w ustawieniach modułu Kategorie artykułów

 • Kategoria nadrzędna [Parent Category]: umożliwia określenie zakresu kategorii (podkategorii), które będą zaprezentowane w module.
 • Opisy kategorii [Category Description]: decyduje o wyświetlaniu opisu kategorii artykułów. Jeśli zaznaczysz Pokaż, opis będzie wyświetlany poniżej tytułu strony przed pierwszym artykułem. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Pokaż podkategorie [Show Subcategories]: decyduje o wyświetlaniu podkategorii. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Podkategorii pierwszego poziomu [# First Subcategories]: decyduje, ile podkategorii pierwszego poziomu będzie wyświetlane. Domyślnie - wszystkie.
 • Maksymalny poziom zagnieżdżenia [Maximum Level Depth]: określa maksymalny poziom zagnieżdżenia każdej podkategorii. Domyślnie - wszystkie.

Opcje rozszerzone

Zestaw opcji rozszerzonych obejmuje pięć ustawień, powtarzających się w wielu modułach:

Opcje rozszerzone w ustawieniach modułu


 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: rozwijalna lista układów decydujących o sposobie prezentacji treści modułu. Możesz wybrać listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonach witryny).
 • Poziom nagłówka [Heading style]: określ poziom nagłówka HTML, jakim chcesz oznaczać Kategorie artykułów.
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych, jeśli w arkuszu CSS istnieją odpowiednie deklaracje stylów. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna: Konfiguracja. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w sekundach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Umieszczanie modułu na stronie

Aby umieścić moduł Kategorie artykułów na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej co najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia/Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Utwórz, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Kategorie artykułów, by rozpocząć konfigurację modułu.
 5. Skonfiguruj podstawowe dane modułu w sekcji Szczegóły:
  Podstawowe dane modułu Kategorie artykułów
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu. Zaznacz Pokaż lub Ukryj.
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji. Jeśli znasz nazwę pozycji, możesz ją również wpisać.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Możesz zmienić poziom dostępu do modułu. Jeśli wybierzesz poziom wyższy, niż powszechny, moduł będzie widoczny tylko dla zalogowanych użytkowników, przypisanych do grup, którym przypisano wybrany poziom dostępu.
  • Możesz określić kolejność wyświetlania modułu w wybranej pozycji. Domyślnie nowo tworzone moduły wyświetlane są jako ostatnie. Aby ustalić inną kolejność, kliknij najpierw w przyborniku ikonę Zapisz. W efekcie na liście rozwijalnej Porządek powinny się pojawić tytuły umieszczonych w tej pozycji modułów. Zaznacz tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić tworzony moduł. Jeśli ta metoda nie przyniesie spodziewanego efektu, kolejność modułów można zmienić na stronie przeglądu modułów.
  • Możesz ustalić daty rozpoczęcia i zakończenia publikacji modułu z dokładnością co do minuty. Wybierz je z kalendarzyka lub wpisz. Wpisując, zachowaj format RRRR-MM-DD GG:MM:SS.
  • Jeśli wydajesz witrynę wielojęzyczną, określ, czy wyświetlać moduł na stronach wszystkich języków, czy jednego z wybranych.
 6. Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu:
  Sekcja Przypisz do pozycji menu w module Kategorie artykułów
  • Najpierw określ zasadę przypisania: Na wszystkich stronach, Na żadnej stronie, Tylko na zaznaczonych stronach, Na wszystkich poza zaznaczonymi.
  • Następnie klikaj karty dostępnych menu i zaznaczaj pola wyboru przy nazwach pozycji menu.
   Uwaga: Korzystając z przycisków obok etykiety Zaznacz menu możesz spowodować, że zostaną zaznaczone wszystkie pozycje lub przełączyć zaznaczenie (niezaznaczone zostaną zaznaczone i odwrotnie). Możesz również wyczyścić zaznaczenie.
 7. Dostosuj opcje modułu do swoich potrzeb, w tym:
  • określ, z której kategorii pobierać artykuły,
  • zdecyduj, czy wyświetlać opis kategorii,
  • zdecyduj, czy uwzględniać podkategorie i w jakim zakresie,
  • jeśli trzeba, skonfiguruj opcje rozszerzone.
 8. Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.

Pliki modułu

Moduł Kategorie artykułów jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu modules/mod_articles_category. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemową nazwą typu modułu (w Joomla 1.6+, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Kategorie artykułów i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_articles_category.

Dostosowanie układu prezentacji

Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu Kategorie artykułów, można skorzystać z techniki alternatywnych układów definiowanych w szablonie witryny. W tym celu w folderze html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog mod_articles_category i kopiujemy do niego z katalogu modules/mod_articles_category/tmpl plik default.php, zmieniamy mu nazwę na własną (!). Nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia (_).

Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).

Nazwę można "przetłumaczyć", umieszczając odpowiednie deklaracje w pliku językowym szablonu.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Jeśli w witrynie używasz kilka szablonów, pamiętaj, aby pliki własnych układów modułu przekopiować do katalogów wszystkich używanych szablonów.