--=REKLAMA=--

Pomoc35

Komponenty Doniesienia Źródła

Z Joomla!WikiPL

Doniesienia: Źródła - przegląd

Ekran Doniesienia > Źródła [News Feeds > Feeds] jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Służy do zarządzania źródłami wiadomości agregowanych w witrynie. Można tutaj przeglądać listę źródeł, dodawać je, poprawiać i usuwać, decydować o stanie publikacji oraz konfigurować globalne ustawienia kanałów informacyjnych.

Dostęp

Aby z dowolnej strony zaplecza przejść na stronę Doniesienia: Źródła wybierz z rozwijalnego menu pozycję Komponenty > Doniesienia > Źródła [Components > News Feeds > Feeds]. Odnośnik Źródła można również wybrać z menu lokalnego strony Doniesienia: Kategorie.

Opis

Komponent Doniesienia [News Feeds] umożliwia korzystanie w witrynie Joomla! z kanałów informacyjnych.

Użyte w menu komponentu i w tytułach stron słowo "źródła" odnosi się do kanału informacyjnego, może być traktowane jako synonim terminów "kanał internetowy" i "kanał informacyjny", które są źródłami doniesień

Możesz tutaj gromadzić, przeglądać i porządkować łącza do kanałów informacyjnych w witrynach udostępniających wiadomości, a następnie umieścić je w swojej witrynie za pomocą pozycji menu z grupy Doniesienia.

XI?1. Strona menedżera źródeł kanałów informacyjnych w komponencie Doniesienia

Nawigacja lokalna

W lewej części ekranu, tuż pod tytułem strony, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z dwoma łączami:

XI?2. Menu lokalne na stronie komponentu Doniesienia

 • Źródła [Feeds]: na stronie Doniesienia: Źródła odnośnik jest nieaktywny.
 • Kategorie [Categories]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę Doniesienia: Kategorie.

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą wszystkich kanałów informacyjnych. Standardowo kanały zarchiwizowane i wyrzucone do Kosza na liście są niewidoczne. Aby je zobaczyć, trzeba posłużyć się filtrem stanu i wybrać status Wszystkie, Zarchiwizowano lub Wyrzucono do Kosza.

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich kanałach informacyjnych. Znaczenie informacji w kolumnach jest następujące:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Dostosuj, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że pozycja może być aktualnie modyfikowana przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował pozycję. Wstrzymaj się z edycją pozycji, dopóki edytuje ją inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat w rozdziale Witryna sekcję Konserwacja - Odblokowanie.
 • Tytuł [Title]: sygnalizuje temat, treść lub zadanie pozycji. Może być wyświetlany na stronach witryny. Klikając tytuł pozycji, można otworzyć edytor jej właściwości, by dostosować ustawienia i poprawić treść.
 • Status [State]: ikona w tej kolumnie wskazuje, stan publikacji pozycji. Zielona fiszka oznacza, że pozycja jest opublikowana. Biały „pączek” w czerwonej otoczce mówi, że pozycja jest nieopublikowana. Kliknięcie ikony Nieopublikowane (czerwony X) powoduje opublikowanie kategorii, kliknięcie ikony Opublikowane - zatrzymuje publikację.
 • Kategoria [Category]: nazwa kategorii, do których przypisano pozycję - artykuł, kontakt, itd. Sygnalizuje temat lub inne kryterium zgrupowania pozycji we wspólnej kolekcji.
 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciśnij tytuł kolumny Kolejność, aby ją rozwinąć i odsłonić strzałki umożliwiające przestawianie. Naciskaj strzałki W górę lub W dół albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] - symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
 • Dostęp [Access Level]: określa poziom dostępu wskazujący na uprawnienia do przeglądania artykułu i wykonywania innych możliwych działań (np. poprawianie, usuwanie, zmiana stanu publikacji. Wybierz poziom dostępu z listy rozwijalnej.
 • Doniesień [# Articles]: liczba doniesień wyświetlanych w kanale informacyjnym.
 • Odświeżanie [Cache Time]: w sekundach - czas przechowywania w katalogu pamięci podręcznej - cache - pliku XML z pobranymi nagłówkami RSS, z którego wiadomości udostępniane są na stronach witryny. Po upływie tego czasu wiadomości są ponownie pobierane z witryny udostępniającej, zapisywane w katalogu pamięci podręcznej.
 • Język [Language]: nazwa języka treści. Jeśli Wszystkie, oznacza, że treść będzie widoczna we wszystkich wersjach językowych, jeśli wskazany konkretny język, oznacza, że po włączeniu dodatku Dodatki - Filtr języków oraz modułu Przełącznik języka treść będzie widoczna tylko na stronach wskazanej wersji językowej.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!.

Sortowanie, wyszukiwanie i filtrowanie

Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę kanałów informacyjnych rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny: nazwy, stanu publikacji, poziomu dostępu, kategorii.

Wyszukiwanie

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka kanałów informacyjnych według tytułu. Wpisz fragment albo cały tytuł kanału informacyjnego, który chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Znajdź. Na liście pozostaną jedynie kanały, które zawierają w tytule ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

XI?3. Filtr tytułów na stronie przeglądu kanałów informacyjnych

Filtrowanie

Po prawej stronie widocznych jest kilka filtrów, umożliwiających wyselekcjonowanie kanałów informacyjnych spełniających zadane kryteria filtrowania. W przypadku listy kanałów informacyjnych dysponujemy filtrem stanu publikacji, filtrem kategorii, filtrem poziomów dostępu, filtrem języka treści.

XI?4. Filtry na stronie przeglądu kanałów informacyjnych

Ponadto na dole, pod listą dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz - gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach paskiem nawigacyjnym.

Możliwe są dowolne kombinacje filtrów i wyszukiwarki. Przykładowo, korzystając z kilku filtrów można wybrać tylko kanały informacyjne opublikowane, przypisane do jednej kategorii, zawierające w nazwie znak "G".

 • Wybierz status [Select State]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, z rozwijalnej listy pozycji wybierz jeden ze stanów publikacji: Opublikowano [Published], Nie opublikowano [Unpublished], Wyrzucono do Kosza [Trashed], Zarchiwizowano [Archived] albo Wszystkie [All].
 • Wybierz kategorię [Select Category]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje z wybranej kategorii albo wszystkie.
 • Poziom dostępu [Select Access]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje przypisane do wybranego poziomu dostępu albo wszystkie.
 • Wybierz język [Select Language]: skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje przypisane do wybranego języka albo wszystkie.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

Poniżej dolnej krawędzi tabeli z wykazem dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz paskiem nawigacyjnym i paginacją, gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

 • Pokaż [Display #]: ogranicznik liczby pozycji. Umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie.
 • Pasek nawigacyjny: gdy na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona opcją wybraną w filtrze liczby pozycji, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski - numery stron oraz odnośniki Start, Poprz., Nast., Koniec.
  • Start [Start]: Kliknij, aby przejść do pierwszej strony.
  • Poprz. [Prev]: Kliknij, aby przejść do poprzedniej strony.
  • Numery stron: Kliknij, aby przejść do żądanej strony.
  • Dalej [Next]: Kliknij, aby przejść do następnej strony.
  • Koniec [End]: Kliknij, aby przejść do ostatniej strony.
 • Paginacja: po prawej stronie paska nawigacyjnego znajduje się informacja wskazująca, która strona i spośród ilu jest aktualnie wyświetlana.

Pamiętaj, że w przypadku dużej liczby pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą omówionych wcześniej filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

XI?6. Przybornik na stronie przeglądu kanałów informacyjnych

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz [New]: rozpoczyna tworzenie nowego źródła doniesień, przenosi na stronę edytora własności pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby utworzyć nowy kanał informacyjny.
 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności kanału informacyjnego. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję, np. menu, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć tytuł źródła w wykazie.
 • Opublikuj [Publish]: powoduje opublikowanie jednego lub wielu kanałów informacyjnych, co umożliwia ich udostępnienie w witrynie. Zaznacz pola wyboru obok kanałów informacyjnych, które chcesz opublikować i kliknij ten przycisk.
 • Wycofaj [Unpublish]: zatrzymuje publikację zaznaczonych kanałów informacyjnych. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, których publikację chcesz zakończyć lub wstrzymać chwilowo i kliknij ten przycisk.
 • Archiwizuj [Archive]: przenosi zaznaczone kanały informacyjne do Archiwum. Zaznacz pole wyboru przy tytułach źródeł, które chcesz umieścić w archiwum i naciśnij ten przycisk. Zarchiwizowane kanały są nadal dostępne w przeglądzie na zapleczu, ale zostaną "ukryte". Aby je zobaczyć, trzeba ustawić filtr statusu na Zarchiwizowano albo Wszystkie. Dopóki są oznaczone jako archiwalne, nie można ich publikować ani poprawiać. Aby umieścić jeden lub więcej kanałów w archiwum, zaznacz je i kliknij ten przycisk.
 • Odblokuj [Check-in]: usuwa blokadę, umożliwiając modyfikowanie pozycji. Zaznacz zablokowane pozycje, które chcesz redagować i naciśnij tę ikonę. Uwaga: Bądź ostrożny - pozycja może być zablokowana dlatego, że aktualnie ktoś inny ją modyfikuje.
 • Kosz [Trash]: usuwa tymczasowo zaznaczony element, umieszczając go w koszu. Pozycje przeniesione do kosza można odzyskać lub usunąć na trwałe.
 • Opcje [Options]: umożliwia globalną konfigurację komponentu Doniesienia, itd. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki opisane w dalszej części rozdziału.
 • Pomoc [Help]: otwiera tę stronę podręcznej pomocy ekranowej.

Porady

 • Zanim utworzysz pierwszy kanał informacyjny, trzeba stworzyć przynajmniej jedną kategorię doniesień. Kategorie doniesień dodajemy na stronie Komponenty/Doniesienia/Kategorie.

Tematy pokrewne