--=REKLAMA=--

Pomoc35

Rozszerzenia Moduły Gościmy

Z Joomla!WikiPL

Moduł Gościmy

Moduł Gościmy [Who'is online]wyświetla liczbę anonimowych gości i zalogowanych użytkowników połączonych aktualnie z witryną. Może wyświetlać nazwy zalogowanych użytkowników. Nazwy mogą być łączami do profili zarejestrowanych użytkowników. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Moduł Gościmy w witrynie z przykładowymi danymi

Powiązania z innymi składnikami Joomla

Moduł Gościmy jest połączony z komponentem Użytkownicy, może prowadzić do stron profilów zalogowanych użytkowników.

Konfiguracja modułu

Opcje podstawowe

W opcjach podstawowych możemy określić, jakie informacje wyświetlać w module oraz, czy wyświetlane nazwy użytkowników mają być łączami do ich profili.

Opcje podstawowe w ustawieniach modułu Gościmy

 • Wyświetlaj [Display]: ustala zakres informacji wyświetlanych w module:
  • Liczba gości i użytkowników [# of Guests / Members]: ogólna ilość odwiedzających, a w tym zarejestrowanych użytkowników.
  • Nazwa użytkownika [Member Names]: wyświetla listę zalogowanych użytkowników. Nie podaje ilości połączonych z witryną gości. Na liście wykorzystane są unikalne nazwy użytkowników (loginy).
  • Obie informacje [Booth]: wyświetla aktualną ilość połączonych oraz listę zalogowanych użytkowników. Na liście wykorzystane są unikalne nazwy użytkowników (loginy).
 • Łącze [Link]: umożliwia połączenie z profilem użytkownika. O zakresie informacji udostępnianych w swoim profilu decyduje użytkownik. Zaznacz jedną z opcji: Nie lub Tak.

Opcje rozszerzone

Zestaw opcji rozszerzonych obejmuje cztery ustawienia powtarzające się w wielu modułach:

Opcje rozszerzone w ustawieniach modułu Gościmy

 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: rozwijalna lista układów decydujących o sposobie prezentacji treści modułu. Możesz wybrać listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonach witryny).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych, jeśli w arkuszu CSS istnieją odpowiednie deklaracje stylów. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna: Konfiguracja. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Filtr grup [Filter groups]: zaznacz, aby sortować połączonych użytkowników według grup.

Umieszczanie modułu na stronie

Aby umieścić moduł Gościmy na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej co najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia/Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Utwórz, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Gościmy, by rozpocząć konfigurację modułu.
 5. Skonfiguruj podstawowe dane modułu w sekcji Szczegóły:
  Podstawowe dane modułu Gościmy
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu. Zaznacz Pokaż lub Ukryj.
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji. Jeśli znasz nazwę pozycji, możesz ją również wpisać.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Możesz zmienić poziom dostępu do modułu. Jeśli wybierzesz poziom wyższy, niż powszechny, moduł będzie widoczny tylko dla zalogowanych użytkowników, przypisanych do grup, którym przypisano wybrany poziom dostępu.
  • Możesz określić kolejność wyświetlania modułu w wybranej pozycji. Domyślnie nowo tworzone moduły wyświetlane są jako ostatnie. Aby ustalić inną kolejność, kliknij najpierw w przyborniku ikonę Zapisz. W efekcie na liście rozwijalnej Porządek powinny się pojawić tytuły umieszczonych w tej pozycji modułów. Zaznacz tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić tworzony moduł. Jeśli ta metoda nie przyniesie spodziewanego efektu, kolejność modułów można zmienić na stronie przeglądu modułów.
  • Możesz ustalić daty rozpoczęcia i zakończenia publikacji modułu z dokładnością co do minuty. Wybierz je z kalendarzyka lub wpisz. Wpisując, zachowaj format RRRR-MM-DD GG:MM:SS.
  • Jeśli wydajesz witrynę wielojęzyczną, określ, czy wyświetlać moduł na stronach wszystkich języków, czy jednego z wybranych.
 6. Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu:
  Sekcja Przypisz do pozycji menu w module Gościmy
  • Najpierw określ zasadę przypisania: Na wszystkich stronach, Na żadnej stronie, Tylko na zaznaczonych stronach, Na wszystkich poza zaznaczonymi.
  • Następnie klikaj karty dostępnych menu i zaznaczaj pola wyboru przy nazwach pozycji menu.
   Uwaga: Korzystając z przycisków obok etykiety Zaznacz menu, możesz spowodować, że zostaną zaznaczone wszystkie pozycje lub przełączyć zaznaczenie (niezaznaczone zostaną zaznaczone i odwrotnie). Możesz również wyczyścić zaznaczenie.
 7. Dostosuj opcje modułu do swoich założeń:
  • zdecyduj, jakie informacje wyświetlać w module - tylko liczbę gości i użytkowników, tylko nazwy zalogowanych użytkowników, obie te informacje,
  • jeśli postanowisz wyświetlać nazwy użytkowników, zdecyduj, czy mają być łączami do ich profili,
  • jeśli trzeba, skonfiguruj opcje rozszerzone.
 8. Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.

Pliki modułu

Moduł Gościmy jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu modules/mod_whosonline. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemową nazwą typu modułu (w Joomla 1.6+, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Moduł Gościmy i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_whosonline. Dostosowanie układu prezentacji Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu Gościmy, można skorzystać z techniki alternatywnych układów definiowanych w szablonie witryny. W tym celu w folderze /html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog mod_whosonline i kopiujemy do niego z katalogu modules/mod_whosonline/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia (_).

Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).

Nazwę można "przetłumaczyć", umieszczając odpowiednie deklaracje w pliku językowym szablonu.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Jeśli w witrynie używasz kilka szablonów, pamiętaj, aby pliki własnych układów modułu przekopiować do katalogów wszystkich używanych szablonów.