--=REKLAMA=--

Pomoc35

Menu Projektant menu

Z Joomla!WikiPL

Projektant menu jest stroną typu menedżer. Możesz tutaj przeglądać listę istniejących menu, tworzyć nowe menu, usuwać istniejące menu, otwierać formularze umożliwiające dostosowanie własności istniejących menu.

Jak uzyskać dostęp

 • Wybierz z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Menu    Projektant menu albo
 • Na stronie startowej zaplecza z modułu Ikony skrótów wybierz odnośnik Menu.

Zdjęcie ekranu

Projektant menu w Joomla 3

Opis

Menu służą do nawigacji po stronach serwisu. Zawierają odnośniki do miejsc na witrynie i w internecie. Na system menu w Joomla składają się trzy elementy:

 • pozycje menu - odnośniki do zawartości witryny lub innych zasobów,
 • menu - pogrupowane zestawy pozycji menu
 • moduły menu - obiekty, za pomocą których menu są wyświetlane na stronach serwisu.

Komponent administracyjny Projektant menu umożliwia tworzenie i poprawianie różnych menu oraz ich usuwanie. Na stronie projektanta wyświetlana jest lista utworzonych menu z informacjami o ich zawartości. Lista zawiera przynajmniej jedno domyślne menu witryny utworzone podczas instalacji Joomla. Projektant menu udostepnia też narzędzia projektowania i zarządzania menu.

Stworzenie systemu nawigacji w Joomla obejmuje trzy kroki:

 • utworzenie i skonfigurowanie menu za pomocą Projektanta menu
 • utworzenie i skonfigurowanie pozycji menu za pomocą Projektanta pozycji menu
 • utworzenie i skonfigurowanie modułu wyświetlającego menu za pomocą narzędzi menedżera Moduły

Lista menu

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą wszystkich menu i informacjami o ich zawartości.

Nagłówki kolumn w tabeli z listą menu na stronie Projektanta menu w Joomla 3

Nagłówki kolumn

Znaczenie informacji w kolumnach jest następujące:

 • Pole wyboru. Umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, aby wykonać na nich dziłanie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli.
  Uwaga: Pole wyboru konkretnej pozycji może być zablokowane, co sygnalizuje ikona kłódki obok nazwy lub tytułu zablokowanej pozycji. Blokadę może usunąć uprawniony administrator lub twórca pozycji. Przeczytaj na ten temat ekran pomocy Odblokowanie.
 • Tytuł: Zwięzłe oznaczenie menu widoczne w rozwijalnym menu zaplecza. Sygnalizuje treść lub przeznaczenie menu.
  Uwaga: Łącza w kolumnie Tytuł na stronie Projektanta menu działają inaczej, niż na wszystkich innych stronach zaplecza. Łącza te otwierają strony projektownaia pozycji menu, a nie - jak by się można spodziewać, formularz umożliwiający dostosowanie własności menu. Aby otworzyć formularz z własnościami menu, zaznacz pole wyboru przy nazwie menu, a następnie przyciśnij w przyborniku przycisk Dostosuj.
 • Opublikowanych: Wskazuje, ile ze wszystkich pozycji jest aktualnie opublikowanych (widocznych na witrynie).
 • Nieopublikowanych. Wskazuje, ile spośród wszystkich pozycji jest nieopublikowanych (niedostępnych publicznie).
 • W koszu: Wskazuje, ile spośród wszystkich pozycji wyrzucono do kosza (z którego można je usunąć bezpowrotnie bądź odzyskać).
 • Podłączone moduły. Lista modułów powiązanych z menu. W kolumnie wyświetlana jest nazwa modułu oraz - po jej rozwinięciu - poziom dostępu i nazwa pozycji w szablonie, np. Public in position-7.
 • ID. Unikalny numer identyfikacyjny, nadawany automatycznie przez Joomla.

Narzędzia nawigacji, filtrowania i sortowania

W centralnym obszarze ekranu przed tabelą z wykazem menu znajduje się zestaw narzędzi pomagających w posługiwaniu się Projektantem menu:

Nawigacja lokalna

Nawigacja lokalna

Menu lokalne umożliwia szybkie przemieszczanie się między ekranami Projektanta menu i Projektanta pozycji menu. Pasek menu możesz zwinąć, aby zwiększyć szerokość obszaru roboczego. W pasku znajduja się dwa łącza:

 • Menu [Menu]: odnośnik jest nieaktywny, bo jesteś właśnie na stronie Projektanta Menu.
 • Pozycje menu [Menu Items]: odnośnik przeniesie Cię na stronę Projektanta pozycji menu.

Filtry

Aby ograniczyć liczbę pozycji wyświetlanych w tabeli bądź posortować je w innej kolejności, skorzystaj z filtrów:

 • Filtruj według lokalizacji. Filtr Wybierz lokalizację udostępnia dwie opcje. Wybierz z rozwijanej listy jedną z możliwości.
  Filtr Wybierz lokalizację
  • Witryna - na liście pozostaną tylko pozycje używane w obszarze witryny
  • Zaplecze - na liście pozostaną tylko pozycje używane w obszarze zaplecza administracyjnego
 • Filtruj według fragmentu tytułu lub ID. Filtr Szukaj filtruje pozycje zawierające w tytule, aliasie lub opisie szukany tekst lub ze wskazanym numerem identyfikacyjnym.
  Filtr Szukaj
  • Aby filtrować według fragmentu tytułu, wprowadź część tytułu i naciśnij przycisk Szukaj.
  • Aby filtrować według numeru identyfikacyjnego, wpisz "id: xx", gdzie "xx" to numer identyfikacyjny (na przykład "id: 9").
  • Aby zresetować wszystkie filtry (nie tylko filtr Szukaj), naciśnij przycisk Wyczyść.
 • Sortuj według: ustawia kolejność pozycji w tabeli według wybranego kryterium. Wybierz z listy rozwijanej jedną z możliwości.
  Filtr Sortuj według
 • Filtr liczby pozycji: Umożliwia dostosowanie liczby pozycji wyświetlanych na jednym ekranie. Wybierz z rozwijalnej listy jedną z możliwości.
  Filtr liczby pozycji

Przybornik

W lewym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie projektanta menu

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz. Rozpoczyna tworzenie nowej pozycji - menu, artykułu, kategorii, użytkownika, doniesienia, itp. Otwiera formularze edytora pozycji.
 • Dostosuj. Rozpoczyna edycję zaznaczonej pozycji. Otwiera formularze edytora zawartości i ustawień menu, artykułu, kategorii, modułu, itd.
 • Usuń. Trwale usuwa zaznaczone pozycje. Operacja jest nieodwracalna, usuniętych pozycji nie będzie można odzyskać.
 • Przebuduj: Odtwarza hierarchiczną strukturę np. menu i pozycji menu lub kategorii. Zapewniając poprawną synchronizację danych. Zwykle nie ma takiej potrzeby, ale funkcja ta może być przydatna w przypadku uszkodzenia w bazie danych tabeli menu lub tabeli kategorii.
 • Opcje. Umożliwia globalną konfigurację rozszerzenia, kategorii, artykułów, menu. Otwiera formularze edytora konfiguracji.
 • Pomoc. Otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji konta użytkownika.

Porady

 • Wskazane jest, aby nadawać nowym menu opisowe tytuły. Są one później widoczne w menu zaplecza. Dobrą praktyką jest również wypełnianie pola Opis krótką informacją o przeznaczeniu menu.
 • W Joomla 3 w przyborniku Projektanta menu nie ma opcji Kopiuj. Możesz jednak stworzyć kolejną instancję istniejącego menu na stronie menedżera modułów, kopiując moduł obsługujący menu.
 • Tworząc nowe menu, używaj w nazwie tylko znaków alfabetycznych języka angielskiego (a - Z), cyfr i znaku podkreślenia (_). Nazwa menu powinna być unikalna.
 • Zanim usuniesz istniejące menu zważ, że bezpowrotnie zostaną również usunięte wszystkie umieszczone w nim pozycje.
 • Menu witryny [Main menu] jest menu domyślnym i nie powinno być usuwane. Domyślna pozycja menu jest stroną startową Twojej witryny - jeśli ją usuniesz, witryna nie będzie działała. Jeśli zmieniasz domyślną pozycję menu na inną, upewnij się, że nie usuwasz tej domyślnej pozycji. Domyślna pozycja jest oznaczona w Projektancie pozycji menu gwiazdką (*). Więcej informacji znajdziesz na stronie Projektant pozycji menu.

Tematy pokrewne