--=REKLAMA=--

Pomoc35

Rozszerzenia Moduły Artykuły z kategorii

Z Joomla!WikiPL

Moduł Artykuły z kategorii

Moduł Artykuły z kategorii wyświetla zestaw odnośników - listę artykułów z jednej lub wielu kategorii. Trzy przykłady modułu, prezentującego w różny - zależny od konfiguracji modułu - sposób wyświetlania zestawu odnośników do artykułów z tej samej kategorii przedstawia ilustracja poniżej:

Różne wersje modułu Artykuły z kategorii

Powiązania z innymi składnikami Joomla

Moduł Artykuły z kategorii korzysta z pracy wykonanej za pomocą komponentów Artykuły oraz Kategorie, ale nie jest konieczny do prezentacji gromadzonych za ich pomocą danych, jak to się dzieje np. w przypadku modułu Reklama.

Konfiguracja modułu

Opcje podstawowe

W opcjach podstawowych możemy zdecydować o trybie działania modułu.

Opcje podstawowe w ustawieniach modułu Artykuły z kategorii

 • Tryb [Mode]: decyduje o możliwości zastosowania opcji trybu dynamicznego. W trybie zwykłym moduł będzie wyświetlany na wszystkich stronach oznaczonych w sekcji Przypisz do pozycji menu. W trybie dynamicznym można zdecydować o wyświetlaniu bądź ukryciu modułu na stronach artykułów prezentowanych w module.

Opcje trybu dynamicznego

W trybie dynamicznym można skonfigurować jedną opcję:

Opcje trybu dynamicznego w ustawieniach modułu Artykuły z kategorii

 • Pokaż na stronie artykułu [Show on Article Page]: decyduje o wyświetlaniu modułu na stronach z artykułami prezentowanymi w module. Jeśli Ukryj, moduł będzie wyświetlany tylko na stronie kategorii artykułów. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Opcje filtrowania

Opcje filtrowania pozwalają precyzyjnie określić kryteria doboru artykułów do prezentacji w module:

Opcje filtrowania w ustawieniach modułu Artykuły z kategorii

 • Pozycje wyróżnione [Featured Articles]: decyduje, czy wyświetlać łącza do artykułów oznaczonych jako wyróżnione. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż, Ukryj albo Tylko (wyróżnione).
 • Liczba artykułów [# of Articles]: określa, ile pozycji zostanie wyświetlonych w module. Wpisz liczbę całkowitą. Wartość domyślna 0 spowoduje, że wyświetlone zostaną wszystkie artykuły spełniające kryteria filtrowania.
 • Rodzaj filtra kategorii [Category Filtering Type]: decyduje, spośród których kategorii widocznych na liście możliwości będą wybierane artykuły - zaznaczonych czy niezaznaczonych. Zaznacz Włączenie, aby uwzględnić zaznaczone kategorie, zaznacz Wyłączenie, aby nie uwzględniać zaznaczonych kategorii.
 • Kategoria [Category]: określa kategorie, które zostaną uwzględnione przy wyborze artykułów do prezentacji w module. Zaznacz, uwzględniając swą wcześniejszą decyzję o rodzaju filtra, kategorie, które system ma wziąć pod uwagę, przy wyborze artykułów lub których ma nie uwzględniać. Aby zaznaczyć więcej kategorii, przytrzymaj przy zaznaczaniu klawisz CTRL lub w MacOS - CMD. Zaznacz jedną lub wiele kategorii.
 • Podkategorie artykułów [Child Category Articles]: decyduje, czy zostaną uwzględnione artykuły w podkategoriach. Zaznacz jedną z opcji: Włącz lub Wyłącz.
 • Głębokość kategorii [Category Depth]: określa liczbę poziomów podkategorii, które zostaną uwzględnione w wyborze artykułów. Domyślnie 1. Wpisz liczbę całkowitą.
 • Rodzaj filtra autorów [Author Filtering Type]: decyduje, którzy autorzy spośród widocznych na liście możliwości zostaną uwzględnieni przy wyborze artykułów - zaznaczeni czy niezaznaczeni. Zaznacz Włączenie, aby uwzględnić zaznaczonych autorów, Wyłączenie, aby nie uwzględniać zaznaczonych autorów.
 • Autorzy [Authors]: określa autorów, których artykuły zostaną zaprezentowane w module. Zaznacz, uwzględniając swą wcześniejszą decyzję o rodzaju filtra, autorów, których system ma wziąć pod uwagę, przy wyborze artykułów lub których ma nie uwzględniać. Aby zaznaczyć więcej autorów, przytrzymaj przy zaznaczaniu klawisz CTRL lub w MacOS - CMD. Zaznacz jednego lub wielu autorów.
 • Rodzaj filtra aliasów autorów [Author Alias Filtering Type]: decyduje, którzy autorzy spośród widocznych na liście możliwości zostaną uwzględnieni przy wyborze artykułów - zaznaczeni czy niezaznaczeni. Zaznacz Włączenie, aby uwzględnić zaznaczone aliasy autorów, Wyłączenie, aby nie uwzględniać zaznaczonych aliasów autorów.
 • Aliasy autorów [Author Aliases]: określa aliasy autorów, których artykuły zostaną zaprezentowane w module. Zaznacz, uwzględniając swą wcześniejszą decyzję o rodzaju filtra, aliasów autorów, których system ma wziąć pod uwagę, przy wyborze artykułów lub których ma nie uwzględniać. Aby zaznaczyć więcej autorów, przytrzymaj przy zaznaczaniu klawisz CTRL lub w MacOS - CMD. Zaznacz jeden lub więcej aliasów autorów.
 • ID artykułów wyłączonych [Article IDs to Exclude]: decyduje o niewyświetlaniu w module artykułów o wskazanym identyfikatorze. Wpisz ID każdego artykułu, który chcesz wykluczyć, w nowej linii.
 • Filtrowanie wg dat [Date Filtering]: umożliwia ustalenie kryteriów filtrowania według dat. Wybierz jedną z opcji: Wyłączone (ustawienie domyślne), Zakres dat, Względne (znaczenie opcji objaśniono poniżej)
  • Jeśli zakres dat [Date Range Field]: decyduje, która z dat będzie stanowić kryterium wyboru: data utworzenia, data publikacji czy data modyfikacji. Wybierz z listy jedną z opcji.
  • Data rozpoczęcia [Start Date Range]: jeśli wybrano Zakres dat, określa datę początkową. Wybierz z kalendarzyka lub wpisz ręcznie w formacie: ROK-MIESIAC-DZIEN (np. 2011-10-31)
  • Do daty [To Date]: jeśli wybrano Zakres dat, określa datę końcową. Wybierz z kalendarzyka lub wpisz ręcznie w formacie: ROK-MIESIAC-DZIEN (np. 2011-10-31).
  • Data względna [Relative Date]: jeśli wybrano Względne filtrowanie według dat, określ, z ilu dni wstecz dobierać artykuły.

Opcje sortowania

Opcje sortowania w ustawieniach modułu Artykuły z kategorii

 • Uporządkuj według [Order by]: określa kryterium, według którego zostaną uporządkowane pozycje. Opcje: Kolejność Joomla! (kolejność ustalona w wykazie artykułów na zapleczu), Odsłony, Tytuł, ID, Alias, Data utworzenia, Data modyfikacji, Data publikacji, Data zakończenia publikacji.
 • Kierunek sortowania [Ordering Direction]: ustala kierunek, w jakim będą uporządkowane artykuły według wybranego kryterium. Wybierz jedną z opcji: Rosnąco lub Malejąco.

Opcje grupowania

Opcje grupowania w ustawieniach modułu Artykuły z kategorii

 • Grupowanie artykułów [Article Grouping]: ustala kryterium grupowania artykułów. Wybierz jedną z opcji: Bez (nie grupuj), Rok, Miesiąc i rok, Autor, Kategoria.
 • Kierunek grupowania [Grouping Direction]: ustala kierunek, w jakim będą uporządkowane artykuły według wybranego kryterium grupowania. Wybierz jedną z opcji: Rosnąco lub Malejąco.
 • Format wyświetlania miesiąca i roku [Month and Year Display Format]: Wpisz datę w formacie zgodnym z regułami formatowania dat w PHP: http://php.net/date.

Opcje wyświetlania

Opcje wyświetlania w ustawieniach modułu Artykuły z kategorii

 • Poziom nagłówka [Header Level]: określ poziom nagłówka HTML, jakim chcesz oznaczać tytuły artykułów.
 • Tytuły łączami [Title Linkable]: decyduje, czy tytuły będą łączami do stron prezentujących całe artykuły. Tak, jeśli chcesz, aby tytuły artykułów były łączami do pełnych tekstów.
 • Data [Date]: decyduje o wyświetlaniu daty utworzenia, modyfikacji lub publikacji. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Pole daty [Date Field]: decyduje, która z dat zostanie wyświetlona: utworzenia, modyfikacji czy publikacji. Wybierz jedną z opcji.
 • Format daty [Date Format]: określa sposób wyświetlania daty, korzystając z instrukcji PHP - strftime. Jeśli zostawisz to pole niewypełnione, data zostanie wyświetlona zgodnie z formatem zdefiniowanym w pliku językowym pl-PL.ini pod kluczem DATE_FORMAT_LC1 na przykład, "A, d B Y" da "Poniedziałek, 23 Listopad 2009". Przykładowo, aby wyświetlić datę:
  • w formacie: 31-12-2008 r. wpisz tutaj: d-m-Y.
  • w formacie: 31 gru. 2008 r. wpisz tutaj: d b.Y.
  • w formacie: 31 grudzień 08 r. wpisz tutaj: d B y.
Więcej informacji o formatowaniu parametrów funkcji daty, znajdziesz pod adresami: http://www.pomoc.joomla.pl/index.php/content/view/348/30/ oraz http://us2.php.net/strftime (http://wiki.joomla.pl/index.php/Jak_zmienić_format_daty).
 • Kategoria [Category]: określa kategorię, z której będą wybierane pozycje do prezentacji, np. artykuły. Wybierz kategorię z listy rozwijalnej.
 • Odsłony [Hits]: decyduje, czy wyświetlana jest liczba odsłon artykułów. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Autor [Author]: decyduje, czy wyświetlana będzie nazwa autora artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Wprowadzenie [Intro Text]: decyduje o wyświetlaniu w module początkowych słów artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Znaków wprowadzenia [Introtext Limit]: decyduje o liczbie znaków wprowadzenia publikowanego w module. Wpisz dowolną, raczej niewielką liczbę, np. 100, 150. Wprowadzenia zostaną skrócone do wpisanej tu liczby znaków.
 • Pokaż "Czytaj więcej" [Show "Read More"]: decyduje o wyświetlaniu łącza Czytaj więcej. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Tytuł z "Czytaj więcej" [Show Title with "Read More"]: decyduje o wyświetlaniu w odnośniku "Czytaj więcej" tytułu artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Znaków w tytule [Read More Limit]: umożliwia ograniczenie liczby znaków w tekście tytułu w odsyłaczu "Czytaj więcej". Wpisz liczbę całkowitą, np. 15, 20.

Opcje rozszerzone

Zestaw opcji rozszerzonych obejmuje cztery ustawienia powtarzające się w wielu modułach:

Opcje rozszerzone w ustawieniach modułu Artykuły z kategorii

 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: rozwijalna lista układów decydujących o sposobie prezentacji treści modułu. Możesz wybrać listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonach witryny).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych, jeśli w arkuszu CSS istnieją odpowiednie deklaracje stylów. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna: Konfiguracja. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w sekundach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Umieszczanie modułu na stronie

Aby umieścić moduł Artykuły z kategorii na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej co najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia/Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Utworz, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Artykuły z kategorii, by rozpocząć konfigurację modułu.
 5. Skonfiguruj podstawowe dane modułu w sekcji Szczegóły:
  Podstawowe dane modułu Artykuły z kategorii
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu. Zaznacz Pokaż lub Ukryj.
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji. Jeśli znasz nazwę pozycji, możesz ją również wpisać.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Możesz zmienić poziom dostępu do modułu. Jeśli wybierzesz poziom wyższy, niż powszechny, moduł będzie widoczny tylko dla zalogowanych użytkowników, przypisanych do grup, którym przypisano wybrany poziom dostępu.
  • Możesz określić kolejność wyświetlania modułu w wybranej pozycji. Domyślnie nowo tworzone moduły wyświetlane są jako ostatnie. Aby ustalić inną kolejność, kliknij najpierw w przyborniku ikonę Zapisz. W efekcie na liście rozwijalnej Porządek powinny się pojawić tytuły umieszczonych w tej pozycji modułów. Zaznacz tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić tworzony moduł. Jeśli ta metoda nie przyniesie spodziewanego efektu, kolejność modułów można zmienić na stronie przeglądu modułów.
  • Możesz ustalić daty rozpoczęcia i zakończenia publikacji modułu z dokładnością co do minuty. Wybierz je z kalendarzyka lub wpisz. Wpisując, zachowaj format RRRR-MM-DD GG:MM:SS.
  • Jeśli wydajesz witrynę wielojęzyczną, określ, czy wyświetlać moduł na stronach wszystkich języków, czy jednego z wybranych.
 6. Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu:
  Sekcja Przypisz do pozycji menu w module Artykuły z kategorii
  • Najpierw określ zasadę przypisania: Na wszystkich stronach, Na żadnej stronie, Tylko na zaznaczonych stronach, Na wszystkich poza zaznaczonymi.
  • Następnie klikaj karty dostępnych menu i zaznaczaj pola wyboru przy nazwach pozycji menu.
   Uwaga: Korzystając z przycisków obok etykiety Zaznacz menu, możesz spowodować, że zostaną zaznaczone wszystkie pozycje lub przełączyć zaznaczenie (niezaznaczone zostaną zaznaczone i odwrotnie). Możesz również wyczyścić zaznaczenie.
 7. Dostosuj opcje modułu do swoich zamierzeń. Szczególnie istotne są:
  • opcje filtrowania: ustal liczbę artykułów, które chcesz prezentować, wskaż kategorie, z których chcesz wyświetlać artykuły, rozważ zastosowanie filtra autorów i filtra wg dat,
  • opcje wyświetlania: ustal poziom nagłówka H, którym zostaną oznakowane tytuły artykułów w module, zdecyduj, czy wyświetlać wprowadzenia, a jeśli tak, to czy ograniczyć i do ilu liczbę znaków we wprowadzeniach, czy wyświetlać w takich przypadkach odnośnik Więcej, czy skracać tytuły artykułów i do ilu znaków.
 8. Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.

Pliki modułu

Moduł Artykuły z kategorii jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu /modules/mod_articles_categories. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemową nazwą typu modułu (w Joomla 1.6+, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Moduł Artykuły z kategorii i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_articles_categories.

Dostosowanie układu prezentacji

Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu Artykuły z kategorii, można skorzystać z techniki alternatywnych układów definiowanych w szablonie witryny. W tym celu w folderze /html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog mod_articles_categories i kopiujemy do niego plik default.php z katalogu modules/mod_articles_categories/tmpl, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia (_).

Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).

Nazwę można "przetłumaczyć", umieszczając odpowiednie deklaracje w pliku językowym szablonu.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Jeśli w witrynie używasz kilka szablonów, pamiętaj, aby pliki własnych układów modułu przekopiować do katalogów wszystkich używanych szablonów.