--=REKLAMA=--

Pomoc35

Rozszerzenia Moduły Zakładki

Z Joomla!WikiPL

Moduł Zakładki

Moduł wyświetla adresy internetowe z kategorii zdefiniowanej w komponencie umożliwiającym zarządzanie adresami internetowymi. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Przykład zastosowania modułu Zakładki

Powiązania z innymi składnikami Joomla

Moduł Zakładki korzysta z pracy wykonanej za pomocą komponentu Zakładki, ale nie jest konieczny do prezentacji gromadzonych za jego pomocą danych, jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama.

Konfiguracja modułu

Opcje podstawowe

Opcje podstawowe w ustawieniach modułu Zakładki

 • Kategoria [Category]: określa kategorię, z której będą wybierane zakładki. Wybierz kategorię z listy rozwijalnej.
 • Liczba zakładek [Count]: decyduje, ile zakładek zostanie wyświetlonych w module. Standardowo 5.
 • Uporządkuj według [Order by]: określ kryterium, według którego chcesz uporządkować zakładki. Opcje: wg tytułu, według kolejności w kategorii na zapleczu, według ilości odsłon. Wybierz jedną z opcji.
 • Kierunek [Direction]: decyduje o kierunku sortowania. Wybierz jedna z opcji: Rosnąco lub Malejąco.
 • Okno docelowe [Target Window]: okno docelowe przeglądarki po kliknięciu odnośnika
 • Indeksowanie [Follow/No Follow]: instrukcja dla robotów wyszukiwarek nakazująca im (follow) indeksowanie stron wskazywanych przez odsyłacze bądź zakazująca (nofollow).
 • Pokaż opisy [Description]: decyduje o wyświetlaniu opisów zakładek. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Odsłony [Hits]: decyduje o wyświetlaniu kolumny z ilością wyświetleń. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Licznik kliknięć [Count Clicks]: decyduje o zliczaniu i wyświetlaniu liczby kliknięć. Wybierz z listy rozwijalnej jedną z opcji: Globalnie, Tak lub Nie.

Opcje rozszerzone

Zestaw opcji rozszerzonych obejmuje cztery ustawienia powtarzające się w wielu modułach:

Opcje rozszerzone w ustawieniach modułu Zakładki

 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: rozwijalna lista układów decydujących o sposobie prezentacji treści modułu. Możesz wybrać listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonach witryny).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych, jeśli w arkuszu CSS istnieją odpowiednie deklaracje stylów. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna: Konfiguracja. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w sekundach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Umieszczenie modułu na stronach witryny

Aby umieścić moduł Zakładki na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej co najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia/Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Utwórz, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Zakładki, by rozpocząć konfigurację modułu.
 5. Skonfiguruj podstawowe dane modułu w sekcji Szczegóły:
  Podstawowe dane modułu Zakładki
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu. Zaznacz Pokaż lub Ukryj.
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji. Jeśli znasz nazwę pozycji, możesz ją również wpisać.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Możesz ustalić terminy rozpoczęcia publikacji modułu i wyłączenia z publikacji.
  • Zdecyduj, jaki poziom dostępu jest wymagany, aby zobaczyć moduł. Wybierz jeden z poziomów dostępu z rozwijalnej listy. Zwykle: Powszechny - wszyscy. Możesz zmienić poziom dostępu do modułu. Jeśli wybierzesz poziom wyższy, niż powszechny, moduł będzie widoczny tylko dla zalogowanych użytkowników, przypisanych do grup, którym przypisano wybrany poziom dostępu.
  • Możesz określić kolejność wyświetlania modułu w wybranej pozycji. Domyślnie nowo tworzone moduły wyświetlane są jako ostatnie. Aby ustalić inną kolejność, kliknij najpierw w przyborniku ikonę Zapisz. W efekcie na liście rozwijalnej Porządek powinny się pojawić tytuły umieszczonych w tej pozycji modułów. Zaznacz tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić tworzony moduł. Jeśli ta metoda nie przyniesie spodziewanego efektu, kolejność modułów można zmienić na stronie przeglądu modułów.
  • Możesz ustalić daty rozpoczęcia i zakończenia publikacji modułu z dokładnością co do minuty. Wybierz je z kalendarzyka lub wpisz. Wpisując, zachowaj format RRRR-MM-DD GG:MM:SS.
  • Jeśli wydajesz witrynę wielojęzyczną, określ, czy wyświetlać moduł na stronach wszystkich języków, czy jednego z wybranych.
   Sekcja Przypisz do pozycji menu w module Zakładki
  • Najpierw określ zasadę przypisania: Na wszystkich stronach, Na żadnej stronie, Tylko na zaznaczonych stronach, Na wszystkich poza zaznaczonymi.
  • Następnie klikaj karty dostępnych menu i zaznaczaj pola wyboru przy nazwach pozycji menu.
   Uwaga: Korzystając z przycisków obok etykiety Zaznacz menu możesz spowodować, że zostaną zaznaczone wszystkie pozycje lub przełączyć zaznaczenie (niezaznaczone zostaną zaznaczone i odwrotnie). Możesz również wyczyścić zaznaczenie.
 6. Dostosuj domyślne opcje modułu do swoich potrzeb:
  • ustal kategorię, z której chcesz wyświetlać zakładki,
  • określ liczbę zakładek,
  • określ regułę uporządkowania,
  • zdecyduj, czy roboty wyszukiwarek mają indeksować adresy zakładek,
  • zdecyduj, czy wyświetlać w module opisy zakładek,
  • jeśli trzeba, skonfiguruj opcje rozszerzone.
 7. Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.

Pliki modułu

Moduł Zakładki jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu modules/mod_weblinks. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemową nazwą typu modułu (od Joomla 1.6, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Moduł Zakładki i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_weblinks.

Własne układy prezentacji

Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu Zakładki, można skorzystać z techniki alternatywnych układów definiowanych w szablonie witryny. W tym celu w folderze html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog mod_weblinks i kopiujemy do niego z katalogu modules/mod_weblinks/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia (_).

Modyfikując kod html w tym pliku, można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).

Nazwę można "przetłumaczyć", umieszczając odpowiednie deklaracje w pliku językowym szablonu.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Jeśli w witrynie używasz kilka szablonów, pamiętaj, aby pliki własnych układów modułu przekopiować do katalogów wszystkich używanych szablonów.