--=REKLAMA=--

Pomoc35

Użytkownicy Poziomy dostępu Edycja

Z Joomla!WikiPL

Poziomy dostępu: Utwórz - Dostosuj

Dostęp

Aby edytować istniejący poziom dostępu, wybierz z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Użytkownicy > Poziomy dostępu i wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • kliknij nazwę poziomu dostępu, który chcesz zmodyfikować albo
 • zaznacz pole wyboru przy nazwie poziomu dostępu, który chcesz edytować, a następnie kliknij w przyborniku ikonę Dostosuj.

Aby utworzyć nowy poziom dostępu:

 • z rozwijalnego menu zaplecza wybierz pozycję Użytkownicy > Poziomy dostępu > Utwórz poziom dostępu albo
 • na stronie Użytkownicy > Poziomy dostępu kliknij w przyborniku ikonę Utwórz.

Opis

Ekrany Poziomy dostępu: Utwórz oraz Poziomy dostępu: Dostosuj są stronami zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Służą do tworzenia i konfiguracji poziomów dostępu, które pozwalają konfigurować uprawnienia użytkowników witryny.

Czym są poziomy dostępu

Poziomy dostępu pozwalają kontrolować, które obiekty witryny mogą przeglądać użytkownicy i z jakich funkcji udostępnianych przez dodatki mogą korzystać. Obiekty obejmują: pozycje menu, moduły, kategorie oraz pozycje komponentów (artykuły, kontakty, itp.).

Każdemu obiektowi witryny przypisany jest jeden poziom dostępu.

Do każdego poziomu dostępu przypisywane są grupy użytkowników. W ten sposób wyznaczany jest zbiór użytkowników, którym przyznany zostaje dany poziom dostępu. Jeśli użytkownik jest przypisany do grupy, która ma uprawnienia określone poziomem dostępu, to może on przeglądać wszystkie obiekty, którym przypisano dany poziom dostępu.

Ważne jest aby zrozumieć, że grupy użytkowników mogą (ale nie muszą) być ułożone w hierarchii rodzic-dziecko. Jeśli tak są ułożone, to grupa potomna (dziecko) ma takie same prawa dostępu, jak grupa rodzica. Jeśli grupa nadrzędna (macierzysta, rodzica) ma przypisany poziom dostępu, to grupie potomnej nie trzeba już przypisywać poziomu dostępu (dziedziczy go automatycznie).

Strona edytora poziomów dostępu

Szczegóły

 • Nazwa poziomu [Level Title]: wpisz słowo lub wyrażenie identyfikujące poziom dostępu.
 • Przypisane grupy użytkowników [User Groups Having Viewing Access]: grupy użytkowników, którym można przypisać prawo przeglądania (prawo dostępu). W zestawieniu uwidocznione są wszystkie grupy użytkowników i relacje między nimi (grupa nadrzędna - rodzic i potomna - dziecko). Aby przypisać określonej grupie użytkowników prawo dostępu, zaznacz pole wyboru przy nazwie grupy. Pamiętaj, że grupa potomna odziedziczy poziom dostępu po grupie macierzystej (nadrzędnej, rodzica).

Przybornik

Na górze strony znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie edytora pozycji

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz. Zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy. Użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij. Zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora pozycji lub konfiguracji.
 • Zapisz i nowy [Save & New]. Zapisuje aktualną pozycję i kończy jej edycję pozycji. Przygotowuje edytor do stworzenia nowej pozycji. Usprawnia pracę redakcyjną, bo np. pozostawia zaznaczone niektóre ustawienia, np. wybraną kategorię.
 • Zapisz jako kopię [Save As Copy]: Tworzy duplikat pozycji, np. kategorii, artykułu, pozycji menu. Kopia umieszczana jest w tym samym obszarze danych, np. kopia artykułu zapisywana jest w tej samej kategorii artykułów, kopia pozycji menu w tym samym menu. Ponieważ w tym samym obszarze danych nie mogą istnieć dwie pozycje z takiim samym aliasem, zanim skorzystasz z tej opcji, skoryguj alias edytowanej pozycji. W przeciwnym przypadku program utworzy alias automatycznie, dopisując do istniejącego liczbę oznaczajacą kolejny numer tego samego aliasu. Uwaga: Przycisk Zapisz jako kopię dostępny jest tylko na stronie edytora, gdy poprawiamy istniejącą pozycję. Nie ma go, gdy tworzymy nową pozycję.
 • Zamknij [Close]: Zamyka okno edytora pozycji lub konfiguracji bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania. Umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji. Przenosi na stronę listy pozycji. Odblokowuje edytowany element. Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku
 • Pomoc. Otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji konta użytkownika.


Porady

 • W pierwszej kolejności utwórz grupy użytkowników.
 • Gdy utworzysz nową grupę użytkowników, może być konieczne edytowanie wszystkich poziomów dostępu, aby skonfigurować uprawnienia nowo utworzonej grupy.

Pokrewne tematy pomocy i inne zasoby