--=REKLAMA=--

Pomoc35

Komponenty Kontakty Kategorie Edycja

Z Joomla!WikiPL

Kontakty: Utwórz - Dostosuj kategorię

Ekrany Kontakty: Utwórz kategorię i Kontakty: Dostosuj kategorię są stronami zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Służą do tworzenia i konfigurowania kategorii kontaktów.

Dostęp

Na stronie zaplecza administracyjnego wybierz z rozwijalnego menu pozycję Komponenty > Kontakty > Kategorie. Aby stworzyć nową kategorię, kliknij w przyborniku przycisk Utwórz. Aby zmodyfikować własności istniejącej kategorii, naciśnij jej tytuł w tabeli. Możesz również zaznaczyć pole wyboru przy tytule kategorii, a następnie kliknąć przycisk Dostosuj w przyborniku.

Opis

Strony edytora kategorii kontaktów umożliwiają tworzenie nowych kategorii i modyfikację szczegółów kategorii utworzonych wcześniej.

Zwróć uwagę, że zanim utworzysz pierwszy kontakt, trzeba dodać przynajmniej jedną kategorię. Zauważ także, że kategorie kontaktów są odrębnymi kategoriami, innymi niż kategorie artykułów, doniesień, reklam czy zakładek.

Ponadto zauważ, że edytor kategorii kontaktów jest tym samym edytorem, z jakiego korzystamy do tworzenia kategorii artykułów.

Strona Dostosuj kategorię edytora kategorii kontaktów


Szczegóły i opcje

Szczegóły

Wpisz lub oznacz następujące dane kategorii, w polach widocznych na poniższej ilustracji. Określenie podstawowych własności kategorii kontaktów:

 • Tytuł [Title]: słowo lub zestawienie kilku wyrazów sygnalizujące tematykę, treści lub inne kryterium grupowania pozycji w kategorii. Tytuł spełnia rolę identyfikacyjną oraz porządkującą i dlatego powinien być unikatowy. Tytuł kategorii może być wyświetlany na stronach witryny. Odpowiednio dobrany tytuł może przyciągać uwagę odbiorcy, informować o prezentowanej treści lub nawet wprowadzać w jej nastrój. Określenie tytułu jest obowiązkowe. Wpisz dowolny wyraz lub zwięzłe wyrażenie.
 • Alias [Alias]: zastępcza umowna nazwa kategorii wykorzystywana jako jej identyfikator m.in. w prostych adresach internetowych. W przypadku pozycji należących do jednej kategorii nadrzędnej wszystkie aliasy muszą unikatowe. Jeśli pozostawisz to pole puste, Joomla! wypełni je wartością domyślną, stworzoną z tytułu kategorii. Możesz wprowadzić tekst zastępczy ręcznie. Alias powinien się składać tylko z małych liter, nie może posiadać spacji. Zamiast spacji stosuj zawsze znak łącznika (-). O tym, czy w aliasach można stosować znaki alfabetyczne spoza zestawu znaków z alfabetu łacińskiego decyduje w konfiguracji globalnej ustawienie opcji Aliasy w unikodzie.
 • Nadrzędna [Parent]: z listy rozwijalnej można wybrać kategorię nadrzędną, aby aktualną kategorię uczynić podrzędną - zagnieżdżoną.
 • Status [State]: rozwijalna lista stanów publikacji. Status decyduje o możliwości wyświetlania kategorii na stronach witryny, na których można udostępniać tylko pozycje opublikowane. Pozycje opublikowane pojawiają się na stronach witryny automatycznie, natychmiast po ich zapisaniu, o ile istnieje pozycja menu, np. lista kategorii albo lista kontaktów w kategorii, udostępniająca takie pozycje. Pozycje nieopublikowane, zarchiwizowane lub wyrzucone do Kosza nie pojawią się w witrynie, nawet jeśli będą przypisane do opublikowanych kategorii. Wybierz z listy rozwijalnej jeden z możliwych stanów: Opublikowano, Nie opublikowano, Zarchiwizowano, Wyrzucono do Kosza. Aby przywrócić do wykorzystania element zarchiwizowany lub wyrzucony do kosza, wybierz opcję Opublikowano lub Nie opublikowano.
 • Dostęp [Access]: rozwijalna lista poziomów dostępu, uprawniających do przeglądania kategorii. Standardowo można wybrać poziom powszechny, zastrzeżony lub specjalny. Poziom Powszechny oznacza, że udostępnione treści będą mogli przeglądać wszyscy odwiedzający witrynę, poziom Zastrzeżony albo Chroniony oznacza, że udostępnione treści będą mogli przeglądać tylko użytkownicy zalogowani. Poziom Specjalny oznacza, że udostępnione treści będą mogli przeglądać tylko użytkownicy przypisani do grup ze specjalnymi uprawnieniami. Oprócz standardowych poziomów dostępu administratorzy mogą zdefiniować własne poziomy dostępu.
 • Uprawnienia [Permissions]: przycisk Ustal uprawnienia przenosi w dół ekranu do części, w której można zmodyfikować ustawione globalnie prawa dostępu do kategorii.
 • Język [Language]: rozwijalna lista języków, umożliwiająca określenie, czy udostępniać konfigurowaną kategorię we wszystkich wersjach językowych witryny wielojęzycznej, czy tylko w wybranej wersji językowej. Do działania wymagane jest zainstalowanie pakietów językowych dla konkretnych wersji językowych, włączenie dodatku Filtr języków oraz udostępnienie użytkownikom modułu Przełącznik języka. Jeśli dodatek Filtr języków jest wyłączony, wyświetlane są wszystkie opublikowane elementy treści.
 • ID: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! każdej nowej kategorii. Gdy tworzysz nową kategorię, pojawia się w tym miejscu numer 0 - właściwy numer ID jest nadawany podczas zapisywania nowej pozycji. Numer identyfikacyjny jest wykorzystywany przez oprogramowanie np. w linkach wewnętrznych. Nie można go zmodyfikować.
 • Opis [Description]: charakterystyka kategorii, która może być wyświetlana na stronach witryny typu lista kategorii czy lista pozycji w kategorii. Wpisz zwięzły tekst wskazujący na zawartość.

Opcje publikacji

XII?22. Karta Opcje publikacji na stronie edytora kategorii kontaktów

 • Utworzone przez [Created by]: nazwa operatora, który utworzył kategorię. System standardowo zapamięta identyfikator użytkownika, który utworzył kategorię, ale można kliknąć przycisk Wybierz użytkownika i wskazać innego operatora.
 • Data utworzenia [Created Date]: data utworzenia kategorii. Nie można jej zmienić.
 • Poprawiane przez [Modified by]: nazwa użytkownika, który dokonywał ostatniej korekty.
 • Data zmiany [Modified Date]: data i czas ostatnio dokonanej korekty.

Komplet tych opcji pojawia się tylko wówczas, gdy kategoria była modyfikowana. Gdy tworzymy nową kategorię, widoczna jest tylko pierwsza opcja.

Opcje podstawowe

XII?23. Karta Opcje podstawowe na stronie edytora kategorii kontaktów

 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z komponentem albo nadpisanych w szablonach witryny).
 • Ilustracja opisu [Image]: grafika ilustrująca opis kategorii, np. artykułów, reklam, kontaktów. Plik obrazka musi być umieszczony w katalogu images lub jednym z podkatalogów. Ilustracja może być widoczna na stronach witryny.
 • Uwaga [Note]: komentarz, notatka, uwagi dla celów administracyjnych. Nie jest wyświetlana na stronach witryny (w części publicznej).

Opcje metadanych

XII?24.Karta Opcje metadanych na stronie edytora kategorii kontaktów

 • Opis - streszczenie [Metadata Description]: przedstaw w zwięzłej formie, najlepiej jednym zdaniem, cel - treść kategorii. Opis ten znajdzie się w nagłówku wynikowego dokumentu HTML strony typu Lista kontaktów w kategorii w miejscu ogólnego streszczenia witryny, ustalonego w konfiguracji globalnej.

Opisy są wykorzystywane przez roboty wyszukiwarek do klasyfikacji treści Internetu i wyświetlane są na stronach wyników wyszukiwania.

 • Słowa kluczowe [Metadata Keywords]: opcjonalnie można umieścić zestaw słów sygnalizujących cel - treść kategorii. Wyrazy i wyrażenia oddzielaj przecinkami. Między poszczególnymi słowami kluczowymi nie zostawiaj spacji. Jeśli użyjesz wyrażeń dwu- i więcej wyrazowych, ujmij je w apostrofy.
Słowa kluczowe ułatwiają pracę internetowym programom indeksująco-wyszukiwawczym, klasyfikującym treści Internetu, zwiększając szansę znalezienia strony przez innych użytkowników. Są również wykorzystywane przez Joomla!, np. w module Artykuły - Tematy pokrewne - czy dostosowania treści ogłoszeń z komponentu Reklama do aktualnie wyświetlanego artykułu (tzw. reklamy kontekstowej). Dobrą praktyką jest wybieranie słów kluczowych spośród wyrazów użytych w nagłówkach, tekstach odnośników, alternatywnych opisach ilustracji. A ponieważ roboty indeksujące i Joomla! analizują, czy słowa kluczowe znajdują się w opisanym nimi tekście, należy je wyszczególniać w takiej formie gramatycznej, w jakiej zostały użyte w treści jako odrębne słowa albo w podstawowej formie gramatycznej, jeśli znalazły się "wewnątrz" innego wyrazu pochodnego od tej podstawowej formy. Jeśli np. w tekście użyto wyrazu "domków", w zestawie słów kluczowych można wpisać "dom".)
Uwaga: Nie wszystkie wyszukiwarki wykorzystują słowa kluczowe.
 • Autor [Author]: opcjonalnie - możesz umieścić nazwę autora kategorii, która zostanie wpisana do metadanych (w nagłówku dokumentu HTML, w linii <meta name="Author" content="imię i nazwisko">.
 • Wyszukiwarki [Robots]: zdecyduj, czy roboty wyszukiwarek internetowych mają indeksować stronę i strony, do których prowadzą odsyłacze. Domyślnie ustawione jest indeksowane wszystkich stron i odsyłaczy. Tutaj można zmienić tę domyślną dyrektywę. Wybierz z listy rozwijalnej jedną z opcji
  • Indeksuj strony i indeksuj wskazywane przez odsyłacze (odpowiednik wartości: index, follow lub all)
  • Indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze (odpowiednik wartości: index, nofollow)
  • Nie indeksuj stron, ale indeksuj wskazywane przez odsyłacze (odpowiednik wartości: noindex, follow lub all)
  • Nie indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze (odpowiednik wartości: noindex, nofollow lub none)
Uwaga: Nie wszystkie roboty sieciowe rozpoznają tę dyrektywę.

Uprawnienia

W części Uprawnienia można przeglądać i konfigurować uprawnienia poszczególnych grup użytkowników do kategorii kontaktów.

XII?25. Sekcja Uprawnienia na stronie edytora kategorii kontaktów

Zakładki w rozwijalnym (harmonijkowym) zestawie z lewej strony reprezentują grupy użytkowników zdefiniowane w Twoim Joomla!. Kliknięcie zakładki rozwija po prawej stronie kartę, na której widoczne są aktualne ustawienia uprawnień wybranej grupy do określonego działania. Można je przeglądać i modyfikować. Karta podzielona jest na trzy części: Działanie, Wybierz nowe ustawienia oraz Wyliczone ustawienia.

Działania

W części Działania [Actions] wyszczególnione są czynności, do których możesz określać uprawnienia aktualnie wybranej grupy. W przypadku kategorii ustawiamy uprawnienia do 5 rodzajów działań: tworzenie, usuwanie, poprawianie, zmiana stanu, poprawianie własnych. Zauważ, że nie ma wśród nich działań konfigurowanie oraz dostęp do komponentu.

 • Tworzenie [Create]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do tworzenia nowych kategorii kontaktów i kontaktów w tych kategoriach.
 • Usuwanie [Delete]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do usuwania istniejących kategorii kontaktów i kontaktów w tych kategoriach.
 • Poprawianie [Edit]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do poprawiania istniejących kategorii kontaktów i kontaktów w tych kategoriach.
 • Zmiana stanu [Edit State]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do modyfikowania stanu istniejących kategorii kontaktów i kontaktów w tych kategoriach (publikowanie, wycofywanie z publikacji, archiwizowanie i przywracanie z archiwum, wyrzucanie do kosza i odzyskiwanie z kosza).
 • Poprawianie własnych [Edit Own]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do dokonywania zmian w utworzonych przez siebie kategoriach kontaktów i kontaktach w tych kategoriach.

Nowe ustawienia

W części Wybierz nowe ustawienia [Select New Setting] przy każdym działaniu znajduje się rozwijalna lista wyboru, zawierająca kilka możliwości. Jeśli chcesz ustalić nowe ustawienie, wybierz je z listy, a po ustawieniu uprawnień do każdego z działań, kliknij przycisk Zapisz, aby odświeżyć wartości wyświetlane w kolumnie Wyliczone ustawienia. Wybierz jedną z opcji.

 • Dziedziczone [Inherited]: uprawnienie będzie przejęte z ustawień wyższego poziomu - konfiguracji globalnej lub komponentu albo z ustawień grupy nadrzędnej bądź kategorii nadrzędnej, jeśli istnieje.
 • Dozwolone [Allowed]: grupa będzie w stanie wykonywać konfigurowane działanie, ale w przypadku konfliktu z ustawieniem wyższego poziomu - konfiguracją globalną lub komponentu, ustawieniami grupy nadrzędnej bądź kategorii nadrzędnej, nowe ustawienie uprawnienia nie zmieni ustawienia wyższego poziomu, a konflikt zostanie oznaczony w obliczonych ustawieniach jako Zabronione (zablokowane).
 • Zabronione [Denied]: grupa nie będzie mogła wykonywać określonego działania bez względu na ustawienia wyższego poziomu - konfigurację globalną lub komponentu, ustawienia nadrzędnej grupy czy nadrzędnej kategorii.

Ustawienia wyliczone

Efekt zapisanych ustawień widoczny jest na karcie każdej grupy użytkowników w kolumnie Wyliczone ustawienia.

 • Wyliczone ustawienia [Calculated Setting]: rzeczywiste uprawnienia przeglądanej aktualnie lub konfigurowanej grupy użytkowników. Jeśli dokonywano jakiejkolwiek modyfikacji uprawnień, to rzeczywiste uprawnienia zostaną wyliczone dopiero po zapisaniu nowych ustawień. Zdarzająca się czasem wartość Niedozwolone (blokada) oznacza, że wykonywanie czynności jest niedozwolone, ponieważ ustalono tak na "wyższym poziomie" konfiguracji, np. w opcjach komponentu albo dla kategorii nadrzędnej.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

XII?26. Przybornik na stronie edytora kategorii kontaktów

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora.
Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy – użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora.
 • Zapisz i nowe [Save & New]: kończy edycję pozycji zapisując dane i przygotowuje edytor do stworzenia nowej pozycji.
 • Zapisz jako kopię [Save As Copy]: tworzy duplikat pozycji. Kopia umieszczana jest w tej samej kategorii pozycji lub jako kategoria najwyższego poziomu. Ponieważ w tym samym obszarze danych nie mogą istnieć dwie pozycje, posiadające taki sam alias, skoryguj alias edytowanej pozycji, zanim skorzystasz z tej opcji.
Uwaga: Ikona Zapisz jako kopię widoczna jest tylko na stronie Dostosuj kategorię kontaktów. Nie ma jej, gdy tworzymy nową kategorię.
 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowej pozycji albo poprawiania jej treści lub ustawień, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie właściwości pozycji sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Tematy pokrewne