--=REKLAMA=--

Pomoc35

Rozszerzenia Dodatki

Z Joomla!WikiPL

Rozszerzenia: Dodatki

Ekran Rozszerzenia/Dodatki jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Służy do zarządzania dodatkami (ang. plugins) - edycji ich właściwości i konfiguracji.

Dostęp

Z menu zaplecza administracyjnego wybierz pozycję Rozszerzenia/Dodatki [Extensions/ Plugin Manager].

Opis

Strona Zarządzanie dodatkami, zwana też menedżerem dodatków (albo rzadziej wtyczek) umożliwia ich dodawanie i usuwanie, włączanie i wyłączanie, edycję właściwości ogólnych, zmianę parametrów.

Strona przeglądu dodatków

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się lista wszystkich dodatków. Gdy mamy dużą ilość dodatków, w przeglądaniu ich listy i wyszukiwaniu mogą pomóc filtry, pasek nawigacyjny pod tabelą i narzędzia sortowania.

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich dodatkach. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

 • #: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.
 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Dostosuj, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że pozycja może być aktualnie modyfikowana przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował pozycję. Wstrzymaj się z edycją pozycji, dopóki edytuje ją inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat w rozdziale Witryna sekcję Konserwacja - Odblokowanie.
 • Nazwa dodatku [Plugin Name]: nazwa dodatku widoczna tylko w panelu administracyjnym. Nie jest używana do rozpoznawania dodatku przez Joomla!.
 • Włączony [Enabled]: wskazuje na aktualny stan dodatku - czy został opublikowany (uruchomiony) i gotowy do działania w razie potrzeby. Ikona z zieloną fiszką oznacza, że dodatek jest włączony, a czerwony „pączek” sygnalizuje, że jest wyłączony. Naciśnięcie ikony przełącza stan dodatku.
 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciśnij tytuł kolumny Kolejność, aby ją rozwinąć i odsłonić strzałki umożliwiające przestawianie. Naciskaj strzałki W górę lub W dół albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] - symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
 • Typ dodatku [Type]: wskazuje na przynależność do jednego z rodzajów, a równocześnie na folder, w którym - w katalogu /plugins znajdują się skrypty dodatku, np. /plugins/authentication. Dodatek może należeć do jednej z kilku grup:
  • authentication - dodatki uwierzytelniające
  • captcha - dodatki antyspamowe
  • content - dodatki obsługujące artykuły,
  • search - dodatki wzbogacające komponent wyszukiwanie,
  • editor - dodatki obsługujące edytory kodu,
  • editor-xtd - dodatki do edytorów,
  • system - dodatki systemowe,
  • user - dodatki obsługujące konta użytkowników ],
  • extension - dodatki wzbogacające funkcje instalatora rozszerzeń
  • [nazwa_komponentu] - dodatki rozszerzające funkcje komponentów autorstwa innych projektantów.
 • Dostęp [Access Level]: określa poziom dostępu wskazujący na uprawnienia do przeglądania artykułu i wykonywania innych możliwych działań (np. poprawianie, usuwanie, zmiana stanu publikacji. Wybierz poziom dostępu z listy rozwijalnej.
 • Pliki [Element]: nazwa podkatalogu z plikami dodatku. Podkatalogi z plikami dodatków znajdują się w podkatalogach katalogu plugins/nazwa_typu_dodatku/. Przykładowo, jeśli w kolumnie Pliki znajdujemy nazwę 'joomla', a w kolumnie Typ dodatku nazwę 'authentication', to znaczy, ze pliki dodatku znajduja się w katalogu plugins/authentication/joomla. A gdy w kolumnie Typ dodatku mamy nazwę user, to znaczy, ze pliki dodatku znajdują się w katalogu plugins/user/joomla.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!.

Sortowanie, wyszukiwanie i filtrowanie

Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia sortowanie, wyszukiwania i filtrowania.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę dodatków rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny: nazwy, stanu publikacji, kolejności, typu, nazwy plików, poziomu dostępu, identyfikatora.

Wyszukiwanie

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka dodatków według nazwy. Wpisz fragment albo cała nazwę dodatku, który chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Znajdź. Na liście pozostaną jedynie dodatki, które zawierają w nazwie ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

Filtr tytułów na stronie przeglądu dodatków

 • Filtr [Filter]: ustala kryterium filtrowania - wpisz nazwę dodatku lub dowolny fragment nazwy. Na przykład, gdy wpiszesz "ooml", zostaną wyświetlone pozycje ze słowem "Joomla!" w różnych przypadkach.
 • Znajdź [Go]: uruchamia filtr - ogranicza listę do pozycji spełniających kryteria określone filtrem tytułu. Zamiast przycisku Znajdź można nacisnąć klawisz Enter albo dowolny fragment nieaktywnej przestrzeni w okolicy filtra.
 • Wyczyść [Reset]: zeruje wszystkie filtry (nie tylko filtr tytułów i ID).

Filtrowanie

Po prawej stronie nad wierszem nagłówkowym tabeli widoczne są trzy filtry, umożliwiające wyselekcjonowanie dodatków spełniających zadane kryteria filtrowania, przedstawione poniżej: W przypadku listy dodatków dysponujemy filtrem stanu publikacji, filtrem typu dodatku oraz filtrem poziomów dostępu:

Filtry pozycji na stronie przeglądu dodatków

Możliwe są dowolne kombinacje tych filtrów i filtra nazw. Przykładowo, korzystając z kilku filtrów można wybrać tylko dodatki włączone, systemowe, zawierające w nazwie znak "G".

 • Wybierz stan [Select State]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, z rozwijalnej listy pozycji wybierz jeden ze stanów publikacji: Włączony [Enabled], Wyłączony [Disabled].
 • Wybierz typ [Select Type]: ogranicza wyświetlanie dodatków zgodnie z wybranym typem. Z listy rozwijanej wybierz rodzaj dodatków, które chcesz wyświetlać.
 • Poziom dostępu [Select Access]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje przypisane do wybranego poziomu dostępu albo wszystkie.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

Poniżej dolnej krawędzi tabeli z listą dodatków dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie Pokaż [Display #] oraz - gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach paskiem nawigacyjnym i paginacją.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny na stronie przeglądu dodatków

 • Pokaż [Display #]: ogranicznik liczby pozycji. Umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie.
 • Pasek nawigacyjny: gdy na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona opcją wybraną w filtrze liczby pozycji, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski - numery stron oraz odnośniki Start, Poprz., Nast., Koniec.
 • Paginacja: po prawej stronie paska nawigacyjnego znajduje się informacja wskazująca, która strona i spośród ilu jest aktualnie wyświetlana.

Pamiętaj, że w przypadku dużej liczby pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą omówionych wcześniej filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie przeglądu dodatków

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności dodatku. Jeśli zaznaczysz więcej niż jeden dodatek, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć nazwę dodatku w wykazie.
 • Włącz [Enable]: uruchamia działanie dodatku (publikuje je). Zaznacz pola wyboru obok nazw dodatków, które chcesz uaktywnić i kliknij ten przycisk. Możesz również nacisnąć ikonę sygnalizującą stan dodatku w kolumnie Status.
 • Wyłącz [Disable]: wstrzymuje działanie zaznaczonych dodatków. Zaznacz pola wyboru obok nazw dodatków, których działanie chcesz zatrzymać i kliknij ten przycisk. Możesz również nacisnąć ikonę sygnalizującą stan modułu w kolumnie Status.
 • Odblokuj [Check-in]: Usuwa blokadę, umożliwiając modyfikowanie pozycji. Zaznacz zablokowane pozycje, które chcesz redagować i naciśnij tę ikonę. Uwaga: Bądź ostrożny - pozycja może być zablokowana dlatego, że aktualnie ktoś inny ją modyfikuje.
 • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację komponentu zaplecza Dodatki (com_plugins). W oknie konfiguracji globalnej komponentu można zdefiniować uprawnienia do komponentu każdej grupy użytkowników zdefiniowanej w instalacji Joomla!.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

 • Aby równocześnie włączyć lub wyłączyć kilka dodatków, zaznacz pola wyboru przy ich nazwach, a następnie naciśnij w przyborniku przycisk Włącz lub Wyłącz.
 • Począwszy od Joomla 1.6 ustawienia konfiguracyjne dodatków nazywają się opcjami. W poprzednich wydaniach nazywane były parametrami lub preferencjami.

Dlatego też w dokumentacji Joomla! i poradnikach możesz spotkać się z tymi różnymi terminami.

Tematy pokrewne

 • Aby zmienić szczegóły i parametry dodatku: Dodatki Zmiany
 • Aby zainstalować dodatek: Instalator rozszerzeń Instaluj
 • Aby odinstalować dodatek: Instalator rozszerzeń Zarządzaj