--=REKLAMA=--

Pomoc35

Menu Projektant menu Opcje

Z Joomla!WikiPL

Na ekranie Projektant menu Opcje konfigurujesz ustawienia wszystkich menu lub konkretnej pozycji menu: opcje wyglądu stron oraz uprawnienia.

Dostęp

 • Wybierz z menu zaplecza pozycję Menu, a następnie w przyborniku przyciśnij przycisk Opcje.
 • Jeśli jesteś na ekranach projektanta menu lub pozycji menu po prostu w przyborniku przyciśnij przycisk Opcje.

Opis

Opcje menu pozwalają na ustawienie takich parametrów, jak tytuły stron, klasa stylów CSS stron i uprawnienia. Opcje te można skonfigurować globalnie dla wszystkim menu i lokalnie dla każdej pozycji menu. Ustawienia dla konkretnej pozycji menu mają pierwszeństwo przed ustawieniami globalnymi.

Karta Wygląd strony

Globalne ustawienia opcji wyglądu stron

Ustawienia opcji

 • Tytuł stron dla przeglądarki. Ustal tytuł stron, który będzie wyświetlany na pasku przeglądarki. Jeśli puste, wyświetlany będzie tekst tytułu pozycji menu.
 • Tytuł strony w nagłówku (Tak/Nie). Zdecyduj, czy w nagłówku strony wyświetlać tytuł przeznaczony dla przeglądarki. Jeśli nie określisz tytułu strony dla przeglądarki, Joomla wykorzysta tytuł pozycji menu. Nagłówek strony jest zwykle obejmowany znacznikiem H1, ale zależy to od zastosowanego szablonu.
 • Nagłówek strony. Wpisz tekst tytułu strony, który zostanie umieszczony w nagłówku zamiast tytułu pozycji menu, który zwykle jest zwięzły.
 • Klasa CSS strony. Wpisz nazwę zdefiniowanej w arkuszu stylów klasa CSS, która zostanie zastosowana do formatowania wyglądu tej strony.

Karta Uprawnienia

Dokonane tutaj wybory decydują, jakie działania będą mogli wykonać użytkownicy przypisani do poszczególnych grup w stosunku do zawartości komponentu Projektant menu.

Globalne ustawienia uprawnień do wszystkich pozycji menu

Ustawienia uprawnień

 • Grupy. Uprawnienia ustawione aktualnie dla jednej zaznaczonej grupy. Aby rozwinąć kartę grupy, której uprawnienia chcesz zobaczyć lub dostosować, zaznacz jej nazwę,

Działania

 • Konfigurowanie. Udostępniasz opcje konfiguracyjne, zezwalasz na ustawianie konfiguracji.
 • Dostęp do komponentu. Zezwalasz na otwieranie na zapleczu stron komponentów (Użytkownicy, Projektant menu, Artykuły, itd.)
 • Tworzenie. Zezwalasz na tworzenie nowych pozycji w komponencie (np. kont użytkowników, artykułów, kontaktów, itd.).
 • Usuwanie. Zezwalasz na usuwanie pozycji w komponencie (np. usuwanie kont użytkowników, artykułów, kontaktów, kategorii, itd.).
 • Poprawianie. Zezwalasz na dokonywanie zmian (np. danych w koncie użytkownika, treści artykułu, danych kontaktowych, itd.).
 • Zmiana stanu. Zezwalasz na zmianę stanu publikacji pozycji w komponencie. Standardowe stany pozycji to: Opublikowane, Nieopublikowane, Archiwalne, W koszu.

Wybierz nowe ustawienia

Z listy rozwijalnej Wybierz nowe ustawienia można wybrać jedno z następujących ustawień:

 • Odziedziczone. Przejęte z ustawień nadrzędnej grupy albo wyższego poziomu w hierarchii komponentu. Efektem może być zezwolenie bądź brak zezwolenia na działanie dla tej grupy, zależnie od uprawnień w wyższej grupie/hierarchii komponentu.
 • Dozwolone. Grupa będzie mogła wykonać określone działanie.
 • Dozwolone - Konflikt. Grupie udzielono zezwolenia na wykonywanie działania, ale ponieważ grupie nadrzędnej lub w ustawieniach ogólnych komponentu odmówiono zezwolenia - grupa nie będzie mogła wykonywać działania, natomiast konflikt zostanie uwidoczniony w ustawieniach wyliczonych jako Niedozwolone (blokada).
 • Zabronione. Działanie jest niedozwolone dla tej grupy. Oznacza to również, że działanie będzie niedozwolone dla potomnych grup lub poziomów dostępu w hierarchii komponentu.

Wyliczone ustawienia

Ikona informacja.png
 Informacja

 Informacje w kolumnie Wyliczone ustawienia są aktualizowane dopiero po zapisaniu ustawień. Jeśli dokonujesz zmiany ustawień, naciśnij przycisk Zapisz, aby zobaczyć zaktualizowane ustawienia.


W kolumnie Wyliczone ustawienia mogą być wyświetlane następujące wartości.

 • Wyliczone ustawienia:
  • Dozwolone. Oznacza, że grupa będzie mogła wykonywać to działanie dlatego, że zezwolenie zostało udzielone na tym lub wyższym poziomie praw dostępu.
  • Niedozwolone. Oznacza, że grupa nie będzie mogła wykonywać tego działania, ponieważ na działanie nie udzielono zgody w poziomach dostępu grupy/komponentu. To ustawienie może być zmienione (nadpisane).
  • Niedozwolone (blokada). Oznacza, że grupa nie będzie mogła wykonywać tego działania, ponieważ na działanie nie udzielono zgody w poziomach dostępu grupy/komponentu. Tego ustawienia nie można zmienić (nadpisać) dla tego bądź niższego poziomu dostępu komponentu/grupy.

Przybornik

Na górze strony znajduje się przybornik z czterema przyciskami:

Przybornik w oknie Opcje

Ich działanie jest następujące:

 • Zapisz. Zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy. Użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij. Zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora pozycji lub konfiguracji.
 • Anuluj. Umożliwia rezygnację z tworzenia nowej pozycji albo poprawiania jej treści lub ustawień. Przerywa pracę bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania. Przenosi na stronę listy pozycji. Odblokowuje edytowany element. Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie właściwości pozycji sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
 • Pomoc. Otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji konta użytkownika.

Porady

 • Kliknij przycisk Zapisz na karcie Uprawnienia, aby zobaczyć uaktualnione Ustawienia wyliczone.

Tematy pokrewne