--=REKLAMA=--

Pomoc25

Komponenty Zakładki

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Zakładki: Adresy - Zarządzanie

Ekran Zakładki: Adresy - Zarządzanie jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Umożliwia zarządzanie odnośnikami do innych stron i zasobów internetowych oraz grupowanie ich w kategorie.

Dostęp

Wybierz z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Komponenty > Zakładki > Adresy [Components > Weblinks > Links]. Odnośnik Adresy można również wybrać z menu lokalnego strony Zakładki Kategorie: Zarządzanie.

Opis

Na stronie Zakładki: Przegląd adresów, zwanej też menedżerem katalogu WWW, można gromadzić, modyfikować i usuwać adresy internetowe - stron, dokumentów, plików oraz porządkować je w kategoriach. Katalogi adresów internetowych możesz następnie udostępniać odwiedzającym Twoją witrynę, a ponadto - opcjonalnie, możesz ich zaprosić do wzbogacania kolekcji zakładek.

Zarządzanie zakładkami obejmuje:

 • dodawanie i usuwanie adresów, poprawianie zgromadzonych danych
 • publikowanie zebranych adresów
 • akceptowanie adresów zaproponowanych przez użytkowników witryny.

XVII?1. Strona menedżera adresów internetowych w komponencie Zakładki

Nawigacja lokalna

W lewej części ekranu, tuż pod tytułem strony, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z dwoma łączami:

XVII?2. Menu lokalne na stronie menedżera zakładek

 • Zakładki [Links]: na stronie Zakładki: Zarządzanie odnośnik jest nieaktywny.
 • Kategorie [Categories]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę Zakładki Kategorie: Zarządzanie.

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą wszystkich zakładek. Standardowo kanały zarchiwizowane i wyrzucone do Kosza na liście są niewidoczne. Aby je zobaczyć, trzeba posłużyć się filtrem stanu i wybrać status Wszystkie, Zarchiwizowano lub Wyrzucono do Kosza.

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich zakładkach. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Dostosuj, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że pozycja może być aktualnie modyfikowana przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował pozycję. Wstrzymaj się z edycją pozycji, dopóki edytuje ją inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat w rozdziale Witryna sekcję Konserwacja - Odblokowanie.
 • Tytuł [Title]: sygnalizuje temat, treść lub zadanie pozycji. Może być wyświetlany na stronach witryny. Klikając tytuł pozycji, można otworzyć edytor jej właściwości, by dostosować ustawienia i poprawić treść.
 • Status [State]: ikona w tej kolumnie wskazuje, stan publikacji pozycji. Zielona fiszka oznacza, że pozycja jest opublikowana. Biały „pączek” w czerwonej otoczce mówi, że pozycja jest nieopublikowana. Kliknięcie ikony Nieopublikowane (czerwony X) powoduje opublikowanie kategorii, kliknięcie ikony Opublikowane - zatrzymuje publikację.
 • Kategoria [Category]: nazwa kategorii, do których przypisano pozycję - artykuł, kontakt, itd. Sygnalizuje temat lub inne kryterium zgrupowania pozycji we wspólnej kolekcji.
 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciśnij tytuł kolumny Kolejność, aby ją rozwinąć i odsłonić strzałki umożliwiające przestawianie. Naciskaj strzałki W górę lub W dół albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] - symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
 • Dostęp [Access Level]: określa poziom dostępu wskazujący na uprawnienia do przeglądania artykułu i wykonywania innych możliwych działań (np. poprawianie, usuwanie, zmiana stanu publikacji. Wybierz poziom dostępu z listy rozwijalnej.
 • Odsłony [Hits]: liczba odsłon - wskazuje, ile razy przeglądano artykuł lub stronę wskazywaną przez odnośnik (zakładkę). Liczbę odsłon można wyzerować.
 • Język [Language]: nazwa języka treści. Jeśli Wszystkie, oznacza, że treść będzie widoczna we wszystkich wersjach językowych, jeśli wskazany konkretny język, oznacza, że po włączeniu dodatku Dodatki - Filtr języków oraz modułu Przełącznik języka treść będzie widoczna tylko na stronach wskazanej wersji językowej.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!.

Sortowanie, wyszukiwanie, filtrowanie

Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę zakładek rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny: tytułu, stanu publikacji, kategorii, poziomu dostępu, liczbie kliknięć, języka, ID.

Wyszukiwanie

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka zakładek według nazwy. Wpisz fragment albo cały tytuł zakładki, którą chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Szukaj. Na liście pozostaną jedynie zakładki, które zawierają w tyle ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Czyść.

XVII?3. Lokalna wyszukiwarka


Filtrowanie

Po prawej stronie widocznych jest kilka filtrów, umożliwiających wyselekcjonowanie zakładek spełniających zadane kryteria filtrowania. W przypadku listy zakładek dysponujemy filtrem stanu publikacji, filtrem kategorii, filtrem poziomów dostępu, filtrem języka treści.

XVII?4. Okna opcji filtrów

Ponadto na dole, pod listą dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz - gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach - paskiem nawigacyjnym. Możliwe są dowolne kombinacje filtrów i wyszukiwarki. Przykładowo, korzystając z kilku filtrów można wybrać tylko zakładki opublikowane, przypisane do jednej kategorii, zawierające w nazwie znak "G".

 • Wybierz status [Select State]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, z rozwijalnej listy pozycji wybierz jeden ze stanów publikacji: Opublikowano [Published], Nie opublikowano [Unpublished], Wyrzucono do Kosza [Trashed], Zarchiwizowano [Archived] albo Wszystkie [All].
 • Wybierz kategorię [Select Category]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje z wybranej kategorii albo wszystkie.
 • Poziom dostępu [Select Access]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje przypisane do wybranego poziomu dostępu albo wszystkie.
 • Wybierz język [Select Language]: skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje przypisane do wybranego języka albo wszystkie.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

Poniżej dolnej krawędzi tabeli z wykazem dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz paskiem nawigacyjnym i paginacją, gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

 • Pokaż [Display #]: ogranicznik liczby pozycji. Umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie.
 • Pasek nawigacyjny: gdy na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona opcją wybraną w filtrze liczby pozycji, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski - numery stron oraz odnośniki Start, Poprz., Nast., Koniec.
  • Start [Start]: Kliknij, aby przejść do pierwszej strony.
  • Poprz. [Prev]: Kliknij, aby przejść do poprzedniej strony.
  • Numery stron: Kliknij, aby przejść do żądanej strony.
  • Dalej [Next]: Kliknij, aby przejść do następnej strony.
  • Koniec [End]: Kliknij, aby przejść do ostatniej strony.
 • Paginacja: po prawej stronie paska nawigacyjnego znajduje się informacja wskazująca, która strona i spośród ilu jest aktualnie wyświetlana.

Pamiętaj, że w przypadku dużej liczby pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą omówionych wcześniej filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków: zdjęcie

XVII?6. Przybornik na stronie menedżera zakładek

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz [New]: rozpoczyna tworzenie nowej zakładki, przenosi na stronę edytora własności zakładki. Naciśnij tę ikonę, aby utworzyć nową zakładkę.
 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności zakładki. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję. menu, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej zakładki. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć jej tytuł w wykazie.
 • Opublikuj [Publish]: powoduje opublikowanie jednej lub wielu zakładek, co umożliwia ich udostępnienie w witrynie. Zaznacz pola wyboru obok nazw zakładek, które chcesz opublikować i kliknij ten przycisk.
 • Wycofaj [Unpublish]: zatrzymuje publikację zaznaczonych zakładek. Zaznacz pola wyboru obok nazw zakładek, których publikację chcesz zakończyć lub wstrzymać chwilowo i kliknij ten przycisk.
 • Archiwizuj [Archive]: przenosi zaznaczone zakładki do Archiwum. Zaznacz pole wyboru przy tytułach zakładek, które chcesz umieścić w archiwum i naciśnij ten przycisk. Zarchiwizowane zakładki są nadal dostępne w przeglądzie na zapleczu, ale zostaną "ukryte". Aby je zobaczyć, trzeba ustawić filtr statusu na Zarchiwizowano albo Wszystkie. Dopóki jednak są oznaczone jako archiwalne, nie można ich publikować innych stronach ani poprawiać. Aby umieścić jedną lub więcej zakładek w archiwum, zaznacz je i kliknij ten przycisk.
 • Odblokuj [Check-in]: usuwa blokadę, umożliwiając modyfikowanie pozycji. Zaznacz zablokowane zakładki, które chcesz redagować i naciśnij tę ikonę. Uwaga: Bądź ostrożny - pozycja może być zablokowana dlatego, że aktualnie ktoś inny ją modyfikuje.
 • Kosz [Trash]: tymczasowo usuwa zaznaczona zakładkę, umieszczając ją w koszu. Pozycje przeniesione do kosza można odzyskać lub usunąć na trwałe.
 • Opcje [Options]: umożliwia globalną konfigurację komponentu Zakładki. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki opisane w dalszej części rozdziału.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.


Przetwarzanie wsadowe zakładek

Poniżej listy zakładek znajduje się sekcja Przetwarzanie wsadowe, umożliwiająca wykonanie serii trzech zadań - zmiany poziomu dostępu do wybranych zakładek, a następnie przeniesienie ich bądź skopiowanie do innej kategorii. Wygląd tej części okna przedstawia ilustracja poniżej:

Sekcja Przetwarzanie wsadowe zaznaczonych zakładek na stronie menedżera zakładek Najpierw na liście kategorii należy zaznaczyć pole wyboru przy nazwach kategorii, które chcesz przetworzyć. Znaczenie dostępnych tutaj opcji jest następujące:

 • Ustal poziom dostępu [Set Access Level]: na rozwijalnej liście wyboru zaznacz, jaki poziom dostępu przypisać przetwarzanym kategoriom.
 • Ustal język [Set Language]: na rozwijalnej liście wyboru zaznacz język, do którego chcesz przypisać kopiowaną lub przenoszoną kategorię doniesień albo zachowaj język oryginału.
 • Przenieś / Skopiuj do kategorii [Select Category for Move/Copy]: na rozwijalnej liście wyboru wskaż kategorię, do której chcesz przenieść lub skopiować zaznaczone kategorie.
 • Skopiuj : Przenieś [Copy : Move]: zaznacz jeden z przycisków opcji, by ustalić rodzaj operacji - przenoszenie bądź kopiowanie.

Skorzystaj z przycisków radiowych (opcji), by wskazać, którą z operacji wykonać - kopiowanie lub przenoszenie.

 • Wykonaj [Process]: naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć proces przetwarzania wsadowego wybranych kategorii.
 • Wyczyść [Clear]: naciśnij ten przycisk, aby wyczyścić ustawienia przetwarzania.

Prezentacja zakładek na stronach witryny

Jednym ze sposobów prezentacji zakładek na stronach witryny jest wykorzystanie modułu Zakładki, dzięki któremu można udostępnić listę adresów z wybranej kategorii. Inną metodą jest stworzenie pozycji menu typu "Zakładki - lista wszystkich kategorii" albo pozycji menu typu "Zakładki - lista zakładek w kategorii".

Wysyłanie zakładek przez użytkowników

Można również zaprosić odwiedzających witrynę do przesyłania nowych adresów. W tym celu po prostu dodaj pozycję menu typu "Wyślij zakładkę".

Opcje. Konfiguracja globalna komponentu

Po naciśnięciu w przybornika ikony Opcje [Options] w dodatkowym oknie nakładki wyświetlany jest edytor konfiguracji globalnej zakładek z sześcioma kartami.

XVII?23. Opcje komponentu Zakładki

Uwaga: większość opcji widocznych na kartach nakładki można nadpisać ustawieniami dla każdej kategorii zakładek, każdej pozycji menu typu lista kategorii zakładek każdej pozycji menu typu lista zakładek w kategorii oraz w opcjach każdej zakładki w opcjach każdej zakładki

Przybornik

W prawym górnym rogu okna modalnego znajdują się trzy przyciski:

XVII?24. Przyciski okna modalnego

Ich działanie jest następujące:

 • Zapisz [Save]: zapamiętuje nowe ustawienia, zamyka okno.
 • Zastosuj [Apply]: zapamiętuje nowe ustawienia, nie zamyka okna, umożliwia kontynuowanie konfiguracji.
 • Anuluj [Cancel]: nie zapamiętuje zmian dokonanych od momentu poprzedniego zapisywania, zamyka okno.

Karta Zakładka

Opcje ustawień widoczne na pierwszej karcie odnoszą się do strony generowanej przez pozycję menu typu pojedyncza zakładka i mogą być zmienione dla każdej pozycji menu tego typu.

Opcje komponentu Zakładki. Okno Zakładka

 • Otwórz [Target]: decyduje o miejscu prezentacji strony lub innego dokumentu. Wybierz jedną z trzech opcji:
  • w tym oknie [Open in parent window]: strona zostanie wyświetlona w głównym oknie przeglądarki - na tej samej karcie.
  • w nowym oknie [Open in new window]: strona zostanie wyświetlona w nowym oknie przeglądarki - na nowej karcie.
  • w oknie wyskakującym [Open in popup]: strona zostanie wyświetlona w dodatkowym oknie (nakładce).
  • w oknie modalnym [Modal]: strona zostanie wyświetlona w dodatkowym oknie (nakładce), blokującej otwieranie innych okien (kart) i przeglądanie treści w głównym oknie.
 • Licznik kliknięć [Count Clicks]: decyduje o gromadzeniu statystyki kliknięć. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Tekst/Ikona/Tylko odnośnik [Text/Icon/Web Link Only]: decyduje o wyświetlaniu obok tytułu odnośnika etykiety Odnośnik lub Ikony. Wybierz jedną z opcji.
 • Wybierz ikonę [Select Icon] lista rozwijalna umożliwiająca wybór obrazka - ikony, sygnalizującej zakładki. Ikona wyświetlana jest po lewej stronie nazwy każdej zakładki. Plik z własnym obrazkiem ikony należy umieścić w katalogu images lub jednym z podkatalogów.

Karta Kategoria

Opcje ustawień widoczne na drugiej z kart odnoszą się do strony generowanej przez pozycję menu typu lista zakładek w kategorii i mogą być zmienione dla każdej pozycji menu tego typu.

Opcje komponentu Zakładki. Okno Kategoria

 • Układ prezentacji [Choose a layout]: wybierz z listy rozwijalnej domyślny lub inny szablon prezentacji treści.
 • Tytuł kategorii [Category Title]: decyduje, czy w przeglądach artykułów i na stronach z pełnym tekstem artykułu będą wyświetlane tytuły kategorii, do której artykuł jest przypisany. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opis kategorii [Category Description]: decyduje o wyświetlaniu opisu kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Ilustracja kategorii [Category Image]: decyduje o wyświetlaniu grafiki ilustrującej opis kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Poziomów podkategorii [Subcategory Levels]: decyduje o liczbie wyświetlanych poziomów podkategorii. Zaznacz jedną z liczb albo Wszystkie albo Bez - brak.
 • Kategorie bez pozycji [Empty Categories]: decyduje o wyświetlaniu kategorii, w których nie ma ani podkategorii, ani pozycji treści (np. artykułów, kontaktów). Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opisy podkategorii [Subcategories Descriptions]: decyduje o wyświetlaniu opisów podkategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Zakładek w kategorii [# Web links]: decyduje o wyświetlaniu informacji o liczbie zakładek w każdej kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Karta Kategorie

Opcje ustawień widoczne na trzeciej karcie odnoszą się do strony generowanej przez pozycję menu typu lista kategorii zakładek i mogą być zmienione dla każdej pozycji menu tego typu.

Opcje komponentu Zakładki. Karta Kategorie

 • Opis głównej kategorii [Top Level Category Description]: decyduje o wyświetlaniu opisu nadrzędnej - głównej kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Jeśli w ustawieniach pozycji menu zostanie ustalony inny tekst, niż w edytorze kategorii, zostanie zastosowany tekst zdefiniowany w ustawieniach pozycji menu. W przypadku kategorii głównej pole opisu musi być wypełnione.

 • Poziomów podkategorii [Subcategory Levels]: decyduje o liczbie wyświetlanych poziomów podkategorii. Zaznacz jedną z liczb albo Wszystkie albo Bez - brak.
 • Kategorie bez pozycji [Empty Categories]: decyduje o wyświetlaniu kategorii, w których nie ma ani podkategorii, ani pozycji treści (np. artykułów, kontaktów). Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opisy podkategorii [Subcategories Descriptions]: decyduje o wyświetlaniu opisów podkategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Zakładek w kategorii [# Web links]: decyduje o wyświetlaniu informacji o liczbie zakładek w każdej kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Karta Układ listy

Ustawienia te odnoszą się strony typu lista zakładek, wywoływanej ze strony typu lista kategorii zakładek i mogą być zmienione dla każdej pozycji menu tego typu.

Opcje komponentu Zakładki. Okno Opcje listy pozycji

 • Ogranicznik liczby [Display Select]: decyduje o wyświetlaniu filtra umożliwiającego ustalenie maksymalnej liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie.
 • Nagłówki tabeli [Show Table Headings]: w widoku tabeli Kategorie kontaktów decyduje o wyświetlaniu wiersza tabeli z tytułami kolumn - Nazwa, Adres, itd. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opisy zakładek [Link Descriptions]: decyduje o wyświetlaniu informacji opisującej zakładki. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Odsłony [Hits]: decyduje o wyświetlaniu w widoku listy pozycji - zakładek - liczby kliknięć. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Podział na strony [Pagination]: decyduje o wyświetlaniu na dole strony odnośników umożliwiających użytkownikom przemieszczanie się między stronami listy zakładek. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Paginacja [Pagination Results]: jeśli wybierzesz Podział na strony, możesz zdecydować o wyświetlaniu informacji wskazującej, która strona z ilu dostępnych jest aktualnie przeglądana (na przykład, "Strona 1 z 4"). Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Karta Integracja

Ustawienia te wyznaczają reguły integracji komponentu Zakładki z kanałem informacyjnym witryny kolporterem RSS.

Opcje komponentu Zakładki. Karta Integracja

 • Link kolportera RSS [Show Feed Link]: decyduje o wyświetlaniu odnośnika do kanału informacyjnego witryny. (Link Kolportera powoduje wyświetlanie ikony RSS w pasku adresowym wielu przeglądarek). Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Karta Uprawnienia

XVII?30. Opcje komponentu Zakładki. Karta Uprawnienia

Na tej karcie określasz domyślne ustawienia uprawnień dla wszystkich grup użytkowników i wszystkich pozycji w komponencie Kontakty. Zapoznaj się z poradnikiem:

Porady

 • Zanim dodasz pierwszy adres, trzeba stworzyć przynajmniej jedną kategorię zakładek. Kategorie adresów internetowych tworzymy na stronie Zakładki Kategorie.

Tematy pokrewne