--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Zarządzanie modułami Szukaj

Z Joomla!WikiPL

Moduł Szukaj

Moduł Szukaj wyświetla na stronach witryny wyszukiwarkę, umożliwiając użytkownikom przeszukiwanie witryny. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Przykład modułu Szukaj

Parametry modułu umożliwiają m.in. określenie wyglądu, tekstu wyświetlanego w polu wyszukiwarki, uaktywnienie domyślnie wyłączonego przycisku, ustalenie jego położenia i etykiety.

Począwszy od Joomla 1.7 w ustawieniach modułu można również zadeklarować wyszukiwarkę witryny jako dostawcę wyników wyszukiwania w formacie OpenSearch.

Przykład modułu i strony z wynikami wyszukiwania przedstawia ilustracja poniżej:

Przykład modułu Szukaj i strony z wynikami wyszukiwania

Powiązania z innymi składnikami Joomla

Moduł Szukaj jest standardowym sposobem udostępnienia funkcji wyszukiwania w Joomla! Zapewnia użyteczność podobną, jak odnośnik w menu typu "Łącze wewnętrzne - Szukaj". Współdziała z uruchamianym w tle komponentem Szukaj, w każdym momencie gotowym do przeszukania witryny oraz z dodatkami, umożliwiającymi przeszukiwanie różnych obszarów witryny:

 • Przeszukaj Artykuły [Search - Content]
 • Przeszukaj Kategorie [Search - Categories]
 • Przeszukaj Doniesienia [Search - Newsfeeds]
 • Przeszukaj Zakładki [Search - Weblinks]
 • Przeszukaj Kontakty [Search - Contacts]

Niektóre z dodatkowo instalowanych rozszerzeń instalują również dodatku obsługujące przeszukiwanie. Częściej jednak konieczne jest samodzielne zainstalowanie odpowiedniego dodatku.

Konfiguracja modułu

Opcje podstawowe

Opcje podstawowe w ustawieniach modułu Szukaj

 • Etykieta wyszukiwarki [Box Label]: tekst, który zostanie wyświetlony jako etykieta pola wyszukiwarki. Jeśli pozostawisz puste, zostanie użyty tekst domyślny z pliku językowego (słowo Szukaj). Uwaga: Tekst etykiety wyszukiwarki jest w szablonach często ukrywany za pomocą CSS,
 • Szerokość pola [Box Width]: szerokość pola wyszukiwarki w pikselach. Domyślnie 20px.
 • Przykład wyrażenia [Box Text]: tekst, który zostanie wyświetlony w polu formularza. Jeśli pozostawisz puste, zostanie użyty tekst domyślny z pliku językowego (Szukaj...).
 • Przycisk "Szukaj" [Search Button]: decyduje o wyświetlaniu przycisku uruchamiającego wyszukiwanie. Zaznacz jedną z opcji Tak lub Nie. Jeśli Nie, wyszukiwanie będzie uruchamiane po naciśnięciu klawisza Enter.
 • Pozycja przycisku [Button Position]: określa położenie przycisku. Zaznacz jedną z opcji: Z lewej, Z prawej, Na górze, Na dole.
 • Obraz przycisku Szukaj [Search Button Image]: zmienia ustawienie domyślne - zamiast przycisku tekstowego można wyświetlić przycisk graficzny. Plik grafiki musi być nazwany searchButton.gif oraz musi być umieszczony w katalogu templates/Twoj_szablon/images/.
 • Etykieta [Button Text]: treść napisu na przycisku graficznym. Jeśli pozostawisz puste, zostanie użyty tekst domyślny z pliku językowego (Szukaj).
 • Autowykrywanie OpenSearch [OpenSearch autodiscovery]: zdecyduj, czy Twoja witryna ma być automatycznie rozpoznawana jako dostawca wyników wyszukiwania. Uwaga: Niektóre przeglądarki nie potrafią dodać Twojej witryny do OpenSearch, jeśli ta opcja jest włączona.
 • Tytuł OpenSearch [OpenSearch title]: tekst wyświetlany w przeglądarkach obsługujących OpenSearch podczas dodawania Twojej witryny jako dostawcy wyszukiwania.
 • Ustal ID pozycji menu [Set Item ID]: przypisz identyfikator pozycji menu (ItemID) stronie wyświetlającej wyniki wyszukiwania. Jeśli wśród pozycji menu nie ma odnośnika do strony komponentu Szukaj, można wybrać ID dowolnej innej pozycji menu, której ustawienia zapewniają pożądany sposób prezentacji. Jeśli nie wiesz, co to znaczy, nie korzystaj z tego.

Opcje rozszerzone

Zestaw opcji rozszerzonych obejmuje cztery ustawienia powtarzające się w wielu modułach:

Opcje rozszerzone w ustawieniach modułu Szukaj

 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: rozwijalna lista układów decydujących o sposobie prezentacji treści modułu. Możesz wybrać listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonach witryny).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych, jeśli w arkuszu CSS istnieją odpowiednie deklaracje stylów. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna: Konfiguracja. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w sekundach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Umieszczanie modułu na stronie

Aby umieścić moduł Szukaj na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej co najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia/Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Utwórz, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Szukaj, by rozpocząć konfigurację modułu.
 5. Skonfiguruj podstawowe dane modułu w sekcji Szczegóły:
  Podstawowe dane modułu Szukaj
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany. Tytuł nie musi być wyświetlany w witrynie.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu. Pamiętaj, że dysponujesz w opcjach podstawowych możliwością umieszczenia w polu wyszukiwarki przykładowego wyrażeni, którym może być również słowo Szukaj, a także możesz dodać przycisk z napisem Szukaj. Wyświetlanie tytułu nie wydaje się więc być dobrym pomysłem. Zaznacz Pokaż lub Ukryj.
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji. Jeśli znasz nazwę pozycji, możesz ją również wpisać. Projektanci szablonów, zwłaszcza dla starszych wersji Joomla! zakładali, że moduł Szukaj będzie umieszczany w pozycji nazwanej user4. Być może tak jest i w Twoim szablonie.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Możesz zmienić poziom dostępu do modułu. Jeśli wybierzesz poziom wyższy, niż powszechny, moduł będzie widoczny tylko dla zalogowanych użytkowników, przypisanych do grup, którym przypisano wybrany poziom dostępu.
  • Możesz określić kolejność wyświetlania modułu w wybranej pozycji. Domyślnie nowo tworzone moduły wyświetlane są jako ostatnie. Aby ustalić inną kolejność, kliknij najpierw w przyborniku ikonę Zapisz. W efekcie na liście rozwijalnej Porządek powinny się pojawić tytuły umieszczonych w tej pozycji modułów. Zaznacz tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić tworzony moduł. Jeśli ta metoda nie przyniesie spodziewanego efektu, kolejność modułów można zmienić na stronie przeglądu modułów.
  • Możesz ustalić daty rozpoczęcia i zakończenia publikacji modułu z dokładnością co do minuty. Wybierz je z kalendarzyka lub wpisz. Wpisując, zachowaj format RRRR-MM-DD GG:MM:SS.
  • Jeśli wydajesz witrynę wielojęzyczną, określ, czy wyświetlać moduł na stronach wszystkich języków, czy jednego z wybranych.
 6. Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu
  Sekcja Przypisz do pozycji menu w module Szukaj
  • Najpierw określ zasadę przypisania: Na wszystkich stronach, Na żadnej stronie, Tylko na zaznaczonych stronach, Na wszystkich poza zaznaczonymi.
  • Następnie klikaj karty dostępnych menu i zaznaczaj pola wyboru przy nazwach pozycji menu.
   Uwaga: Korzystając z przycisków obok etykiety Zaznacz menu, możesz spowodować, że zostaną zaznaczone wszystkie pozycje lub przełączyć zaznaczenie (niezaznaczone zostaną zaznaczone i odwrotnie). Możesz również wyczyścić zaznaczenie.
 7. Dostosuj opcje modułu do swoich potrzeb, w tym:
  • czy i gdzie wyświetlać przycisk Szukaj i jaką umieścić na nim etykietę,
  • czy umożliwić użytkownikom ustawienie witryny jako wyszukiwarki na liście wyszukiwarek (opcja Autowykrywanie OpenSearch na Tak oraz tytuł OpenSearch),
  • jeśli trzeba, skonfiguruj opcje rozszerzone.
 8. Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.

Porada

Projektanci szablonów często zakładają, że moduł Szukaj będzie umieszczany w pozycji nazywanej user4. Sprawdź, czy nie jest tak również w przypadku Twojego szablonu.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Przeszukiwanie witryny obsługuje komponent Wyszukiwanie oraz dodatki z rodziny search. W konfiguracji dodatków można zdecydować, czy Joomla! ma przeszukiwać obszar witryny obsługiwany przez dodatek.


Pliki modułu

Moduł Szukaj jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu modules/mod_search. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemową nazwą typu modułu (w Joomla 1.6+, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Moduł Szukaj i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_search.

Własne układy prezentacji

Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu Szukaj, można skorzystać z techniki alternatywnych układów definiowanych w szablonie witryny. W tym celu w folderze html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog mod_search i kopiujemy do niego z katalogu modules/mod_search/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia (_).

Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).

Nazwę można "przetłumaczyć", umieszczając odpowiednie deklaracje w pliku językowym szablonu.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Jeśli w witrynie używasz kilka szablonów, pamiętaj, aby pliki własnych układów modułu przekopiować do katalogów wszystkich używanych szablonów.