--=REKLAMA=--

Pomoc25

Komponenty Przekierowania

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Przekierowania

Przekierowania to nowy komponent zaplecza administracyjnego Joomla!. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie administratorowi możliwości przekierowania URL ze stron, która nie istnieją, na strony działające. Aby korzystać z funkcji komponentu, w globalnej konfiguracji witryny, należy włączyć opcję Korzystaj z mod_rewrite w konfiguracji globalnej witryny.

Dostęp

Z menu nawigacyjnego zaplecza wybierz pozycję Komponenty/Przekierowania' [Components/ Redirect.

Opis

Komponent Przekierowania służy głównie do przekierowania adresów URL stron internetowych, których już nie ma w Twojej witrynie (albo są niedostępne) na inne, działające strony. Może to być np. adres URL strony, którą za pomocą narzędzi zaplecza Joomla! wyłączył administrator witryny. Mimo że na liście przekierowań komponent wyświetla jedynie końcowy fragment adresu, przedawniony URL wpisywany podczas tworzenia przekierowania powinien być pełnym adresem URL, jaki wpisujemy w pasku adresowym przeglądarki internetowej. Nowy adres URL wpisywany podczas tworzenia przekierowania również musi być pełnym adresem URL.

Strona komponentu Przekierowania - przegląd odsyłaczy

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą wszystkich przekierowań. Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich przekierowaniach. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednego lub kilku odsyłaczy, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie odsyłacze, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Włącz, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Dostosuj, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że przekierowanie może być aktualnie modyfikowane przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował odsyłacz. Wstrzymaj się z edycją odsyłacza, dopóki edytuje go inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat w rozdziale Witryna sekcję Konserwacja - Odblokowanie.
 • Stary źródłowy adres [Expired URL]: adres nieistniejącej lub wyłaczonej strony Twojej witryny, który chcesz przekierować na nową stronę. W wykazie może być wyświetlany jedynie końcowy fragment tego adresu.
 • Nowy docelowy adres [New URL]: adres docelowy, na który chcesz skierować użytkowników z nieistniejącej strony. W wykazie może być wyświetlany jedynie końcowy fragment adresu.
 • Strona odsyłająca [Referring Page]: strona referująca, z której nastąpiło przekierowanie na nieistniejącą stronę.
 • Data utworzenia [Create Date]: wskazuje na datę utworzenia odsyłacza, czyli datę próby wywołania nieistniejacej lub wyłączonej strony.
 • Status [State]: informuje, czy przekierowanie jest włączone. Ikona zielonej fiszki oznacza, że przekierowanie jest włączone i będzie funkcjonować zgodnie z wytycznymi. Czerwony pączek sygnalizuje, że dane przekierowanie zostało wyłączone. Możesz kliknąć ikonę w tej kolumnie, aby zmienić status przekierowania i je włączyć bądź wyłączyć.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!.

Sortowanie, wyszukiwanie, filtrowanie

Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę przekierowań rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny: Stary źródłowy adres, Nowy docelowy adres, Strona odsyłająca (referująca), Data, Status, ID.

Wyszukiwanie

XIV?2.

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka przekierowań. Wpisz fragment albo cały adres przekierowania, który chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Znajdź. Na liście pozostaną jedynie przekierowania, które zawierają ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

Filtrowanie

XIV?3. Filtr stanu na stronie komponentu Przekierowania - przegląd odsyłaczy

Ponadto na dole, pod listą dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz - gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach - paskiem nawigacyjnym. Możliwe są dowolne kombinacje filtra i wyszukiwarki. Przykładowo, z listy filtra można wybrać tylko przekierowania znajdujące się w archiwum, zawierające w nazwie znak "G".

 • Wybierz stan [Select State]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, z rozwijalnej listy pozycji wybierz jeden ze stanów publikacji: Opublikowano [Published], Nie opublikowano [Unpublished], Wyrzucono [Trashed], Zarchiwizowano [Archived] albo Wszystkie [All].

Przetwarzanie wsadowe

Poniżej wykazu przekierowań znajduje się sekcja nazwana Aktualizuj wybrane łącza dla nowych adresów URL [Update selected links to the following new URL]. Funkcja ta umożliwia zamiany zaznaczonych adresów docelowych.

Sekcja Przetwarzanie wsadowe na stronie komponentu Przekierowania - przegląd odsyłaczy

 • Nowy docelowy URL [Destination URL]: wpisz adres strony, na którą chcesz przekierować zaznaczone adresy. Powinien to być pełny adres strony, najlepiej skopiowany z paska adresu przeglądarki.
 • Komentarz [Comment]: wpisz dowolny komentarz, który może Ci być pomocny w późniejszych zmianach tego przekierowania.
 • Aktualizuj odsyłacze [Update Links]: naciśnij ten przycisk, aby ustalić wskazany adres docelowy zaznaczonym pozycjom oraz opatrzyć zmienione adresy komentarzem.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

XIV?5. Przybornik na stronie komponentu Przekierowania - przegląd odsyłaczy

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz [New]: rozpoczyna tworzenie nowego przekeiroania, przenosi na stronę edytora przekierowań. Naciśnij tę ikonę, aby utworzyć nowe przekierowanie.
 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji przekeirowania (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć odsyłącz w kolumnie Stary źródłowy adres.
 • Włącz [Enable]: uaktywnia przekierowanie (publikuje je). Zaznacz pola wyboru obok odsyłaczy, które chcesz uaktywnić i kliknij ten przycisk. Możesz również nacisnąć ikonę sygnalizującą stan przekierowania w kolumnie Status.
 • Wyłącz [Disable]: zatrzymuje działanie przekierowania. Zaznacz pola wyboru obok odsyłaczy, które chcesz wyłączyć i kliknij ten przycisk. Możesz również nacisnąć ikonę sygnalizującą stan przekierowania w kolumnie Status.
 • Archiwizuj [Archive]: przenosi zaznaczone odsyłacze do Archiwum. Zaznacz pole wyboru przy adresach odsyłaczy, które chcesz umieścić w archiwum i naciśnij ten przycisk. Zarchiwizowane odsyłacze są nadal dostępne w przeglądzie na zapleczu, ale zostaną "ukryte". Aby je zobaczyć, trzeba ustawić filtr statusu na Zarchiwizowano albo Wszystkie. Dopóki są oznaczone jako archiwalne, nie można ich publikować ani poprawiać.
 • Kosz [Trash]: usuwa tymczasowo zaznaczony odsyłacz lub wiele odsyłaczy, umieszczając je w Koszu. Pozycje przeniesione do Kosza można odzyskać lub usunąć na trwałe. Aby wyrzucić jedną lub więcej kategorii do kosza, zaznacz je i kliknij ten przycisk. Odsyłacze przeniesione do Kosza, podobnie jak zarchiwizowane, są nadal dostępne w przeglądzie odsyłaczy, ale - aby je zobaczyć - należy ustawić filtr stanu na Wyrzucono do Kosza lub Wszystkie.
 • Opcje [Options]: umożliwia globalną konfigurację komponentu Przekierowania. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki opisane w dalszej części rozdziału.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Opcje. Konfiguracja globalna komponentu

Po naciśnięciu w przybornika ikony Opcje [Options] w dodatkowym oknie nakładki wyświetlany jest edytor konfiguracji globalnej artykułów z ośmioma kartami.

Przybornik

W prawym górnym rogu okna modalnego znajdują się trzy przyciski:

Pasek narzędziowy w oknie konfiguracji komponentu Przekierowania

Ich działanie jest następujące:

 • Zapisz [Save]: zapamiętuje nowe ustawienia, zamyka okno.
 • Zastosuj [Apply]: zapamiętuje nowe ustawienia, nie zamyka okna, umożliwia kontynuowanie konfiguracji.
 • Anuluj [Cancel]: nie zapamiętuje zmian dokonanych od momentu poprzedniego zapisywania, zamyka okno.

Karta Uprawnienia

W części Uprawnienia można przeglądać i konfigurować uprawnienia poszczególnych grup użytkowników do przekierowań.

Konfiguracja globalna uprawnień do komponentu Przekierowania Zakładki w rozwijalnym (harmonijkowym) zestawie z lewej strony reprezentują grupy użytkowników zdefiniowane w Twoim Joomla!. Kliknięcie zakładki rozwija po prawej stronie kartę, na której widoczne są aktualne ustawienia uprawnień wybranej grupy do określonego działania. Można je przeglądać i modyfikować.

Karta podzielona jest na trzy części: Działanie, Wybierz nowe ustawienia oraz Wyliczone ustawienia.

Działania

W części Działania [Actions] wyszczególnione są czynności, do których możesz określać uprawnienia aktualnie wybranej grupy. W przypadku komponentu Przekierowania ustawiamy uprawnienia do 2 rodzajów działań: konfigurowanie i dostęp do komponentu.

 • Konfigurowanie [Configure]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do dokonywania zmian w globalnych ustawieniach komponentu.
 • Dostęp do komponentu [Access Component]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do przeglądania pozycji w komponencie Przekierowania i wykonywania wszystkich działań, jakie są możliwe.

Nowe ustawienia

W części Wybierz nowe ustawienia [Select New Setting] przy każdym działaniu znajduje się rozwijalna lista wyboru, zawierająca kilka możliwości. Jeśli chcesz ustalić nowe ustawienie, wybierz je z listy, a po ustawieniu uprawnień do każdego z działań, kliknij przycisk Zapisz, aby odświeżyć wartości wyświetlane w kolumnie Wyliczone ustawienia. Wybierz jedną z opcji.

 • Dziedziczone [Inherited]: uprawnienie będzie przejęte z ustawień wyższego poziomu - konfiguracji globalnej lub komponentu albo z ustawień grupy nadrzędnej bądź kategorii nadrzędnej, jeśli istnieje.
 • Dozwolone [Allowed]: grupa będzie w stanie wykonywać konfigurowane działanie, ale w przypadku konfliktu z ustawieniem wyższego poziomu - konfiguracją globalną lub komponentu, ustawieniami grupy nadrzędnej bądź kategorii nadrzędnej, nowe ustawienie uprawnienia nie zmieni ustawienia wyższego poziomu, a konflikt zostanie oznaczony w obliczonych ustawieniach jako Zabronione (zablokowane).
 • Zabronione [Denied]: grupa nie będzie mogła wykonywać określonego działania bez względu na ustawienia wyższego poziomu - konfigurację globalną lub komponentu, ustawienia nadrzędnej grupy czy nadrzędnej kategorii.

Ustawienia wyliczone

Efekt zapisanych ustawień widoczny jest na karcie każdej grupy użytkowników w kolumnie Wyliczone ustawienia.

 • Wyliczone ustawienia [Calculated Setting]: rzeczywiste uprawnienia przeglądanej aktualnie lub konfigurowanej grupy użytkowników. Jeśli dokonywano jakiejkolwiek modyfikacji uprawnień, to rzeczywiste uprawnienia zostaną wyliczone dopiero po zapisaniu nowych ustawień. Zdarzająca się czasem wartość Niedozwolone (blokada) oznacza, że wykonywanie czynności jest niedozwolone, ponieważ ustalono tak na "wyższym poziomie" konfiguracji, np. w opcjach komponentu albo dla kategorii nadrzędnej.

Porady

W celu uaktywnienia Komponentu przekierowań musisz włączyć opcję Korzystaj z mod_rewrite w Konfiguracji globalnej w panelu administracyjnym Joomla!. Zwróć uwagę na to, że włączenie tej opcji nie wystarczy. Kolejnym etapem jest zmiana nazwy pliku htaccess.txt znajdującego się w głównym katalogu, w którym zainstalowana jest Joomla! na .htaccess lub inną, którą Twój serwer Apache potraktuje jako plik z dodatkowymi dyrektywami. W pliku konfiguracyjnym serwera Apache to ustawienie nosi nazwę AccessFileName i domyślnie jest ustawione na .htaccess.

Pokrewne tematy pomocy i inne zasoby