--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Zarządzanie modułami Grafika losowa

Z Joomla!WikiPL

Moduł Grafika losowa

Moduł Grafika losowa wyświetla losowo grafiki wybrane spośród umieszczonych w specjalnym katalogu. W ustawieniach modułu można określić format grafiki, folder źródłowy i wymiary grafik. Grafiki mogą być łączem do dowolnego zasobu internetowego, np. galerii obrazów czy innej strony internetowej.

Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Moduł Grafika losowa

Powiązania z innymi składnikami Joomla

Moduł Grafika losowa nie jest połączony z żadnym innym komponentem (jak to się dzieje np. w przypadku modułu Reklama.

Konfiguracja modułu

Opcje podstawowe

W opcjach podstawowych określamy format grafik, folder źródłowy, szerokość i wysokość. Możemy także zdecydować, czy wyświetlane grafiki mają być odnośnikami np. do galerii obrazów czy innej strony.

Opcje podstawowe w ustawieniach modułu Grafika losowa

 • Format grafiki [Image Type]: format graficzny obrazków. Wpisz "jpg", "png", "gif" lub inny. Domyślnym formatem jest JPG. Wszystkie obrazki we wskazanym poniżej katalogu muszą być tego samego formatu.
 • Folder grafik [Image Folder]: ścieżka względna, czyli od głównego katalogu witryny, do katalogu obrazków, np. images/losowe.
 • Łącze [Link]: opcjonalne. Adres, do którego prowadzi naciśnięcie obrazka - może to być np. adres galerii zdjęć albo jakiejś strony internetowej.
 • Szerokość [Width]: szerokość ramki. Możesz podać wartość bezwzględną - w pikselach bądź relatywnie - procent szerokości obszaru, w którym ramka została umieszczona, np. głównego obszaru prezentacji na stronie albo modułu. Jeśli ustalasz wartość procentową, dodaj jednostkę %. To ustawienie może przynieść nieoczekiwane rezultaty, np. w przypadku ilustracji bądź ramek pływających. Przykładowo, gdy wpiszesz "550", ramka będzie mieć szerokość 550 pikseli, gdy wpiszesz "75%", to w przypadku modułu będzie to zwykle w granicach 150 pikseli, a w głównym obszarze prezentacji w granicach 600-1000px. To ustawienie może przynieść nieoczekiwane rezultaty. Dlatego zadbaj, aby wszystkie obrazki miały te same rozmiary.
 • Wysokość [Height]: wysokość ramki. Możesz podać wartość bezwzględną - w pikselach bądź relatywnie - procent wysokości obszaru, w którym umieszczono ramkę, np. w obszarze prezentacji głównej treści albo modułów. Jeśli ustalasz wartość procentową, dodaj jednostkę %. To ustawienie może przynieść nieoczekiwane rezultaty. Przetestuj dokładnie efekt. To ustawienie może przynieść nieoczekiwane rezultaty. Dlatego zadbaj, aby wszystkie obrazki miały te same rozmiary.

Opcje rozszerzone

Zestaw opcji rozszerzonych obejmuje cztery ustawienia powtarzające się w wielu modułach:

Opcje rozszerzone w ustawieniach modułu Grafika losowa

 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: rozwijalna lista układów decydujących o sposobie prezentacji treści modułu. Możesz wybrać listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonach witryny).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych, jeśli w arkuszu CSS istnieją odpowiednie deklaracje stylów. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej. W przypadku modułu Grafika losowa dostępna jest tylko jedna opcja: Nie przechowuj w pamięci podręcznej. Ustawienia tego zmienić nie można.


Umieszczanie modułu na stronie

Aby umieścić moduł Grafika losowa na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej co najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia/Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Utwórz, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Grafika losowa, by rozpocząć konfigurację modułu.
 5. Skonfiguruj podstawowe dane modułu w sekcji Szczegóły:
  Podstawowe dane modułu Grafika losowa
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu. Zaznacz Pokaż lub Ukryj.
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji. Jeśli znasz nazwę pozycji, możesz ją również wpisać.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Możesz zmienić poziom dostępu do modułu. Jeśli wybierzesz poziom wyższy, niż powszechny, moduł będzie widoczny tylko dla zalogowanych użytkowników, przypisanych do grup, którym przypisano wybrany poziom dostępu.
  • Możesz określić kolejność wyświetlania modułu w wybranej pozycji. Domyślnie nowo tworzone moduły wyświetlane są jako ostatnie. Aby ustalić inną kolejność, kliknij najpierw w przyborniku ikonę Zapisz. W efekcie na liście rozwijalnej Porządek powinny się pojawić tytuły umieszczonych w tej pozycji modułów. Zaznacz tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić tworzony moduł. Jeśli ta metoda nie przyniesie spodziewanego efektu, kolejność modułów można zmienić na stronie przeglądu modułów.
  • Możesz ustalić daty rozpoczęcia i zakończenia publikacji modułu z dokładnością co do minuty. Wybierz je z kalendarzyka lub wpisz. Wpisując, zachowaj format RRRR-MM-DD GG:MM:SS.
  • Jeśli wydajesz witrynę wielojęzyczną, określ, czy wyświetlać moduł na stronach wszystkich języków, czy jednego z wybranych.
 6. Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu:
  Sekcja Przypisz do pozycji menu w module Grafika losowa
  • Najpierw określ zasadę przypisania: Na wszystkich stronach, Na żadnej stronie, Tylko na zaznaczonych stronach, Na wszystkich poza zaznaczonymi.
  • Następnie klikaj karty dostępnych menu i zaznaczaj pola wyboru przy nazwach pozycji menu.
   Uwaga: Korzystając z przycisków obok etykiety Zaznacz menu, możesz spowodować, że zostaną zaznaczone wszystkie pozycje lub przełączyć zaznaczenie (niezaznaczone zostaną zaznaczone i odwrotnie). Możesz również wyczyścić zaznaczenie.
 7. Dostosuj podstawowe opcje modułu do swoich potrzeb:
  • określ format plików z obrazkami,
  • wskaż folder źródłowy,
  • określ wysokość i szerokość obrazków,
  • zdecyduj, czy buforować zdjęcia w pamięci podręcznej,
  • jeśli trzeba, skonfiguruj opcje rozszerzone.
 8. Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.

Porada

Moduł może posłużyć do wyświetlania graficznej reklamy strony wewnętrznej lub zewnętrznej. Wystarczy w polu Łącze podać jej adres.

Pliki modułu

Moduł Grafika losowa jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu modules/mod_random_image. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemową nazwą typu modułu (w Joomla 1.6+, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Moduł Grafika losowa i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_random_image.

Dostosowanie układu prezentacji

Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu Grafika losowa, można skorzystać z techniki alternatywnych układów definiowanych w szablonie witryny. W tym celu w folderze html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog mod_random_image i kopiujemy do niego z katalogu modules/mod_random_image/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia (_).

Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).

Nazwę można "przetłumaczyć", umieszczając odpowiednie deklaracje w pliku językowym szablonu.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Jeśli w witrynie używasz kilka szablonów, pamiętaj, aby pliki własnych układów modułu przekopiować do katalogów wszystkich używanych szablonów.