--=REKLAMA=--

Pomoc25

Komponenty Reklamy Śledzenie

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Reklama: Śledzenie - Zarządzanie

Ekran Reklama: Śledzenie - Zarządzanie jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Jest używana do zarządzania statystyką wyświetleń i kliknięć w reklamy.

Dostęp

Z rozwijanego menu zaplecza administracyjnego wybierz pozycję Komponenty > Reklamy > Śledzenie [Components > Banners > Tracks]. Możesz również przejść na tę stronę ze stron Reklamy: Zarządzanie, Reklamy Kategorie: Zarządzanie oraz Reklamy: Klienci: Zarządzanie.

Opis

Na stronie menedżera Śledzenie reklam można zobaczyć statystykę odsłon (wyświetleń) i kliknięć. Reklamy będą widoczne tylko wówczas, gdy włączone są opcje Zliczaj wyświetlenia i Zliczaj kliknięcia oraz gdy liczba wyświetleń i kliknięć będzie większa od 1. Ponieważ wyświetlenia i kliknięcia są liczone odrębnie, każda reklama może się pojawić w tym wykazie dwukrotnie.

XV?36. Karta Reklamy: Śledzenie

Nawigacja lokalna

W lewej części ekranu, tuż pod tytułem strony, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z czterema łączami:

XV?37. Menu lokalne na stronie Reklamy: Śledzenie

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą monitorowanych reklam. Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich reklamach, które zostały choć jeden raz wyświetlone bądź kliknięte. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

 • Reklama [Banner]: nazwa monitorowanej reklamy.
 • Klient [Client]: nazwa reklamodawcy.
 • Kategoria [Category]: nazwa kategorii, do której przypisano reklamę.
 • Rodzaj [Type]: typ prezentowanej statystyki - wyświetlenia lub kliknięcia.
 • Liczba [Count]: aktualna liczba wyświetleń lub kliknięć ogłoszenia od momentu wyzerowania statystyki.
 • Data [Date]: wskazuje, kiedy ostatnio nastąpiło zwiększenie liczby wyświetleń lub kliknięć.

Sortowanie i filtrowanie

Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę reklam rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny: nazwy, stanu publikacji, poziomu dostępu, kategorii, połączeń z użytkownikami. ??????????????????????????

Filtrowanie

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się filtr reklam według okresu, z jakiego chcemy wyselekcjonować reklamy. Określ daty początku i końca okresu, wpisując je w formacie RRRR-MM-DD, albo wybierając z kalendarzyków (kliknięcie ikony uruchamia kalendarzyk). Następnie kliknij w dowolnym miejscu obok lub naciśnij klawisz Enter. Na liście zostaną wyświetlone tylko reklamy z ustalonego okresu.

Filtr reklam według okresu

Po prawej stronie widoczne są trzy filtry, umożliwiających wyselekcjonowanie reklam spełniających zadane kryteria filtrowania. Dysponujemy tutaj filtrem klientów, filtrem kategorii oraz filtrem rodzaju statystyki.

Opcje filtrów wyszukiwania

Ponadto na dole, pod listą dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz - gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach paskiem nawigacyjnym. Możliwe są dowolne kombinacje filtrów. Przykładowo, korzystając z kilku filtrów można wybrać tylko przegląd statystyki wyświetleń reklam określonego klienta i konkretnej kategorii z minionego miesiąca.

 • Wybierz klienta [Select Client]: użyj listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować reklamy wybranego klienta.
 • Wybierz kategorię [Select Category]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje z wybranej kategorii albo wszystkie.
 • Typ [Select Type]: użyj listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko statystykę wyświetleń albo statystykę kliknięć.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

Poniżej dolnej krawędzi tabeli z wykazem dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz paskiem nawigacyjnym i paginacją, gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

 • Pokaż [Display #]: ogranicznik liczby pozycji. Umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie.
 • Pasek nawigacyjny: gdy na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona opcją wybraną w filtrze liczby pozycji, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski - numery stron oraz odnośniki Start, Poprz., Nast., Koniec.
  • Start [Start]: Kliknij, aby przejść do pierwszej strony.
  • Poprz. [Prev]: Kliknij, aby przejść do poprzedniej strony.
  • Numery stron: Kliknij, aby przejść do żądanej strony.
  • Dalej [Next]: Kliknij, aby przejść do następnej strony.
  • Koniec [End]: Kliknij, aby przejść do ostatniej strony.
 • Paginacja: po prawej stronie paska nawigacyjnego znajduje się informacja wskazująca, która strona i spośród ilu jest aktualnie wyświetlana.

Pamiętaj, że w przypadku dużej liczby pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą omówionych wcześniej filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

XV?40

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Eksportuj [Export]: kliknij, aby pobrać plik zawierający statystykę wyświetleń i kliknięć ogłoszeń. Następnie określ własności pliku w oknie nakładki.
 • Usuń statystyki [Delete Tracks]: nieodwracalnie usuwa statystyki wyselekcjonowane za pomocą filtrów.
 • Opcje [Options]: umożliwia globalną konfigurację Reklamy. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki opisane w dalszej części rozdziału.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Eksportowanie statystyk

Statystyki można eksportować. Aby wyeksportować statystykę reklam, należy najpierw wyselekcjonować za pomocą filtrów zakres danych, które chcemy eksportować, a następnie nacisnąć w przyborniku przycisk Eksportuj. W oknie dialogowym można określić, czy skompresować plik oraz ustalić wzorzec nazwy pliku. Znaczenie opcji w oknie dialogowym jest następujące:

XV?41. Okno właściwości pliku statystyki

 • Kompresuj [Compressed]: zaznacz jedną z opcji - Tak lub Nie.
 • Nazwa pliku [Filename]: zdefiniuj nazwę pliku, wykorzystując dowolne z poniższych znaczników:
  • __SITE__ - umieści w nazwie pliku nazwę witryny
  • __CATID__ - umieści w nazwie pliku ID kategorii
  • __CATNAME__ - umieści w nazwie pliku nazwę kategorii
  • __CLIENTID__ - umieści w nazwie pliku ID klienta
  • __CLIENTNAME__ - umieści w nazwie pliku nazwę klienta
  • __TYPE__ - umieści w nazwie pliku ID rodzaj statystyki: 1 - w przypadku statystyki wyświetleń, 2 - w przypadku statystyki kliknięć, tylko wówczas, gdy plik zawiera jeden rodzaj statystyk
  • __TYPENAME__ - umieści w nazwie pliku nazwę rodzaju statystyki - wyświetlania lub kliknięcia, tylko wówczas, gdy plik zawiera jeden rodzaj statystyk
  • __BEGIN__ - umieści w nazwie pliku datę rozpoczęcia
  • __END__ - umieści w nazwie pliku datę zakończenia
 • Eksportuj [Export]: kliknij ten przycisk, aby pobrać plik statystyk.
 • Anuluj [Cancel]: kliknij ten przycisk, jeśli chcesz zrezygnować z eksportowania pliku.

Plik zapisany jest w formacie .csv (wartości pól oddzielone przecinkami), może być odczytany np. w programach MS Excel czy OO Calc.

Pokrewne tematy i inne zasoby