--=REKLAMA=--

Pomoc25

Komponenty Kontakty Edycja

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Kontakty: Utwórz - Dostosuj wizytówkę

Ekrany Kategorie: Utwórz wizytówkę oraz Kategorie: Dostosuj wizytówkę są stronami zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Służą do tworzenia nowych wizytówek i poprawiania danych w wizytówkach stworzonych wcześniej.

Dostęp

Strona jest dostępna jest po wybraniu z rozwijanego menu zaplecza pozycji Kontakty Kontakty. Aby dodać kontakt, kliknij w przyborniku przycisk Utwórz [New]. Aby zmodyfikować własności kontaktu stworzonego wcześniej, naciśnij jego nazwę w tabeli. Możesz również zaznaczyć pole wyboru przy nazwie kontaktu, a następnie kliknąć przycisk Dostosuj [Edit] w przyborniku.

Opis

Edytor kontaktów umożliwia zdefiniowanie szczegółowych danych kontaktowych i parametrów ich prezentacji na stronach witryny.

Komponent Kontakty umożliwia prowadzenie książki adresowej osób, instytucji, firm - nie tylko wydawcy serwisu internetowego czy firmy wdrażającej projekt intranetowy. Każdą pozycję można połączyć z kontem użytkownika Joomla!, dzięki czemu komponent może służyć do udostępnienia danych kontaktowych każdego użytkownikom. W takich przypadkach należy pamiętać o przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

Każda informacja kontaktowa może zawierać kilkanaście szczegółów, z których tylko dwa są wymagane, aby umieścić kontakt w katalogu: przypisanie do kategorii i ustalenie jego nazwy. Pola niewypełnione nie będą wyświetlane na stronie prezentującej kontakt. O wyświetleniu każdej umieszczonej informacji można zdecydować, ustawiając odpowiednio parametry prezentacji kontaktu.

Jeśli zostanie podany adres email oraz ustawiona opcja Pokaż email w parametrach, na stronie frontowej zostanie wyświetlony formularz kontaktowy. Każde wypełnione pole jest włączone do elektronicznej wizytówki [vCard] tego kontaktu. Nazwy pól wyraźnie objaśniają, jakie informacje należy w nie wpisać.

XII?7. Strona edytora kontaktów

Dane kontaktu i opcje prezentacji

W tej części dodajemy podstawowe informacje o kontakcie, takie jak nazwisko, adres email i inne. Za pomocą opcji kontrolujemy, które z informacji będą widoczne w każdej z wizytówek.

Szczegóły

 • Nazwa kontaktu [Name]: pełna nazwa osoby lub jednostki - wydziału, biura, filii. Będzie wyświetlana na stronie szczegółów kontaktu oraz w tabeli kategorii kontaktów. Może to być nazwa jednostki organizacyjnej firmy, nazwa sprawy, w jakiej można się posłużyć danym kontaktem, itp. Jeśli kontakt nie jest połączony z kontem użytkownika, może to być imię i nazwisko.
 • Alias [Alias]: zastępcza umowna nazwa kontaktu wykorzystywana jako jego identyfikator m.in. w prostych adresach internetowych. W przypadku kontaktów należących do jednej kategorii wszystkie aliasy muszą unikatowe. Jeśli pozostawisz to pole puste, Joomla! wypełni je wartością domyślną, stworzoną z tytułu doniesienia. Możesz wprowadzić tekst zastępczy ręcznie. Alias powinien się składać tylko z małych liter, nie może posiadać spacji. Zamiast spacji stosuj zawsze znak łącznika (-). O tym, czy w aliasach można stosować znaki alfabetyczne spoza zestawu znaków z alfabetu łacińskiego decyduje w konfiguracji globalnej ustawienie opcji Aliasy w unikodzie.
 • Połącz z użytkownikiem [Linked to User]: łączy dane kontaktowe z danymi zarejestrowanego użytkownika. Na rozwijanej liście użytkowników zaznacz nazwę użytkownika, z którym chcesz połączyć ten kontakt. Wybór połączenia nie jest konieczny. Jeśli kontakt nie jest połączony z żadnym użytkownikiem, zaznacz opcję Bez połączenia.
 • Kategoria [Category]: rozwijalna lista kategorii, do której można przypisać kontakt. Zaznacz wskaźnikiem myszki jedną z możliwości.
 • Status [State]: rozwijalna lista stanów publikacji. Status decyduje o możliwości wyświetlania kontaktu na stronach witryny, na których można udostępniać tylko pozycje opublikowane. Pozycje opublikowane pojawiają się na stronach witryny automatycznie, natychmiast po ich zapisaniu, o ile istnieje pozycja menu, np. lista kategorii albo lista kontaktów w kategorii, udostępniająca takie pozycje. Pozycje nieopublikowane, zarchiwizowane lub wyrzucone do Kosza nie pojawią się w witrynie, nawet jeśli będą przypisane do opublikowanych kategorii. Wybierz z listy rozwijalnej jeden z możliwych stanów: Opublikowano, Nie opublikowano, Zarchiwizowano, Wyrzucono do Kosza. Aby przywrócić do wykorzystania element zarchiwizowany lub wyrzucony do Kosza, wybierz opcję Opublikowano lub Nie opublikowano.
 • Dostęp [Access]: rozwijalna lista poziomów dostępu, uprawniających do przeglądania kontaktów. Standardowo można wybrać poziom powszechny, zastrzeżony lub specjalny. Poziom Powszechny oznacza, że udostępniony kontakt będą mogli przeglądać wszyscy odwiedzający witrynę, poziom Zastrzeżony (albo Chroniony) oznacza, że udostępniony kontakt będą mogli przeglądać tylko użytkownicy zalogowani. Poziom Specjalny oznacza, że udostępniony kontakt będą mogli przeglądać tylko użytkownicy przypisani do grup ze specjalnymi uprawnieniami. Oprócz standardowych poziomów dostępu administratorzy mogą zdefiniować własne poziomy dostępu.
 • Porządek [Order]: rozwijalna lista istniejących kontaktów albo - gdy tworzona jest nowa pozycja - komunikat informujący, że nowe elementy umieszczane są na końcu listy. Porządek określa kolejność, w jakiej kontakt zostanie wyświetlony na stronie typu lista kontaktów w kategorii. Aby umieścić konfigurowany element na początku lub na końcu listy, zaznacz opcje 0. Pierwsze lub X. Ostatnie. Aby umieścić konfigurowany element przed innym, zaznacz tytuł elementu, przed którym chcesz umieścić konfigurowany. Kolejność ustaloną na stronie edytora własności elementu, można zmienić na stronie menedżera.
 • Język [Language]: rozwijalna lista języków, umożliwiająca określenie, czy udostępniać konfigurowany kontakt we wszystkich wersjach językowych witryny wielojęzycznej, czy tylko w wybranej wersji językowej. Do działania wymagane jest zainstalowanie pakietów językowych dla konkretnych wersji językowych, włączenie dodatku Filtr języków oraz udostępnienie użytkownikom modułu Przełącznik języka. Jeśli dodatek Filtr języków jest wyłączony, wyświetlane są wszystkie opublikowane elementy treści.
 • ID: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! każdej nowej pozycji. Gdy tworzysz nowy kontakt, pojawia się w tym miejscu numer 0 - właściwy numer ID jest nadawany podczas zapisywania nowej pozycji. Numer identyfikacyjny jest wykorzystywany przez oprogramowanie np. w linkach wewnętrznych. Nie można go zmodyfikować.
 • Informacje dodatkowe [Miscellaneous Information]: obszar przeznaczony na charakterystykę kontaktu, np. informacje biograficzne, informacje o zakresie obowiązków itp. Informacje mogą być widoczne na stronie kontaktu.

Opcje publikacji

XII?8. Karta Opcje publikacji w edytorze kontaktów

 • Utworzone przez [Created by]: nazwa operatora, który utworzył kontakt. Aby zmienić nazwę umieszczoną w tym polu przez Joomla!, kliknij przycisk Wybierz użytkownika i wskaż w oknie nakładki nazwę jednego z zarejestrowanych użytkowników witryny.
 • Inna nazwa autora [Author Alias]: umożliwia wprowadzenie innej nazwy autora niż nazwa zarejestrowanego użytkownika: rzeczywistego imienia i nazwiska albo pseudonimu czy sygnatury autora. Szczególnie przydatna, gdy autorem nie jest zarejestrowany użytkownik albo gdy autorami jest kilka osób.
 • Utworzono [Created Date]: data i czas utworzenia kontaktu. Datę i czas utworzenia można zmienić, wpisując lub wybierając z kalendarzyka dowolną inną.
 • Rozpocznij publikację [Start Publishing]: określa termin, od którego opublikowany kontakt, zostanie udostępniony w witrynie. Domyślnie jest to data i czas utworzenia kontaktu. Jeśli chcesz opublikować pozycję automatycznie w późniejszym momencie, wpisz odpowiednią datę i czas lub wybierz z kalendarzyka.
 • Zakończ publikację [Finish Publishing]: określa termin zakończenia publikacji, po którym publikacja kontaktu zostanie automatycznie zakończona. Po tej dacie kontakt nie będzie widoczny w witrynie. Domyślnie: 0000-00-00, co jest interpretowane przez system jako Nigdy.

Opcje wizytówki

XII?9. Karta Opcje wizytówki w edytorze kontaktów

 • Wybierz obraz [Image]: z listy rozwijalnej wybierz domyślny obraz ilustrujący kontakt, np. zdjęcie osoby, logo firmy. Pliki z grafikami należy umieścić w katalogu w katalogu images lub jednym z podkatalogów. Ilustracja może być widoczna na stronach witryny. Grafiki można wczytać na stronie Media.
 • Stanowisko [Contact's Position]: funkcja w strukturze organizacji, stanowisko, tytuł służbowy.
 • Email [Show E-mail Address]: decyduje o wyświetlaniu adresu poczty elektronicznej. Ustawienie globalne można zmienić dla każdego kontaktu. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Adres [Address]: dokładna lokalizacja w miejscowości - pełna nazwa ulicy, numer nieruchomości i lokalu.
 • Miejscowość [City or Suburb]: inna niż siedziba poczty nazwa miejscowości lub dzielnicy.
 • Województwo [State/County]: nazwa województwa, a w przypadku adresów spoza Polski - regionu lub stanu.
 • Poczta i kod pocztowy [Postal Code/ZIP]: standardowy numer urzędu pocztowego, np. 45-000 oraz nazwa miejscowości - siedziby urzędu pocztowego.
 • Państwo [Country]: nazwa państwa.
 • Telefon [Telephone]: numer telefonu.
 • Telefon komórkowy [Mobile Phone Number]: numer telefonu komórkowego.
 • Faks [Fax]: numer faksu.
 • Strona internetowa [Webpage]: decyduje o wyświetlaniu adresu strony internetowej. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Pierwsze pole sortowania [First Sort Field]: wpisz część nazwy kontaktu, wg której wizytówki będą sortowane w pierwszej kolejności, np. nazwisko.
 • Drugie pole sortowania [Second Sort Field]: wpisz część nazwy kontaktu, wg której wizytówki będą sortowane w drugiej kolejności, np. pierwsze imię.
 • Trzecie pole sortowania [Third Sort Field]: wpisz część nazwy kontaktu, wg której wizytówki będą sortowane w trzeciej kolejności, np. drugie imię.

Opcje prezentacji

XII?10. Karta Opcje prezentacji w edytorze kontaktów

Sekcja Opcje wyświetlania umożliwia podjęcie decyzji o wyświetlaniu na stronach witryny w odniesieniu do każdego szczegółu kontaktu.

 • Pokaż kategorię [Category]: decyduje o wyświetlaniu nazwy kategorii, do której kontakt jest przypisany.
 • Pokaż listę kontaktów [Show Contact List]: Pokaż/Ukryj rozwijalną listę kontaktów. Jeśli wybierzesz Pokaż na stronie z pojedynczym kontaktem zostanie wyświetlona rozwijalna lista kontaktów, umożliwiająca użytkownikom wybór kontaktu, który chcą wyświetlić na stronie w miejsce domyślnego. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Format wyświetlania [Display format]: wybierz sposób prezentacji informacji kontaktowych: rozwijana harmonijka, odkrywane karty lub zwykła strona. Wybierz jedną z opcji: Globalnie, Harmonijka, Karty, Prosty.
 • Nazwa kontaktu [Name]: decyduje o wyświetlaniu nazwy kontaktów. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Stanowisko [Show Contact Position]: decyduje o wyświetlaniu stanowiska służbowego. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Email [Show E-mail Address]: decyduje o wyświetlaniu adresu poczty elektronicznej. Ustawienie globalne można zmienić dla każdego kontaktu. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Ulica ['Street Address]: decyduje o wyświetlaniu nazwy ulicy (placu), numeru nieruchomości, lokalu. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Miejscowość [City or Suburb]: decyduje o wyświetlaniu nazwy miejscowości - wsi, dzielnicy, innej niż siedziba poczty. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Województwo [State or County]: decyduje o wyświetlaniu nazwy województwa. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Poczta i kod pocztowy [Postal Code]: decyduje o wyświetlaniu kodu pocztowego i nazwy siedziby poczty. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Państwo [Country]: decyduje o wyświetlaniu nazwy kraju - państwa. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Telefon [Telephone]: decyduje o wyświetlaniu numeru telefonu. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Telefon komórkowy [Mobile Phone Number]: decyduje o wyświetlaniu numeru telefonu komórkowego. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Faks [Fax]: decyduje o wyświetlaniu numeru faksu. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Strona internetowa [Webpage]: decyduje o wyświetlaniu adresu witryny internetowej. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Informacje dodatkowe [Misc. Information]: decyduje o wyświetlaniu informacji dodatkowych. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Grafika [Contact Image]: decyduje o wyświetlaniu grafiki ilustrującej kontakt (np. zdjęcia osoby). Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Wizytówka [vCard]: decyduje o wyświetlaniu odnośnika umożliwiającego zapisanie kontaktu jako wizytówki elektronicznej. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Artykuły użytkownika [Show User Articles]: decyduje o wyświetlaniu listy artykułów napisanych przez użytkownika. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Profil użytkownika [Show Profile]: jeśli kontakt jest połączony z kontem użytkownika, decyduje o wyświetlaniu profilu użytkownika. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Dodatkowe łącza [Show Links]: decyduje o wyświetlaniu dodatkowych adresów internetowych. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Etykiety A:E [Link A:E Label]: wpisz tytuły dodatkowych łączy.
 • Adresy internetowe A:E [Link A:E URL]: wpisz pełne adresy internetowe (URL) dodatkowych łączy.
 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z komponentem albo nadpisanych w szablonach witryny).

Opcje formularza kontaktowego

XII?11. Karta Opcje formularza kontaktowego w edytorze kontaktów

 • Pokaż formularz [Show Contact Form]: decyduje o wyświetlaniu formularza kontaktowego. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Prześlij kopię nadawcy [Send Copy to Submitter]: decyduje o wyświetlaniu pola wyboru, które pozwala użytkownikowi zdecydować o przesłaniu mu kopii wysyłanego listu. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Niedozwolone adresy [Banned E-mail]: umożliwia blokowanie listów zawierających spam. W polu tekstowym wpisz słowa wchodzące w skład adresów email, które chcesz blokować, oddzielając je średnikami ';': słowo;słowo;słowo. Na przykład, jeśli wpiszesz "spam,porno" wiadomości z adresami e-mail typu "naszspam@.com" albo "moje@pornoexclusive.com" zostaną zablokowane.
 • Niedozwolone tematy [Banned Subject]: umożliwia blokowanie listów zawierających spam. W polu tekstowym wpisz słowa niepożądane w tematach wiadomości, oddzielając je średnikami ';': słowo;słowo;słowo. Na przykład, jeśli wpiszesz "spam,porno" wiadomości z tematami typu "To nie jest spam" albo "To nie jest porno" zostaną zablokowane.
 • Niedozwolony tekst [Banned Text]: umożliwia blokowanie listów zawierających spam. W polu tekstowym wpisz słowa niepożądane w treści listów, oddzielając je średnikami ';': słowo;słowo;słowo. Na przykład, jeśli wpiszesz "spam,porno" listy, w których pojawią się zdania typu "To nie jest spam" albo "To nie jest porno" zostaną zablokowane.
 • Sprawdzenie sesji [Session Check]: umożliwia weryfikację użytkowników poprzez sprawdzenie, czy w komputerze z którego przesyłana jest wiadomość, zapisane zostało ciasteczko sesji. Jeśli ustawisz Tak, Joomla! uniemożliwi użytkownikom wysłanie listu z komputerów, w których zostało zablokowane zapisywanie ciasteczek. Wybierz jedną z opcji: Globalnie, Tak, Nie.
 • Własna odpowiedź [Custom Reply]: umożliwia wyłączenie automatycznych odpowiedzi. Ustawienie Nie pozwala na integrację z innymi systemami. Zaznacz jedną z opcji Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Przekierowanie kontaktu [Contact Redirect]: podaj alternatywny adres email, na który będą przesyłane wszystkie informacje.

Opcje metadanych

XII?12. Karta Opcje metadanych w edytorze kontaktów

 • Opis - streszczenie [Metadata Description]: przedstaw w zwięzłej formie, najlepiej jednym zdaniem, treść konfigurowanego kontaktu. Opis ten znajdzie się w nagłówku wynikowego dokumentu HTML w miejscu ogólnego streszczenia witryny, ustalonego w konfiguracji globalnej. Opisy są wykorzystywane przez roboty wyszukiwarek do klasyfikacji treści Internetu i wyświetlane są na stronach wyników wyszukiwania.
 • Słowa kluczowe [Metadata Keywords]: opcjonalnie można umieścić zestaw słów sygnalizujących treść konfigurowanego kontaktu. Wyrazy i wyrażenia oddzielaj przecinkami. Między poszczególnymi słowami kluczowymi nie zostawiaj spacji. Jeśli użyjesz wyrażeń dwu- i więcej wyrazowych, ujmij je w apostrofy.
Słowa kluczowe ułatwiają pracę internetowym programom indeksująco-wyszukiwawczym, klasyfikującym treści Internetu, zwiększając szansę znalezienia strony przez innych użytkowników. Są również wykorzystywane przez Joomla!, np. w module Artykuły - Tematy pokrewne - czy dostosowania treści ogłoszeń z komponentu Reklama do aktualnie wyświetlanego artykułu (tzw. reklamy kontekstowej). Dobrą praktyką jest wybieranie słów kluczowych spośród wyrazów użytych w nagłówkach, tekstach odnośników, alternatywnych opisach ilustracji. A ponieważ roboty indeksujące i Joomla! analizują, czy słowa kluczowe znajdują się w opisanym nimi tekście, należy je wyszczególniać w takiej formie gramatycznej, w jakiej zostały użyte w treści jako odrębne słowa albo w podstawowej formie gramatycznej, jeśli znalazły się "wewnątrz" innego wyrazu pochodnego od tej podstawowej formy. Jeśli np. w tekście użyto wyrazu "domków", w zestawie słów kluczowych można wpisać "dom".)
Uwaga: Nie wszystkie wyszukiwarki wykorzystują słowa kluczowe.
 • Klucz odnośnika [External Reference]: opcjonalny klucz tekstowy, za pomocą którego można się odwołać do pozycji (np. w systemie pomocy). W przypadku komponentu Kontakty to pole jest raczej niewykorzystywane.
 • Wyszukiwarki [Robots]: zdecyduj, czy roboty wyszukiwarek internetowych mają indeksować stronę i strony, do których prowadzą odsyłacze. Domyślnie ustawione jest indeksowane wszystkich stron i odsyłaczy. Tutaj można zmienić tę domyślną dyrektywę. Wybierz z listy rozwijalnej jedną z opcji
  • Indeksuj strony i indeksuj wskazywane przez odsyłacze (odpowiednik wartości: index, follow lub all)
  • Indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze (odpowiednik wartości: index, nofollow)
  • Nie indeksuj stron, ale indeksuj wskazywane przez odsyłacze (odpowiednik wartości: noindex, follow lub all)
  • Nie indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze (odpowiednik wartości: noindex, nofollow lub none)
Uwaga: Nie wszystkie roboty sieciowe rozpoznają tę dyrektywę.
 • Prawa do treści [Rights]: inaczej legalność - określenie licencji bądź innych praw do treści opublikowanej na stronie internetowej. Brak oznaczenia nie daje podstaw do przyjęcia jakichkolwiek założeń co do praw i licencji, jakimi została objęta publikowana treść.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

XII?13. Przybornik w edytorze kontaktów

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora.
Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy – użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora.
 • Zapisz i nowe [Save & New]: kończy edycję pozycji zapisując dane i przygotowuje edytor do stworzenia nowej pozycji.
 • Zapisz jako kopię [Save As Copy]: tworzy duplikat pozycji. Kopia umieszczana jest w tej samej kategorii pozycji lub jako kategoria najwyższego poziomu. Ponieważ w tym samym obszarze danych nie mogą istnieć dwie pozycje, posiadające taki sam alias, skoryguj alias edytowanej pozycji, zanim skorzystasz z tej opcji.
Uwaga: Ikona Zapisz jako kopię widoczna jest tylko na stronie Dostosuj dane kontaktu. Nie ma jej, gdy tworzymy nowy kontakt.
 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowej pozycji albo poprawiania jej treści lub ustawień, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie właściwości pozycji sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

 • Przed stworzeniem pierwszego kontaktu musi być stworzona co najmniej jedna kategoria.

Tematy pokrewne