--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Zarządzanie modułami Reklamy

Z Joomla!WikiPL

Moduł: Reklamy

Moduł wyświetla wybrane ogłoszenia i reklamy graficzne lub tekstowe z puli opublikowanych w komponencie Reklamy. Przykłady modułów przedstawia ilustracja poniżej.

Przykład modułów Reklamy. Po lewej baner graficzny, po prawej reklama tekstowa.

Powiązania z innymi składnikami Joomla

Moduł jest oknem prezentacyjnym komponentu Reklamy. Reklam i ogłoszeń gromadzonych i konfigurowanych po części za pomocą komponentu Reklama nie można prezentować w witrynie inaczej niż za pomocą modułu Reklamy.

Konfiguracja modułu

Opcje podstawowe

Opcje podstawowe w ustawieniach modułu Reklamy

 • Otwórz [Target]: określa, gdzie zostanie otwarta strona, na którą kieruje reklama:
  • W głównym oknie przeglądarki [Parent Window with Browser Navigation]: strona zostanie otwarta w aktualnym oknie przeglądarki, z narzędziami nawigacyjnymi przeglądarki.
  • W nowym oknie z paskiem nawigacyjnym [New Window with Browser Navigation]: strona zostanie otwarta w nowym oknie ze wszystkimi elementami interfejsu przeglądarki.
  • W nowym oknie bez paska nawigacyjnego [New Window without Browser Navigation]: strona zostanie otwarta w nowym oknie bez pasków narzędziowych oraz możliwości jego zwiększania lub pomniejszania.
 • Liczba reklam [Count]: ustal, ile reklam wyświetlać równocześnie w module.
 • Klient [Banner Client]: określa, czyje reklamy będą wyświetlane w module. Wybierz nazwę klienta z listy rozwijalnej. Konta klientów tworzymy na stronie Reklama - Klienci.
 • Kategoria [Category]: określa kategorię, z której będą wybierane reklamy do prezentacji. Zaznacz na liście jedną lub więcej kategorii.
  Kategorie reklam tworzymy na stronie Reklama: Kategorie.
 • Według słów kluczowych [Search By Tags]: umożliwia wyświetlanie reklam kontekstowych - zbliżonych treścią do treści publikowanych artykułów. Zaznacz Tak, aby wyświetlać reklamy oznaczone takimi samymi słowami kluczowymi jak aktualnie prezentowany artykuł.
 • Losować [Randomise]: decyduje o kolejności wyświetlania reklam. Zaznacz jedną z opcji:
 • Uprzywilejowane i kolejność [Sticky, Ordering]: najpierw będą wyświetlane reklamy oznaczone jako uprzywilejowane, a następnie zgodnie z kolejnością ustaloną w komponencie Reklamy.
 • Uprzywilejowane i losowo [Sticky, Randomise]: najpierw będą wyświetlane reklamy oznaczone jako uprzywilejowane, a pozostałe w kolejności przypadkowej.
 • Treść nagłówka [Header Text]: tekst wyświetlany przed treścią reklamy. Wpisz np. Reklama.
 • Treść stopki [Footer Text]: tekst wyświetlany pod treścią reklamy. Wpisz np. "Za treść ogłoszeń odpowiada ogłoszeniodawca".

Opcje rozszerzone

Zestaw opcji rozszerzonych obejmuje cztery ustawienia powtarzające się w wielu modułach:

Opcje rozszerzone w ustawieniach modułu Reklamy

 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: rozwijalna lista układów decydujących o sposobie prezentacji treści modułu. Możesz wybrać listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonach witryny).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych, jeśli w arkuszu CSS istnieją odpowiednie deklaracje stylów. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna: Konfiguracja. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w sekundach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Umieszczanie modułu na stronie

Aby umieścić moduł Reklamy na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej co najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia/Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Utwórz, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Reklamy, by rozpocząć konfigurację modułu.
 5. Skonfiguruj podstawowe dane modułu w sekcji Szczegóły:
  Podstawowe dane modułu Reklamy
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu. Zaznacz Pokaż lub Ukryj.
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji. Jeśli znasz nazwę pozycji, możesz ją również wpisać.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Możesz zmienić poziom dostępu do modułu. Jeśli wybierzesz poziom wyższy, niż powszechny, moduł będzie widoczny tylko dla zalogowanych użytkowników, przypisanych do grup, którym przypisano wybrany poziom dostępu.
  • Możesz określić kolejność wyświetlania modułu w wybranej pozycji. Domyślnie nowo tworzone moduły wyświetlane są jako ostatnie. Aby ustalić inną kolejność, kliknij najpierw w przyborniku ikonę Zapisz. W efekcie na liście rozwijalnej Porządek powinny się pojawić tytuły umieszczonych w tej pozycji modułów. Zaznacz tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić tworzony moduł. Jeśli ta metoda nie przyniesie spodziewanego efektu, kolejność modułów można zmienić na stronie przeglądu modułów.
  • Możesz ustalić daty rozpoczęcia i zakończenia publikacji modułu z dokładnością co do minuty. Wybierz je z kalendarzyka lub wpisz. Wpisując, zachowaj format RRRR-MM-DD GG:MM:SS.
  • Jeśli wydajesz witrynę wielojęzyczną, określ, czy wyświetlać moduł na stronach wszystkich języków, czy jednego z wybranych.
 6. Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu
  Sekcja Przypisz do pozycji menu w module Reklamy
  • Najpierw określ zasadę przypisania: Na wszystkich stronach, Na żadnej stronie, Tylko na zaznaczonych stronach, Na wszystkich poza zaznaczonymi.
  • Następnie klikaj karty dostępnych menu i zaznaczaj pola wyboru przy nazwach pozycji menu.
   Uwaga: Korzystając z przycisków obok etykiety Zaznacz menu, możesz spowodować, że zostaną zaznaczone wszystkie pozycje lub przełączyć zaznaczenie (niezaznaczone zostaną zaznaczone i odwrotnie). Możesz również wyczyścić zaznaczenie.
 7. Dostosuj opcje modułu do planu witryny, zwracając uwagę na dwie opcje:
  • Klient: wybierz nazwę klienta z listy rozwijalnej.
  • Kategoria: zaznacz na liście jedną lub więcej kategorii.
 8. Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.

Pliki modułu

Moduł Reklamy jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu modules/mod_banners. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemową nazwą typu modułu (w Joomla 1.6+, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Moduł Reklamy i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_banners.

Własne układy prezentacji

Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu Reklamy, można skorzystać z techniki alternatywnych układów definiowanych w szablonie witryny. W tym celu w folderze html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog mod_banners i kopiujemy do niego z katalogu modules/mod_banners/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia (_).

Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).

Nazwę można "przetłumaczyć", umieszczając odpowiednie deklaracje w pliku językowym szablonu.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Jeśli w witrynie używasz kilka szablonów, pamiętaj, aby pliki własnych układów modułu przekopiować do katalogów wszystkich używanych szablonów.