--=REKLAMA=--

Pomoc25

Komponenty Przekierowania Edycja

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Przekierowania: Utwórz - Przekieruj odsyłacz

Ekrany Przekierowania: Utwórz odsyłacz i Przekierowania: Przekieruj odsyłacz są stronami zaplecza administracyjnego typu edytor. Służą do tworzenia lub edycji przekierowań.

Dostęp

Z rozwijalnego menu zaplecza wybierz pozycję Komponenty > Przekierowania [Components > Redirect]. Aby utworzyć nowe przekierowanie, kliknij w przyborniku ikonę Utwórz. Aby przekierować istniejący przedawniony odsyłacz, kliknij pole wyboru przy odsyłaczu, który chcesz przekierować, a następnie kliknij ikonę Dostosuj w przyborniku, albo kliknij stary źródłowy adres w wykazie.

Opis

Na tej stronie możesz dodać nowe przekierowanie lub przekierować już istniejący odsyłacz dodany wcześniej lub zarejestrowany przez Joomla!. Adresy, który chcesz przekierować, mogą nadal istnieć w Twojej witrynie, ale mogą być np. czasowo wyłączone.

Przedawniony adres źródłowy wpisywany podczas tworzenia przekierowania powinien być pełnym adresem internetowym. Adres docelowy również powinien być pełnym adresem internetowym.

Strona edytora przekierowań

Szczegóły i opcje

Szczegóły przekierowania

 • Stary źródłowy adres [Source URL]: nieużywany adres strony, z którego chcemy przekierować użytkowników na inną stronę. Powinien to być pełny adres internetowy, włącznie z przedrostkiem "http://" (najlepiej skopiować z paska adresu przeglądarki).
 • Nowy docelowy adres [Destination URL]: adres strony, na który chcemy przekierować użytkownika w przypadku, gdy wywoła nieużywany adres strony. Powinien to być pełny adres internetowy, włącznie z przedrostkiem "http://" (najlepiej skopiować z paska adresu przeglądarki).
 • Komentarz [Comment]: notatka administratora widoczna tylko na zapleczu. Przeznaczona tylko dla administratorów.
 • ID [Id]: niepowtarzalny numer identyfikacyjny przypisywany tej pozycji przez Joomla! automatycznie. Jest on używany wewnątrz systemu do identyfikacji, nie można go zmienić. Podczas tworzenia nowej pozycji w polu tym wyświetlana jest wartość 0 do momentu zapisania tworzonej pozycji.

Opcje podstawowe

 • Status [State]: stan publikacji przekierowania. Możliwe wartości to:
  • Włączony [Enabled]: spowoduje uaktywnienie przekierowania. Jest to jedyny stan, spowoduje, że gdy użytkownik wywoła nieaktywny adres, to Joomla! przekieruje go na nowy adres, zamiast na stronę błędu 404 (Strony nie znaleziono).
  • Wyłączony [Disabled]: wyłączy publikację przekierowania. Użyj tej opcji, jeśli chcesz chwilowo wyłączyć przekierowanie, np. w przypadku, gdy strona czasowo wyłączona została opublikowana ponownie, ale planujesz znowu wstrzymanie jej publikacji.
  • Zarchiwizowano [Archived]: spowoduje przeniesienie przekierowania do Archiwum. Opcja mało użyteczna w przypadku przekierowań. Możesz z niej skorzystać zamiast wyłączenia przekierowania.
  • Wyrzucono do Kosza [Trashed]: spowoduje tymczasowe usunięcie przekierowania. Przekierowanie przeniesione do Kosza można odzyskać lub usunąć nieodwracalnie.

Opcje publikacji

 • Data utworzenia [Created Date]: data utworzenia przekierowania. Nie można jej zmienić. Joomla! wpisuje datę w chwili rejestracji odsyłacza w bazie danych.
 • Data ostatniej modyfikacji [Last Updated Date]: data ostatnio dokonanej zmiany. Nie można jej zmienić. Joomla! wpisuje datę w chwili zapisywania zmiany w bazie danych.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Jeśli podczas tworzenia nowego przekierowania umieścisz niezbędne dane, pozycja zostanie utworzona, w przeciwnym przypadku stosowny komunikat powiadomi Cię, jakie informacje są wymagane.
Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy - użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora przekierowania.
 • Zapisz i nowy [Save & New]: kończy edycję przekierowania zapisując jego dane i przygotowuje edytor do utworzenia nowego przekierowania.
 • Zamknij [Close]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego przekierowania albo poprawiania ustawień, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu przekierowań.

Jak utworzyć przekierowanie

 • Po pierwsze upewnij się, że włączono opcję Korzystaj z mod_rewrite w globalnej konfiguracji Joomla!. Należy pamiętać, że samo włączenie tej opcji nie wystarczy. Należy ponadto zmienić nazwę pliku htaccess.txt w głównym katalogu Joomla na .htaccess lub inną, zgodną z wymaganiami serwera. W konfiguracji serwera domyślna nazwa lokalnego pliku konfiguracyjnego ustalana jest dyrektywą "AccessFileName" i zwykle posiada wartość: ".htaccess".
 • Następnie otwórz menedżera Przekierowania i kliknij w przyborniku przycisk Utwórz.
 • W oknie, które się pojawi, wpisz informacje o przekierowaniu. Wprowadzając Stary adres źródłowy i Nowy docelowy adres, wpisz pełne adresy internetowe - najlepiej skopiować je z paska adresu przeglądarki internetowej. Stary adres źródłowy powinien być adresem internetowym wskazującym na stronę, która już nie istnieje albo stronę, której publikacja została zatrzymana. Upewnij się, że opcja Status jest ustawiona na Włączone.
 • Naciśnij przycisk Zapisz i zamknij na pasku narzędzi, aby zapisać nowe przekierowanie i umieścić go w życie.

Porady

 • Wprowadzając Stary adres źródłowy i Nowy docelowy adres, wpisz pełne adresy internetowe tak, jak je trzeba by wpisać w przeglądarce internetowej, aby wyświetlić żądaną stronę.

Pokrewne tematy pomocy i inne zasoby