--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Zarządzanie modułami Migawki

Z Joomla!WikiPL

Moduł Migawki

Moduł Migawki wyświetla przy każdym odświeżeniu strony jeden lub więcej artykułów albo wstępów artykułów z wybranych kategorii.

Nazwa modułu sugeruje wyświetlanie w module raczej krótkich tekstów, sygnałów wiadomości, niż długich artykułów. Jeśli zdecydujemy się na wyświetlanie dłuższych tekstów, warto rozdzielać je odnośnikiem Więcej na wstęp i tekst główny.

Standardowo moduł wyświetla losowo jedną migawkę. Jeśli chcesz prezentować w module więcej migawek, wybierz pionowy lub poziomy styl wyświetlania.

Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Przykład modułu Migawki

Powiązania z innymi składnikami Joomla

Moduł Migawki korzysta z pracy wykonanej za pomocą komponentu Artykuły i Kategorie Artykułów, ale nie jest konieczny do prezentacji gromadzonych za ich pomocą danych, jak to się dzieje np. w przypadku modułu Reklama.

Konfiguracja modułu

Opcje podstawowe

W opcjach podstawowych modułu możemy zdecydować o różnych szczegółach prezentacji migawek. Przede wszystkim należy wskazać kategorie - jedną lub więcej, z których będą prezentowane informacje. Dobrym pomysłem może być utworzenie specjalnej kategorii artykułów przeznaczonej na migawki (np. Cytaty dnia). Możemy zdecydować, czy w module będą wyświetlane tytuły promowanych artykułów, a jeśli tak, to jakim znacznikiem HTML je opisać. Jeśli w module będziemy promować dłuższe artykuły, trzeba zdecydować, czy łączami do pełnego tekstu będą tytuły, czy odnośnik Więcej.


Opcje podstawowe w ustawieniach modułu Migawki

 • Kategoria [Category]: określa kategorię, z której będą wybierane pozycje do prezentacji, np. artykuły. Wybierz kategorię z listy rozwijalnej.
 • Pokaż grafiki [Show Images]: decyduje, czy będą wyświetlane grafiki umieszczone w artykule. Wyświetlanie obrazków wymaga odpowiedniego rozmiaru obszaru przeznaczonego na wyświetlanie migawek. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Pokaż tytuły artykułów [Show Article title]: decyduje o wyświetlaniu tytułów migawek.
 • Tytuły łączami [Title Linkable]: decyduje, czy tytuły będą łączami do stron prezentujących całe artykuły.
 • Poziom nagłówka [Header Level]: określ poziom nagłówka HTML, jakim chcesz oznaczać tytuły artykułów.
 • Pokaż ostatni separator [Show last Separator]: decyduje, czy po ostatnim artykule będzie wyświetlany separator - dotyczy sytuacji, gdy w module wyświetlamy kilka migawek. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Łącze "Więcej…" [Read more… Link]: decyduje, czy poniżej migawek będą wyświetlane odnośniki Więcej… prowadzące do pełnego tekstu artykułu w przypadku artykułów podzielonych na część wstępną i część główną. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Liczba artykułów [# of Articles]: określa ilość artykułów (odnośników, migawek) wyświetlanych w module. Wpisz liczbę całkowitą.
 • Uporządkuj według [Order by]: określ kryterium, według którego chcesz uporządkować prezentowane migawki. Opcje: wg daty utworzenia, wg daty opublikowania, losowo i kolejności, w jakiej artykuły są uporządkowane w wykazie artykułów na zapleczu.

Opcje rozszerzone

Zestaw opcji rozszerzonych obejmuje cztery ustawienia powtarzające się w wielu modułach, ale w przypadku modułu Migawki jedno z tych ustawień koniecznie trzeba rozważyć, a mianowicie układ prezentacji treści modułu. Decydując się na wyświetlanie w module więcej niż jednej migawki, należy wybrać układ poziomy [horizontal] lub pionowy [vertical]. Nie może to być układ domyślny, który pozwala na losowe wyświetlanie tylko jednego artykułu.

Opcje rozszerzone w ustawieniach modułu Migawki

 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: rozwijalna lista układów decydujących o sposobie prezentacji treści modułu. Możesz wybrać listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonach witryny).
  Z modułem Migawki dostarczony jest układ domyślny i dwa układy alternatywne:
  • domyślny: wyświetla - jedną losowo wybraną migawkę, inną przy każdym odświeżeniu strony; ustawienie domyślne;
  • poziomo [horizontal]: wyświetla kilka migawek w kolumnach - ilość określasz w jednej z kolejnych opcji poniżej.
  • pionowo [vertical]: wyświetla kilka migawek w wierszach, jedna pod drugą - ilość określasz w jednej z kolejnych opcji poniżej.
Styl pionowy lepiej nadaje się do zastosowania w bocznych wąskich modułach, styl poziomy - w modułach umieszczonych w centralnej szerokiej kolumnie. Uwaga: Zdefiniuj staranne obszar i rozmiar dla tego modułu, aby otrzymać pełny i czytelny tekst. Pamiętaj również, aby Migawki były zwięzłe.
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych, jeśli w arkuszu CSS istnieją odpowiednie deklaracje stylów. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna: Konfiguracja. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania' [Cache Time]: określa w sekundach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Umieszczanie modułu na stronie

Aby umieścić moduł Migawki na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej co najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia/Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Utwórz, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Migawki, by rozpocząć konfigurację modułu.
 5. Skonfiguruj podstawowe dane modułu w sekcji Szczegóły:
  Podstawowe dane modułu Migawki
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu. Zaznacz Pokaż lub Ukryj.
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji. Jeśli znasz nazwę pozycji, możesz ją również wpisać.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Możesz zmienić poziom dostępu do modułu. Jeśli wybierzesz poziom wyższy, niż powszechny, moduł będzie widoczny tylko dla zalogowanych użytkowników, przypisanych do grup, którym przypisano wybrany poziom dostępu.
  • Możesz określić kolejność wyświetlania modułu w wybranej pozycji. Domyślnie nowo tworzone moduły wyświetlane są jako ostatnie. Aby ustalić inną kolejność, kliknij najpierw w przyborniku ikonę Zapisz. W efekcie na liście rozwijalnej Porządek powinny się pojawić tytuły umieszczonych w tej pozycji modułów. Zaznacz tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić tworzony moduł. Jeśli ta metoda nie przyniesie spodziewanego efektu, kolejność modułów można zmienić na stronie przeglądu modułów.
  • Możesz ustalić daty rozpoczęcia i zakończenia publikacji modułu z dokładnością co do minuty. Wybierz je z kalendarzyka lub wpisz. Wpisując, zachowaj format RRRR-MM-DD GG:MM:SS.
  • Jeśli wydajesz witrynę wielojęzyczną, określ, czy wyświetlać moduł na stronach wszystkich języków, czy jednego z wybranych.
 6. Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu:
  Sekcja Przypisz do pozycji menu w module Migawki
  • Najpierw określ zasadę przypisania: Na wszystkich stronach, Na żadnej stronie, Tylko na zaznaczonych stronach, Na wszystkich poza zaznaczonymi.
  • Następnie klikaj karty dostępnych menu i zaznaczaj pola wyboru przy nazwach pozycji menu.
   Uwaga: Korzystając z przycisków obok etykiety Zaznacz menu, możesz spowodować, że zostaną zaznaczone wszystkie pozycje lub przełączyć zaznaczenie (niezaznaczone zostaną zaznaczone i odwrotnie). Możesz również wyczyścić zaznaczenie.
 7. Dostosuj opcje modułu do swoich potrzeb, w tym:
  • ustal, które kategorie artykułów uwzględnić w module,
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuły artykułów, a w dłuższych artykułach, czy wyświetlać odnośniki Więcej,
  • zdecyduj, ile artykułów wyświetlać w module,
  • jeśli zdecydujesz, by wyświetlać więcej niż jedną losową migawkę, w Opcjach rozszerzonych ustal układ prezentacji poziomy lub pionowy,
  • jeśli trzeba, skonfiguruj pozostałe opcje rozszerzone.
 8. Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.

Pliki modułu

Moduł Migawki jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu modules/mod_articles_news. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemową nazwą typu modułu (w Joomla 1.6+, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Moduł Migawki i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_articles_news.

Dostosowanie układu prezentacji

Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu Menu, można skorzystać z techniki alternatywnych układów definiowanych w szablonie witryny. W tym celu w folderze html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog mod_articles_news i kopiujemy do niego z katalogu modules/mod_articles_news/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia (_).

Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).

Nazwę można "przetłumaczyć", umieszczając odpowiednie deklaracje w pliku językowym szablonu.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Jeśli w witrynie używasz kilka szablonów, pamiętaj, aby pliki własnych układów modułu przekopiować do katalogów wszystkich używanych szablonów.