--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Zarządzanie modułami Własny HTML

Z Joomla!WikiPL

Moduł Własny HTML

Moduł Własny HTML umożliwia stworzenie dostosowanego do potrzeb witryny własnego modułu z treścią kodowaną za pomocą języka HTML. Moduł zbudowany z kodu HTML może być potrzebny w wielu sytuacjach, np. gdy chcesz umieścić na stronie mapowany obraz albo chcesz skopiować kod z PayPal, Amazon czy innej witryny. Aby "napisać" własny moduł, nie trzeba znać języka HTML. Kod modułu generowany jest przez wizualny edytor, np. standardowy TinyMCE

Powiązania z innymi składnikami Joomla

Moduł Własny HTML nie jest połączony z żadnym innym komponentem (jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Artykuły z kategorii.

Własny kod

Kiedy tworzysz lub edytujesz własny moduł HTML, w oknie edytora modułu masz do dyspozycji swój domyślny edytor tekstu.

Ważna informacja: Edytor TinyMCE nie pozwala na stosowanie pewnych znaczników. Aby możliwe było ich umieszczenie w module, możesz chwilowo przełączyć w ustawieniach swojego konta parametr Edytor użytkownika na Edytor zwykły (No editor), zredagować moduł, a potem ponownie włączyć edytor wizualny. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie rozszerzenia, które umożliwia umieszczanie kodu HTML (i ewentualnie innego) w modułach.

Przykład tworzenia własnego modułu z HTML przedstawia ilustracja poniżej.

Przykład kodowania w module Własny HTML. W ustawieniach konta użytkownika włączono edytor CodeMirrod:

Nie trzeba jednak pisać kodu HTML. Można posłużyć się edytorem wizualnym TinyMCE i wpisywać treść modułu w trybie graficznym, korzystając z narzędzi edytora:

Przykład kodowania w module Własny HTML.

Konfiguracja modułu

Opcje podstawowe

Opcje podstawowe w ustawieniach modułu Własny HTML

 • Obsługa dodatków [Prepare Content]: umożliwia włączenie w module obsługi dodatków z grupy content (Artykuły), np. Prezentuj kod (Geshi) czy Maskuj Adresy Email. Zaznacz wybraną opcję: Tak lub Nie.
 • Obraz tła [Select a Background-Image]: umożliwia wybór obrazka tła. Jeżeli wybierzesz obraz tła, zostanie on automatycznie umieszczony w module za pomocą stylu wpisanego w otaczającym moduł elemencie div..

Opcje rozszerzone

Zestaw opcji rozszerzonych obejmuje cztery ustawienia powtarzające się w wielu modułach:

Opcje rozszerzone w ustawieniach modułu Własny HTML

 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: rozwijalna lista układów decydujących o sposobie prezentacji treści modułu. Możesz wybrać listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonach witryny).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych, jeśli w arkuszu CSS istnieją odpowiednie deklaracje stylów. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna: Konfiguracja. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w sekundach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Umieszczenie modułu na stronach witryny

Aby umieścić moduł Własny HTML na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej co najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia/Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Utwórz, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Własny HTML, by rozpocząć konfigurację modułu.
 5. Skonfiguruj podstawowe dane modułu w sekcji Szczegóły:
  Podstawowe dane modułu Własny HTML
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu. Zaznacz Pokaż lub Ukryj.
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji. Jeśli znasz nazwę pozycji, możesz ją również wpisać.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Możesz ustalić terminy rozpoczęcia publikacji modułu i wyłączenia z publikacji.
  • Zdecyduj, jaki poziom dostępu jest wymagany, aby zobaczyć moduł. Wybierz jeden z poziomów dostępu z rozwijalnej listy. Zwykle: Powszechny - wszyscy. Możesz zmienić poziom dostępu do modułu. Jeśli wybierzesz poziom wyższy, niż powszechny, moduł będzie widoczny tylko dla zalogowanych użytkowników, przypisanych do grup, którym przypisano wybrany poziom dostępu.
  • Możesz określić kolejność wyświetlania modułu w wybranej pozycji. Domyślnie nowo tworzone moduły wyświetlane są jako ostatnie. Aby ustalić inną kolejność, kliknij najpierw w przyborniku ikonę Zapisz. W efekcie na liście rozwijalnej Porządek powinny się pojawić tytuły umieszczonych w tej pozycji modułów. Zaznacz tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić tworzony moduł. Jeśli ta metoda nie przyniesie spodziewanego efektu, kolejność modułów można zmienić na stronie przeglądu modułów.
  • Możesz ustalić daty rozpoczęcia i zakończenia publikacji modułu z dokładnością co do minuty. Wybierz je z kalendarzyka lub wpisz. Wpisując, zachowaj format RRRR-MM-DD GG:MM:SS.
  • Jeśli wydajesz witrynę wielojęzyczną, określ, czy wyświetlać moduł na stronach wszystkich języków, czy jednego z wybranych.
 6. Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu:
  Sekcja Przypisz do pozycji menu w module Własny HTML
  • Najpierw określ zasadę przypisania: Na wszystkich stronach, Na żadnej stronie, Tylko na zaznaczonych stronach, Na wszystkich poza zaznaczonymi.
  • Następnie klikaj karty dostępnych menu i zaznaczaj pola wyboru przy nazwach pozycji menu.
   Uwaga: Korzystając z przycisków obok etykiety Zaznacz menu, możesz spowodować, że zostaną zaznaczone wszystkie pozycje lub przełączyć zaznaczenie (niezaznaczone zostaną zaznaczone i odwrotnie). Możesz również wyczyścić zaznaczenie.
 7. Dostosuj domyślne opcje modułu do swoich potrzeb:
  • zdecyduj, czy obsługiwać w module dodatki z grupy content (np. dodatek Maskuj adresy email),
  • wybierz obraz tła modułu,
  • jeśli trzeba, skonfiguruj opcje rozszerzone.
 8. Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.

Pliki modułu

Moduł Własny HTML jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu modules/mod_custom. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemową nazwą typu modułu (w Joomla 1.6+, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Moduł Własny HTML i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_custom.

Własne układy prezentacji

Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu Własny HTML, można skorzystać z techniki alternatywnych układów definiowanych w szablonie witryny. W tym celu w folderze html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog mod_custom i kopiujemy do niego z katalogu modules/mod_custom/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia (_).

Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).

Nazwę można "przetłumaczyć", umieszczając odpowiednie deklaracje w pliku językowym szablonu.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Jeśli w witrynie używasz kilka szablonów, pamiętaj, aby pliki własnych układów modułu przekopiować do katalogów wszystkich używanych szablonów.

Porady

 • Domyślna konfiguracja edytorów wizualnych, m.in. standardowego TinyMCE, uniemożliwia korzystanie z niektórych znaczników HTML. Jeśli po zapisaniu modułu okaże się, że system czyści kod z niektórych znaczników, sprawdź ustawienia edytora na stronie Rozszerzenia/Dodatki/nazwa edytora. Możesz również przełączyć w swoim profilu opcję Edytor na Edytor - Prosty.
 • Ograniczenia na stosowanie znaczników i atrybutów HTML mogą być również nałożone w konfiguracji globalnej witryny, na karcie Filtrowanie tekstu. Domyślnie wobec wszystkich użytkowników stosowane jest filtrowanie tekstu wg reguł tzw. czarnej listy, wskutek czego nie można używać znaczników: applet, body, bgsound, base, basefont, embed, frame, frameset, head, html, id, iframe, ilayer, layer, link, meta, name, object, script, style, title, xml, ani atrybutów: action, background, codebase, dynsrc, lowsrc. Aby użyć tych znaczników lub atrybutów, skonfiguruj odpowiednio opcje Filtrowanie tekstu dla wybranej grupy operatorów.