--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Zarządzanie modułami Menu witryny

Z Joomla!WikiPL

Moduł Menu witryny

Moduł Menu witryny umożliwia wyświetlanie dowolnych menu, czyli spisów treści witryny - głównego, lokalnego, użytkownika, górnego, dolnego, ogólnodostępnego, dostępnego tylko dla uprawionych. Każda witryna Joomla! ma przynajmniej jedno domyślne menu tworzone na stronie Projektant menu.

Jedno menu może być wyświetlane w kilku modułach. W module można wyświetlić jeden, wszystkie albo wybrane poziomy menu hierarchicznego.

Sposób prezentacji menu zależy od reguł formatowania określonych w szablonie.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Główne menu witryny osadzane jest niekiedy bezpośrednio w szablonie, a nie za pomocą modułu. W takich przypadkach możliwości konfiguracji menu ograniczone są do udostępnianych standardowo w Projektancie pozycji menu oraz w ustawieniach szablonu.


Przykłady modułów Menu witryny w witrynie z przykładowymi danymi

Powiązania z innymi składnikami Joomla

Moduły Menu witryny są powiązane bezpośrednio z komponentem zaplecza Projektant menu. Aby wyświetlić menu utworzone w Projektancie menu, trzeba utworzyć moduł menu. Moduł menu witryny jest jedynym sposobem udostępnienia w witrynie menu. Sam moduł menu nie posiada żadnej zawartości - wyświetlany spis treści witryny pobiera z Projektanta menu (precyzyjniej rzecz biorąc, z bazy danych, z tabeli #__menu, ale to szczegół techniczny).

Konfiguracja modułu

Opcje podstawowe

Opcje podstawowe w ustawieniach modułu Menu witryny

 • Wybierz menu [Select Menu]: decyduje, które z menu zostanie wyświetlone w module. Nazwa ustalana jest na stronie Projektant menu. Wybierz menu, które chcesz obsłużyć.
 • Rozpocznij od poziomu [Start Level]: opcjonalne. Określa główny poziom menu. Domyślnie najwyższy: 1.
 • Najniższy poziom [End Level]: opcjonalne - poziom, poniżej którego nie będą wyświetlane podrzędne pozycje menu. Domyślnie Wszystkie - powoduje wyświetlanie wszystkich podrzędnych pozycji.
 • Pokaż pozycje podmenu [Show Submenu Items]: w przypadku menu wielopoziomowego decyduje o sposobie wyświetlania. Jeśli zostanie ustawiona opcja Tak, będą wyświetlane zarówno pozycje nadrzędne, jak i podporządkowane. W przypadku menu wielopoziomowego raczej niezalecane. Jeśli zostanie ustawiona opcja Nie, podrzędne pozycje menu będą wyświetlane wówczas, gdy użytkownik wybierze menu nadrzędne.

Poziom startowy i najniższy

Poziomy startowy, określany w opcji Rozpocznij od poziomu, oraz poziom najniższy można wykorzystać do pokazania różnych części jednego menu w różnych lokalizacjach (miejscach). Na przykład możesz mieć jedno menu z trzema poziomami, jak poniżej:

Pozycja menu 1
Pozycja menu 2
Pozycja menu 2.1
Pozycja menu 2.1.1
Pozycja menu 2.1.2
Pozycja menu 2.2
Pozycja menu 3

Stosując opcje Rozpocznij od poziomu (poziom początkowy) i Najniższy poziom, możesz pokazać to jedno menu jako trzy różne mniejsze menu - w trzech modułach. Aby to osiągnąć:

 1. Stwórz "główne" menu, ustalając w nim 0 jako poziom startowy, a 1 jako poziom najniższy. Wyświetlaj ten moduł na wszystkich stronach (przypisz do wszystkich stron/pozycji menu).
 2. Stwórz "środkowy" moduł menu, ustalając w nim 1 jako poziom startowy, a 2 jako poziom najniższy. Wyświetlaj je tylko na stronach przypisanych do pozycji menu 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, i 2.2.
 3. Stwórz "trzeci" moduł menu, ustalając w nim 2 jako poziom startowy, a 3 jako poziom najniższy, czyli tak, aby wyświetlane były jedynie pozycje 2.1.1 i 2.1.2. Wyświetlaj je tylko na innych pozostałych stronach (innych, niż w przypadku poprzednich modułów) - na stronach przypisanych do pozycji 2.1, 2.1.1 i 2.1.2.

W efekcie możesz zbudować jedno wielopoziomowe menu, ale rozbite na kilka odrębnych modułów. To rozwiązanie ma jeszcze jedną zaletę - w module Ścieżka Powrotu będzie odzwierciedlana faktyczna hierarchia stron witryny.

Opcje rozszerzone

Zestaw opcji rozszerzonych obejmuje następujące ustawienia powtarzające się w wielu modułach:

Opcje rozszerzone w ustawieniach modułu Menu witryny

 • Znacznik ID menu [Menu Tag ID]: umożliwia oznaczenie elementu UL obejmującego pozycję menu atrybutem id. Wpisz nazwę identyfikującą to menu. W arkuszu stylów można się będzie odwołać do tego menu za pomocą selektora #wpisana_tu_nazwa.
 • Przyrostek klas CSS menu [Menu Class Suffix]: umożliwia nadanie menu i wyglądu odróżniającego je od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania menu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Dodatkowe okno [Target Position]: właściwości dodatkowego okna przeglądarki, w którym zostanie otwarta strona, jeśli nie będzie to główne okno przeglądarki (np. top=50,left=50,width=200,height=300).
 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: rozwijalna lista układów decydujących o sposobie prezentacji treści modułu. Możesz wybrać listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonach witryny).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych, jeśli w arkuszu CSS istnieją odpowiednie deklaracje stylów. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna: Konfiguracja. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w sekundach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Umieszczanie modułu na stronie

Aby umieścić moduł Menu witryny na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej co najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia/Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Nowy, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Menu, by rozpocząć konfigurację modułu.
 5. Skonfiguruj podstawowe dane modułu w sekcji Szczegóły:
  Podstawowe dane modułu Menu witryny
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu. Zaznacz Pokaż lub Ukryj.
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji. Jeśli znasz nazwę pozycji, możesz ją również wpisać.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Możesz zmienić poziom dostępu do modułu. Jeśli wybierzesz poziom wyższy, niż powszechny, moduł będzie widoczny tylko dla zalogowanych użytkowników, przypisanych do grup, którym przypisano wybrany poziom dostępu.
  • Możesz określić kolejność wyświetlania modułu w wybranej pozycji. Domyślnie nowo tworzone moduły wyświetlane są jako ostatnie. Aby ustalić inną kolejność, kliknij najpierw w przyborniku ikonę Zapisz. W efekcie na liście rozwijalnej Porządek powinny się pojawić tytuły umieszczonych w tej pozycji modułów. Zaznacz tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić tworzony moduł. Jeśli ta metoda nie przyniesie spodziewanego efektu, kolejność modułów można zmienić na stronie przeglądu modułów.
  • Możesz ustalić daty rozpoczęcia i zakończenia publikacji modułu z dokładnością co do minuty. Wybierz je z kalendarzyka lub wpisz. Wpisując, zachowaj format RRRR-MM-DD GG:MM:SS.
  • Jeśli wydajesz witrynę wielojęzyczną, określ, czy wyświetlać moduł na stronach wszystkich języków, czy jednego z wybranych.
 6. Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu:
  Sekcja Przypisz do pozycji menu w module Menu Witryny
  • Najpierw określ zasadę przypisania: Na wszystkich stronach, Na żadnej stronie, Tylko na zaznaczonych stronach, Na wszystkich poza zaznaczonymi.
  • Następnie klikaj karty dostępnych menu i zaznaczaj pola wyboru przy nazwach pozycji menu.
   Uwaga: Korzystając z przycisków obok etykiety Zaznacz menu, możesz spowodować, że zostaną zaznaczone wszystkie pozycje lub przełączyć zaznaczenie (niezaznaczone zostaną zaznaczone i odwrotnie). Możesz również wyczyścić zaznaczenie.
 7. Dostosuj opcje modułu do planu witryny, w tym:
  • określ, które menu wyświetlać w module,
  • zdecyduj, które poziomy menu wielopoziomowego wyświetlać w module,
  • zdecyduj, czy pozycje podrzędne mają być wyświetlane w module od razu, czy dopiero po kliknięciu przez użytkownika łącza do pozycji nadrzędnej,
  • w opcjach rozszerzonych określ, jeśli trzeba: wartość atrybutu ID w znaczniku HTML obejmującym menu, przyrostek klasy CSS stylizującej menu oraz przyrostek klasy CSS stylizującej moduł, w którym będzie wyświetlane menu.
 8. Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.

Pliki modułu

Moduł Menu witryny jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu modules/mod_menu. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemową nazwą typu modułu (w Joomla 1.6+, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Moduł Menu witryny i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_menu.

Dostosowanie układu prezentacji

Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu Menu, można skorzystać z techniki alternatywnych układów definiowanych w szablonie witryny. W tym celu w folderze html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog mod_menu i kopiujemy do niego z katalogu modules/mod_menu/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia (_).

Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).

Nazwę można "przetłumaczyć", umieszczając odpowiednie deklaracje w pliku językowym szablonu.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Jeśli w witrynie używasz kilka szablonów, pamiętaj, aby pliki własnych układów modułu przekopiować do katalogów wszystkich używanych szablonów.