--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Zarządzanie modułami Doniesienia

Z Joomla!WikiPL

Moduł Doniesienia

Moduł Doniesienia wyświetla nagłówki wiadomości ze wskazanego w adresie źródła danych - internetowego kanału informacyjnego.

Dzięki internetowym kanałom informacyjnym można otrzymywać wiadomości z serwisów informacyjnych i innych stron internetowych. Kanały informacyjne określane są w społeczności internetowej różnymi nazwami, także jako źródła RSS, kanały RSS, zawartość zespolona, czy prościej źródłem sieci Web. Stąd też w poprzednim wydaniu Joomla moduł ten nazywał się Kanał RSS, a jeszcze wcześniej Wieści RSS. Nowa nazwa nawiązuje do wyrażeń typu "doniesienia prasowe", "jak donosi agencja", wskazując, że mamy do czynienia z wiadomościami, a dokładniej ze skrótami wiadomości pochodzących z innych źródeł.

Pobieranie doniesień z udostępniających je serwisów informacyjnych i witryn jest możliwe dzięki zastosowaniu jednego ze standardów - RSS, występującego w 9 różnych odmianach lub Atom, opartych na języku XML. Dzięki zastosowaniu tej technologii można upowszechniać inne treści cyfrowe, w tym obrazy, dźwięki, wideo.

Moduł umożliwia wyświetlanie doniesień z jednego źródła, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by umieścić w jednym bloku kilka modułów z doniesieniami z różnych źródeł.

Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Przykład modułu Doniesienia

Powiązania z innymi składnikami Joomla

Moduł Doniesienia nie jest połączony z żadnym innym komponentem, działa niezależnie od komponentu Doniesienia, który umożliwia zarządzanie kanałami informacyjnymi.

Moduł Doniesienia nie jest powiązany ani z komponentem Doniesienia, ani z układami strony służącymi prezentacji doniesień, ale jest alternatywnym sposobem udostępniania nagłówków wiadomości z udostępniających je witryn.

W Joomla istnieją trzy rozszerzenia, a nawet cztery rozszerzenia obsługujące kanały informacyjne. Komponent Doniesienia, dwa moduły - moduł witryny Doniesienia i moduł zaplecza Doniesienia oraz moduł Kolporter. Choć przysłowie powiada, że od przybytku głowa nie boli, to czasem może rozboleć. A na pewno można się w tej wielości rozwiązań nieco pogubić.

 • moduły Doniesienia: wyświetlają informacje z pojedynczego źródła danych
 • komponent Doniesienia: umożliwia agregowanie (skupianie) informacji z wielu źródeł i udostępnianie ich w witrynie jako treści głównej
 • moduł Kolporter: umożliwia uruchomienie własnego kanału informacyjnego i emisję doniesień ze swojej witryny.

Konfiguracja modułu

Opcje podstawowe

W opcjach podstawowych możemy zdecydować o 8 ustawieniach, wśród nich określić źródło danych, liczbę doniesień w module, długość tekstu.

Opcje podstawowe w ustawieniach modułu Doniesienia

 • Adres źródła [Feed URL]: adres internetowy źródła danych - przejdź do witryny, z której chcesz pobierać udostępniane informacje, skopiuj odnośnik znajdujący się pod obrazkiem RSS i wklej go do tego pola.
 • Kanał RTL [RTL Feed]: wskazuje na kanał informacyjny z witryny w języku z kierunkiem pisma od prawej do lewej. zmień domyślne ustawienie, jeśli to konieczne.
 • Tytuł [Feed Title]: decyduje o wyświetlaniu tytułu wiadomości. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Opis kanału [Feed Description]: decyduje, czy pod tytułem modułu zostanie wyświetlony opis kanału informacyjnego - zwykle informacja o pochodzeniu wiadomości.
 • Grafika [Image]: decyduje o wyświetlaniu obrazu ilustrującego źródło danych. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie
 • Doniesień [Feed Items]: Wpisz, ile wiadomości pobranych ze źródła chcesz pokazać. Jeśli ta liczba będzie większa, niż ilość wiadomości pobranych przez moduł, pokazanych zostanie tylko tyle pozycji, ile zostało pobranych ze źródła.
 • Skróty [Item Description]: decyduje, czy wyświetlać w module pierwsze słowa - skrót, opis każdej wiadomości (ilość słów określasz poniżej).
 • Liczba słów [Word Count]: maksymalna ilość słów wyświetlanych w skrócie wiadomości (opisie). Wpisz 0, aby wyświetlać cały tekst publikowany przez witrynę udostępniającą wiadomości.

Opcje rozszerzone

Zestaw opcji rozszerzonych obejmuje cztery ustawienia powtarzające się w wielu modułach:

Opcje rozszerzone w ustawieniach modułu Doniesienia

 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: rozwijalna lista układów decydujących o sposobie prezentacji treści modułu. Możesz wybrać listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonach witryny).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych, jeśli w arkuszu CSS istnieją odpowiednie deklaracje stylów. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna: Konfiguracja. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w sekundach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Umieszczanie modułu na stronie

Aby umieścić moduł Doniesienia na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej co najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia/Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Nowy, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Doniesienia, by rozpocząć konfigurację modułu.
 5. Skonfiguruj podstawowe dane modułu w sekcji Szczegóły:
  Podstawowe dane modułu Doniesienia
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu. Zaznacz Pokaż lub Ukryj.
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji. Jeśli znasz nazwę pozycji, możesz ją również wpisać.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Możesz zmienić poziom dostępu do modułu. Jeśli wybierzesz poziom wyższy, niż powszechny, moduł będzie widoczny tylko dla zalogowanych użytkowników, przypisanych do grup, którym przypisano wybrany poziom dostępu.
  • Możesz określić kolejność wyświetlania modułu w wybranej pozycji. Domyślnie nowo tworzone moduły wyświetlane są jako ostatnie. Aby ustalić inną kolejność, kliknij najpierw w przyborniku ikonę Zapisz. W efekcie na liście rozwijalnej Porządek powinny się pojawić tytuły umieszczonych w tej pozycji modułów. Zaznacz tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić tworzony moduł. Jeśli ta metoda nie przyniesie spodziewanego efektu, kolejność modułów można zmienić na stronie przeglądu modułów.
  • Możesz ustalić daty rozpoczęcia i zakończenia publikacji modułu z dokładnością co do minuty. Wybierz je z kalendarzyka lub wpisz. Wpisując, zachowaj format RRRR-MM-DD GG:MM:SS.
  • Jeśli wydajesz witrynę wielojęzyczną, określ, czy wyświetlać moduł na stronach wszystkich języków, czy jednego z wybranych.
 6. Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu:
  Sekcja Przypisz do pozycji menu w module Doniesienia
  • Najpierw określ zasadę przypisania: Na wszystkich stronach, Na żadnej stronie, Tylko na zaznaczonych stronach, Na wszystkich poza zaznaczonymi.
  • Następnie klikaj karty dostępnych menu i zaznaczaj pola wyboru przy nazwach pozycji menu.
   Uwaga: Korzystając z przycisków obok etykiety Zaznacz menu, możesz spowodować, że zostaną zaznaczone wszystkie pozycje lub przełączyć zaznaczenie (niezaznaczone zostaną zaznaczone i odwrotnie). Możesz również wyczyścić zaznaczenie.
 7. Dostosuj domyślne opcje modułu do swoich potrzeb:
  • wpisz adres źródła danych,
  • określ, ile doniesień wyświetlać w module,
  • zdecyduj, czy skracać długość tekstu doniesień, a jeśli tak, określ maksymalną liczbę słów w module,
  • jeśli trzeba, skonfiguruj opcje rozszerzone.
 8. Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.

Porady

 • Aby uzyskać adres kanału informacyjnego, przejdź na stronę internetową, umożliwiającą pobieranie nagłówków wiadomości w formacie XML, odszukaj na stronie ikonę RSS, umieść nad nią wskaźnik myszki, kliknij prawy przycisk i wybierz pozycję: Kopiuj adres odnośnika.
 • Coraz więcej witryn udostępnia więcej niż jeden kanał informacyjny. Rzadziej jednak informują o tym otwarcie na swoich stronach. Zawsze warto sprawdzić treść aktualnie udostępnianych doniesień na różnych stronach ciekawych witryn. Jeśli okaże się, że są to różne informacje, oznacza to, że mamy do czynienia z wieloma kanałami informacyjnymi. Adresy takie można gromadzić za pomocą komponentu Doniesienia.
 • Doniesienia pobierane są z Internetu. Jeśli pracujesz na lokalnym serwerze testowym i nie masz aktualnie połączenia z Internetem, możesz zobaczyć komunikat błędu.

Pliki modułu

Moduł Doniesienia jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu modules/mod_feed. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemową nazwą typu modułu (w Joomla 1.6+, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Moduł Doniesienia i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_feed.

Dostosowanie układu prezentacji

Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu Doniesienia, można skorzystać z techniki alternatywnych układów definiowanych w szablonie witryny. W tym celu w folderze /html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog mod_feed i kopiujemy do niego z katalogu modules/mod_feed/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia (_).

Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).

Nazwę można "przetłumaczyć", umieszczając odpowiednie deklaracje w pliku językowym szablonu.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Jeśli w witrynie używasz kilka szablonów, pamiętaj, aby pliki własnych układów modułu przekopiować do katalogów wszystkich używanych szablonów.