--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Zarządzanie modułami Nowości

Z Joomla!WikiPL

Moduł Nowości

Moduł Nowości wyświetla listę łączy do artykułów ostatnio dodanych i modyfikowanych. Nazwa modułu nie oznacza, że musza być w nim wyświetlane tylko najnowsze wiadomości. Można w nim publikować ostatnio utworzone albo ostatnio zmodyfikowane artykuły z dowolnej kategorii lub z wielu kategorii.

Moduł umożliwia wskazanie kategorii, z których będą prezentowane artykuły, zawężenie autorstwa artykułów do utworzonych tylko przez administratora konfigurującego modułu albo przez innych użytkowników, ustalenie liczby odnośników, kolejności ich wyświetlania według daty utworzenia lub daty modyfikacji.

Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Przykład modułu Nowości

Powiązania z innymi składnikami Joomla

Moduł Nowości korzysta z pracy wykonanej za pomocą komponentów Artykuły oraz Kategorie Artykułów, ale nie jest konieczny do prezentacji gromadzonych za ich pomocą danych, jak to się dzieje np. w przypadku modułu Reklama.

Konfiguracja modułu

Opcje podstawowe

Opcje podstawowe w ustawieniach modułu Nowości

 • Kategoria [Category]: określa kategorię artykułów, z której będą wybierane pozycje do prezentacji. Na liście można zaznaczyć jedną lub więcej kategorii. Aby zaznaczyć kilka kategorii, naciśnij klawisz CTRL i klikaj myszą wybrane pozycje. (w systemie Mac klawisz Command)
 • Liczba artykułów [# of Articles]: określa ilość artykułów (odnośników, migawek) wyświetlanych w module. Wpisz liczbę całkowitą. Ustawienie domyślne: 5.
 • Artykuły wyróżnione [Featured Articles]: decyduje, czy wyświetlać łącza do artykułów oznaczonych jako wyróżnione (polecane, promowane) umieszczonych w zestawie Pozycja menu Artykuły wyróżnione
 • Kolejność [Order]: decyduje o kolejności pozycji w module na podstawie daty utworzenia i daty modyfikacji. Zaznacz jedną z opcji: Ostatnio dodane najpierw albo Ostatnio modyfikowane najpierw.
 • Autorzy [Authors]: filtr ograniczający grono autorów, których artykuły zostaną umieszczone w module. Działa jedynie w przypadku, gdy użytkownik jest zalogowany w witrynie. Wybierz z listy rozwijalnej jedną z opcji:
  • Dowolny [Anyone]: w module zostaną umieszczone łącza do najnowszych artykułów bez względu na to, kto jest ich autorem.
  • Dodane/zmieniane przez użytkownika [Added or modified by Me]: w module zostaną umieszczone łącza do najnowszych artykułów dodanych przez zalogowanego użytkownika.
  • Dodane/zmieniane przez innych autorów [Not added or modified by me]: w module zostaną umieszczone łącza do najnowszych artykułów dodanych przez innych użytkowników.

Opcje rozszerzone

Zestaw opcji rozszerzonych obejmuje cztery ustawienia powtarzające się w wielu modułach:

Opcje rozszerzone w ustawieniach modułu Nowości

 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: rozwijalna lista układów decydujących o sposobie prezentacji treści modułu. Możesz wybrać listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonach witryny).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych, jeśli w arkuszu CSS istnieją odpowiednie deklaracje stylów. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna: Konfiguracja. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w sekundach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Umieszczanie modułu na stronie

Aby umieścić moduł Nowości na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej co najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia/Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Utwórz, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Nowości, by rozpocząć konfigurację modułu.
 5. Skonfiguruj podstawowe dane modułu w sekcji Szczegóły:
  Podstawowe dane modułu Nowości
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu. Zaznacz Pokaż lub Ukryj.
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji. Jeśli znasz nazwę pozycji, możesz ją również wpisać.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Możesz zmienić poziom dostępu do modułu. Jeśli wybierzesz poziom wyższy, niż powszechny, moduł będzie widoczny tylko dla zalogowanych użytkowników, przypisanych do grup, którym przypisano wybrany poziom dostępu.
  • Możesz określić kolejność wyświetlania modułu w wybranej pozycji. Domyślnie nowo tworzone moduły wyświetlane są jako ostatnie. Aby ustalić inną kolejność, kliknij najpierw w przyborniku ikonę Zapisz. W efekcie na liście rozwijalnej Porządek powinny się pojawić tytuły umieszczonych w tej pozycji modułów. Zaznacz tytuł modułu, przed którym chcesz umieścić tworzony moduł. Jeśli ta metoda nie przyniesie spodziewanego efektu, kolejność modułów można zmienić na stronie przeglądu modułów.
  • Możesz ustalić daty rozpoczęcia i zakończenia publikacji modułu z dokładnością co do minuty. Wybierz je z kalendarzyka lub wpisz. Wpisując, zachowaj format RRRR-MM-DD GG:MM:SS.
  • Jeśli wydajesz witrynę wielojęzyczną, określ, czy wyświetlać moduł na stronach wszystkich języków, czy jednego z wybranych.
 6. Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu:
  Sekcja Przypisz do pozycji menu w module Nowości.
  • Najpierw określ zasadę przypisania: Na wszystkich stronach, Na żadnej stronie, Tylko na zaznaczonych stronach, Na wszystkich poza zaznaczonymi.
  • Następnie klikaj karty dostępnych menu i zaznaczaj pola wyboru przy nazwach pozycji menu.
   Uwaga: Korzystając z przycisków obok etykiety Zaznacz menu, możesz spowodować, że zostaną zaznaczone wszystkie pozycje lub przełączyć zaznaczenie (niezaznaczone zostaną zaznaczone i odwrotnie). Możesz również wyczyścić zaznaczenie.
 7. Dostosuj opcje modułu do planu witryny, w tym.:
  • ustal, które kategorie artykułów uwzględnić w module,
  • zdecyduj, ile wyświetlać odnośników do artykułów,
  • zdecyduj, czy prezentować w module artykuły wyróżnione,
  • ustal kryterium sortowania artykułów,
  • jeśli trzeba, skonfiguruj opcje rozszerzone.
 8. Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.

Pliki modułu

Moduł Nowości jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu modules/mod_articles_latest. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemową nazwą typu modułu (w Joomla 1.6+, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Moduł Nowości i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_articles_latest.

Dostosowanie układu prezentacji

Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu Nowości, można skorzystać z techniki alternatywnych układów definiowanych w szablonie witryny. W tym celu w folderze html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog mod_articles_latest i kopiujemy do niego z katalogu modules/mod_articles_latest/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia (_).

Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).

Nazwę można "przetłumaczyć", umieszczając odpowiednie deklaracje w pliku językowym szablonu.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Jeśli w witrynie używasz kilka szablonów, pamiętaj, aby pliki własnych układów modułu przekopiować do katalogów wszystkich używanych szablonów.