--=REKLAMA=--

Pomoc25

Komponenty Zakładki Edycja

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Zakładki: Utwórz - Dostosuj zakładkę

Ekrany Zakładki: Utwórz zakładkę oraz Zakładki: Dostosuj zakładkę są stronami zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Umożliwiają dodawanie zakładek i poprawianie ich danych oraz konfigurowanie parametrów prezentacji.

Dostęp

Strona dostępna jest dopiero po wybraniu z rozwijalnego menu zaplecza pozycji Zakładki > Adresy. Aby dodać do kolekcji nową zakładkę, kliknij w przyborniku przycisk Utwórz [New]. Aby zmodyfikować własności adresu dodanego wcześniej, naciśnij jego nazwę w tabeli. Możesz również zaznaczyć pole wyboru przy tytule zakładki, a następnie kliknąć przycisk Dostosuj [Edit] w przyborniku.

Opis

Na tej stronie dodajemy lub modyfikujemy własności adresów ciekawych miejsc w Internecie, dokumentów, plików. Przed dodaniem do kolekcji pierwszej pozycji konieczne jest utworzenie co najmniej jednej kategorii zakładek na stronie Zakładki Kategorie: Utwórz/Dostosuj. Podczas instalacji Joomla! tworzona jest tylko domyślna "kategoria" zakładek nieprzypisanych do kategorii [Uncategorised].

XVII?7. Strona edytora zakładek

Dane adresu i opcje prezentacji

W tej części określamy podstawowe własności zakładki - tytuł, adres, przynależność do kategorii, kolejność i inne. Opcje po prawej stronie umożliwiają kontrolę nad szczegółami prezentacji każdej zakładki

Szczegóły

 • Tytuł [Title]: słowo lub zestawienie kilku wyrazów sygnalizujące tematykę, treści strony, zasobu. Tytuł spełnia rolę identyfikacyjną oraz porządkującą i dlatego powinien być unikatowy. Odpowiednio dobrany tytuł może przyciągać uwagę odbiorcy, informować o prezentowanej treści lub nawet wprowadzać w jej nastrój. Określenie tytułu jest obowiązkowe. Wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie.
 • Alias [Alias]: zastępcza umowna nazwa zakładki wykorzystywana jako jej identyfikator m.in. w prostych adresach internetowych. W przypadku pozycji należących do jednej kategorii wszystkie aliasy muszą unikatowe. Jeśli pozostawisz to pole puste, Joomla! wypełni je wartością domyślną, stworzoną z tytułu doniesienia. Możesz wprowadzić tekst zastępczy ręcznie. Alias powinien się składać tylko z małych liter, nie może posiadać spacji. Zamiast spacji stosuj zawsze znak łącznika (-). O tym, czy w aliasach można stosować znaki alfabetyczne spoza zestawu znaków z alfabetu łacińskiego decyduje w konfiguracji globalnej ustawienie opcji Aliasy w unikodzie.
 • URL [URL]: adres internetowy zasobu, zwykle strony internetowej, ale może być również dokumentu do pobrania lub odtwarzania, np. filmu, nagrania dźwiękowego, itp. Podaj adres z nazwą protokołu, zwykle http://.
 • Kategoria [Category]: rozwijalna lista kategorii, do której można przypisać element zakładkę. Zaznacz wskaźnikiem myszki jedną z możliwości.
Zwróć uwagę, że kategorie zakładek stanowią inną kolekcję niż kategorie artykułów, kontaktów, reklam czy doniesień.
 • Status [State]: rozwijalna lista stanów publikacji. Status decyduje o możliwości wyświetlania zakładek na stronach witryny, na których można udostępniać tylko pozycje opublikowane. Pozycje opublikowane pojawiają się na stronach witryny automatycznie, natychmiast po ich zapisaniu, o ile istnieje pozycja menu typu lista zakładek w kategorii, udostępniająca takie pozycje. Zakładki nieopublikowane, zarchiwizowane lub wyrzucone do Kosza nie pojawią się w witrynie, nawet jeśli będą przypisane do opublikowanych kategorii. Wybierz z listy rozwijalnej jeden z możliwych stanów: Opublikowano, Nie opublikowano, Zarchiwizowano, Wyrzucono do Kosza. Aby przywrócić do wykorzystania element zarchiwizowany lub wyrzucony do kosza, wybierz opcję Opublikowano lub Nie opublikowano.
 • Dostęp [Access]: rozwijalna lista poziomów dostępu, uprawniających do korzystania z zakładki. Standardowo można wybrać poziom powszechny, zastrzeżony lub specjalny. Poziom Powszechny oznacza, że udostępnione zakładki będą mogli przeglądać wszyscy odwiedzający witrynę, poziom Zastrzeżony (albo Chroniony) oznacza, że udostępnione zakładki będą mogli przeglądać tylko użytkownicy zalogowani. Poziom Specjalny oznacza, że udostępnione zakładki będą mogli przeglądać tylko użytkownicy przypisani do grup ze specjalnymi uprawnieniami. Oprócz standardowych poziomów dostępu administratorzy mogą zdefiniować własne poziomy dostępu.
 • Porządek [Order]: rozwijalna lista istniejących zakładek albo - gdy tworzona jest nowa pozycja - komunikat informujący, że nowe zakładki umieszczane są na końcu listy. Porządek określa kolejność, w zakładka zostanie wyświetlony na stronie typu lista zakładek w kategorii. Aby umieścić konfigurowaną zakładkę na początku lub na końcu listy, zaznacz opcje 0. Pierwsze lub X. Ostatnie. Aby umieścić konfigurowaną zakładkę przed inną, zaznacz tytuł zakładki, przed którą chcesz umieścić konfigurowaną. Kolejność ustaloną na stronie edytora własności elementu, można zmienić na stronie menedżera.
 • Język [Language]: rozwijalna lista języków, umożliwiająca określenie, czy udostępniać konfigurowaną zakładkę we wszystkich wersjach językowych witryny wielojęzycznej, czy tylko w wybranej wersji językowej. Do działania wymagane jest zainstalowanie pakietów językowych dla konkretnych wersji językowych, włączenie dodatku Filtr języków oraz udostępnienie użytkownikom modułu Przełącznik języka. Jeśli dodatek Filtr języków jest wyłączony, wyświetlane są wszystkie opublikowane elementy treści.
 • ID: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! każdej nowej zakładce. Gdy tworzysz nową zakładkę, pojawia się w tym miejscu numer 0 - właściwy numer ID jest nadawany podczas zapisywania nowej pozycji. Numer identyfikacyjny jest wykorzystywany przez oprogramowanie np. w linkach wewnętrznych. Nie można go zmodyfikować.
 • Opis [Description]: obszar przeznaczony na własną charakterystykę zakładki. Wpisz dowolny tekst. Informacja ta może być widoczna w witrynie na stronie typu Zakładki: Lista zakładek w kategorii.

Opcje publikacji

Ustawienia w opcjach publikacji generowane są automatycznie, można je jednak dostosować do swoich wymagań:

XVII?8. Karta Opcje publikacji na stronie edytora zakładki

 • Utworzone przez [Created by]: nazwa operatora, który utworzył zakładkę. Aby zmienić nazwę umieszczoną w tym polu przez Joomla!, kliknij przycisk Wybierz użytkownika i wskaż w oknie nakładki nazwę jednego z zarejestrowanych użytkowników witryny.
 • Inna nazwa autora [Author Alias]: umożliwia wprowadzenie innej nazwy autora niż nazwa zarejestrowanego użytkownika: rzeczywistego imienia i nazwiska albo pseudonimu czy sygnatury autora. Szczególnie przydatna, gdy autorem nie jest zarejestrowany użytkownik albo gdy autorami jest kilka osób.
 • Data utworzenia [Created Date]: data i czas utworzenia obiektu - zakładki. Datę i czas utworzenia można zmienić, wpisując lub wybierając z kalendarzyka dowolną inną.
 • Rozpocznij publikowanie [Start Publishing]: określa termin, od którego opublikowana pozycja, np. artykuł, zostanie udostępniona na witrynie. Domyślnie jest to data i czas utworzenia pozycji. Jeśli chcesz opublikować pozycję automatycznie w późniejszym momencie, wpisz odpowiednią datę i czas lub wybierz z kalendarzyka.
 • Zakończ publikowanie [Finish Publishing]: określa termin zakończenia publikacji, po którym publikacja zakładki zostanie automatycznie zakończona. Domyślnie: 0000-00-00, co jest interpretowane przez system jako Nigdy.

Opcje podstawowe

W zestawie opcji podstawowych możemy zdecydować, gdzie otworzyć zakładkę, czy zliczać kliknięcia, a także, jeśli zakładka będzie otwierana w oknie modalnym, ustalić rozmiary okna.


XVII?9. Karta Opcje wyglądu na stronie edytora zakładki

 • Otwórz [Target]: określa okno, w którym zostanie otwarta strona, dokument. Wybierz jedną z opcji: to samo okno, nowe okno karta) okno wyskakujące, okno modalne (nakładka) .
 • Szerokość [Width]: szerokość okna modalnego, jeśli zostanie wybrane. Domyślnie 600 pikseli.
 • Wysokość [Height]: wysokość okna modalnego, jeśli zostanie wybrane. Domyślnie 600 pikseli.
 • Licznik kliknięć [Count clicks]: decyduje o zliczaniu kliknięć. Wybierz z listy rozwijalnej jedną z opcji: Globalnie, Tak lub Nie.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

XVII?10. przybornik]]


Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora.
Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy – użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora.
 • Zapisz i nowe [Save & New]: kończy edycję pozycji zapisując dane i przygotowuje edytor do stworzenia nowej pozycji.
 • Zapisz jako kopię [Save As Copy]: tworzy duplikat pozycji. Kopia umieszczana jest w tej samej kategorii pozycji lub jako kategoria najwyższego poziomu. Ponieważ w tym samym obszarze danych nie mogą istnieć dwie pozycje, posiadające taki sam alias, skoryguj alias edytowanej pozycji, zanim skorzystasz z tej opcji.
Uwaga: Ikona Zapisz jako kopię widoczna jest tylko na stronie Dostosuj dane zakładki. Nie ma jej, gdy tworzymy nowa zakładkę.
 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowej pozycji albo poprawiania jej treści lub ustawień, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie właściwości pozycji sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

 • Zanim dodasz pierwszą zakładkę, konieczne jest stworzenie przynajmniej jednej kategorii zakładek.
 • Wykorzystaj Zakładki, jeśli chcesz udostępniać użytkownikom do pobrania pliki dokumentów, oprogramowanie, grafiki.

Tematy pokrewne