--=REKLAMA=--

Pomoc16

Komponenty Zakładki

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Menedżer zakładek umożliwia Ci zarządzanie odnośnikami do innych stron i zasobów internetowych oraz grupowanie ich w kategorie.

Nawigacja

Wybierz z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Komponenty → Zakładki → Adresy. Odnośnik Adresy można również wybrać z menu lokalnego strony Zakładki Kategorie.

Opis

Na stronie Zarządzanie zakładkami, zwanej też menedżerem katalogu WWW, można gromadzić, modyfikować i usuwać adresy internetowe - stron, dokumentów, plików oraz porządkować je w kategoriach. Katalogi adresów internetowych możesz następnie udostępniać odwiedzającym Twoją witrynę, a ponadto - opcjonalnie, możesz ich zaprosić do wzbogacania kolekcji zakładek.

Zarządzanie zakładkami obejmuje:

 • dodawanie i usuwanie adresów, poprawianie zgromadzonych danych
 • publikowanie zebranych adresów
 • akceptowanie adresów zaproponowanych przez użytkowników witryny.

Zdjęcie ekranu

16 zakladki lista.png

Nawigacja lokalna - odnośniki Zakładki i Kategorie

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z dwoma odnośnikami:

16 zakladki lista podmenu.png

 • Zakładki [Links]: odnośnik jest nieaktywny, ponieważ znajdujesz się właśnie na stronie Zakładki Zakładki.
 • Kategorie [Categories]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę Zakładki Kategorie.

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą wszystkich reklam. Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich zakładkach. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że konto użytkownika może być aktualnie modyfikowane przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował konto. Wstrzymaj się z edycją konta, dopóki edytuje je inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Odblokowanie.
 • Tytuł [Title]: sygnalizuje temat, treść lub zadanie artykułu, kategorii, sekcji, pozycji menu, modułu itp. Można go zmodyfikować. W przypadku tytułu pozycji menu - wyświetlany w menu. W pozostałych przypadkach może być wyświetlany na stronach witryny. Klikając tytuł pozycji, można otworzyć edytor jej właściwości.
 • Opublikowane [Published]: wskazuje, czy element treści można przeglądać na stronach witryny. Stan publikacji można zmienić, naciskając ikony w tej kolumnie. Kliknięcie ikony Nieopublikowane (czerwony X) powoduje opublikowanie elementu, kliknięcie ikony Opublikowane - zatrzymuje publikację.
 • Wyróżnione [Featured]]: wskazuje, czy artykuł - kontakt będzie wyświetlany w przeglądzie wyróżnionych (ważnych, promowanych). Niebieska ikonka z biała gwiazdką w środku oznacza pozycję wyróżnioną, szare koło z białą kropką w środku - niewyróżnioną.
 • Klient [Client]: nazwa reklamodawcy. Reklamodawców można dodać na stronie Reklama - Klienci.
 • Kategoria [Category]: nazwa kategorii, do których przypisano pozycję treści - artykuł, kontakt, doniesienie, reklamę. Sygnalizuje temat lub inne kryterium zgrupowania elementów we wspólnej kolekcji. Zobacz Web Links Category Manager - Edit.
 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciśnij tytuł kolumny Kolejność, aby ją rozwinąć i odsłonić strzałki umożliwiające przestawianie. Naciskaj strzałki W górę lub W dół albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] - symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
 • Wyświetlenia [Impressions]: informuje o ilości odsłon reklamy. Pierwsza liczba wskazuje na ilość dotychczasowych wyświetleń, druga o ilości wyświetleń zakupionych przez reklamodawcę.
 • Kliknięcia [Clicks]: informuje o stosunku kliknięć do ilości odsłon reklamy. Pierwsza liczba oznacza ilość kliknięć w reklamę od momentu jej publikacji lub wyzerowania ilości kliknięć. Druga liczba oznacza procent kliknięć w stosunku do ilości odsłon. Jeżeli witrynę odwiedziło 100 osób, a jedna kliknęła reklamę, by odwiedzić witrynę klienta, otrzymasz w wyniku 1%.
 • Słowa kluczowe [Metaname Keywords]: słowa kluczowe sygnalizujące treść reklamy wykorzystywane do kontekstowego wyświetlania reklam w powiązaniu z artykułami, w których opisach umieszczono te same słowa kluczowe. Działa, jeśli parametrowi Według [Search By Tag] w preferencjach globalnych reklam bądź w module Reklamy ustawiono wartość Tak.
 • Abonament [Purchase Type]: Rodzaj abonamentu za reklamę. Wskazuje, czy i na jaki okres klient wykupił abonament reklamy - miesiąc, rok, itd...
 • Język [Languague]: nazwa języka treści. Jeśli Wszystkie, oznacza, że treść będzie widoczna we wszystkich wersjach językowych, jeśli wskazany konkretny język, oznacza, że po włączeniu dodatku Dodatki - Filtr języków oraz modułu Przełącznik języka treść będzie widoczna tylko na stronach wskazanej wersji językowej.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! podczas zakładania każdej nowej pozycji - artykułu, kategorii, sekcji, konta użytkownika, menu itd. Wykorzystywany wewnątrz do rozpoznawania pozycji, np. w odnośnikach. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę zakładek rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny: tytułu, stanu publikacji, kategorii, poziomu dostępu, ilości odsłon, języka, ID.

Wyszukiwanie

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka zakładek według nazwy. Wpisz fragment albo cały tytuł zakładki, którą chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Znajdź. Na liście pozostaną jedynie zakładki, które zawierają w tyle ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

16 filtr tytulow.png

Filtrowanie

Po prawej stronie widocznych jest kilka filtrów, umożliwiających wyselekcjonowanie zakładek spełniających zadane kryteria filtrowania. W przypadku listy zakładek dysponujemy filtrem stanu publikacji, filtrem kategorii, filtrem poziomów dostępu, filtrem języka treści.

16 zakladki lista filtry.png

Ponadto na dole, pod listą dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz - gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach paskiem nawigacyjnym.

Możliwe są dowolne kombinacje filtrów i wyszukiwarki. Przykładowo, korzystając z kilku filtrów można wybrać tylko kontakty opublikowane, przypisane do jednej kategorii, zawierające w nazwie znak „G”.

 • Wybierz stan [Select State]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, z rozwijalnej listy pozycji wybierz jeden ze stanów publikacji: Opublikowane [Published], Nieopublikowane [Unpublished], Wyrzucone do kosza [Trashed], Zarchiwizowane [Archived] albo Wszystkie [All]]
 • Wybierz kategorię [Select Category]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje z wybranej kategorii albo wszystkie.
 • Poziom dostępu [Select Access]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje pozycje przypisane do wybranego poziomu dostępu albo wszystkie.
 • Wybierz język [Select Language]: skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje przypisane do wybranego języka albo wszystkie.

Ogranicznik liczby pozycji

Poniżej dolnej krawędzi tabeli znajduje się filtr Pokaż [Display #]. Filtr umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie. Jeśli na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona wybraną opcją, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski paginacji (numery stron oraz odnośniki Start, Poprzednie, Następne, Koniec). Zauważ, że w przypadku dużej ilości pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

16 zakladki lista przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz/Nowe [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji, np. menu, kategorii, artykułu, konta użytkownika, przenosi na stronę edytora własności pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nową pozycję - artykuł, kategorię, konto użytkownika, odnośnik w menu.
 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności pozycji - kategorii, pozycji menu, artykułu, konta użytkownika. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję, np. menu, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć jej tytuł w wykazie. Możesz również przejść do trybu edycji, klikając w tabeli nazwę kategorii, artykułu, użytkownika, itp.
 • Opublikuj [Publish]: powoduje opublikowanie jednej lub wielu pozycji, czyli czyni je widocznymi na witrynie. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, które chcesz udostępnić internautom i kliknij ten przycisk.
 • Wycofaj [Unpublish]: zatrzymuje publikację zaznaczonych pozycji. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, których publikację chcesz zakończyć lub wstrzymać chwilowo i kliknij ten przycisk.
 • Archiwizuj [Archive]: przenosi zaznaczone artykuły do Archiwum. Zaznacz pole wyboru przy tytułach artykułów, które chcesz umieścić w archiwum i naciśnij ten przycisk. Zarchiwizowane artykuły są nadal widoczne w przeglądzie artykułów na zapleczu. Mogą też być udostępniane na witrynie za pomocą pozycji menu typu Przegląd archiwum. Dopóki są oznaczone jako archiwalne, nie można ich publikować na innych stronach ani poprawiać.
 • Odblokuj [Check-in]: Usuwa blokadę, umożliwiając modyfikowanie pozycji. Zaznacz zablokowane pozycje, które chcesz redagować i naciśnij tę ikonę. Uwaga: Bądź ostrożny - pozycja może być zablokowana dlatego, że aktualnie ktoś inny ją modyfikuje.
 • Kosz [Trash]: usuwa tymczasowo zaznaczony element, umieszczając go w koszu. Pozycje przeniesione do kosza można odzyskać lub usunąć na trwałe.
 • Opróżnij [Empty Trash]: usuwa nieodwracalnie elementy wyrzucone tymczasowo do kosza. Aby usunąć z kosza niepotrzebne pozycje, np. menu czy artykuły, trzeba najpierw za pomocą filtra Wybierz stan wybrać pozycje Wyrzucone do kosza.
 • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację komponentu - Artykuły, Dodatki, Kontakty, Menu, Moduły, Użytkownicy, itd. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Opcje komponentu - konfiguracja globalna

Po naciśnięciu w przybornika ikony Opcje [Options] w dodatkowym oknie nakładki wyświetlany jest edytor konfiguracji globalnej zakładek z sześcioma kartami. 16 zakladki opcje.png

Uwaga: większość opcji widocznych na kartach nakładki można nadpisać ustawieniami dla każdej kategorii zakładek, każdej pozycji menu typu lista kategorii zakładek każdej pozycji menu typu lista zakładek w kategorii oraz w opcjach każdej zakładki w opcjach każdej zakładki

Przybornik

W prawym górnym rogu okna modalnego znajdują się trzy przyciski:

16-przybornik modalne.png

Ich działanie jest następujące:

 • Zapisz [Save]: zapamiętuje nowe ustawienia, zamyka okno.
 • Zastosuj [Apply]: zapamiętuje nowe ustawienia, nie zamyka okna, umożliwia kontynuowanie konfiguracji.
 • Anuluj [Cancel]: nie zapamiętuje zmian dokonanych od momentu poprzedniego zapisywania, zamyka okno.

Karta Zakładka

Opcje ustawień widoczne na pierwszej karcie odnoszą się do strony generowanej przez pozycję menu typu pojedyncza zakładka i mogą być zmienione dla każdej pozycji menu tego typu.

16 zakladki opcje zakladka.png

 • Otwórz [Target]: decyduje o miejscu prezentacji strony lub innego dokumentu. Wybierz jedną z trzech opcji:
  • w tym oknie [Open in parent window]: strona zostanie wyświetlona w głównym oknie przeglądarki - na tej samej karcie.
  • w nowym oknie [Open in new window]: strona zostanie wyświetlona w nowym oknie przeglądarki - na nowej karcie.
  • w oknie wyskakującym [Open in popup]: strona zostanie wyświetlona w dodatkowym oknie (nakładce).
  • w oknie modalnym [Modal]: strona zostanie wyświetlona w dodatkowym oknie (nakładce), blokującej otwieranie innych okien (kart) i przeglądanie treści w głównym oknie.
 • Licznik kliknięć [Count Clicks]: decyduje o gromadzeniu statystyki kliknięć. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Ikona [Icon]: lista rozwijana umożliwiająca wybór obrazka - ikony, sygnalizującej zakładki. Ikona wyświetlana jest po lewej stronie nazwy każdej zakładki. Plik z własnym obrazkiem ikony należy umieścić w katalogu images/M_images.

Karta Kategoria

Opcje ustawień widoczne na drugiej z kart odnoszą się do strony generowanej przez pozycję menu typu lista zakładek w kategorii i mogą być zmienione dla każdej pozycji menu tego typu.

16 zakladki opcje kategoria.png


 • Układ prezentacji [Choose a layout]: wybierz z listy rozwijanej domyślny lub inny szablon prezentacji treści.
 • Tytuł kategorii [Category Title]: decyduje, czy w przeglądach artykułów i na stronach z pełnym tekstem artykułu będą wyświetlane tytuły kategorii, do której artykuł jest przypisany. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opis kategorii [Category Description]: decyduje o wyświetlaniu opisu kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Ilustracja kategorii [Category Image]: decyduje o wyświetlaniu grafiki ilustrującej opis kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Poziomów podkategorii [Subcategory Levels]: decyduje o liczbie wyświetlanych poziomów podkategorii. Zaznacz jedną z liczb albo Wszystkie albo Bez - brak.
 • Kategorie bez pozycji [Empty Categories]: decyduje o wyświetlaniu kategorii, w których nie ma ani podkategorii, ani pozycji tresci (np. artykułów, kontaktów). Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opisy podkategorii [Subcategories Descriptions]: decyduje o wyświetlaniu opisów podkategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Zakładek w kategorii [# Web links]: decyduje o wyświetlaniu informacji o liczbie zakładek w każdej kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Karta Kategorie

Opcje ustawień widoczne na trzeciej karcie odnoszą się do strony generowanej przez pozycję menu typu lista kategorii zakładek i mogą być zmienione dla każdej pozycji menu tego typu.

16 zakladki opcje kategorie.png


 • Opis kategorii nadrzędnej [Top Level Category Description]: decyduje o wyświetlaniu opisu nadrzędnej - głównej kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
Jeśli w ustawieniach pozycji menu zostanie ustalony inny tekst, niż w edytorze kategorii, zostanie zastosowany tekst zdefiniowany w ustawieniach pozycji menu. W przypadku kategorii głównej pole opisu musi być wypełnione.
 • Poziomów podkategorii [Subcategory Levels]: decyduje o liczbie wyświetlanych poziomów podkategorii. Zaznacz jedną z liczb albo Wszystkie albo Bez - brak.
 • Kategorie bez pozycji [Empty Categories]: decyduje o wyświetlaniu kategorii, w których nie ma ani podkategorii, ani pozycji tresci (np. artykułów, kontaktów). Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opisy podkategorii [Subcategories Descriptions]: decyduje o wyświetlaniu opisów podkategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Zakładek w kategorii [# Web links]: decyduje o wyświetlaniu informacji o liczbie zakładek w każdej kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Karta Układ listy

Ustawienia te odnoszą się strony typu lista zakładek, wywoływanej ze strony typu lista kategorii zakładek i mogą być zmienione dla każdej pozycji menu tego typu.

16 zakladki opcje uklad listy.png


 • Ogranicznik liczby [Display Select]: Pokaż/Ukryj listę rozwijalną umożliwiającą ustalenie maksymalnej liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie.
 • Pokaż nagłówki tabeli [Show Table Headings]: w widoku tabeli Kategorie kontaktów decyduje o wyświetlaniu wiersza tabeli z tytułami kolumn - Nazwa, Adres, itd. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opisy zakładek [Link Descriptions]: decyduje o wyświetlaniu informacji opisującej zakładki. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Odsłony [Hits]: decyduje o wyświetlaniu w widoku listy pozycji - artykułów, zakładek - ilości odsłon. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Podział na strony [Pagination]: decyduje o wyświetlaniu na dole strony odnośników umożliwiających użytkownikom przemieszczanie się między artykułami, kontaktami, itp. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Paginacja [Pagination Results']: jeśli wybierzesz Poział na strony, możesz zdecydować o wyświetlaniu informacji wskazującej, która strona z ilu dostępnych jest aktualnie przeglądana (na przykład, "Strona 1 z 4"). Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Karta Integracja

Ustawienia te wyznaczają reguły integracji komponentu Zakładki z kanałem informacyjnym witryny kolporterem RSS.

16 zakladki opcje uklad listy.png


 • Link kolportera RSS [Show Feed Link]: decyduje o wyświetlaniu odnośnika do kanału informacyjnego witryny. (Link Kolportera RSS powoduje wyświetlanie ikony RSS w pasku adresowym wielu przeglądarek). Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • W kanale RSS [For each feed item show]: decyduje o tym, czy w kanale informacyjnym RSS witryny będą umieszczane całe artykuły, czy tylko teksty wprowadzające. Jeśli ustawisz Pokaż, w kanale umieszczany będzie pełny tekst. Jeśli zaznaczysz Ukryj, w kanale będzie zamieszczany tylko wprowadzenia. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Karta Uprawnienia

500px

Na tej karcie określasz domyślne ustawienia uprawnień dla wszystkich grup użytkowników i wszystkich pozycji w komponencie Kontakty. Zapoznaj się z poradnikiem:

Prezentacja zakładek na stronach witryny

Jednym ze sposobów prezentacji zakładek na stronach witryny jest wykorzystanie modułu Zakładki, dzięki któremu można udostępnić listę adresów z wybranej kategorii. Inną metodą jest stworzenie pozycji menu typu Zakładki - lista wszystkich kategorii albo pozycji menu typu Zakładki - lista zakładek w kategorii.

Wysyłanie zakładek przez użytkowników

Można również zaprosić odwiedzających witrynę do przesyłania nowych adresów. W tym celu po prostu dodaj pozycję menu typu Wyślij zakładkę

Porady

 • Zanim dodasz pierwszy adres, trzeba stworzyć przynajmniej jedną kategorię zakładek. Kategorie adresów internetowych tworzymy na stronie Zakładki Kategorie.

Tematy pokrewne