--=REKLAMA=--

Pomoc16

Komponenty Reklamy Kategorie Edycja

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Ten ekran jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Służy do tworzenia i konfigurowania kategorii reklam i ogłoszeń obsługiwanych przez komponent Reklama.

Nawigacja

Na stronie zaplecza administracyjnego wybierz z rozwijalnego menu pozycję Komponenty → Reklama → Kategorie. Aby stworzyć nową kategorię, kliknij w przyborniku przycisk Utwórz. Aby zmodyfikować własności istniejącej kategorii, naciśnij jej tytuł w tabeli. Możesz również zaznaczyć pole wyboru przy tytule kategorii, a następnie kliknąć przycisk Zmień w przyborniku.

Opis

Strony edytora kategorii reklam umożliwiają tworzenie nowych kategorii i modyfikację szczegółów kategorii utworzonych wcześniej.

Zwróć uwagę, że zanim dodasz pierwszą reklamę tekstową lub graficzną, trzeba dodać przynajmniej jedną kategorię. Zauważ także, że kategorie reklam są odrębnymi kolekcjami, innymi niż kategorie artykułów, kanałów informacyjnych, kontaktów czy adresów internetowych. Ponadto zauważ, że edytor kategorii kontaktów jest tym samym edytorem, z jakiego korzystamy do tworzenia kategorii artykułów.

Zdjęcie ekranu

16 reklamy kategorie edytor.png

Szczegóły i opcje

Szczegóły

Wpisz lub oznacz następujące dane kategorii, w polach widocznych na poniższej ilustracji:

16 reklamy kategorie dane.png

Określenie podstawowych własności kategorii reklam:

 • Tytuł [Title]: napis oznaczający i określający element, sygnalizuje temat, treść lub zadanie artykułu, kategorii, pozycji menu, modułu itp. Wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie. W przypadku tytułu pozycji menu - tytuł wyświetlany jest w menu. W przypadku tytułu pozycji menu - tytuł wyświetlany jest w menu. W pozostałych przypadkach może być wyświetlany na stronach witryny.
 • Alias [Alias]: zastępcza umowna nazwa pozycji, wykorzystywana w prostych adresach internetowych, identyfikator pozycji. W przypadku podstawowych elementów treści w jednej kategorii powinna być niepowtarzalna. Jeśli pozostawisz to pole puste, Joomla! wypełni je wartością domyślną, stworzoną z tytułu lub nazwy, zapisanej małymi literami z łącznikami zamiast spacji. Możesz wprowadzić tekst zastępczy ręcznie. Alias powinien się składać tylko z małych liter, nie może posiadać spacji. Zamiast spacji stosuj zawsze znak łącznika (-). O tym, czy w aliasach można stosować znaki alfabetyczne spoza zestawów znaków z alfabetu łacińskiego decyduje w konfiguracji globalnej ustawienie opcji Aliasy w unikodzie. Uwaga: Jeśli tytuł będzie zawierać znaki spoza alfabetu łacińskiego, a w konfiguracji globalnej nie zostanie zarządzone generowanie aliasów w unikodzie, system wygeneruje alias domyślny na podstawie aktualnej daty i czasu, np. "2009-02-11-17-54-38".
 • Nadrzędna [Parent]: z listy rozwijalnej można wybrać kategorię nadrzędną, aby aktualną kategorię uczynić podrzędną - zagnieżdżoną.
 • Stan [State]: decyduje o dostępności elementu treści - artykułu, kategorii, pozycji menu, itd. na stronach witryny. Element opublikowany jest widoczny (udostępniony), element nieopublikowany jest niewidoczny. Wybierz z listy rozwijalnej jeden z możliwych stanów: Opublikowane, Nieopublikowane, Zarchiwizowane, Wyrzucone do kosza. Aby przywrócić do wykorzystania element zarchiwizowany lub wyrzucony do kosza, wybierz opcję Opublikowane lub Nieopublikowane.
 • Dostęp [Access]: określa domyślny poziom dostępu do danej treści. Domyślny poziom dostępu jest dziedziczony po konfiguracji globalnej komponentu oraz nadrzędnym elemencie treści i nadrzędnej grupie użytkowników. Zależnie od kontekstu - wybierz poziom dostępu z rozwijalnej listy wyboru albo kliknij przycisk Uprawnienia, który przeniesie Cię do kart konfiguracji poziomu dostępu dla każdej z grup użytkowników.
 • Uprawnienia [Permissions]: przycisk Ustal uprawnienia przenosi w dół ekranu do części, w której można zmodyfikować ustawione globalnie prawa dostępu do artykułu.
 • Język [Languague]: lista rozwijalna wyboru języka, umożliwiająca określenie, czy udostępniać edytowany element treści (pozycję menu, kategorię, artykuł, kontakt, itd.) we wszystkich wersjach językowych witryny wielojęzycznej, czy tylko w wybranej wersji językowej. Do działania wymagane jest zainstalowanie pakietów językowych dla konkretnych wersji językowych, włączenie dodatku Filtr języków oraz udostępnienie użytkownikom modułu Przełącznik języka. Jeśli dodatek Filtr języków jest wyłączony, wyświetlane są wszystkie opublikowane elementy treści.
 • ID: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! każdej nowej pozycji. Jest wykorzystywany do identyfikacji przez oprogramowanie Joomla!, np. w linkach wewnętrznych. Tego numeru nie można zmodyfikować.
 • Opis [Description]: opcjonalnie - można tutaj umieścić dowolne notatki przeznaczone dla administratorów. Wpisany tekst będzie widoczny jedynie tutaj - w edytorze reklamy.

Opcje publikacji

16 reklamy kategorie edytor opcje publikacji.png


 • Utworzone przez [Created by]: nazwa operatora, który utworzył obiekt - artykuł, kategorię, itp.
 • Data utworzenia [Created Date]: data i czas utworzenia obiektu - artykułu, kategorii.
 • Poprawiane przez [Modified by]: nazwa operatora, który dokonał ostatniej korekty itp.
 • Data zmiany [Modified Date]: data i czas ostatnio dokonanej korekty.

Opcje podstawowe

16 reklamy kategorie edytor opcje podstawowe.png

 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z komponentem albo nadpisanych w szablonie witryny).
 • Ilustracja [Image]: grafika ilustrująca opis kategorii, np. artykułów, reklam, kontaktów. Plik obrazka musi być umieszczony w katalogu "images/stories". Zwykle nie ustawiamy obrazów ilustrujących kategorie reklam, ponieważ nie są używane na stronach witryny.
 • Uwaga [Note]: komentarz, notatka, uwagi dla celów administracyjnych. Nie jest wyświetlana na stronach witryny (w części publicznej).

Opcje metadanych

16 reklamy kategorie edytor opcje meta.png

 • Opis - streszczenie [Metadata Description]: przedstaw w zwięzłej formie, najlepiej jednym zdaniem, treść redagowanej pozycji - artykułu, kategorii, kontaktu, itp. Opis ten znajdzie się w nagłówku wynikowego dokumentu HTML w miejscu ogólnego streszczenia witryny, ustalonego w konfiguracji globalnej. Opisy są wykorzystywane przez roboty wyszukiwarek do klasyfikacji treści Internetu i wyświetlane są na stronach wyników wyszukiwania.
 • Słowa kluczowe [Metadata Keywords]: zestaw słów, które można wykorzystać do wyświetlania reklam powiązanych tematycznie z aktualnie wyświetlanymi artykułami (reklam kontekstowych). Jeśli w module Reklamy dla parametru Według słów kluczowych zostanie ustawiona opcja Tak, w module będą wyświetlane te reklamy, które opisano takimi samymi słowami kluczowymi, jak aktualnie przeglądany artykuł.
 • Autor [Author]: opcjonalnie - możesz umieścić nazwę autora, która zostanie wpisana do metadanych (w nagłówku dokumentu HTML, w linii <meta name="Author" content="imię i nazwisko">
 • Wyszukiwarki [Robots]: zdecyduj, czy roboty wyszukiwarek internetowych mają indeksować stronę i strony, do których prowadzą odsyłacze. Domyślnie ustawione jest indeksowane wszystkich stron i odsyłaczy. Tutaj można zmienić tę domyślną dyrektywę. Uwaga: Nie wszystkie roboty sieciowe rozpoznają tę dyrektywę. Wybierz z listy rozwijalnej jedną z opcji:
  • Indeksuj strony i indeksuj wskazywane przez odsyłacze (odpowiednik wartości: index, follow lub all)
  • Indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze (odpowiednik wartości: index, nofollow)
  • Nie indeksuj stron, ale indeksuj wskazywane przez odsyłacz (odpowiednik wartości: noindex, follow lub all)
  • Nie indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze (odpowiednik wartości: noindex, nofollow lub none)
 • Data utworzenia [Created Date]: data i czas utworzenia obiektu - artykułu, kategorii.

Uprawnienia

W części Uprawnienia można przeglądać i konfigurować uprawnienia poszczególnych grup użytkowników do kategorii reklam.

16 reklamy kategorie edytor uprawnienia.png

Karta podzielona jest na trzy części: Działanie, Wybierz nowe ustawienia oraz Wyliczone ustawienia.

Działania

W części Działania [Actions] wyszczególniona jest czynności, do których możesz określać uprawnienia aktualnie wybranej grupy. W przypadku kategorii ustawiamy uprawnienia do 5 rodzajów działań: tworzenie, usuwanie, poprawianie, zmiana stanu, poprawianie własnych. Zauważ, że nie ma wśród nich działań konfigurowanie oraz dostęp do komponentu.

 • Tworzenie [Create]: tworzenie nowych obiektów, np. kont użytkowników, pozycji menu, modułów, kategorii, artykułów, zakładek i innych.
 • Usuwanie [Delete]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do usuwania istniejących obiektów.
 • Poprawianie [Edit]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do poprawiania istniejących obiektów
 • Zmiana stanu [Edit State]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do modyfikowania stanu obiektu (publikowanie, wycofywanie z publikacji, archiwizowanie i przywracanie z archiwum, wyrzucanie do kosza i odzyskiwanie z kosza).
 • Redagowanie własnych [Edit Own ]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do dokonywania zmian w obiektach stworzonych przez siebie.

Nowe ustawienia

W części Wybierz nowe ustawienia [Select New Setting] przy każdym działaniu znajduje się rozwijalna lista wyboru, zawierająca kilka możliwości. Jeśli chcesz ustalić nowe ustawienie, wybierz je z listy, a po ustawieniu uprawnień do każdego z działań, kliknij przycisk Zapisz, aby odświeżyć wartości wyświetlane w kolumnie Wyliczone ustawienia. Wybierz jedną z opcji.

 • Dziedziczone [Inherited]: uprawnienie będzie przejęte z ustawień wyższego poziomu - konfiguracji globalnej lub komponentu albo z ustawień grupy nadrzędnej bądź kategorii nadrzędnej, jeśli istnieje.
 • Dozwolone [Allowed]: grupa bedzie w stanie wykonywać konfigurowane działanie, ale w przypadku konfliktu z ustawieniem wyższego poziomu - konfiguracją globalną lub komponentu, ustawieniami grupy nadrzędnej bądź kategorii nadrzędnej, nowe ustawienie uprawnienia nie zmieni ustawienia wyższego poziomu, a konflikt zostanie oznaczony w obliczonych ustawieniach jako Zabronione (zablokowane).
 • Zabronione [Denied]: grupa nie będzie mogła wykonywać określonego działania bez względu na ustawienia wyższego poziomu - konfigurację globalną lub komponentu, ustawienia nadrzędnej grupy czy nadrzędnej kategorii.

Ustawienia wyliczone

Efekt zapisanych ustawień widoczny jest na karcie każdej grupy użytkowników w kolumnie Wyliczone ustawienia.

 • Wyliczone ustawienia [Calculated Setting]: rzeczywiste uprawnienia przeglądanej aktualnie lub konfigurowanej grupy uzytkowników. Jesli dokonywano jakiejkolwiek modyfikacji uprawnień, to rzeczywiste uprawnienia zostaną wyliczone dopiero po zapisaniu nowych ustawień. Zdarzająca się czasem wartość Niedozwolone (blokada) oznacza, że wykonywanie czynności jest niedozwolone, ponieważ ustalono tak na "wyższym poziomie" konfiguracji, np. w opcjach komponentu albo dla kategorii nadrzędnej.

Po wprowadzeniu wszystkich informacji charakteryzujących kategorię kliknij w przyborniku jeden z przycisków powodujących zapamiętanie danych kategorii. Możesz również zrezygnować z wprowadzonych zmian, klikając przycisk Anuluj [Cancel]. Do zapamiętanej informacji możesz wrócić w dowolnym momencie, by wprowadzić niezbędne zmiany, poprawki.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

16 reklamy kategorie edytor przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Jeśli podczas tworzenia nowej pozycji umieścisz niezbędne dane, pozycja zostanie utworzona, w przeciwnym przypadku stosowny komunikat powiadomi Cię, jakie informacje są wymagane. Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy - użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora własności pozycji.
 • Zapisz i Nowe [Save & New]: kończy edycję pozycji, zapisując dane, i przygotowuje edytor do stworzenia nowej pozycji.
 • Zapisz kopię [Save As Copy]: tworzy duplikat pozycji, np. kategorii, artykułu, pozycji menu. Kopia umieszczana jest w tym samym obszarze danych, np. kopia artykułu zapisywana jest w tej samej kategorii artykułów, kopia pozycji menu w tym samym menu. Ponieważ w tym samym obszarze danych nie mogą istnieć dwie pozycje, posiadające taki sam alias, skoryguj alias edytowanej pozycji, zanim skorzystasz z tej opcji.
 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
 • Zamknij [Close]: zamyka ekran edytora i przenosi z powrotem na stronę przeglądu bez zapisywania efektów pracy od momentu poprzedniej operacji zapisywania.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Tematy pokrewne

© Opracowanie: Zwiastun. W opracowaniu wykorzystano http://docs.joomla.org/Help16:Components_Banners_Categories_Edit. Dokument opublikowano na warunkach licencji JEDL.