--=REKLAMA=--

Pomoc16

Komponenty Powiadomienia Wiadomości

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Omawiany poniżej ekran Powiadomienia → Wiadomości jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Wyświetla listę powiadomień, umożliwia konfigurację globalną komponentu Powiadomienia.

Nawigacja

Z menu nawigacyjnego zaplecza wybierz pozycję Komponenty → Powiadomienia → Czytaj

Opis

Ekran prywatnych wiadomości pozwala Ci wysyłać powiadomienia do innych użytkowników z dostępem do zaplecza. Możesz czytać, pisać, wysyłać i kasować powiadomienia umieszczone tutaj. Ponadto możesz także zarządzać ustawieniami powiadomień oraz opcjami grupowymi.


Zdjęcie ekranu

16 powiadomienia lista.png

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą wszystkich wiadomości. Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich powiadomieniach. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że kategoria może być aktualnie poprawiana przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował kategorię. Wstrzymaj się z edycją kategorii, dopóki edytuje go inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Odblokowanie.
 • Pole wyboru. The item selection checkbox. Zaznacz w celu wyboru jednego lub kilku powiadomień. W celu zaznaczenia wszystkich powiadomień zaznacz Check this box to select one or more items. To select all items, check the box in the column heading. After one or more boxes are checked, click a toolbar button to take an action on the selected item or items. Many toolbar actions, such as Mark As Read, Mark As Unread and Trash, can work with multiple items.
 • Temat. Temat powiadomienia. Kliknij na niego aby otworzyć powiadomienie w celu przeczytania. To spowoduje otwarcie ekranu Powiadomienia Czytaj Gdzie możesz przeczytać, odpowiedzieć lub usunąć powiadomienie.
 • Przeczytane. Zielony znacznik oznacza że powiadomienie zostało przeczytane. Czerwony, że jeszcze nie przeczytano danego powiadomienia.
 • Od. Nadawca powiadomienia.
 • Data. Data i czas wysłania powiadomienia.

Wyszukiwanie

16 filtr tytulow.png

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka wiadomości według nazwy. Wpisz fragment albo cały tytuł, który chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Znajdź. Na liście pozostaną jedynie te wiadomości, które zawierają w tytule ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Na przykład "ooml" pasuje do wszystkich, zawierających słowo Joomla. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

Filtrowanie

W górnej części po prawej stronie nad tabelą możemy skorzystać z rozwijalnej listy, określającej kryteria filtrowania wiadomości:

16 powiadomienia lista filtry.png

 • Wybierz stan [Select State]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, z rozwijalnej listy pozycji wybierz jeden ze stanów publikacji: Przeczytane [Read], Nieczytane [Unread], Wyrzucone [Trash].

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

16 powiadomienia lista przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz/Nowe [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji, np. menu, kategorii, artykułu, konta użytkownika, przenosi na stronę edytora własności pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nową pozycję - artykuł, kategorię, konto użytkownika, odnośnik w menu. Kliknij, aby stworzyć nową wiadomość. Zostanie otwarte okno Pomoc16:Komponenty Powiadomienia Napisz
 • Przeczytane [Mark As Read]: zaznacz pole wyboru przy wybranych wiadomościach i kliknij tę ikonę, aby oznaczyć powiadomienia jako przeczytane.
 • Nieczytane [Mark As Unread]: zaznacz pole wyboru przy wybranych wiadomościach i kliknij tę ikonę, aby oznaczyć powiadomienia jako nieprzeczytane.
 • Kosz [Trash]: usuwa tymczasowo zaznaczony element, umieszczając go w koszu. Pozycje przeniesione do kosza można odzyskać lub usunąć na trwałe.
 • Ustawienia [My Settings]: otwiera w nakładce okno, umożliwiające konfigurację skrzynki odbiorczej, omówioną poniżej.
 • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację komponentu - Artykuły, Dodatki, Kontakty, Menu, Moduły, Użytkownicy, itd. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Opcje

W ustawieniach globalnych komponentu Powiadomienia możemy skonfigurować tylko Uprawnienia

16 powiadomienia lista opcje.png

Zakładki w rozwijalnym (harmonijkowym) zestawie z lewej strony reprezentują grupy użytkowników zdefiniowane w Twoim Joomla!. Kliknięcie zakładki rozwija po prawej stronie kartę, na której widoczne są aktualne ustawienia uprawnień wybranej grupy do określonego działania. Można je przeglądać i modyfikować.

Karta podzielona jest na trzy części: Działanie, Wybierz nowe ustawienia oraz Wyliczone ustawienia.

Działania

W części Działania [Actions] wyszczególnione są czynności, do których możesz określać uprawnienia aktualnie wybranej grupy. W przypadku Powiadomień kategorii ustawiamy uprawnienia do 2 rodzajów działań: konfigurowanie i dostęp do komponentu.

 • Konfigurowanie [Configure]: zezwala lub zabrania użytkownikom z konfigurowanej grupy na dokonywanie zmian w globalnych ustawieniach komponentu.
 • Dostęp do komponentu [Access Component]: zarządzanie komponentem - w przypadku konfiguracji globalnej oznacza zezwolenie na dostęp bądź odmowę dostępu do pulpitów kontrolnych wszystkich komponentów, a więc np. zarządzanie użytkownikami, pozycjami menu, artykułami, itd.)

Nowe ustawienia

W części Wybierz nowe ustawienia [Select New Setting] przy każdym działaniu znajduje się rozwijalna lista wyboru, zawierająca kilka możliwości. Jeśli chcesz ustalić nowe ustawienie, wybierz je z listy, a po ustawieniu uprawnień do każdego z działań, kliknij przycisk Zapisz, aby odświeżyć wartości wyświetlane w kolumnie Wyliczone ustawienia. Wybierz jedną z opcji.

 • Dziedziczone [Inherited]: uprawnienie będzie przejęte z ustawień wyższego poziomu - konfiguracji globalnej lub komponentu albo z ustawień grupy nadrzędnej bądź kategorii nadrzędnej, jeśli istnieje.
 • Dozwolone [Allowed]: grupa bedzie w stanie wykonywać konfigurowane działanie, ale w przypadku konfliktu z ustawieniem wyższego poziomu - konfiguracją globalną lub komponentu, ustawieniami grupy nadrzędnej bądź kategorii nadrzędnej, nowe ustawienie uprawnienia nie zmieni ustawienia wyższego poziomu, a konflikt zostanie oznaczony w obliczonych ustawieniach jako Zabronione (zablokowane).
 • Zabronione [Denied]: grupa nie będzie mogła wykonywać określonego działania bez względu na ustawienia wyższego poziomu - konfigurację globalną lub komponentu, ustawienia nadrzędnej grupy czy nadrzędnej kategorii.

Ustawienia wyliczone

Efekt zapisanych ustawień widoczny jest na karcie każdej grupy użytkowników w kolumnie Wyliczone ustawienia.

 • Wyliczone ustawienia [Calculated Setting]: rzeczywiste uprawnienia przeglądanej aktualnie lub konfigurowanej grupy uzytkowników. Jesli dokonywano jakiejkolwiek modyfikacji uprawnień, to rzeczywiste uprawnienia zostaną wyliczone dopiero po zapisaniu nowych ustawień. Zdarzająca się czasem wartość Niedozwolone (blokada) oznacza, że wykonywanie czynności jest niedozwolone, ponieważ ustalono tak na "wyższym poziomie" konfiguracji, np. w opcjach komponentu albo dla kategorii nadrzędnej.

Ustawienia

Po kliknięciu przycisku Opcje pojawi się ekran konfiguracji skrzynki pocztowej: 16 powiadomienia ustawienia.png

Konfiguracja skrytki pocztowej obejmuje ustawienie trzech parametrów:

 • Zablokuj skrytkę [Lock Inbox]: umożliwia wyłączenie bądź włączenie obsługi poczty administratorów. Domyślnie obsługa poczty administratorów jest uruchomiona. Pozostaw Nie, jeśli chcesz korzystać z tej funkcjonalności Joomla! Jeśli pracujesz z niewielką grupą administratorów, możesz spokojnie zrezygnować z wewnętrznego systemu powiadamiania. Jeśli jednak zespół administratorów jest wieloosobowy, włączenie tej funkcji znacznie usprawnia komunikację. Typowe ustawienie: Nie
 • Powiadamiaj [Mail me on new Message]: wybór opcji Tak sprawia, że na adres poczty elektronicznej głównego administratora będą przesyłane powiadomienia o nowych wiadomościach. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie. Typowe ustawienie: Nie.
 • Opróżniaj po dniach [Auto Purge Messages]: określa częstotliwość automatycznego opróżniania zawartości skrytki pocztowej. Wpisz ilość dni. Domyślnie - 7.

Porady

 • Do tej opcji mają dostęp tylko osoby z grupy Superużytkownicy. Administratorzy i operatorzy opcjonalnie uzyskują dostęp do prywatnych wiadomości tylko za pomocą modułu zaplecza Masz wiadomość [Unread Messages]. Korzystając z opcji uprawnień można nadać konkretne uprawnionych innym użytkownikom.
 • Możesz przywrócić wiadomości usunięte do kosza. Wystarczy wybrać wiadomości, które chcesz przywrócić za pomocą pola wyboru obok danej wiadomości, a następnie kliknąć przycisk "Zaznacz jako nieprzeczytane" na pasku narzędzi.
  • Uwaga: oznaczenia "Przeczytane" - "Nieprzeczytane" nie są wstawiane automatycznie


Pokrewne tematy