--=REKLAMA=--

Pomoc16

Komponenty Reklamy

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Omawiany poniżej ekran Reklama → Reklamy jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Służy do zarządzania reklamami. Można tutaj przeglądać listę reklam, dodawać je, poprawiać i usuwać, decydować o stanie publikacji oraz konfigurować globalne ustawienia reklam.

Nawigacja

Wybierz z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Komponenty → Reklama → Reklamy [Components → Banner → Banners]. Odnośnik Reklamy można również wybrać z menu lokalnego stron Reklama Kategorie, Reklama Klienci, Reklama Śledzenie.

Opis

Joomla! dostarcza wygodnych narzędzi prowadzenia na stronach witryny działalności promocyjnej - publikowania banerów, a mówiąc bardziej swojsko - reklam i ogłoszeń. Można stąd również przejść na strony Reklama Kategorie, Reklama Klienci, Reklama Śledzenie.

Baner reklamowy to graficzny lub tekstowy odnośnik promujący firmę lub produkt. Po raz pierwszy banery reklamowe zostały wprowadzone do Internetu w 1994 roku w serwisie HotWiret.

W Joomla! obsługę banerów zapewniają dwa noszące tę samą nazwę rozszerzenia - komponent i moduł Reklamy [Banners]. Komponent służy do gromadzenia reklam i informacji o klientach zamawiających reklamy oraz zarządzanie publikacjami. Zaawansowane opcje komponentu pozwalają kontrolować ilość odsłon, ilość kliknięć, czas publikacji. Natomiast na stronach witryny banery publikowane są za pomocą modułu. Kliknięcie w baner - tekst lub grafikę - przenosi użytkownika na stronę internetową reklamowanej firmy lub stronę produktu. Moduł obsługuje pliki graficzne w formacie JPG, GIF, PNG, a także wykonane np. w programie Macromedia Flash pliki w formacie SWF.

Publikowanie

Wyświetlanie banerów na stronach witryny odbywa się za pomocą modułu Banery.

Aby wyświetlać banery, moduł trzeba opublikować, określając w nim, strony, na których mają być prezentowane reklamy oraz numery identyfikacyjne zamawiających je klientów.

Zarządzanie reklamami obejmuje:

 • tworzenie kont klientów zamawiających reklamę,
 • dodawanie reklam, przypisywanie ich klientom i do kategorii,
 • publikację dodanych reklam oraz modułu witryny Reklamy,
 • monitorowanie realizacji zamówień.

Każdy baner musi być przypisany do konkretnego klienta zamawiającego reklamę. Stąd pierwszym działaniem jest utworzenie przynajmniej jednego konta klienta. Najlepiej utworzyć na początku konto dla wydawcy Joomla! Zanim zostaną utworzone konta klientów, posłuży do gromadzenia reklam.

Tworzenie kont klientów zamawiających publikację reklam umożliwia menedżer klientów.

Przeglądanie listy reklam, dodawanie nowych reklam, wczytywanie plików z grafikami, udostępnianie reklam do publikacji, ich usuwanie oraz monitorowanie reklam umożliwia omawiany tutaj menedżer reklam.

W obszarze roboczym menedżera reklam znajduje się tabela z listą dodanych reklam. Dodawanie i usuwanie reklam, publikację, wczytywanie obrazków umożliwiają przyciski w pasku narzędzi lub aktywne łącza i ikony w tabeli.

Zdjęcie ekranu

16 reklamy reklamy lista.png

Nawigacja lokalna - odnośniki Reklamy i Kategorie

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z dwoma odnośnikami:

16 reklamy lista podmenu.png

 • Reklamy [Banners]: odnośnik jest nieaktywny, ponieważ znajdujesz się właśnie na stronie Reklama Reklamy.
 • Kategorie [Categories]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę Reklama Kategorie.
 • Klienci [Clients]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę Reklama Klienci.
 • Śledzenie [Tracks]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę Reklama Śledzenie.

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą wszystkich reklam. Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich reklamach. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że konto użytkownika może być aktualnie modyfikowane przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował konto. Wstrzymaj się z edycją konta, dopóki edytuje je inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Odblokowanie.
 • Reklama [Banner]: nazwa reklamy. Jest łączem. Gdy klikniesz nazwę, zostanie otwarty edytor właściwości elementu.
 • Opublikowane [Published]: wskazuje, czy element treści można przeglądać na stronach witryny. Stan publikacji można zmienić, naciskając ikony w tej kolumnie. Kliknięcie ikony Nieopublikowane (czerwony X) powoduje opublikowanie elementu, kliknięcie ikony Opublikowane - zatrzymuje publikację.
 • Wyróżnione [Featured]]: wskazuje, czy artykuł - kontakt będzie wyświetlany w przeglądzie wyróżnionych (ważnych, promowanych). Niebieska ikonka z biała gwiazdką w środku oznacza pozycję wyróżnioną, szare koło z białą kropką w środku - niewyróżnioną.
 • Klient [Client]: nazwa reklamodawcy. Reklamodawców można dodać na stronie Reklama - Klienci.
 • Kategoria [Category]: nazwa kategorii, do których przypisano pozycję treści - artykuł, kontakt, doniesienie, reklamę. Sygnalizuje temat lub inne kryterium zgrupowania elementów we wspólnej kolekcji.
 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciśnij tytuł kolumny Kolejność, aby ją rozwinąć i odsłonić strzałki umożliwiające przestawianie. Naciskaj strzałki W górę lub W dół albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] - symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
 • Wyświetlenia [Impressions]: informuje o ilości odsłon reklamy. Pierwsza liczba wskazuje na ilość dotychczasowych wyświetleń, druga o ilości wyświetleń zakupionych przez reklamodawcę.
 • Kliknięcia [Clicks]: informuje o stosunku kliknięć do ilości odsłon reklamy. Pierwsza liczba oznacza ilość kliknięć w reklamę od momentu jej publikacji lub wyzerowania ilości kliknięć. Druga liczba oznacza procent kliknięć w stosunku do ilości odsłon. Jeżeli witrynę odwiedziło 100 osób, a jedna kliknęła reklamę, by odwiedzić witrynę klienta, otrzymasz w wyniku 1%.
 • Słowa kluczowe [Metaname Keywords]: słowa kluczowe sygnalizujące treść reklamy wykorzystywane do kontekstowego wyświetlania reklam w powiązaniu z artykułami, w których opisach umieszczono te same słowa kluczowe. Działa, jeśli parametrowi Według [Search By Tag] w preferencjach globalnych reklam bądź w module Reklamy ustawiono wartość Tak.
 • Abonament [Purchase Type]: Rodzaj abonamentu za reklamę. Wskazuje, czy i na jaki okres klient wykupił abonament reklamy - miesiąc, rok, itd...
 • Język [Languague]: nazwa języka treści. Jeśli Wszystkie, oznacza, że treść będzie widoczna we wszystkich wersjach językowych, jeśli wskazany konkretny język, oznacza, że po włączeniu dodatku Dodatki - Filtr języków oraz modułu Przełącznik języka treść będzie widoczna tylko na stronach wskazanej wersji językowej.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! podczas zakładania każdej nowej pozycji - artykułu, kategorii, sekcji, konta użytkownika, menu itd. Wykorzystywany wewnątrz do rozpoznawania pozycji, np. w odnośnikach. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę kontaktów rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny: nazwy, stanu publikacji, poziomu dostępu, kategorii, połączeń z użytkownikami.

Wyszukiwanie

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka kontaktów według nazwy. Wpisz fragment albo cały tytuł kontaktu, który chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Szukaj. Na liście pozostaną jedynie kontakty, które zawierają w tyle ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

16 filtr tytulow.png

Filtrowanie

Po prawej stronie widocznych jest kilka filtrów, umożliwiających wyselekcjonowanie reklam spełniających zadane kryteria filtrowania. W przypadku listy reklam dysponujemy filtrem stanu, filtrem klienci, filtrem kategorii, filtrem języka treści.

16 reklamy lista filtry.png

Ponadto na dole, pod listą dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz - gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach paskiem nawigacyjnym.

Możliwe są dowolne kombinacje filtrów i wyszukiwarki. Przykładowo, korzystając z kilku filtrów można wybrać tylko kontakty opublikowane, przypisane do jednej kategorii, zawierające w nazwie znak „G”.

 • Wybierz stan [Select State]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, z rozwijalnej listy pozycji wybierz jeden ze stanów publikacji: Opublikowane [Published], Nieopublikowane [Unpublished], Wyrzucone do kosza [Trashed], Zarchiwizowane [Archived] albo Wszystkie [All]]
 • Wybierz klienta [Select Client]: użyj listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować reklamy wybranego klienta.
 • Wybierz kategorię [Select Category]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje z wybranej kategorii albo wszystkie.
 • Wybierz język [Select Language]: skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje przypisane do wybranego języka albo wszystkie.

Ogranicznik liczby pozycji

Poniżej dolnej krawędzi tabeli znajduje się filtr Pokaż [Display #]. Filtr umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie. Jeśli na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona wybraną opcją, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski paginacji (numery stron oraz odnośniki Start, Poprzednie, Następne, Koniec). Zauważ, że w przypadku dużej ilości pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

16 reklamy lista przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz/Nowe [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji, np. menu, kategorii, artykułu, konta użytkownika, przenosi na stronę edytora własności pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nową pozycję - artykuł, kategorię, konto użytkownika, odnośnik w menu. Kliknij ten przycisk, aby rozpocząć tworzenie nowej reklamy. Przejdziesz na stronę edytora tej reklamy.
 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności pozycji - kategorii, pozycji menu, artykułu, konta użytkownika. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję, np. menu, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć jej tytuł w wykazie. Możesz również przejść do trybu edycji, klikając w tabeli nazwę kategorii, artykułu, użytkownika, itp. Zaznacz jedną reklamę w polu wyboru i kliknij ten przycisk, aby otworzyć stronę edytora własności tej reklamy. Jeśli zaznaczysz więcej, niż jedną pozycję, zostanie otwarte edytor pierwszej z zaznaczonych. Aby prościej i szybciej przejść na stronę edytora, kliknij nazwę reklamy.
 • Opublikuj [Publish]: powoduje opublikowanie jednej lub wielu pozycji, czyli czyni je widocznymi na witrynie. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, które chcesz udostępnić internautom i kliknij ten przycisk. Aby opublikować jedną lub więcej reklam, zaznacz przy nich pola wyboru i kliknij ten przycisk.
 • Wycofaj [Unpublish]: zatrzymuje publikację zaznaczonych pozycji. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, których publikację chcesz zakończyć lub wstrzymać chwilowo i kliknij ten przycisk. Aby wycofać z publikacji jedną lub więcej reklam, zaznacz przy nich pola wyboru i kliknij ten przycisk.
 • Archiwizuj [Archive]: przenosi zaznaczone artykuły do Archiwum. Zaznacz pole wyboru przy tytułach artykułów, które chcesz umieścić w archiwum i naciśnij ten przycisk. Zarchiwizowane artykuły są nadal widoczne w przeglądzie artykułów na zapleczu. Mogą też być udostępniane na witrynie za pomocą pozycji menu typu Przegląd archiwum. Dopóki są oznaczone jako archiwalne, nie można ich publikować na innych stronach ani poprawiać. Aby zarchiwizować jedną lub więcej reklam, zaznacz przy nich pola wyboru i kliknij ten przycisk.
 • Odblokuj [Check-in]: Usuwa blokadę, umożliwiając modyfikowanie pozycji. Zaznacz zablokowane pozycje, które chcesz redagować i naciśnij tę ikonę. Uwaga: Bądź ostrożny - pozycja może być zablokowana dlatego, że aktualnie ktoś inny ją modyfikuje. Aby odblokować jedną lub więcej reklam, zaznacz przy nich pola wyboru i kliknij ten przycisk.
 • Kosz [Trash]: usuwa tymczasowo zaznaczony element, umieszczając go w koszu. Pozycje przeniesione do kosza można odzyskać lub usunąć na trwałe. Aby wyrzucić jedną lub więcej reklam do kosza, zaznacz przy nich pola wyboru i kliknij. Zaznaczone reklamy zostaną umieszczone w koszu. Uwaga: Do kosza można wyrzucać tylko puste pozycje (tzn. bez ogłoszeń i podkategorii).
 • Opróżnij [Empty Trash]: usuwa nieodwracalnie elementy wyrzucone tymczasowo do kosza. Aby usunąć z kosza niepotrzebne pozycje, np. menu czy artykuły, trzeba najpierw za pomocą filtra Wybierz stan wybrać pozycje Wyrzucone do kosza.
 • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację komponentu - Artykuły, Dodatki, Kontakty, Menu, Moduły, Użytkownicy, itd. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć w nakładce okno globalnej konfiguracji reklam. Zobaczysz ustawienia domyślne omówione poniżej. Można je zmodyfikować.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Opcje komponentu - konfiguracja globalna

Po naciśnięciu w przybornika ikony Opcje [Options] w dodatkowym oknie nakładki wyświetlany jest edytor konfiguracji globalnej artykułów z dwoma kartami: Opcje klienta oraz Uprawnienia. W prawym górnym rogu nakładki znajduje się przybornik.

Przybornik

W prawym górnym rogu okna modalnego znajdują się trzy przyciski:

16-przybornik modalne.png

Ich działanie jest następujące:

 • Zapisz [Save]: zapamiętuje nowe ustawienia, zamyka okno.
 • Zastosuj [Apply]: zapamiętuje nowe ustawienia, nie zamyka okna, umożliwia kontynuowanie konfiguracji.
 • Anuluj [Cancel]: nie zapamiętuje zmian dokonanych od momentu poprzedniego zapisywania, zamyka okno.

Karta Opcje klienta

16 reklamy opcje klienta.png

 • Rodzaj abonamentu [Purchase Type]: wybierz rodzaj abonamentu za reklamę z listy. Domyślne ustawienie rodzaju abonamentu dla wszystkich klientów. Można zmienić w ustawieniach każdego klienta.
 • Zliczaj wyświetlenia [Track Banner Impression Times]: decyduje, czy będzie zliczana ilość odsłon reklamy. Liczba odsłon może być śledzona dla każdej reklamy i dla każdego klienta.
 • Zliczaj kliknięcia [Track Banner Click Times]: w przypadku reklamy graficznej decyduje, czy będą zliczane kliknięcia. Liczba kliknięć może być śledzona dla każdej reklamy i dla każdego klienta.
 • Przedrostek słów kluczowych [Meta Keyword Prefix]: w przypadku reklamy kontekstowej uwzględni jedynie słowa kluczowe z tym przedrostkiem. Poszerza możliwości uściślania zakresu prezentacji reklam.

Karta Uprawnienia

16 reklamy opcje uprawnienia.png

Porady

 • Zanim dodasz pierwszą reklamę, musisz dodać przynajmniej jednego reklamodawcę oraz utworzyć przynajmniej jedną kategorię reklam.
 • Klientem - reklamodawcą może być także wydawca witryny.

Pokrewne tematy i inne zasoby