--=REKLAMA=--

Pomoc16

Artykuły Kategorie Edycja

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Ten ekran jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Służy do tworzenia i konfigurowania kategorii artykułów.

Nawigacja

Na stronie zaplecza administracyjnego wybierz z rozwijalnego menu pozycję Artykuły Kategorie Kategorie. Aby dodać kategorię, naciśnij przycisk Utwórz [New] w przyborniku na pasku narzędzi w prawym górnym rogu. Aby zmodyfikować własności istniejącej kategorii, naciśnij jej tytuł w tabeli albo zaznacz pole wyboru przy tytule kategorii, a następnie kliknij przycisk Zmień [Edit] w przyborniku.

Opis

Strony edytora kategorii artykułów umożliwiają tworzenie nowych kategorii artykułów oraz modyfikację szczegółów kategorii utworzonych wcześniej. Kategorie wykorzystujemy w Joomla1 do organizacji artykułów w kolekcje ułatwiające orientację w zasobach i prezentację w witrynie artykułów pokrewnych, powiązanych tematycznie. Wszystkie nowo tworzone artykuły są przypisywane do wyznaczonej kategorii albo do specjalnej kategorii nazwanej Nieprzypisane.

Zdjęcie ekranu

16 artykuły kategorie edytor.png

Szczegóły i opcje

Szczegóły

Wpisz lub oznacz następujące dane kategorii, w polach widocznych na poniższej ilustracji:


Określenie podstawowych własności kategorii artykułów:

 • Tytuł [Title]: napis oznaczający i określający element, sygnalizuje temat, treść lub zadanie artykułu, kategorii, pozycji menu, modułu itp. Wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie. W przypadku tytułu pozycji menu - tytuł wyświetlany jest w menu. W przypadku tytułu pozycji menu - tytuł wyświetlany jest w menu. W pozostałych przypadkach może być wyświetlany na stronach witryny.
 • Alias [Alias]: zastępcza umowna nazwa pozycji, wykorzystywana w prostych adresach internetowych, identyfikator pozycji. W przypadku podstawowych elementów treści w jednej kategorii powinna być niepowtarzalna. Jeśli pozostawisz to pole puste, Joomla! wypełni je wartością domyślną, stworzoną z tytułu lub nazwy, zapisanej małymi literami z łącznikami zamiast spacji. Możesz wprowadzić tekst zastępczy ręcznie. Alias powinien się składać tylko z małych liter, nie może posiadać spacji. Zamiast spacji stosuj zawsze znak łącznika (-). O tym, czy w aliasach można stosować znaki alfabetyczne spoza zestawów znaków z alfabetu łacińskiego decyduje w konfiguracji globalnej ustawienie opcji Aliasy w unikodzie. Uwaga: Jeśli tytuł będzie zawierać znaki spoza alfabetu łacińskiego, a w konfiguracji globalnej nie zostanie zarządzone generowanie aliasów w unikodzie, system wygeneruje alias domyślny na podstawie aktualnej daty i czasu, np. "2009-02-11-17-54-38".
 • Nadrzędna [Parent]: z listy rozwijalnej można wybrać kategorię nadrzędną, aby aktualną kategorię uczynić podrzędną - zagnieżdżoną.
 • Stan [State]: decyduje o dostępności elementu treści - artykułu, kategorii, pozycji menu, itd. na stronach witryny. Element opublikowany jest widoczny (udostępniony), element nieopublikowany jest niewidoczny. Wybierz z listy rozwijalnej jeden z możliwych stanów: Opublikowane, Nieopublikowane, Zarchiwizowane, Wyrzucone do kosza. Aby przywrócić do wykorzystania element zarchiwizowany lub wyrzucony do kosza, wybierz opcję Opublikowane lub Nieopublikowane.
 • Dostęp [Access]: określa domyślny poziom dostępu do danej treści. Domyślny poziom dostępu jest dziedziczony po konfiguracji globalnej komponentu oraz nadrzędnym elemencie treści i nadrzędnej grupie użytkowników. Zależnie od kontekstu - wybierz poziom dostępu z rozwijalnej listy wyboru albo kliknij przycisk Uprawnienia, który przeniesie Cię do kart konfiguracji poziomu dostępu dla każdej z grup użytkowników.
 • Uprawnienia [Permissions]: przycisk Ustal uprawnienia przenosi w dół ekranu do części, w której można zmodyfikować ustawione globalnie prawa dostępu do artykułu.
 • Język [Languague]: lista rozwijalna wyboru języka, umożliwiająca określenie, czy udostępniać edytowany element treści (pozycję menu, kategorię, artykuł, kontakt, itd.) we wszystkich wersjach językowych witryny wielojęzycznej, czy tylko w wybranej wersji językowej. Do działania wymagane jest zainstalowanie pakietów językowych dla konkretnych wersji językowych, włączenie dodatku Filtr języków oraz udostępnienie użytkownikom modułu Przełącznik języka. Jeśli dodatek Filtr języków jest wyłączony, wyświetlane są wszystkie opublikowane elementy treści.
 • ID: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! każdej nowej pozycji. Jest wykorzystywany do identyfikacji przez oprogramowanie Joomla!, np. w linkach wewnętrznych. Tego numeru nie można zmodyfikować.
 • Opis [Description]: opcjonalnie - można tutaj umieścić dowolne notatki przeznaczone dla administratorów. Wpisany tekst będzie widoczny jedynie tutaj - w edytorze reklamy.

Edytor TinyMCE

Standardowym edytorem, udostępnianym podczas edycji tekstów zarówno na zapleczu, jak i stronie frontowej jest edytor wizualny TinyMCE.

TinyMCE jest niewielkim, ale zaawansowanym wizualnym edytorem HTML, napisanym w JavaScript, przeznaczonym do wykorzystania na stronach internetowych za pomocą którego użytkownicy - posługując się narzędziami graficznymi znanymi z procesorów tekstu typu MS Word czy OO Writer - mogą bez trudu formatować redagowany tekst oraz osadzać w tekstach różne obiekty (łącza wewnętrzne i zewnętrzne, grafiki, inne media, uśmieszki). TinyMCE umożliwia pracę w dwóch trybach:

 • wizualnym (WYSIWYG), w którym użytkownik widzi na ekranie tekst w kształcie zbliżonym lub identycznym do tego, jaki zobaczy w publikacji na witrynie.
 • HTML, w którym doświadczeni użytkownicy mogą umieszczać treść kodowaną językiem HTML.

Pasek narzędziowy edytora dostarcza użytkownikom w trzech wierszach wszystkich niezbędnych przyborów:
15 article tinymce buttons.png

 • Górny wiersz:
  • Kolejne przyciski od lewej strony umożliwiają wyróżnienie zaznaczonego tekstu:
   • Pogrubienie (Ctrl+B): wytłuszcza zaznaczony tekst lub likwiduje wcześniej pogrubiony tekst.
   • Pochylenie (Ctrl+I): nadaje zaznaczonemu tekstowi styl pochylony (kursywa) lub likwiduje pochylenie.
   • Podkreślenie (Ctrl+U): podkreśla zaznaczony tekst jedną linią lub likwiduje podkreślenie.
   • Przekreślenie: przekreśla zaznaczony tekst lub likwiduje przekreślenie.
  • Za nimi znajdują się przyciski wyrównujące bloki tekstu:
   • Do lewej: wyrównuje zaznaczony blok tekstu do lewego marginesu.
   • Wyśrodkuj: rozmieszcza zaznaczony blok tekstu w środku między lewym i prawym marginesem.
   • Do prawej: wyrównuje zaznaczony blok tekstu do prawego marginesu.
   • Wyjustuj: wyrównuje zaznaczony blok tekstu do lewego i prawego marginesu).
  • Style: ustalają dla zaznaczonego tekstu styl podpisu (Caption) albo tytułu nowej strony wyodrębnionej przyciskiem systemowym Podziel stronę. Zaznacz wybrany tekst, a następnie wybierz odpowiedni styl. Zaznaczony tekst zostanie sformatowany zgodnie z regułami określonymi w arkuszu stylów CSS.
  • Formatowanie: ustala funkcję edytowanego bloku tekstu i formatuje zgodnie z regułami CSS określonymi wybranego typu: tekstu wstępnie sformatowanego, akapitu, adresu, nagłówka 1-6 poziomu i innych.
  • Rodzina czcionek: zmienia krój czcionki zaznaczonego tekstu. Zaznacz wskaźnikiem myszki fragment, który chcesz wyróżnić czcionką odmiennego kroju i wybierz odpowiadającą Ci rodzinę czcionki.
 • Drugi wiersz:
  • Wypunktowanie: wstawia lub przekształca zaznaczony blok tekstu w listę nieuporządkowaną (z punktorami).
  • Numerowanie: wstawia lub przekształca zaznaczony blok tekstu w listę numerowaną.
  • Zmniejsz wcięcie: przesuwa blok tekstu w lewą stronę - zmniejsza wcięcie (przesunięcie w lewo).
  • Zwiększ wcięcie: przesuwa blok tekstu w prawą stronę - zwiększa wcięcie (przesunięcie w prawo).
  • Przywróć (Ctrl+Z): przywraca stan sprzed ostatnio wykonanej czynności (Cofnij).
  • Ponów (Ctrl+Y): powtarza ostatnio wykonaną czynności.
  • Wstaw odnośnik: wstawia odnośniki do innych stron, dokumentów lub zakładek wewnątrz redagowanego materiału. Aby wstawić odnośnik, zaznacz tekst, który ma być łączem, a następnie kliknij ikonę. Pojawi się okno dialogowe, w którym podasz szczegóły odnośnika.
  • Usuń odnośnik: usuwa wszystkie połączenia (odnośniki) z zaznaczonej części tekstu. Aby usunąć odnośnik, zaznacz tekst łącza, a następnie kliknij ten przycisk.
  • Wstaw zakładkę: oznacza w redagowanym materiale miejsce, do którego może prowadzić łącze wewnętrzne.
  • Wstaw obrazek: wstawia w zaznaczone miejsce obrazka z dowolnej lokalizacji. Aby wstawić obrazek, umieść kursor w miejscu, w którym chcesz go wyświetlać, a następnie naciśnij ten przycisk. Pojawi się okno dialogowe, w którym podasz adres inne szczegóły prezentacji obrazka.
  • Oczyść kod: usuwa kod HTML, np. z tekstów wklejanych z innych źródeł.
  • Źródło HTML: otwiera w zwykłym edytorze tekstowym kod źródłowy HTML bieżącego tekstu.
  • Znajdź: umożliwia przeszukiwanie tekstu.
  • Znajdź i zamień: umożliwia wyszukanie i zastępowanie w tekście dowolnych ciągów znaków.
  • Wstaw datę: wstawia bieżącą datę.
  • Wstaw czas: wstawia aktualny czas.
  • Buźki: wstawia wybraną ikonę emocji.
  • Media: osadza media odtwarzane przez: QuickTime, ShockWave, RealPlayer i Windows Media Player. Aby osadzić jakiś obiekt, umieść kursor myszki w wybranym miejscu tekstu, a następnie naciśnij przycisk Media. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym dokonasz wyboru medium (podasz adres internetowy) i określenia parametrów prezentacji.
  • Kierunek: od lewej do prawej: zmienia kierunek tekstu ustalony globalnie w parametrach edytora.
  • Kierunek: od prawej do lewej: zmienia kierunek tekstu ustalony globalnie w parametrach edytora.
  • Warstwy: umożliwia tworzenie warstw (dodawanie elementu layer).
   • Na wierzch: przesuwa warstwę na górę,
   • Pod spód: przemieszcza warstwę na dół,
   • Zastosuj pozycjonowanie bezwzględne: umieszcza warstwę w miejscu, w które zostanie przeniesiona.
  • Kolor tekstu: umożliwia zmianę barwy zaznaczonego tekstu.
 • Trzeci wiersz:
  • Linia pozioma: umożliwia wstawienie poziomej linii rozdzielającej.
  • Usuń formatowanie: usuwa kod formatujący czcionki.
  • Pokaż/Ukryj niewidoczne elementy: pokazuje znaki niewidoczne - znaki końca akapitu, spacji, itp. [Znaki niewidoczne].
  • Indeks dolny: przesuwa zaznaczony tekst w dół lub przywraca normalną postać zaznaczonego tekstu.
  • Indeks górny: przesuwa zaznaczony tekst w górę lub przywraca normalną postać zaznaczonego tekstu.
  • Wstaw znak: umożliwia wstawienie znaków specjalnych - niedostępnych na klawiaturze.
  • Linia pozioma: umożliwia wstawienie poziomej linii rozdzielającej i zdefiniowanie jej właściwości.
  • Wstawianie tabeli i jej elementów:
   • Wstaw tabelę: wstawia tabelę w miejscu kursora.
   • Właściwości komórki: umożliwia zmianę właściwości zaznaczonej komórki.
   • Właściwości wiersza: umożliwia zmianę właściwości zaznaczonego rzędu.
   • Wstaw wiersz powyżej: wstawia rząd komórek ponad aktualnie zaznaczonym.
   • Wstaw wiersz poniżej: wstawia rząd komórek poniżej aktualnie zaznaczonego.
   • Usuń wiersz: usuwa bieżący wiersz.
   • Wstaw kolumnę przed: wstawia kolumnę tabeli przed aktualnie zaznaczoną.
   • Wstaw kolumnę za: wstawia kolumnę tabeli za aktualnie zaznaczoną.
   • Usuń kolumnę: usuwa bieżącą kolumnę.
   • Scal komórki: scala zaznaczone komórki.
   • Podziel komórki: przywraca podział zaznaczonej komórki
   • Usuń tabelę: usuwa zaznaczoną tabelę.
  • Pełny ekran: umożliwia przełączanie się do trybu pełnoekranowego.
  • Modyfikuj style CSS: umożliwia włączenie/wyłączenie edytora znacznika style,


Zwykły edytor (bez edytora)

Jeżeli w ustawieniach konta użytkownika nie zostanie wybrany domyślny edytor wizualny, np. TinyMCE, wówczas w trybie edycji artykułów i innych elementów witryny użytkownik dysponuje jedynie zwykłym edytorem (polem tekstowym), w którym może wpisywać zwykły tekst lub tekst kodowany w HTML. Aby zobaczyć, jak redagowany artykuł będzie się prezentować na witrynie, można wówczas skorzystać z przycisku Podgląd.

Zwróć uwagę, że opcja Zwykły edytor może być przydatna, jeżeli zamierzasz umieścić w artykule niestandardowy kod HTML lub inny (np. łącze z systemem płatności PayPal) TinyMCE automatycznie formatuje (a raczej koduje) wpisywany materiał podczas zapisywania. Skorzystanie z opcji Zwykły edytor pozwala zachować w bazie danych kod dokładnie w takim kształcie, jak zostanie wpisany.

Jeśli zdarzają się problemy w poprawnym zachowaniu kodowania HTML, warto chwilowo ustalić w ustawienia konta użytkownika opcję Zwykły edytor i stworzyć potrzebną treść. W takich przypadkach pamiętaj, aby w razie modyfikacji artykułu również wyłączyć chwilowo edytor wizualny, aby nie zniszczyć kodu podczas zapisywania zmienionego materiału.


Przycisk: Grafika

Poniżej dolnej krawędzi edytora znajduje się przycisk Grafika, jak na ilustracji poniżej.:

Image button.png

Przycisk Grafika [Image.]: dostarcza łatwego sposobu osadzania w artykułach i innych tekstach ilustracji. Obrazy muszą być umieszczone w folderze images/stories bądź mogą być wczytane w trakcie pracy nad redagowanym materiałem. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz osadzić ilustrację i naciśnij przycisk Grafika (Wstaw obraz). Pojawi się okno przedstawione na ilustracji poniżej:
15 article image popup.png

 • Katalog [Directory]: aktualny katalog na serwerze, znajdujący się w folderze 'images/stories' głównego katalogu Twojego Joomla. Skorzystaj z listy rozwijanej, aby wybrać podkatalog.
 • W górę [Up]: umożliwia nawigację do nadrzędnych katalogów. Zwróć uwagę, że najwyżej położonym jest katalog 'images/stories'. Nie możesz przenieść się powyżej tego katalogu.
 • Wstaw [Insert]: wstawia zaznaczony obraz. Wstawiony będzie ten obrazek, który jest aktualnie zaznaczony kursorem myszki. Po wstawieniu zobaczysz go wewnątrz edytora artykułu.
 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z osadzania ilustracji, kończy operację i zamyka dodatkowe okno.
 • Podgląd miniatur [Thumbnail Browse Area]: naciśnij miniaturę, aby zaznaczyć obraz. Naciśnij ikonę folderu, aby wejść do podkatalogu.
 • Adres grafiki [Image URL]: adres wpisywany jest automatycznie po zaznaczeniu wybranej grafiki.
 • Wyrównanie [Align]: z listy rozwijanej wybierz odpowiednie położenie ilustracji - z lewej lub prawej strony tekstu.
 • Opis ilustracji [Image Description]: wpisz zwięzłą informację, która będzie wyświetlana w miejscu brakującego obrazka.
 • Tytuł ilustracji [Image Title]: wpisz tytuł obrazka. Tytuł wyświetlany jest przez przeglądarkę w momencie, gdy wskaźnik myszki zostanie ustawiony nad ilustracją.
 • Podpis [Caption]: jeśli zaznaczysz pole wyboru, tytuł zostanie wyświetlony w podpisie obrazka.
 • Przeglądaj [Browse files]: naciśnij ten przycisk, aby wskazać na dysku swojego komputera plik z obrazem do wczytania. Lista wskazanych plików zostanie umieszczona poniżej.
 • Rozpocznij wczytywanie [Start Upload]: po wskazaniu wszystkich plików, które chcesz wczytać, naciśnij ten przycisk. O wczytaniu wszystkich plików powiadomi Cię stosowny komunikat, a miniatury wczytanych plików pojawią się w obszarze roboczym biblioteki mediów.
 • Wyczyść wszystko [Clear Completed]: naciśnij ten przycisk, aby wyczyścić komunikat raportujący o powodzeniu operacji wczytywania plików.

Opcje publikacji

16 artykuły kategorie edytor opcje publikacji.png


 • Utworzone przez [Created by]: nazwa operatora, który utworzył obiekt - artykuł, kategorię, itp.
 • Data utworzenia [Created Date]: data i czas utworzenia obiektu - artykułu, kategorii.
 • Poprawiane przez [Modified by]: nazwa operatora, który dokonał ostatniej korekty itp.
 • Data zmiany [Modified Date]: data i czas ostatnio dokonanej korekty.

Opcje podstawowe

16 artykuły kategorie edytor opcje podstawowe.png

 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z komponentem albo nadpisanych w szablonie witryny).
 • Ilustracja [Image]: grafika ilustrująca opis kategorii, np. artykułów, reklam, kontaktów. Plik obrazka musi być umieszczony w katalogu "images/stories". Zwykle nie ustawiamy obrazów ilustrujących kategorie reklam, ponieważ nie są używane na stronach witryny.
 • Uwaga [Note]: komentarz, notatka, uwagi dla celów administracyjnych. Nie jest wyświetlana na stronach witryny (w części publicznej).

Opcje metadanych

16 artykuły kategorie edytor opcje meta.png

 • Opis - streszczenie [Metadata Description]: przedstaw w zwięzłej formie, najlepiej jednym zdaniem, treść redagowanej pozycji - artykułu, kategorii, kontaktu, itp. Opis ten znajdzie się w nagłówku wynikowego dokumentu HTML w miejscu ogólnego streszczenia witryny, ustalonego w konfiguracji globalnej. Opisy są wykorzystywane przez roboty wyszukiwarek do klasyfikacji treści Internetu i wyświetlane są na stronach wyników wyszukiwania.
 • Metadane Słowa kluczowe [Metadata Keywords]: opcjonalnie można umieścić zestaw słów sygnalizujących treść. Wyrazy i wyrażenia oddzielaj przecinkami. Między poszczególnymi słowami kluczowymi nie zostawiaj spacji. Jeśli użyjesz wyrażeń dwu- i więcej wyrazowych, ujmij je w apostrofy.
  Słowa kluczowe ułatwiają pracę internetowym programom indeksująco-wyszukiwawczym, klasyfikującym treści Internetu, zwiększając szansę znalezienia strony przez innych użytkowników. Są również wykorzystywane przez Joomla!, np. w module Artykuły - Tematy pokrewne - czy dostosowania treści ogłoszeń z komponentu Reklama do aktualnie wyświetlanego artykułu (tzw. reklamy kontekstowej).
  Dobrą praktyką jest wybieranie słów kluczowych spośród wyrazów użytych w nagłówkach, tekstach odnośników, alternatywnych opisach ilustracji. A ponieważ roboty indeksujące i Joomla! analizują, czy słowa kluczowe znajdują się w opisanym nimi tekście, należy je wyszczególniać w takiej formie gramatycznej, w jakiej zostały użyte w treści jako odrębne słowa albo w podstawowej formie gramatycznej, jeśli znalazły się „wewnątrz” innego wyrazu pochodnego od tej podstawowej formy. Jeśli np. w tekście użyto wyrazu „domków”, w zestawie słów kluczowych można wpisać „dom”.)
 • Autor [Author]: opcjonalnie - możesz umieścić nazwę autora, która zostanie wpisana do metadanych (w nagłówku dokumentu HTML, w linii <meta name="Author" content="imię i nazwisko">
 • Wyszukiwarki [Robots]: zdecyduj, czy roboty wyszukiwarek internetowych mają indeksować stronę i strony, do których prowadzą odsyłacze. Domyślnie ustawione jest indeksowane wszystkich stron i odsyłaczy. Tutaj można zmienić tę domyślną dyrektywę. Uwaga: Nie wszystkie roboty sieciowe rozpoznają tę dyrektywę. Wybierz z listy rozwijalnej jedną z opcji:
  • Indeksuj strony i indeksuj wskazywane przez odsyłacze (odpowiednik wartości: index, follow lub all)
  • Indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze (odpowiednik wartości: index, nofollow)
  • Nie indeksuj stron, ale indeksuj wskazywane przez odsyłacz (odpowiednik wartości: noindex, follow lub all)
  • Nie indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze (odpowiednik wartości: noindex, nofollow lub none)

Uprawnienia

W części Uprawnienia można przeglądać i konfigurować uprawnienia poszczególnych grup użytkowników do kategorii artykułów.

16 artykuły kategorie uprawnienia.png

Zakładki w rozwijalnym (harmonijkowym) zestawie z lewej strony reprezentują grupy użytkowników zdefiniowne w Twoim Joomla!. Kliknięcie zakładki rozwija po prawej stronie kartę, na której widoczne są aktualne ustawienia uprawnień wybranej grupy do określonego działania. Można je przeglądać i modyfikować.

Karta podzielona jest na trzy części: Działanie, Wybierz nowe ustawienia oraz Wyliczone ustawienia.

Działania

W części Działania [Actions] wyszczególnione są czynności, do których możesz określać uprawnienia aktualnie wybranej grupy. W przypadku kategorii ustawiamy uprawnienia do 5 rodzajów działań: tworzenie, usuwanie, poprawianie, zmiana stanu, poprawianie własnych. Zauważ, że nie ma wśród nich działań konfigurowanie oraz dostęp do komponentu.

 • Tworzenie [Create]: tworzenie nowych obiektów, np. kont użytkowników, pozycji menu, modułów, kategorii, artykułów, zakładek i innych.
 • Usuwanie [Delete]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do usuwania istniejących obiektów.
 • Poprawianie [Edit]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do poprawiania istniejących obiektów
 • Zmiana stanu [Edit State]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do modyfikowania stanu obiektu (publikowanie, wycofywanie z publikacji, archiwizowanie i przywracanie z archiwum, wyrzucanie do kosza i odzyskiwanie z kosza).
 • Redagowanie własnych [Edit Own ]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do dokonywania zmian w obiektach stworzonych przez siebie.

Nowe ustawienia

W części Wybierz nowe ustawienia [Select New Setting] przy każdym działaniu znajduje się rozwijalna lista wyboru, zawierająca kilka możliwości. Jeśli chcesz ustalić nowe ustawienie, wybierz je z listy, a po ustawieniu uprawnień do każdego z działań, kliknij przycisk Zapisz, aby odświeżyć wartości wyświetlane w kolumnie Wyliczone ustawienia. Wybierz jedną z opcji.

 • Dziedziczone [Inherited]: uprawnienie będzie przejęte z ustawień wyższego poziomu - konfiguracji globalnej lub komponentu albo z ustawień grupy nadrzędnej bądź kategorii nadrzędnej, jeśli istnieje.
 • Dozwolone [Allowed]: grupa bedzie w stanie wykonywać konfigurowane działanie, ale w przypadku konfliktu z ustawieniem wyższego poziomu - konfiguracją globalną lub komponentu, ustawieniami grupy nadrzędnej bądź kategorii nadrzędnej, nowe ustawienie uprawnienia nie zmieni ustawienia wyższego poziomu, a konflikt zostanie oznaczony w obliczonych ustawieniach jako Zabronione (zablokowane).
 • Zabronione [Denied]: grupa nie będzie mogła wykonywać określonego działania bez względu na ustawienia wyższego poziomu - konfigurację globalną lub komponentu, ustawienia nadrzędnej grupy czy nadrzędnej kategorii.

Ustawienia wyliczone

Efekt zapisanych ustawień widoczny jest na karcie każdej grupy użytkowników w kolumnie Wyliczone ustawienia.

 • Wyliczone ustawienia [Calculated Setting]: rzeczywiste uprawnienia przeglądanej aktualnie lub konfigurowanej grupy uzytkowników. Jesli dokonywano jakiejkolwiek modyfikacji uprawnień, to rzeczywiste uprawnienia zostaną wyliczone dopiero po zapisaniu nowych ustawień. Zdarzająca się czasem wartość Niedozwolone (blokada) oznacza, że wykonywanie czynności jest niedozwolone, ponieważ ustalono tak na "wyższym poziomie" konfiguracji, np. w opcjach komponentu albo dla kategorii nadrzędnej.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

16 artykuły kategorie edytor przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zastosuj [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Jeśli podczas tworzenia nowej pozycji umieścisz niezbędne dane, pozycja zostanie utworzona, w przeciwnym przypadku stosowany komunikat powiadomi Cię, jakie informacje są wymagane. Przycisk Zastosuj chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy - użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora własności pozycji.
 • Zapisz i Nowe [Save & New]: kończy edycję pozycji, zapisując dane, i przygotowuje edytor do stworzenia nowej pozycji.
 • Zapisz kopię [Save As Copy]: tworzy duplikat pozycji, np. kategorii, artykułu, pozycji menu. Kopia umieszczana jest w tym samym obszarze danych, np. kopia artykułu zapisywana jest w tej samej kategorii artykułów, kopia pozycji menu w tym samym menu. Ponieważ w tym samym obszarze danych nie mogą istnieć dwie pozycje, posiadające taki sam alias, skoryguj alias edytowanej pozycji, zanim skorzystasz z tej opcji.
 • Zamknij [Close]: zamyka ekran edytora i przenosi z powrotem na stronę przeglądu bez zapisywania efektów pracy od momentu poprzedniej operacji zapisywania.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Tematy pokrewne