--=REKLAMA=--

Pomoc16

Użytkownicy Poziomy dostępu Edycja

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Omawiany poniżej ekran jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla typu edytor. Służy do tworzenia i konfiguracji poziomów dostępu.

Nawigacja

Aby edytować istniejący poziom dostępu, wybierz z ozwijanego menu zaplecza pozycję Użytkownicy → Poziomy dostępu i wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • kliknij nazwę poziomu dostępu, który chcesz zmodyfikować albo
 • zaznacz pole wyboru przy nazwie poziomu dostępu, ktory chcesz edytować, a następnie kliknij w przyborniku ikonę 'Zmień.

Aby utworzyć nowy poziom dostępu:

 • z rozwijalnego menu zaplecza wybierz pozycję Użytkownicy → Poziomy dostępu → Utwórz poziom dostępu albo
 • na stronie Użytkownicy → Poziomy dostępu kliknij w przyborniku ikonę Utwórz

Opis

Poziomy dostępu pozwalają kontrolować, które obiekty witryny mogą przeglądac użytkownicy. Obiekty obejmują: pozycje menu, moduły, kategorie oraz pozycje komponentów (artykuły, kontakty, itp.). Każdemu oiektowi witryny przypisany jest jeden poziom dostępu. Grupy użytkowników równiez są przypisane do każdego poziomu dostępu.

Jeśli użytkownik jest przypisany do grupy, która z kolei ma uprawnienia okrfeślone poziomem dostępu, to użytkownik może przeglądac wszystkie obiekty, kgtórym przypisano dany poziom dostępu. Ważne jest aby zrozumieć, że grupy użytkowników mogą (ale nie musza) być ułozone w hierarchii rodzić-dziecko. Jeśli tak są ułozone, to grupa potomna (dziecko) ma takie same prawa dostępu, jak grupa rodzica. Jeśłi grupa nadrzędna (macierzysta, rodzica) ma przypisany poziom dostępu, to grupie potomnej nie trzeba juz przypisywac poziomu dostępu (dziedziczy go automatycznie).

Zdjęcie ekranu

16 uzytkownicy poziomy dostepu edytor.png

Szczegóły

 • Nazwa poziomu [Level Title]: wpisz słowo lub wyrażenie identyfikujące poziom dostępu
 • Grupy użytkowników, którym przypisano ten poziom dostępu [User Groups Having Viewing Access]: nazwy wszystkich zdefiniowanych grup użytkowników i pole wybory przy każdej z nazw. Zaznacz pola wyboru przy nazwach tych grup, którym chcesz przypisac konfigurowany poziom dostępu. Pamiętaj, że grupa potomna odziedziczy poziom dostępu po grupie macierzystej (nadrzędnej, rodzica).

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

16 uzytkownicy grupa edytor przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Jeśli podczas tworzenia nowej pozycji umieścisz niezbędne dane, pozycja zostanie utworzona, w przeciwnym przypadku stosowny komunikat powiadomi Cię, jakie informacje są wymagane. Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy - użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora własności pozycji.
 • Zapisz i Nowe [Save & New]: kończy edycję pozycji, zapisując dane, i przygotowuje edytor do stworzenia nowej pozycji.
 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

 • W pierwszej kolejności utwórz grupy użytkowników.
 • Gdy utworzysz nową grupę użytkowników, może byc konieczne edytowanie wszystkich poziomów dostępu, aby skonfigurowac uprawnienia nowo utworzonej grupy.

Pokrewne tematy pomocy i inne zasoby