--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Dodatki

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Omawiany poniżej ekran Rozszerzenia → Dodatki jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Służy do zarządzania dodatkami (ang. plugins] - edycji ich właściwości i konfiguracji.

Nawigacja

Z menu zaplecza administracyjnego wybierz pozycję Rozszerzenia → Dodatki [Extensions → Plugin Manager].

Opis

Strona Zarządzanie dodatkami, zwana też menedżerem dodatków (albo rzadziej wtyczek) umożliwia ich dodawanie i usuwanie, włączanie i wyłączanie, edycję właściwości ogólnych, zmianę parametrów.

Zdjęcie ekranu

16 dod lista.png

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się lista wszystkich dodatków. Gdy mamy dużą ilość dodatków, w przeglądaniu ich listy i wyszukiwaniu mogą pomóc filtry, pasek nawigacyjny pod tabelą i narzędzia sortowania.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę dodatków rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny: nazwy dodatku, stanu, poziomu dostępu, typu, nazwy pliku, ID.

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich dodatkach. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

 • #: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.
 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że kategoria może być aktualnie poprawiana przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował kategorię. Wstrzymaj się z edycją kategorii, dopóki edytuje go inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Globalne odblokowanie.
 • Dodatek [Plugin Name]: nazwa dodatku widoczna tylko w panelu administracyjnym. Nie jest używana do rozpoznawania dodatku przez Joomla!. Możesz ją więc dowolnie zmieniać lub pozostawić bez zmian.
 • Włączony [Enabled]: wskazuje na aktualny stan rozszerzenia - czy zostało opublikowane (uruchomione) i jest widoczne lub gotowe do działania w razie potrzeby. Ikona z zieloną fiszką oznacza, że rozszerzenie jest włączone, a czerwony krzyżyk sygnalizuje, że jest wyłączone. Naciśnięcie ikony przełącza stan. A green circle with a check mark or a red circle showing whether the use of the extension is enabled/disabled. Click the icon to toggle the item between enabled and disabled.
 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciśnij tytuł kolumny Kolejność, aby ją rozwinąć i odsłonić strzałki umożliwiające przestawianie. Naciskaj strzałki W górę lub W dół albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] - symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
 • Dostęp [Access Level]: poziom dostępu wskazujący na uprawnienia do przeglądania pozycji i wykonywania innych możliwych działań (np. poprawianie, usuwanie, zmiana stanu publikacji.
 • Typ [Type]: wskazuje na przynależność do jednego z rodzajów, a równocześnie na folder, w którym - w katalogu /plugins znajdują się skrypty dodatku, np. /plugins/authentication. Dodatek może należeć do jednej z kilku grup:
  • uwierzytelniające [authentication]
  • obsługujące artykuły [content],
  • wyszukiwarki [search],
  • edytory [editor],
  • rozszerzenia edytorów [editor-xtd],
  • systemowe [system],
  • użytkownik [user],
  • zdalna obsługa procedur [xmlrpc] oraz
  • rozszerzenia funkcji dodatkowych komponentów [zwykle nazwa_komponentu].
 • Plik [File]: nazwa pliku zawierającego główny skrypt dodatku (bez rozszerzenia ’.php’). The plug-in directory name which contains the plug-in's files. This directory will be located in the directory which corresponds to its type. For example, the 'Authentication - Joomla' plug-in is of type 'Authentication' and element 'joomla'. So the website directory it is located in is 'plugins/authentication/joomla

{{opisy_kolumn16|ID

Filtry

Ilość pozycji na liście można ograniczać za pomocą filtrów - jednego lub ich kombinacji. W przypadku listy dodatków dysponujemy filtrem tytułów, filtrem typu dodatku, filtrem stanu publikacji, filtrm poziomu dostępu oraz filtrem liczby pozycji na jednej stronie.

Wyszukiwanie - filtr tytułów

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka dodatków według nazwy. Wpisz fragment albo cały tytuł dodatku, który chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Szukaj. Na liście pozostaną jedynie dodatki, które zawierają w tytule ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

16 dod lista szukaj.png

Filtrowanie

Po prawej stronie nad wierszem nagłówkowym tabeli widoczne są trzy filtry, umożliwiające wyselekcjonowanie dodatków spełniających zadane kryteria filtrowania, przedstawione poniżej:

16 dod lista filtry.png

Możliwe są dowolne kombinacje filtrów i wyszukiwarki. Przykładowo, korzystając z kilku filtrów można wybrać tylko dodatki właczone, systemowe, zawierające w nazwie znak „G”.

 • Wybierz stan [Select State]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, z rozwijalnej listy pozycji wybierz jeden ze stanów publikacji: Opublikowane [Published], Nieopublikowane [Unpublished], Wyrzucone do kosza [Trashed], Zarchiwizowane [Archived] albo Wszystkie [All]]
 • Wybierz typ [Select Type]: ogranicza wyświetlanie dodatków zgodnie z wybranym typem. Z listy rozwijanej wybierz rodzaj dodatków, które chcesz wyświetlać.
 • Poziom dostępu [Select Access]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje pozycje przypisane do wybranego poziomu dostępu albo wszystkie.

Ponadto na dole, pod listą dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz - gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach paskiem nawigacyjnym.

Ogranicznik liczby pozycji

Poniżej dolnej krawędzi tabeli znajduje się filtr Pokaż [Display #]. Filtr umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie. Jeśli na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona wybraną opcją, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski paginacji (numery stron oraz odnośniki Start, Poprzednie, Następne, Koniec). Zauważ, że w przypadku dużej ilości pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

16 dod lista przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności pozycji - kategorii, pozycji menu, artykułu, konta użytkownika. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję, np. menu, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć jej tytuł w wykazie. Możesz również przejść do trybu edycji, klikając w tabeli nazwę kategorii, artykułu, użytkownika, itp.
 • Włącz [Enable]: uruchamia działanie rozszerzenia (publikuje je). Zaznacz pola wyboru obok nazw modułów albo dodatków, które chcesz uaktywnić i kliknij ten przycisk. Możesz również nacisnąć ikonę sygnalizującą stan modułu lub dodatku w kolumnie Publikacja.
 • Wyłącz [Disable]: wstrzymuje działanie na stronach witryny lub zaplecza zaznaczonych rozszerzeń. Zaznacz pola wyboru obok nazw modułów lub dodatków, których działanie chcesz zatrzymać i kliknij ten przycisk. Możesz również nacisnąć ikonę sygnalizującą stan modułu w kolumnie Publikacja.
 • Odblokuj [Check-in]: Usuwa blokadę, umożliwiając modyfikowanie pozycji. Zaznacz zablokowane pozycje, które chcesz redagować i naciśnij tę ikonę. Uwaga: Bądź ostrożny - pozycja może być zablokowana dlatego, że aktualnie ktoś inny ją modyfikuje.
 • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację komponentu - Artykuły, Dodatki, Kontakty, Menu, Moduły, Użytkownicy, itd. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu. Opens the configuration window for the Plug-in Manager. In this window you can set Plug-in Manager access permissions for each user group specified in your Joomla! installation.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

 • Aby równocześnie włączyć lub wyłączyć kilka dodatków, zaznacz pola wyboru przy ich nazwach, a następnie naciśnij w przyborniku przycisk Włącz lub Wyłącz.
 • Począwszy od Joomla 1.6 ustawienia konfiguracyjne dodatków nazywają się opcjami. W poprzednich wydaniach nazywane były parametrami lub preferencjami.

Dlatego też w dokumentacji Joomla! i poradnikach możesz spotkać się z tymi różnymi terminami.

Tematy pokrewne