--=REKLAMA=--

Pomoc35

Rozszerzenia Dodatki Edycja

Z Joomla!WikiPL

Spis treści

Rozszerzenia: Dodatki - dostosuj

Dostęp

Strona dostępna jest po wybraniu z rozwijanego menu zaplecza pozycji Rozszerzenia/Dodatki. Aby skonfigurować istniejący dodatek, naciśnij jego nazwę na liście w tabeli albo zaznacz przy jego nazwie pole wyboru i naciśnij w przyborniku przycisk Dostosuj [Edit].

Opis

Na tej stronie, zwanej edytorem dodatków albo edytorem wtyczek, konfigurujesz własności dodatków - ich szczegóły i opcje. Niektóre dodatki posiadają kilka konfigurowalnych opcji, inne żadnej.

Strona edytor własności dodatku

Szczegóły

Wszystkie dodatki charakteryzuje taki sam zestaw szczegółów identyfikacyjnych:

 • Nazwa [Plugin Name]: sygnalizuje typ i funkcję dodatku, jest widoczna tylko w panelu administracyjnym. Nie jest używana do rozpoznawania dodatku przez Joomla!. We wcześniejszych wydaniach Joomla! można ją było dowolnie zmieniać. Począwszy od Joomla 1.6 oryginalna nazwa jest tłumaczona za pomocą plików językowych.
 • Włączone [Enabled]: informuje o stanie dodatku - czy jest aktywny (opublikowany). Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Dostęp [Access]: określa, kto z użytkowników ma prawo korzystać z dobrodziejstw dodatku. W standardowej instalacji Joomla! można ustalić jeden z trzech poniższych poziomów dostępu:
  • Powszechny [Public]: prawo ma każdy odwiedzający witrynę;
  • Zastrzeżony [Registered]: prawo mają tylko zalogowani użytkownicy (poziom ten oznaczany jest również słowami: rejestrowany, chroniony);
  • Specjalny [Special]: prawo mają użytkownicy z uprawnieniami autora lub wyższymi.

Jeżeli administrator dodał inne poziomy dostępu, pojawią się one na liście wyboru.

 • Typ [Plugin Type]: wskazuje na obszar witryny objęty oddziaływaniem dodatku oraz nazwę folderu, w którym - w katalogu /plugins znajdują się skrypty dodatku, np. /plugins/authentication. Tej wartości nie można zmienić. Dodatek może należeć do jednej z kilku grup:
  • authentication - dodatki uwierzytelniające
  • content - dodatki obsługujące artykuły,
  • search - dodatki wzbogacające komponent wyszukiwanie,
  • editor - dodatki obsługujące edytory kodu,
  • editor-xtd - dodatki do edytorów,
  • system - dodatki systemowe,
  • user - dodatki obsługujące konta użytkowników ],
  • extension - dodatki wzbogacające funkcje instalatora rozszerzeń
  • ' [nazwa_komponentu] - dodatki rozszerzające funkcje komponentów autorstwa innych projektantów.
 • Porządek [Order]: określa porządek wyświetlania elementów, np. artykułów, kategorii, modułów. Wybierając kolejność z listy rozwijanej, można zaznaczyć opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy. Można również zaznaczyć jeden z istniejących elementów. W takim przypadku element zostanie umieszczony przed zaznaczonym. Kolejność ustaloną na stronie edytora własności elementu, można zmienić na stronie menedżera. Porządek [Order]: określa porządek wyświetlania i działania dodatków w obrębie pozycji. Na rozwijanej liście znajdują się wszystkie dodatki jednego typu. Aby ustalić kolejność, kliknij nazwę dodatku, przed którym chcesz umieścić dodatek aktualnie konfigurowany. Możesz również umieścić go na początku, klikając opcję Pierwszy [First] lub na końcu, zaznaczając Ostatni [Last]: Kolejność można zmienić także na stronie Dodatki - zarządzanie.

Uwaga: Kolejność uruchamiania dodatków ma niekiedy istotne znaczenie dla ich działania. Jeśli jakiś dodatek nie działa poprawnie, mimo że został włączony, spróbuj umieścić go na początku - przed innymi dodatkami tego samego typu.

 • Plik dodatku [Plug-in File]: nazwa plików zawierających główne skrypt dodatku (bez rozszerzenia '.php'). Na każdy dodatek składają się co najmniej dwa skrypty - definiujący - PHP oraz konfiguracyjny - XML. Na przykład dodatek uwierzytelniający dla Joomla! składa się ze skryptów joomla.php oraz joomla.xml. W tym polu wyświetlana jest jedynie nazwa tych plików - bez rozszerzenia.
 • ID: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla! każdej nowej pozycji. Jest wykorzystywany do identyfikacji przez oprogramowanie Joomla!, np. w linkach wewnętrznych. Tego numeru nie można zmodyfikować.
 • Opis [Description]: opcjonalnie - można tutaj umieścić dowolne notatki przeznaczone dla administratorów. Wpisany tekst będzie widoczny jedynie tutaj - w edytorze reklamy. zwięzła charakterystyka dodatku odczytywana z pliku nazwa_dodatku.xml, nie można jej modyfikować.

Opcje

Jeśli dodatek ma opcje konfiguracyjne, są one wyświetlane po prawej stronie sekcji szczegółów. Zwykle są to Opcje podstawowe - ustawienia ogólne, które muszą być skonfigurowane, aby korzystać z podstawowych funkcji dodatku. Zdarzają się również Opcje rozszerzone, będące zestawem dodatkowych ustawień, umożliwiających dostosowanie funkcji dodatku do własnych potrzeb. Ponadto można spotkać Opcje językowe związane z obsługą wielojęzyczności.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie edytora dodatków

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora.
Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy – użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora.
 • Anuluj: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

 • Jeśli korzystasz z edytora TinyMCE, możesz zdecydować, jakie opcję będą dostępne w przyborniku edytora - sprawdź powyżej konfigurację TinyMCE.
 • Począwszy od Joomla 1.6 ustawienia konfiguracyjne dodatków zostały nazwane opcjami. W poprzednich wydaniach nazywane były parametrami. W dokumentacji i w poradnikach Joomla! możesz więc spotkać się na przemian z oboma terminami.

Tematy pokrewne

 • Jak instalować dodatki: Rozszerzenia - Instalator: Extension Manager - Install Screen
 • Jak odinstalować dodatki innych projektantów: Rozszerzenia - Dodatki: Extension Manager - Manage

Opisy dodatków, konfiguracja

W standardowej instalacji Joomla 3.x umieszczono 35 dodatków. Poniżej przedstawiamy ich opisy i charakterystykę konfiguracji.

Dodatki w Joomla 3.5

Dodatki z grupy authentication

Dodatki z grupy authentication (uwierzytelnianie) obsługują sprawdzanie tożsamości zarejestrowanych użytkowników. Dzięki tym dodatkom możliwe jest logowanie się do witryny i zaplecza. W standardowym Joomla od wersji 2.5 udostępnione są trzy alternatywne dodatki obsługujące uwierzytelnianie użytkowników:

 • Uwierzytelnianie - Joomla!
 • Uwierzytelnianie - GMail
 • Uwierzytelnianie - LDAP

Co najmniej jeden dodatek obsługujący uwierzytelnianie musi być włączony, w przeciwnym przypadku nie będzie możliwe zalogowanie się ani w witrynie, ani na zapleczu. W domyślnej konfiguracji włączony jest dodatek Uwierzytelnianie - Joomla. Administrator może włączyć także obsługę dwu pozostałych metod uwierzytelniania. Oznacza to, że można udostępniać kilka alternatywnych metod uwierzytelniania.

Pliki dodatków znajdują się w podkatalogach folderu plugins/authentication.

Dodatek Uwierzytelnianie - Joomla

Dodatek Uwierzytelnianie - Joomla [Authentication - Joomla] obsługuje domyślną metodę uwierzytelniania, umożliwia logowanie się w witrynie i na zapleczu.

Dodatek należy do grupy authentication - dodatków obsługujących uwierzytelnianie. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_authentication_joomla. Pliki dodatku - joomla.php i joomla.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/authentication/joomla.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytora własności dodatku Uwierzytelnianie - Joomla

Stosowanie dodatku

Dodatek jest domyślnie włączony, dzięki czemu działa system uwierzytelniania, niezbędny do logowania się w witrynie i na zapleczu. Korzystanie z funkcjonalności, w którą dodatek wyposaża Joomla, nie wymaga od administratora witryny żadnych dodatkowych działań.

Ustawienia dodatku Uwierzytelnienie - Joomla

W domyślnych ustawieniach dodatku Uwierzytelnienie - Joomla najlepiej nie dokonywać żadnych zmian. W szczególności, dopóki nie zostanie włączony co najmniej jeden alternatywny dodatek obsługujący uwierzytelnianie, nie należy wyłączać dodatku, ponieważ spowoduje to utratę możliwości logowania się zarówno w witrynie, jak i na zapleczu.

Nie należy również zmieniać domyślnego poziomu dostępu. Zmiana domyślnego poziomu dostępu również spowoduje utratę możliwości logowania się zarówno w witrynie, jak i na zaplecze, a przy próbie logowania pojawi się komunikat błędu przedstawiony poniżej:

Komunikat błędu spowodowany zmianą poziomu dostępu do dodatku Uwierzytelnianie - Joomla na inny niż powszechny.

Konfigurowanie dodatku Uwierzytelnienie - Joomla

Aby skonfigurować dodatek Uwierzytelnienie - Joomla:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku Uwierzytelnienie - Joomla. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy authentication.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw domyślny powszechny dostęp - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników.
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy authentication, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek Uwierzytelnienie - Joomla przed zaznaczonym.
 3. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.

Porada

Jeżeli dodatek zostanie przypadkowo wyłączony i zalogowanie się do zaplecza nie będzie możliwe, uruchomienie dodatku wymaga zmiany bezpośrednio w bazie danych.

 1. Zaloguj się do programu obsługi bazy danych, np. phpMyAdmin,
 2. Otwórz tabelę #__extensions, a w niej rekord plg_authentication_joomla.
 3. Sprawdź wartość w polu enabled, jeśli wynosi 0, popraw ją na 1.
 4. Sprawdź wartość w polu access, jeśli jest inna niż 1, popraw ją na 1.
 5. Naciśnij przycisk Wykonaj (znajduje się poniżej formularza).

Dla pewności sprawdź jeszcze rekord plg_user_joomla. Wyłączenie tego dodatku również uniemożliwia logowanie do witryny i na zaplecze. Podobnie jak poprzednio, jeśli w polu enabled wartość wynosi 0, popraw ją na 1.Dodatek Uwierzytelnianie - GMail

Dodatek Uwierzytelnianie - GMail [Authentication - GMail] umożliwia logowanie się do witryny i na zaplecze za pomocą tego samego identyfikatora i hasła, które stosują, logując się do usługi GMail.

Dodatek należy do grupy authentication - dodatków obsługujących uwierzytelnianie. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_authentication_gmail. Pliki dodatku - gmail.php i gmail.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/authentication/gmail.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytora własności dodatku Uwierzytelnianie - GMail

Stosowanie dodatku

Dodatek Uwierzytelnianie - GMail jest domyślnie wyłączony. Aby umożliwić użytkownikom logowanie się za pomocą identyfikatora GMail, należy włączyć dodatek i skonfigurować go zgodnie z opisem opcji poniżej.

Ponieważ uwierzytelnianie za pomocą tej alternatywnej metody wymaga przesłania formularzy między serwerami, na serwerze z Joomla musi być zainstalowany pakiet cURL. Zanim włączysz usługę, upewnij się, że biblioteka cURL jest na Twoim serwerze dostępna albo zwróć się do administratora serwera o jej zainstalowanie.

Ustawienia dodatku Uwierzytelnianie - GMail

Aby korzystać z dodatku Uwierzytelnianie - Gmail, skonfiguruj następująco standardowe ustawienia dodatku:

 • Status: włącz dodatek (po instalacji Joomla dodatek jest domyślnie wyłączony),
 • Dostęp: wybierz poziom powszechny, każdy inny wybór uniemożliwi korzystanie z dodatku,
 • Porządek: nie ma znaczenia dla działania dodatku.

Ustawienia opcji podstawowych

Sposób logowania się za pomocą konta GMail można skonfigurować za pomocą kilku podstawowych opcji dodatku, które objaśniono poniżej:

Ustawienia opcji podstawowych dodatku Uwierzytelnianie - GMail

 • Przyrostek z nazwą użytkownika [Apply Username Suffix]: ta opcja umożliwia automatyczne uzupełnianie identyfikatora użytkownika przyrostkiem, czyli nazwą domenową serwera pocztowego (przyrostkiem nazwano tutaj część adresu pocztowego za znakiem @). Przyrostek ustalasz w opcji poniżej. Do wyboru masz ustawienia:
  • Bez przyrostka [Don't Apply Suffix]: przyrostek nie będzie dodawany, a w przypadku, gdy zostanie dodany przez użytkownika, zostanie zignorowany
  • Zastosuj, gdy nie podano [Apply suffix if missing]: o ile logujący się nie poda przyrostka, zostanie on dodany automatycznie
  • Zawsze stosuj przyrostek [Always use suffix]: przyrostek zostanie dodany zawsze, zastępując nazwę domenową podaną przez logującego się.
 • Przyrostek po nazwie użytkownika [Username Suffix]: pełna nazwa domenowa serwera pocztowego GMail (część adresu za symbolem @), jaka będzie stosowana podczas logowania się do Twojej witryny. Zwykle ustawiasz gmail.com (lub googlemail.com). Ta opcja umożliwia wykorzystanie innych kont GMail, nie zakończonych typowym przyrostkiem gmail.com, np. możesz chcieć zastosować przyrostek kont pocztowych Google Apps dla swojej domeny.
 • Sprawdzaj równorzędne [Verify Peer]: Joomla! sprawdza zgodność nazwy użytkownika z danymi systemu GMail za pośrednictwem bezpiecznego połączenia SSL. Ta opcja decyduje, czy przed przystąpieniem do weryfikacji danych użytkownika Joomla! sprawdzi ważność certyfikatu autentyczności (CA) dla połączenia SSL. W niektórych przypadkach sprawdzenie certyfikatu CA nie powiedzie się. W takich sytuacjach ustawienie opcji Nie powinno rozwiązać problem.
 • Czarna lista użytkowników [User Blacklist]: Lista nazw użytkowników, którym zabraniasz logowania się za pomocą identyfikatora GMail. Nazwy użytkowników oddziel przecinkami.

Porady

Aby korzystać z uwierzytelniania GMail:

 1. Utwórz w witrynie opartej na CMS Joomla! konto użytkownika nazwane tak samo, jak konto w systemie GMail. Przykładowo, jeśli w systemie GMail posiadasz adres pocztowy jan1234@gmail.com, utwórz w Joomla! konto użytkownika nazwanego 'jan1234'.
 2. Włącz dodatek Uwierzytelnianie - GMail.
 3. Wyloguj się z Joomla!.
 4. Zaloguj się, używając nazwy konta w GMail (bez @gmail.com") oraz swojego hasła użytkownika GMail.

Wskazówka dla użytkowników

Po włączeniu dodatku Uwierzytelnianie - GMail trzeba poinformować użytkowników witryny i uprawnionych do logowania się na zaplecze operatorów, w jaki sposób mogą korzystać z tej metody uwierzytelniania. Informacja może brzmieć np. tak:

 • Jeśli posiadasz konto GMail, możesz go użyć do logowania się w witrynie, a operatorzy także na zaplecze.
 • Nazwa Twojego konta w Joomla! musi być dokładnie taka sama, jak nazwa konta GMail. Przykładowo, jeśli w GMail posiadasz adres pocztowy jan1234@gmail.com, to nazwa Twojego konta w Joomla! musi brzmieć 'jan1234'
 • Logując się w witrynie lub do zaplecza, wpisuj nazwę swojego konta (bez @gmail.com) i hasło użytkownika GMail.


Dodatek Uwierzytelnianie - LDAP

Dodatek Uwierzytelnianie - LDAP [Authentication - LDAP] umożliwia logowanie się do witryny i zaplecza za pomocą uwierzytelniania w usłudze sieciowej LDAP (Lekki protokół dostępu do katalogów). Dodatek Uwierzytelnianie - LDAP jest domyślnie wyłączony.

Dodatek należy do grupy authentication - dodatków obsługujących uwierzytelnianie. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_authentication_ldap. Pliki dodatku - ldap.php i ldap.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/authentication/ldap.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytora własności dodatku Uwierzytelnianie - LDAP

Stosowanie dodatku

Dodatek Uwierzytelnianie - LDAP jest domyślnie wyłączony. Aby umożliwić użytkownikom logowanie się za pomocą tej usługi katalogowej, konieczny jest dostęp do serwera LDAP. Dodatek należy włączyć i skonfigurować zgodnie z opisem opcji poniżej.

Dobrym punktem wyjścia do konfiguracji serwera LDAP i oparcia uwierzytelniania Joomla! na usłudze LDAP jest opracowanie Sama Moffata opublikowane na stronie http://community.joomla.org/component/zine/article/507.html.

Ustawienia dodatku Uwierzytelnianie - LDAP

Aby korzystać z dodatku Uwierzytelnianie - LDAP, skonfiguruj następująco standardowe ustawienia dodatku:

 • Status: włącz dodatek (po instalacji Joomla dodatek jest domyślnie wyłączony),
 • Dostęp: wybierz poziom powszechny, każdy inny wybór uniemożliwi korzystanie z dodatku,
 • Porządek: nie ma znaczenia dla działania dodatku.

Ustawienia opcji podstawowych

Sposób logowania się za pomocą konta LDAP wymaga skonfigurowania poniższych podstawowych opcji dodatku:

Opcje podstawowe dodatku Uwierzytelnianie - LDAP

 • Serwer [Host]: adres internetowy serwera udostępniającego LDAP, na przykład, openldap.mojafirma.org.
 • Port [Port]: numer nasłuchującego portu serwera stosowanego do połączenia z LDAP, domyślnie: 389.
 • LDAP V3 [LDAP V3]: wersja protokołu zainstalowana na serwerze - zwykle na serwerach stosowana jest wersja LDAP2, ale najnowsze wersje OpenLdap wymagają użycia LDAPV3. Aby skorygować domyślne ustawienie zaznacz Tak.
 • Negocjacja TSL [Negotiate TLS]: określa, czy wymagane jest uzgodnienie protokołu szyfrowania TSL (Transport Layer Security) z serwerem LDAP. Jeśli Tak, wszelki ruch między serwerem i klientem musi być szyfrowany. TSL zapewnia uwierzytelnienie, poufność i integralność transmisji danych.
 • Podążaj za odwołaniami [Follow Referrals]: określa, czy włączyć opcję LDAP_OPT_REFERRALS. Jeśli serwerem LDAP jest Windows 2003, należy ustawić Nie.
 • Metoda autoryzacji [Authorization Method]: określa sposób uwierzytelnienia. Zaznacz jedną z opcji Połącz bezpośrednio jako użytkownika [Bind Directly as User] albo Połącz i Szukaj [Bind and Search].
 • Podstawowa DN [Base DN]: podstawowa ścieżka LDAP domeny.
 • Szukaj wyrażenia' [Search String]: zapytanie wyszukujące określonego użytkownika. Można wpisać kilka różnych zapytań oddzielając je średnikami. Wyrażenie [search] jest dynamicznie zastępowane loginem podanym przez użytkownika, np. uid=[search]. Uwaga: Używane tylko przy wyszukiwaniu.
 • DN użytkownika [Users DN]: wyrażenie [username] jest dynamicznie zastępowane podaną nazwą użytkownika, np. uid=[username], dc=my-domain, dc=com;. Można wpisać kilka różnych zapytań oddzielając je średnikami. Uwaga: Używane tylko przy połączeniu bezpośrednim.
 • Użytkownik połączenia [Connect username and Connect password]: Użytkownik połączenia i Hasło połączenia definiują parametry połączenia dla DN. Dostępne są dwie opcje: Anonimowe wyszukiwanie DN - zostaw oba pola niewypełnione. Połączenie administracyjne: Użytkownik połączenia wpisz nazwę konta użytkownika, na przykład Administrator, Hasło połączenia - wpisz aktualne hasło Twojego konta administracyjnego.
 • Hasło połączenia [Connect username and Connect password]: w połączeniu anonimowym (tylko do wyszukiwania) - pozostaw niewypełnione, dla połączeń administracyjnych, umożliwiających modyfikowanie wpisów - podaj swoje aktualne hasło.
 • Mapuj: Pełna nazwa [Map: Full Name]: wpisz pełną nazwę użytkownika (LDAP przypisuje (mapuje) atrybut, który zawiera pełną nazwę użytkownika)
 • Mapuj: Adres poczty [Map: Email]: wpisz adres poczty elektronicznej użytkownika LDAP przypisuje (mapuje) atrybut, który zawiera adres poczty elektronicznej użytkownika]
 • Mapuj: ID Użytkownika [Map: User ID]: wpisz ID użytkownika LDAP przypisuje (mapuje) atrybut, który zawiera login ID zarejestrowanego użytkownika. Dla aktywnego katalogu jest to sAMAccountName.Dodatki z grupy content

Dodatki z grupy content (artykuły) umożliwiają wprowadzanie zmian w treściach artykułów, po tym, jak zostaną pobrane z bazy danych, ale jeszcze zanim strona zostanie wysłana do przeglądarki użytkownika. Zmiany te mogą polegać na modyfikowaniu informacji (np. maskowanie adresów email), jak i dodawaniu treści czy funkcji np. ocen danej pozycji, opcji nawigacyjnych.

W Joomla 2.5 instalowane są standardowo poniższe dodatki z grupy content:

 • Artykuły - Maskuj adresy email
 • Artykuły - Nawigacja
 • Artykuły - Ocenianie
 • Artykuły - Podziel stronę
 • Artykuły - Prezentuj kod (Geshi)
 • Artykuły - Wpinacz modułów

Tylko dodatek Prezentuj kod jest standardowo po instalacji Joomla wyłączony, pozostałe są gotowe do działania, a ich domyślna konfiguracja nie wymaga żadnych zmian.

Pliki dodatków znajdują się w podkatalogach folderu plugins/content.

Dodatek Artykuły - Maskuj adresy email

Dodatek Artykuły - Maskuj adresy email [Content - Email Cloaking] chroni użytkowników przed niechcianą pocztą, ukrywając adresy poczty elektronicznej przed robotami spamerskimi, czyli buszującymi w Sieci automatycznymi programami, których zadaniem jest wyszukiwanie w witrynach internetowych adresów email i dodawanie ich do list dystrybucyjnych niechcianej poczty.

Dodatek należy do grupy content - dodatków wspomagających prezentację treści. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_content_emailcloak. Pliki dodatku - emailcloak.php i emailcloak.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/content/emailcloak.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytora własności dodatku Maskuj adresy email

Stosowanie dodatku Maskuj adresy email

Korzystanie z dodatku nie wymaga od użytkowników i administratorów żadnych zabiegów administracyjnych. Dodatek domyślnie jest włączony i działa natychmiast po zainstalowaniu Joomla. Administratorzy mogą wszakże zmienić standardowy tryb działania dodatku, powodując, że adresy poczty będą wyświetlane jako zwykły tekst zamiast łączy do programu pocztowego.

Jeśli jest to z jakichś powodów potrzebne, działanie dodatku można wyłączyć w konkretnym artykule, wpisując w dowolnym miejscu artykułu polecenie {emailcloak=off}. W takim przypadku adresy email w tym artykule nie będą maskowane.

Dodatek oddziałuje tylko na strony z artykułami i strony udostępniające kontakty (typu lista kategorii kontaktów, lista kontaktów w kategorii, pojedynczy kontakt). Jeżeli umieszczasz adresy email w modułach, np. w module Własny HTML, włącz koniecznie w opcjach modułu obsługę dodatków z grupy content.

Jak działa dodatek Maskuj adresy email

Przed wysłaniem strony z serwera do przeglądarki, dodatek Maskuj adresy email wyszukuje w jej tekście adresy email i - używając języka JavaScript - koduje je tak, że są widoczne w przeglądarkach internetowych, ale ukryte przed robotami, które ich po prostu nie zauważają i nie są w stanie ich odczytać.

Dodatek chroni zarówno adresy wpisane do artykułów i w kontaktach zwykłym tekstem, jak i adresy podane w formie łączy tekstowych (znacznika A z atrybutem mailto).

Ustawienia dodatku Maskuj adresy email

Dodatek jest standardowo włączony i raczej nie należy go wyłączać. Wyjątkiem od tej reguły jest przypadek, gdy podejrzewamy, że dodatek może być przyczyną jakichś problemów w działaniu witryny. Pamiętaj wszakże, że nawet chwilowe przerwanie działania dodatku wystawia wszystkie adresy poczty elektronicznej, które pojawiają się w witrynie w artykułach i w kontaktach na ryzyko przechwycenia przez automaty spamerskie. Jeśli więc podejrzewasz, że to dodatek Maskuj adresy email jest przyczyną problemów, zweryfikuj to podejrzenie na lokalnej testowej kopii witryny.

Nie należy również zmieniać domyślnego poziomu dostępu. Zmiana domyślnego poziomu dostępu również spowoduje, że niektóre elementy treści witryny zostaną wyłączone z ochrony zapewnianej przez dodatek.

Ustawienia opcji podstawowych

Jedyny opcjonalny parametr dodatku Maskuj adresy email pozwala administratorowi witryny zdecydować, czy adresy poczty elektronicznej w witrynie mają oferować użytkownikom możliwość kliknięcia i przekierowania do programu pocztowego, czy też mają być wyświetlane jako zwykły tekst.

Opcje podstawowe dodatku Maskuj adresy email

Ustawienia dokonujemy w opcjach podstawowych:

 • Tryb [Mode]: decyduje o sposobie wyświetlania adresu poczty elektronicznej. Zaznacz na liście rozwijanej jedną z dwóch opcji:
 • Zwykły nieaktywny tekst [Nonlinkable Text]: wyświetla adresy email użytkowników jako zwykły tekst,
 • Łącze do programu pocztowego [As linkable mailto address]: wyświetla adres email jako odnośnik do programu pocztowego w komputerze użytkownika.

Konfigurowanie dodatku Maskuj adresy email

Aby skonfigurować dodatek Maskuj adresy email:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku Artykuły - Maskuj adresy email. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy content.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - nie należy zmieniać poziomu dostępu do dodatku Maskuj adresy email, ponieważ może to spowodować, że niektóre elementy treści witryny zostaną wyłączone z ochrony zapewnianej przez dodatek.
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy content, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek Maskuj adresy email przed zaznaczonym.
 3. W sekcji Opcje podstawowe wybierz z listy tryb działania dodatku. Zaznacz opcję:
  • Zwykły nieaktywny tekst [Nonlinkable Text], jeśli chcesz wyświetlać adresy email jako zwykły tekst,
  • Łącze do programu pocztowego [As linkable mailto address], jeśli chcesz wyświetlać adresy email jako odnośniki do programu pocztowego w komputerze użytkownika.
 4. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.


Dodatek Artykuły - Podziel stronę

Dodatek Artykuły - Podziel stronę [Content - Pagebreak] umożliwia podział długich artykułów na części oraz dodanie do podzielonego artykułu spisu treści i opatrzenie każdej wyodrębnionej części tytułem, co wzbogaca możliwości przeszukiwania witryny.

Dodatek należy do grupy content - dodatków wspomagających prezentację treści. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_content_pagebreak. Pliki dodatku - pagebreak.php i pagebreak.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/content/pagebreak.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytora własności dodatku Podziel stronę

Stosowanie dodatku Podziel stronę

Dodatek Artykuły - Podziel stronę jest standardowo włączony i gotowy do działania natychmiast po zainstalowaniu Joomla. Jeśli nie zamierzasz korzystać z funkcji oferowanych przez dodatek, możesz go bez obaw wyłączyć.

Jak działa dodatek Podziel stronę

Dodatek działa w dwóch momentach: podczas tworzenia artykułów i ich wyświetlania. Podczas tworzenia artykułu dodatek przekształca w kod HTML parametry podziału strony na części wprowadzone za pomocą okna dialogowego wywołanego przyciskiem Podziel stronę. Podczas wyświetlania artykułu dodatek interpretuje kod określający parametry prezentacji wyodrębnionych części artykułu i umieszcza w artykule spis treści oraz tytuły poszczególnych części.

Teksty odnośników w spisie treści i tytuły poszczególnych części artykułu definiowane są w trakcie redagowania artykułu, po naciśnięciu przycisku Podziel stronę. Gdy artykuł redagowany jest w edytorze wizualnym, w miejscu podziału strony wyświetlana jest szara przerywana pozioma linia.

Przykład działania dodatku Podziel stronę. Kolejne części artykułu wyświetlane są na kartach

Znaczniki dodatku można umieścić w artykule "ręcznie", edytując artykuł w trybie HTML. W miejscu podziału artykułu na części należy wówczas wpisać kod według jednego z poniższych wzorów

<hr class="system-pagebreak" />
<hr class="system-pagebreak" title="Tytuł strony" /> 
<hr class="system-pagebreak" alt="Odnośnik do strony" /> 
<hr class="system-pagebreak" title="Tytuł strony" alt="Odnośnik do pierwszej strony" /> 
<hr class="system-pagebreak" alt="Odnośnik do pierwszej strony" title="Tytuł strony" />

Pierwsze polecenie spowoduje podział artykułu na części, ale wyodrębniona część nie zostanie zatytułowana, a odnośnikiem w spisie treści będzie wyraz Strona i numer strony. Drugie polecenie pozwala ustalić treść odnośników, a trzecie i czwarte także treść tytułów. Jeśli chcemy wyświetlać kolejne części artykułu na kartach lub rozwijalnej harmonijce, tytuły części powinny być ustalone. W przeciwnym razie nie będą widoczne na zakładkach:

Przykład działania dodatku Podziel stronę. Kolejne części wyświetlane są na stronach. Z boku generowany jest spis treści.

Ustawienia opcji podstawowych dodatku Podziel stronę

W dodatku Podziel stronę można skonfigurować poniższe opcje podstawowe:

Ustawienia opcji podstawowych dodatku Podziel stronę

 • Pokaż tytuł strony [Show Site Title]: decyduje o umieszczeniu tytułu strony w znaczniku TITLE, w wynikowym kodzie HTML strony. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Tytuł spisu treści [Article Index Heading]: decyduje o wyświetlaniu w spisie treści tytułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Własny tytuł spisu treści [Custom Article Index Heading]: umożliwia zdefiniowanie tytułu spisu treści. Jeśli nic nie zostanie wpisane, system użyje w razie potrzeby tłumaczenia z pliku językowego ("Spis treści")
 • Spis treści [Table of Contents]: decyduje o wyświetlaniu spisu treści w artykule. Spis treści wyświetlany jest tylko w przypadku, gdy jako styl prezentacji zostanie wybrana opcja Strony. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Pokaż wszystkie [Show all]: decyduje o umieszczeniu w spisie treści odnośnika do strony zawierającej wszystkie części artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Styl prezentacji [Presentation Style]: umożliwia wybór sposobu prezentacji:
  • Harmonijka [Slides]: poszczególne części artykułu będą rozwijane jak harmonijka po naciśnięciu tytułu - odnośnika,
  • Karty [Tabs]: poszczególne części artykułu zostaną umieszczone na odrębnych kartach, odsłanianych po naciśnięciu zakładki,
  • Strony [Pages]: poszczególne części artykułu zostaną umieszczone na kolejnych stronach, otwieranych po kliknięciu odnośnika w spisie treści lub odnośników w pasku nawigacji.

Konfigurowanie dodatku Podziel stronę

Aby skonfigurować dodatek Podziel stronę:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku Artykuły - Podziel stronę [Content - Pagebreak]. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy content.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy content, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek Artykuły - Podziel stronę przed zaznaczonym.
 3. Skonfiguruj podstawowe opcje dodatku, w tym.
  • zdecyduj, czy i w jaki sposób wyświetlać spis treści,
  • wybierz odpowiadający Ci styl prezentacji - na odrębnych stronach, na odrębnych kartach, w rozwijalnej harmonijce.
 4. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.


Dodatek Artykuły - Nawigacja

Dodatek Artykuły - Nawigacja [Content - Page Navigation] umieszcza pasek nawigacji (Poprzedni/Następny) między kolejnymi artykułami na stronach wywoływanych z pozycji menu typu przegląd bądź lista artykułów.

Dodatek należy do grupy content - dodatków wspomagających prezentację treści. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_content_ pagenavigation. Pliki dodatku - pagenavigation.php i pagenavigation.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/content/pagenavigation.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytora własności dodatku Nawigacja

Stosowanie dodatku Nawigacja

Korzystanie z dodatku nie wymaga od użytkowników i administratorów żadnych zabiegów administracyjnych. Dodatek domyślnie jest włączony i działa natychmiast po zainstalowaniu Joomla. Administratorzy mogą zmienić w konfiguracji dodatku miejsce pojawiania się paska nawigacyjnego, a w konfiguracji globalnej artykułów, w konfiguracji pozycji menu wyświetlających artykuły decydować, czy w ogóle wyświetlać pasek nawigacji.

Jeśli dodatek jest włączony, a pasek nawigacji w artykułach nie jest wyświetlany, upewnij się, że jego wyświetlanie jest włączone w konfiguracji globalnej artykułów (Artykuły/Opcje), w konfiguracji pozycji menu, w konfiguracji konkretnego artykułu (parametr Przyciski nawigacji w sekcjach Opcje artykułu).

Ustawienia opcji podstawowych dodatku Nawigacja

Edytor dodatku Nawigacja umożliwia ustawienie jednej opcji podstawowej:

Ustawienia opcji podstawowych dodatku Nawigacja

 • Pozycja [Position]: ustala położenie paska nawigacji. Zaznacz jedną z opcji: Powyżej [Above] albo Poniżej [Below] artykułu.

Konfigurowanie dodatku Nawigacja

Aby skonfigurować dodatek Artykuły - Nawigacja:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku Artykuły - Nawigacja [Content - Page Navigation]. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy content.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy content, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek Artykuły - Nawigacja przed zaznaczonym.
 3. Zdecyduj, w którym miejscu wyświetlać paski nawigacji - nad czy pod artykułami.
 4. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.


Dodatek Artykuły - Ocenianie

Dodatek Artykuły - Ocenianie [Content - Rating] wstawia do artykułów formularz umożliwiający wystawienie oceny, wyświetla proste statystyki ocen artykułów.

Dodatek należy do grupy content - dodatków wspomagających prezentację treści. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_content_ vote. Pliki dodatku - vote.php i vote.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/content/vote.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytora własności dodatku Ocenianie

Stosowanie dodatku Ocenianie

Korzystanie z dodatku nie wymaga od użytkowników i administratorów żadnych zabiegów administracyjnych. Dodatek domyślnie jest włączony i działa natychmiast po zainstalowaniu Joomla.

O pojawieniu się formularza oceny artykułu i statystyki ocen w artykułach decydują ustawienia w konfiguracji globalnej artykułów, w konfiguracji pozycji menu wyświetlających artykuły i w konfiguracji konkretnych artykułów.

Przykład działania dodatku Ocenianie

Jeśli w konfiguracji artykułu zaznaczona zostanie opcja Globalnie, to formularz oceny i statystyka pojawią się zgodnie z ustawieniami dokonanymi w sekcji Opcje artykułu na stronie Artykuły/Opcje albo zgodnie z ustawieniami w opcjach pozycji menu, których priortytet jest wyższy niż ustawień globalnych.

Jeśli w konfiguracji artykułu zaznaczona zostanie opcja Pokaż, formularz oceny i statystyka będą wyświetlane bez względu na ustawienie globalne i ustawienie w opcjach pozycji menu. I analogicznie, gdy zostanie zaznaczona opcja Ukryj, formularz i statystyka nie będą wyświetlane.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Jest od tej reguły jeden wyjątek. W przypadku gdy artykuł opublikowany jest za pomocą pozycji menu typu pojedynczy artykuł, decydujace znaczenie mają ustawienia pozycji menu menu, a nie artykułu!.


Ustawienia opcji dodatku

Dodatek Ocenianie nie ma konfigurowanych opcji.

Konfigurowanie dodatku Ocenianie

Aby skonfigurować dodatek Artykuły - Ocenianie:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku Artykuły - Ocenianie [Content - Rating]. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy content.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy content, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek Artykuły - Ocenianie przed zaznaczonym.
 3. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.


Dodatek Artykuły - Wpinacz modułów

Dodatek Artykuły - Wpinacz modułów [Content - Load Module] umożliwia osadzanie w artykułach modułów i obsługuje ich wyświetlanie.

Dodatek należy do grupy content - dodatków wspomagających prezentację treści. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_content_loadmodule. Pliki dodatku - loadmodule.php i loadmodule.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/content/loadmodule.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytora własności dodatku Wpinacz modułów

Stosowanie dodatku

Dodatek domyślnie jest włączony i gotowy do działania natychmiast po zainstalowaniu Joomla!. Jeśli nie zamierzasz korzystać z funkcji oferowanych przez dodatek, możesz go bez obaw wyłączyć, nie wpłynie to w żaden sposób niekorzystnie na działanie witryny.

Dodatek ma wpływ jedynie na pozycje modułów osadzone w artykułach. Nie wpływa w żaden sposób na pozycje modułów zdefiniowane w szablonach.

Osadzanie modułów w artykułach

Moduły możemy osadzić w artykule za pomocą jednego z dwóch poleceń:

 • {loadposition nazwapozycji} - wczytuje moduły przypisane do pozycji wskazanej atrybutem nazwapozycji
 • {loadmodule systemowa_nazwa_modułu} - wczytuje wskazany w instrukcji moduł.

Przykładowo, jeśli stworzysz własny moduł i umieścisz go w pozycji w_artykule_pod_tytulem, a następnie w artykule wpiszesz instrukcję {loadposition w_artykule_pod_tytulem}, to w jej miejscu w tekście artykułu pojawi się treść Twojego modułu. Aby uniknąć kłopotów z wczytaniem modułu, w konfiguracji modułu ustalamy dla niego specjalną unikalną nazwę pozycji, np. w_artykule_pod_tytulem, a w sekcji Przypisz do pozycji menu wybieramy opcją Na wszystkich stronach.

Do jednej pozycji modułów osadzonej w artykule - podobnie jak do pozycji modułów w szablonie - można wczytać więcej niż jeden moduł.

Druga z instrukcji wczytuje konkretny moduł. W instrukcji trzeba podać systemową nazwę modułu, np. mod_articles_category czy mod_related_items.

Spośród czterech możliwych sposobów prezentacji modułu domyślnie ustalony jest najczęściej stosowany styl - objęcie treści modułu jednym znacznikiem div. Ustawienie to można zmienić. Najlepiej wykonać kilka eksperymentów i zbadać każde z rozwiązań. Jeśli chcemy umieszczać w artykułach po kilka modułów obok siebie, sensownym wyborem może być układ poziomej tabeli (komórki tabeli jednowierszowej), choć stosowanie tabel do rozmieszczania treści nietabelarycznych nie jest zalecane.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Ustawienie stylu przynosi efekt jedynie w przypadku, gdy korzystamy z polecenia {loadmodule systemowa_nazwa_modułu}. Gdy korzystamy z polecenia {loadmoduleposition nazwapozycji}, moduły osadzane są bez dodatkowego żadnego kodu otaczającego. Ponadto system nie wczytuje tytułów modułów.


Więcej o umieszczaniu modułów wewnątrz artykułów znajdziesz w artykule Moduły witryny: Utwórz - Dostosuj.

Ustawienia opcji podstawowych

W dodatku Wpinacz modułów można skonfigurować styl prezentacji modułów w artykułach:

Ustawienia opcji podstawowychi dodatku Wpinacz modułów

 • Styl [Style]: decyduje o rozmieszczeniu modułów. Wybierz jedną z opcji:
 • Wiersze tabeli jednokolumnowej [Wrapped by table (column)]: moduły będą wyświetlone jeden pod drugim, każdy w jednej komórce tabeli,
 • Komórki tabeli jednowierszowej [Wrapped by table (horizontal)]: każdy moduł zostanie wyświetlony w jednej komórce tabeli,
 • Jeden element DIV [Wrapped by Divs]: każdy moduł zostanie objęty jednym znacznikiem div,
 • Cztery elementy DIV [Wrapped by Multiple Divs]: każdy moduł zostanie umieszczony wewnątrz czterech elementów div,
 • Czysty kod [No wrapping (raw output)]: w artykule zostanie umieszczony tylko czysty, wynikowy kod modułów.

Konfigurowanie dodatku Wpinacz modułów

Aby skonfigurować dodatek Artykuły - Wpinacz modułów:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku Artykuły - Wpinacz modułów [Content - Load Module]. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy content.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy content, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek Artykuły - Wpinacz modułów przed zaznaczonym.
 3. W opcjach podstawowych określ styl prezentacji modułu - zwykle pozostawiamy domyślnie ustawiony Jeden element div.
 4. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.


Pomoc35:Dodatek: Artykuły - Prezentuj kod (GeSHi)

Dodatki z grupy editor

Dodatki z grupy editors (edytory) wyposażają Joomla w narzędzia edycji treści - edytory kodu źródłowego, ułatwiające umieszczanie treści witryny. W Joomla od wersji 1.6 wzwyż instalowane są standardowo trzy edytory tekstu:

 • Prosty (bez edytora): zwykły interfejs tekstowy (obszar przeznaczony na wpisywanie tekstu) bez żadnych narzędzi wspomagających operatorów,
 • TinyMCE: niezależny, internetowy edytor typu WYSIWYG, wydawany przez Moxiecode Systems AB jako na licencji LGPL,
 • CodeMirror: darmowy edytor kodu źródłowego przeznaczony dla przeglądarek internetowych napisany w JavaScripcie, obsługujący wiele języków programowania, wspomagajacy użytkowników m.in. kolorowaniem składni kodu źródłowego i numerowaniem wierszy.

Wszystkie trzy edytory są standardowo włączone i gotowe do działania natychmiast po instalacji Joomla.

Do edycji treści witryny zasadniczo przeznaczony jest edytor wizualny - TinyMCE, choć możliwe, acz mało efektywne, jest wpisywanie treści witryny także za pomocą zwyklego edytora tekstu czy edytora CodeMirror, przeznaczonych głównie do pracy z kodem.

Pliki dodatków znajdują się w podkatalogach folderu plugins/editors.

Pomoc35:Dodatek: Edytor - Edytor Prosty

Dodatek Edytor - CodeMirror

Dodatek Edytor - CodeMirror [Editor - CodeMirror] ładuje edytor tekstu CodeMirror, wspomagający edycję kodu źródłowego.

Dodatek należy do grupy editors - dodatków wspomagających prezentację treści. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_editors_ codemirror. Pliki dodatku - codemirror.php i codemirror.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/editor/codemirror.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytor własności dodatku Edytor - CodeMirror

Ustawienia opcji podstawowych dodatku

Dodatek CodeMirror posiada następujące opcje:

Ustawienia opcji podstawowych dodatku Edytor - CodeMirror

 • Numery wierszy [List numbers]: decyduje o wyświetlaniu numerów wierszy. Wybierz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Tryb tabulacji [Tab mode]: decyduje o sposobie wykorzystania tabulatora do formatowania kodu. Wybierz jedną z dwóch opcji:
  • Wcięcie [Indent]: naciśnięcie tabulatora ustawia wcięcie zaznaczonych lub aktualnych linii zgodnie z regułami parsera.
  • Przesunięcie [Shift]: naciskanie tabulatora powoduje w zaznaczonych bądź aktualnej linii zwiększanie o jedno lub więcej wcięć. Równoczesne naciskanie klawiszy Shift-Tab likwiduje w zaznaczonych bądź aktualnej linii jedno lub więcej wcięć.

Stosowanie dodatku

Edytor CodeMirror jest jednym z trzech alternatywnych edytorów tekstu, dołączanych do każdego wydania Joomla!. Przeznaczony jest do edycji kodu źródłowego, np. skryptów php w szablonach czy skryptów CSS. Ale może być również z powodzeniem wykorzystywany w miejsce prostego edytora do edycji kodu HTML artykułów czy innych treści.

CodeMirror, podobnie jak prosty edytor, nie udostępnia żadnych zaawansowanych funkcji formatowania tekstu, jak to jest w przypadku edytorów wizualnych, ale - w odróżnieniu od prostego edytora - wspomaga edycję kodu kilkoma użytecznymi funkcjami:

 • rozpoznaje i podświetla składnię wielu języków programowania,
 • sygnalizuje niedopasowane znaczniki,
 • pomaga zachować czytelny układ kodu dzięki prostemu formatowaniu wcięć za pomocą klawiszy Tab i Shift.

Edytor CodeMirror standardowo obsługuje edycję plików szablonu. Aby korzystać z edytora CodeMirror zamiast prostego edytora podczas edycji kodu artykułów i innych treści, trzeba skonfigurować edytor CodeMirror jako domyślny w ustawieniach swojego profilu.

Konfigurowanie dodatku CodeMirror

Aby skonfigurować dodatek Edytory - CodeMirror:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku Edytor - CodeMirror [Editor - CodeMirror]. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy editors.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy editors, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek Edytor - CodeMirror przed zaznaczonym.
 3. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.


Dodatek Edytor - TinyMCE

Dodatek Edytor - TinyMCE [Editor - TinyMCE] wczytuje domyślny w Joomla! wizualny edytor kodu źródłowego - TinyMCE.

Dodatek należy do grupy editors - dodatków wspomagających prezentację treści. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_editors_tinymce. Pliki dodatku - tinymce.php i tinymce.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/editors/tinymce.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytor własności dodatku Edytor - TinyMCE

Stosowanie dodatku TinyMCE

Dodatek Edytor TinyMCE standardowo jest włączony i skonfigurowany jako edytor domyślny. Nie powinien być wyłączany, chyba że w jego miejsce zostanie zainstalowany inny wizualny edytor tekstu, np. oparty na tym samym silniku, ale znacznie bogatszy w opcje konfiguracyjne Jommla Content Editor (JCE). Wszyscy operatorzy uprawnieni do logowania się na zaplecze mogą w swoim profilu - w razie potrzeby - zastąpić chwilowo lub na stałe ten edytor innym spośród zainstalowanych, np. prostym czy CodeMirror.

TinyMCE jest jednym z najlepszych edytorów kodu HTML wykorzystywanym w witrynach internetowych. W znacznym stopniu upraszcza zadania twórców witryn i usprawnia ich pracę, wyręczając ich zupełnie w żmudnym opisywaniu treści znacznikami języka HTML.

TinyMCE jest wizualnym edytorem tekstu, czyli działa zgodnie z założeniami WYSIWYG - What You See Is What You Get, co znaczy dosłownie To co widzisz jest tym, co otrzymasz. Edytory tego rodzaju prezentują na ekranie monitora dane w sposób identyczny lub zbliżony do tego, jaki uzyskamy w witrynie. Autor czy redaktor wprowadza elementy treści i oznacza ich rolę za pomocą narzędzi znanych w procesorów tekstu, takich jak Word czy Writer z pakietu OpenOffice, a zadaniem edytora jest zakodować wprowadzany tekst i inne elementy treści zgodnie z regułami jezyka HTML. Autorzy i redaktorzy nie muszą znać języka HTML, aby dodawać w Joomla dowolne treści.

Edytor TinyMCE uruchomiony w trybie prostym

Edytor można udostępnić użytkownikom w jednym z trzech trybów:

 • prostym: z zestawem kilku prostych narzędzi (wyróżnienia tekstu, czyszczenie kodu, punktowanie i numerowanie, cofnięcie i powtórzenie ostatnich operacji).
 • wzbogaconym: z zestawem narzędzi umożliwiających wykonanie typowych czynności edytorskich (tryb domyślny, ustawiony podczas instalacji Joomla)
 • rozszerzonym: z zestawem dodatkowych narzędzi, o których udostępnieniu decydujemy w konfiguracji dodatku.

Narzędzia edytora TinyMCE uruchomionego w trybie "wzbogaconym"

Podczas instalacji Joomla! jako domyślny ustawiony jest tryb wzbogacony, który ma zapewnić użytkownikom możliwość wykonania najczęstszych zadań:

 • umieszczenie tekstu,
 • zastosowanie typowych wyróżnień (pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie),
 • wyrównanie tekstu do lewej, do środka, do prawej oraz do lewej i prawej,
 • oznaczenie elementów treści stylami zdefiniowanymi w szablonie,
 • oznaczenia nagłówków, akapitów, elementów listy punktowanych i numerowanych, cytatów, tekstu wstępnie sformatowanego,
 • osadzenia w treści ilustracji, odnośników, kotwic (zakładek),
 • wstawienie niestandardowych znaków,
 • usunięcie formatowania i oczyszczenie kodu,
 • przełączenie do trybu HTML.

Narzędzia edytora TinyMCE uruchomionego w trybie "rozszerzonym"

Ustawienia dodatku

Przygotowanie dodatku do pracy wymaga skonfigurowania opcji podstawowych i rozszerzonych:

Opcje podstawowe

Można skonfigurować następujące opcje podstawowe:

Karta dodatku Edytory - TinyMCE. Zakładka Opcje podstawowe

 • Tryb pracy [Functionality]: decyduje o dostępności narzędzi edytora.. Tryb podstawowy udostępnia użytkownikom 9 przycisków w pasku narzędzi: pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie, cofnięcie, powtórzenie, czyszczenie kodu, punktowanie i numerowanie. Tryb wzbogacony udostępnia ??????????????????. Tryb rozszerzony udostępnia narzędzia zgodnie z ustawieniami parametrów rozszerzonych. Wybierz jeden z trzech poziomów funkcjonalności edytora: Prosty [Basic], Wzbogacony [Extended] lub Rozszerzony [Advanced]
 • Skórka [Skin]: decyduje o szacie graficznej edytora. Ustal, którą z dostępnych szat edytora chcesz zastosować. Do wyboru są trzy skórki: Office 2007 Niebieska, Office 2007 Srebrna i Office 2007 Czarna.
 • Kodowanie encji [Entity Encoding]: decyduje o sposobie przechowywania w bazie danych znaków, których nie można zapisać bezpośrednio (tzw. odwołań znakowych). Do wyboru są trzy formaty: odwołania znakowe numeryczne, zapisujące unikodowy numer znaku; mają postać &#liczba; (dziesiętne) lub &#xliczba; (szesnastkowe), nazwane odwołania znakowe, będące po prostu odwołaniami do encji znakowych (np. © dla znaku copyright) oraz surowy /utf-8, stosowany domyślnie.
 • Automatyczny wybór języka [Automatic Language Selection]: dostosowuje język interfejsu edytora do języka interfejsu użytkownika. Nie ustawiaj Tak, chyba że masz zainstalowane odpowiednie pakiety językowe edytora. Standardowe ustawienie: Nie.
 • Kod języka [Language Code]: określa język interfejsu edytora. Ustawienie w tym polu przynosi efekt pod warunkiem, że w poprzednim parametrze wybrano opcję Nie. Ustawienie domyślne dla języka angielskiego w wersji brytyjskiej to en, jeśli masz zainstalowany język polski, wpisz pl.
Pakiet języka polskiego można pobrać z centralnej składnicy projektów Joomla (JoomlaCode). Odnośnik do plików łatwo znaleźć na głównej stronie Polskiego Centrum Joomla.
 • Kierunek tekstu [Text Direction]: określa kierunek pisma. Zaznacz jedną z opcji: Od lewej [Left to Right], jak np. języka polskiego, Od prawej [Right to Left], jak np. języka hebrajskiego.
 • Klasy CSS szablonu [Template CSS classes]: decyduje, czy edytor będzie udostępniać na liście stylów klasy CSS zdefiniowane w pliku editor.css, umieszczonym w katalogu /css domyślnego szablonu lub, jeśli taki plik nie istnieje, w pliku editor.css szablonu systemowego (umieszczonym w katalogu template/system/css). Ustawienie domyślne: Tak
 • Własny arkusz stylów [Custom CSS Classes]: opcjonalnie, zamiast pliku editor.css można podać nazwę lub pełną ścieżkę dostępu do własnego pliku CSS, który ma być wykorzystywany przez edytor.Jeśli włąsny plik umieszczony jest w katalogu css domyślnego szablonu witryny, wystarczy podać jego pełną nazwę (z rozszezeniem), jeśli znajduje się w innym folderze, należy podać pełną ścieżkę dostępu, np. http://twoja_domena.pl/templates/style/css/mojarkusz.css.
 • Adresy wewnętrzne [Urls]: określa format adresów internetowych do zasobów wewnętrznych (plików dokumentów, grafik). Zaznacz jedną z opcji: Absolutne [Absolute], Względne [Relative].
 • Nowe linie [Newlines]: określa, jaki kod zostanie wprowadzony do tekstu po naciśnięciu klawisza Enter w czasie edycji artykułu, aby rozpocząć nową linię. Wybierz jedną z opcji: element BR [BR Elements] - znacznik przełamujący wiersz, element P [P Elements] - znacznik akapitu. Domyślnie: element P.
 • Zabronione elementy [Prohibited Elements]: umożliwia określenie, jakie elementy w kodzie HTML są niedozwolone. Domyślnie niedozwolony jest tylko element applet, rozważ umieszczenie np. script, object, applet, iframe. Funkcja ta chroni przed wykorzystaniem edytora do przesłania nieoczekiwanych, niebezpiecznych dla systemu skryptów programów wykonywalnych.
Ikona informacja.png
 Informacja

 Znaczniki i atrybuty są filtrowane także na podstawie konfiguracji globalnej artykułów - zobacz: Artykuły/Opcje/Filtrowanie tekstu

 • Elementy rozszerzające [Extended Valid Elements]: opcjonalna lista dodatkowych elementów rozszerzających zestaw znaczników HTML. Wpisz elementy HTML rozszerzające zestaw znaczników stosowanych przez TinyMCE. Format: elm[znacznik1| znacznik 2]

Opcje rozszerzone

Konfiguracja opcji rozszerzonych w edytorze dodatku Edytory - TinyMCE. Cz. 1.

 • Pasek narzędzi' [Toolbar]: określa położenie przybornika. Zaznacz jedną z opcji: Góra [Top] - nad tekstem - lub Dół [Bottom] - pod tekstem.
Uwaga: w trybie prostym ustawienie nie działa - przybornik będzie wyświetlany przy dolnej krawędzi edytora.
 • Wyrównanie przybornika [Toolbar align]: określa wyrównanie ikon w przyborniku. Wybierz jedną z opcji: Lewa, Środek, Prawa.
 • Wysokość edytora HTML [HTML Height]: określa domyślną wysokość okna edytora w trybie HTML. Standardowo: 550 pikseli.
 • Szerokość edytora HTML [HTML Width]: określa domyślną szerokość okna w trybie HTML. Standardowo: 750 pikseli.
 • Zmiana rozmiarów [Resizing]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający zmianę rozmiarów okna edytora.
 • Rozszerzanie [Horizontal resizing]: zdecyduj, czy umożliwić powiększanie edytora w poziomie.
 • Ścieżka elementów [Element Path]: jeśli włączone, wyświetla na dolnej listwie edytora drzewo znaczników i klasy stylów w zaznaczonym tekście.

Poniższe ustawienia decydują o opcjach edytora w trybie rozszerzonym:

Konfiguracja opcji rozszerzonych w edytorze dodatku Edytory - TinyMCE. Cz. 2.

 • Czcionki [Fonts]: zdecyduj, czy pokazać listę wyboru czcionek, umożliwiającą zmianę domyślnego kroju czcionki. Zaznacz jedną z opcji: Ukryj lub Pokaż.
 • Wklej [Paste]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wklejanie tekstu pochodzącego z innego źródła. Zaznacz jedną z opcji: Ukryj lub Pokaż.
 • Znajdź-Zamień [Search-Replace]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wyszukiwanie i wymianę tekstu. Zaznacz jedną z opcji: Ukryj lub Pokaż.
 • Wstaw datę [Insert Date]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie bieżącej daty. Zaznacz jedną z opcji: Ukryj lub Pokaż.
 • Format daty [Date Format]: określ sposób formatowania wstawianej daty. Domyślnie Y-m-d. Ustaw np. d-m-Y.
 • Wstaw czas [Insert Time]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie aktualnego czas. Zaznacz jedną z opcji: Ukryj lub Pokaż.
 • Format czasu [Time Format]: określ sposób formatowania wstawianego czasu. Domyślnie: H: M: S
 • Kolory [Colors]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający zmianę domyślnego koloru czcionek. Zaznacz jedną z opcji: Ukryj lub Pokaż.
 • Tabela [Table]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie tabeli i określanie jej właściwości. Użycie wywołuje okienko wyskakujące z opcjami właściwości tabeli. Zaznacz jedną z opcji: Ukryj lub Pokaż.
 • Buźki [Smilies]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie uśmieszków - ikon emocji. Użycie wywołuje okienko wyskakujące z paletą ikonek możliwych do wstawienia. Zaznacz jedną z opcji: Ukryj lub Pokaż.
 • Multimedia [Media]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający osadzanie multimediów. Zaznacz jedną z opcji: Ukryj lub Pokaż.
 • Linia pozioma [Horizontal Rule]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie linii poziomej. Zaznacz jedną z opcji: Ukryj lub Pokaż.
 • Kierunek tekstu [Directionality]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający zmianę kierunku tekstu. Zaznacz jedną z opcji: Ukryj lub Pokaż.
 • Pełny ekran [Fullscreen]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający przełączanie się do pełnego ekranu. Zaznacz jedną z opcji: Ukryj lub Pokaż.
 • Style [Style]: zdecyduj, czy pokazać listę wyboru stylu. Zaznacz jedną z opcji: Ukryj lub Pokaż.
 • Warstwy [Layer]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie warstw. Zaznacz jedną z opcji: Ukryj lub Pokaż.
 • Rozszerzenia XHTML [XHTMLxtras]: zdecyduj, czy pokazać przyciski wstawiające dodatkowe elementy i atrybuty XHTML (cytat - cite, akronim - acronym, skrót - abbr, wstawione - ins, usunięte - del). Zaznacz jedną z opcji: Ukryj lub Pokaż.
 • Znaki niewidoczne [Visualchars]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający podgląd znaków niewidocznych, szczególnie znaków spacji nierozdzielajacej Zaznacz jedną z opcji: Ukryj lub Pokaż.
 • Spacja nierozdzielająca [Nonbreaking]: zdecyduj, czy pokazać przycisk wstawiający spację nierozdzielającą Zaznacz jedną z opcji: Ukryj lub Pokaż.
 • Szablon [Template]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie szablonu artykułu Zaznacz jedną z opcji: Ukryj lub Pokaż.
 • Blok cytatu [Blockquote]: Włącz/Wyłącz możliwość korzystania ze znacznika Blockquote (blok cytatu) (Wstaw znacznik blockquote wokół zaznaczonego tekstu). Zaznacz jedną z opcji: Włączone lub Wyłączone.
 • Licznik słów [Wordcount]: zdecyduj, czy pokazać licznik słów. Zaznacz jedną z opcji: Włączone lub Wyłączone.

Konfiguracja opcji rozszerzonych w edytorze dodatku Edytory - TinyMCE. Cz. 3.

 • Wzbogacone opcje grafik [Advanced image]: zdecyduj, czy udostępnić możliwość rozszerzonej konfiguracji grafik. Zaznacz jedną z opcji: Włączone lub Wyłączone.
 • Wzbogacone opcje odnośników [Advanced link]: zdecyduj, czy udostępnić możliwość rozszerzonej konfiguracji odnośników. Zaznacz jedną z opcji: Włączone lub Wyłączone.
 • Wzbogacone opcje list [Advanced List]: zdecyduj, czy udostępnić możliwość ustawiania formatu liczb i typu wypunktowania dla list uporządkowanych oraz nieuporządkowanych. Zaznacz jedną z opcji: Włączone lub Wyłączone.
 • Ostrzeżenie, gdy Anuluj [Save Warning]: zdecyduj, czy wyświetlać ostrzeżenia, że zmiany zostaną utracone w przypadku, gdy użytkownik wybierze opcję Anuluj. Zaznacz jedną z opcji: Włączone lub Wyłączone.
 • Menu podręczne [Context menu]: zdecyduj, czy pokazać menu podręczne. Zaznacz jedną z opcji: Włączone lub Wyłączone.
 • Zamiast okien wyskakujących [Inline popups]: zdecyduj, czy włączyć wyświetlanie wszystkich okien dialogowych na dodatkowej warstwie nakładki, zamiast dodatkowego okna. Opcja jest szczególnie użyteczna, gdy w przeglądarce ustawiono blokowanie wyskakujących okienek. Zaznacz jedną z opcji: Włączone lub Wyłączone.
 • Własny dodatek [Custom plugin]: umożliwia dodanie do edytora własnego dodatku. Wpisz nazwę własnego dodatku.
 • Własny przycisk [Custom button]: umożliwia dodanie własnego przycisku do edytora. Wpisz nazwę własnego przycisku.

Konfigurowanie dodatku TinyMCE

Aby skonfigurować dodatek Edytor - TinyMCE:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku Edytor - TinyMCE [Editor - TinyMCE]. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy editors.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]:dodatek powinien być włączony, pozostaw ustawienie domyślne,
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy editors, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek Edytor - TinyMCE przed zaznaczonym.
 3. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.


Dodatki z grupy editor-xtd

Dodatki z grupy editor-xtd (rozszerzenia edytora) rozszerzają funkcjonalność dostępnych edytorów przez dodawanie przycisków, które służą np. do wstawiania obrazków lub podziału strony.

Przyciski edytora

W Joomla 3.x instalowane są standardowo poniższe dodatki z grupy editors-xtd:

 • Przycisk edytora - Artykuł
 • Przycisk edytora - Grafika
 • Przycisk edytora - Podziel stronę
 • Przycisk edytora - Więcej

Oprócz wymienionych powyżej pod edytorem TinyMCE pojawia się przycisk Przełącz edytor, którego nie znajdziemy w wykazie dodatków na zapleczu, ani w bazie danych. Przełącznik ten obsługiwany jest przez kod edytora TinyMCE, należy do jego narzędzi.

Korzystanie z funkcjonalności, jakich dostarczają dodatki z tej grupy, nie wymaga od administratora witryny żadnych dodatkowych działań. Wszystkie dodatki są standardowo włączone i gotowe do działania natychmiast po instalacji Joomla!. Nie mają żadnych dodatkowych opcji konfiguracyjnych. W domyślnych ustawieniach dodatków z tej grupy najlepiej nie dokonywać żadnych zmian.

Pliki dodatków znajdują się w podkatalogach folderu plugins/editors-xtd.

Dodatek Przycisk edytora - Artykuł

Dodatek Przycisk edytora - Artykuł [Editor Button - Article] wyświetla pod edytorami kodu przycisk Artykuł [Article], umożliwiający wstawienie odnośnika do dowolnego artykułu wewnątrz witryny.

Przyciski edytora

Dodatek należy do grupy editors-xtd - dodatków wspomagających prezentację treści. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_editors-xtd_article. Pliki dodatku - article.php i article.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/editors-xtd/article.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytor własności dodatku Przycisk edytora - Artykuł

Stosowanie dodatku

Korzystanie z dodatku nie wymaga od użytkowników i administratorów żadnych zabiegów administracyjnych. Dodatek domyślnie jest włączony i działa natychmiast po zainstalowaniu Joomla. W domyślnych ustawieniach dodatku najlepiej nie dokonywać żadnych zmian. Wyłączenie dodatku spowoduje, że nie będzie on dostępny w edytorze tekstu.

Aby wstawić za pomocą przycisku Artykuł odnośnik do dowolnego artykułu umieszczonego w witrynie:

 1. Zaznacz w artykule tekst, który będzie odnośnikiem do artykułu.
 2. Kliknij przycisk Artykuł.
 3. Wybierz z listy artykuł, do którego ma łączyć odnośnik. Aby szybciej znaleźć artykuł, można skorzystać z dowolnej kombinacji filtrów umieszczonych nad wykazem artykułów.

Ustawienia dodatku

Dodatek Przycisk edytora - Artykuł nie ma konfigurowanych opcji.

Konfigurowanie dodatku Przycisk edytora - Artykuł

Aby skonfigurować dodatek Przycisk edytora - Artykuł:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku Przycisk edytora - Artykuł [Editor Button - Article]. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy editors-xtd.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy editors-xtd, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek Przycisk edytora - Artykuł przed zaznaczonym.
 3. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.


Dodatek Przycisk edytora - Grafika

Dodatek Przycisk edytora - Grafika [Editor Button - Image] wyświetla pod edytorem tekstów przycisk Grafika [Image], wywołujący okno dialogowe umożliwiające osadzenie i konfigurację ilustracji w elementach treści.

Przyciski edytora

Dodatek należy do grupy editors-xtd - dodatków wspomagających prezentację treści. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_editors-xtd_image. Pliki dodatku - image.php i image.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/editors-xtd/image.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytor własności dodatku Przycisk edytora - Grafika

Stosowanie dodatku

Korzystanie z dodatku nie wymaga od użytkowników i administratorów żadnych zabiegów administracyjnych. Dodatek domyślnie jest włączony i działa natychmiast po zainstalowaniu Joomla. W domyślnych ustawieniach dodatku najlepiej nie dokonywać żadnych zmian. Wyłączenie dodatku spowoduje, że nie będzie on dostępny w edytorze tekstu.

Aby wstawić za pomocą przycisku Grafika ilustrację do dowolnego artykułu umieszczonego w witrynie:

 1. Ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz osadzić ilustrację.
 2. Kliknij przycisk Grafika, by przejść na stronę biblioteki mediów.
 3. Wskaż obraz, którym chcesz zilustrować artykuł - łącze do obrazka pojawi się w polu Adres grafiki.
 4. Ustal szczegóły prezentacji: tekst alternatywny (opis), wyrównanie, tytuł.
 5. Kliknij przycisk Wstaw w prawym górnym rogu okna dialogowego.

Ustawienia dodatku

Dodatek Przycisk edytora - Grafika nie ma konfigurowanych opcji.

Konfigurowanie dodatku Przycisk edytora - Grafika

Aby skonfigurować dodatek Przycisk edytora - Grafika:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku Przycisk edytora - Grafika [Editor Button - Image]. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy editors-xtd.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy editors-xtd, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek Przycisk edytora - Grafika przed zaznaczonym.
 3. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.


Dodatek Przycisk edytora - Podziel stronę

Dodatek Przycisk edytora - Podziel stronę [Editor Button - Pagebreak] wyświetla pod edytorem tekstów przycisk Podziel stronę [Pagebreak] wstawiający do artykułów znacznik podziału na strony, tytuły stron oraz spis treści.

Przyciski edytora

Dodatek należy do grupy editors-xtd - dodatków wspomagających prezentację treści. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_editors-xtd_pagebreak. Pliki dodatku - pagebreak.php i pagebreak.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/editors-xtd/pagebreak.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytor własności dodatku Przycisk edytora - Podziel stronę

Stosowanie dodatku

Korzystanie z dodatku nie wymaga od użytkowników i administratorów żadnych zabiegów administracyjnych. Dodatek domyślnie jest włączony i działa natychmiast po zainstalowaniu Joomla. W domyślnych ustawieniach dodatku najlepiej nie dokonywać żadnych zmian. Wyłączenie dodatku spowoduje, że nie będzie on dostępny w edytorze tekstu.

Aby dokonać podziału artykułu na części:

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić znacznik podziału strony
 2. Naciśnij przycisk Podziel stronę.
 3. W oknie dialogowym, które pojawi się w nakładce:
  Okno konfiguracji podziału artykułu na strony
  • Wpisz tytuł części, którą wyodrębniasz. Tytuł będzie wyświetlany na stronie z prezentowana częścią artykułu albo na zakładkach odsłaniających karty lub harmonijkę, gdy korzystasz z tych stylów prezentacji.
  • Wpisz tekst odnośnika w spisie treści. Jeśli nic nie wpiszesz, program zastosuje słowo Strona i kolejny numer porządkowy
 4. Naciśnij przycisk Wstaw podział strony. Jeśli edytor działa w trybie wizualnym, w miejscu podziału strony będzie widoczna szara linia. W trybie HTML w miejscu wstawienia podziału strony pojawia się kod znacznika hr z odpowiednimi parametrami.

Ustawienia dodatku

Dodatek Przycisk edytora - Podziel stronę nie ma konfigurowanych opcji.

Konfigurowanie dodatku Przycisk edytora - Podziel stronę

Aby skonfigurować dodatek Przycisk edytora - Podziel stronę:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku Przycisk edytora - Podziel stronę [Editor Button - Pagebreak]. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy editors-xtd.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy editors-xtd, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek Przycisk edytora - Podziel stronę przed zaznaczonym.
 3. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.


Dodatek Przycisk edytora - Więcej

Dodatek Przycisk edytora - Więcej [Editor Button - Readmore] wyświetla pod edytorem tekstów przycisk Więcej [Read more...], wstawiający znacznik podziału artykułu - {readmore} - na dwie części: wprowadzenie, wyświetlane w przeglądach artykułów z odnośnikiem Więcej do pełnego tekstu artykułu, oraz tekst zasadniczy wyświetlany na stronach z pełnym tekstem artykułu.

Przyciski edytora

Dodatek należy do grupy editors-xtd - dodatków wspomagających prezentację treści. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_editors-xtd_readmore. Pliki dodatku - readmore.php i readmore.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/editors-xtd/readmore.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytor własności dodatku Przycisk edytora - Więcej

Stosowanie dodatku

Korzystanie z dodatku nie wymaga od użytkowników i administratorów żadnych zabiegów administracyjnych. Dodatek domyślnie jest włączony i działa natychmiast po zainstalowaniu Joomla. W domyślnych ustawieniach dodatku najlepiej nie dokonywać żadnych zmian. Wyłączenie dodatku spowoduje, że nie będzie on dostępny w edytorze tekstu.

Aby podzielić artykuł na wprowadzenie i tekst główny:

 1. Ustaw kursor w miejscu podziału.
 2. Naciśnij przycisk Więcej… [Readmore] pod edytorem.

W miejscu kursora pojawi się czerwona przerywana linia rozdzielająca obie części artykułu. Gdy artykuł jest podzielony na wprowadzenie i tekst główny, w przeglądach artykułów wyświetlany jest jedynie tekst umieszczony przed znacznikiem Więcej…. Pozostała część artykułu jest wyświetlana na stronie z pełnym widokiem artykułu. W ustawieniach pozycji menu oraz w konfiguracji globalnej artykułów można zdecydować o wyświetlaniu bądź niewyświetlaniu tekstów wprowadzających na stronach z pełnym widokiem artykułu.

Ustawienia dodatku

Dodatek Przycisk edytora - Artykuł nie ma konfigurowanych opcji.

Konfigurowanie dodatku Przycisk - Więcej

Aby skonfigurować dodatek Przycisk - Więcej:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku Przycisk - Więcej [Editor Button - Readmore]. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy editors-xtd.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy editors-xtd, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek Przycisk - Więcej przed zaznaczonym.
 3. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.


Pomoc35:Dodatek: Przycisk edytora - Przełącz Edytor

Dodatki z grupy extensions

Grupa dodatków extensions (rozszerzenia) reprezentowana jest tylko przez jeden dodatek Rozszerzenia - Joomla, który obsługuje aktualizację rozszerzeń. Pliki dodatków z tej grupy znajdują się w podkatalogach folderu plugins/extension.

Dodatek Rozszerzenia: Joomla!

Dodatek Rozszerzenia: Joomla [Extensions Joomla] obsługuje aktualizację rozszerzeń. Dodatek nie wymaga ustawiania żadnych parametrów.

Dodatek należy do grupy extensions - dodatków obsługujących aktualizację oprogramowania. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_extension_joomla. Pliki dodatku - joomla.php i joomla.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/extension/joomla.

Ustawienia dodatku

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej..

Strona edytor własności dodatku Rozszerzenia - Joomla

Konfigurowanie dodatku Rozszerzenia: Joomla

Aby skonfigurować dodatek Rozszerzenia: Joomla:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku Rozszerzenia: Joomla [Extensions Joomla]. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy extensions.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
  • Porządek [Ordering]: ustawienie nie ma znaczenia - standardowo w grupie extensions jest tylko jeden dodatek.
 3. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.


Dodatki z grupy search

Dodatki z grupy search (przeszukuj) umożliwiają przeszukiwanie różnych rodzajów treści publikowanych w witrynie.

Obsługę przeszukiwania witryny zapewniają w Joomla trzy rodzaje rozszerzeń: komponent Szukaj, moduł Szukaj i dodatki z rodziny search. Komponent i moduł dostarczają narzędzi przeszukiwania i prezentacji wyników, natomiast dodatki pozwalają na przeszukiwanie poszczególnych zakresów treści. Każdy dodatek zawiera instrukcje przeszukujące treści obsługiwane przez określony komponent, np. Artykuły, Doniesienia, Kontakty.

Rdzenne dodatki umożliwiają przeszukiwanie tylko i wyłącznie rdzennych komponentów.

Instalując komponenty innych programistów, koniecznie sprawdź, czy nie zaprojektowali również odpowiedniego dodatku typu search, a jeśli tak, zainstaluj go. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć przeszukiwanie niektórych obszarów witryny, by zwiększyć wydajność i szybkość wyszukiwania bądź z innych powodów.

W Joomla 3.x wzwyż instalowane są standardowo poniższe dodatki z grupy search:

 • Przeszukuj Artykuły
 • Przeszukuj Doniesienia
 • Przeszukuj Kategorie artykułów
 • Przeszukuj Kontakty
 • Przeszukuj Zakładki

Wszystkie dodatki z grupy search są domyślnie włączone i gotowe do działania natychmiast po instalacji Joomla!. Standardowe ustawienia dodatków są odpowiednie dla większości witryn. W razie potrzeby można je zmodyfikować.

Pliki dodatków znajdują się w podkatalogach folderu plugins/search.

Dodatek Przeszukuj - Artykuły

Dodatek Przeszukuj - Artykuły [Search - Content] włącza przeszukiwanie artykułów (tytułów i tekstów).

Dodatek należy do grupy search - dodatków precyzujących zakres przeszukiwania witryny. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_search_content. Pliki dodatku - content.php i content.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/search/content.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytor własności dodatku Przeszukuj - Artykuły

Stosowanie dodatku

Korzystanie z dodatku nie wymaga od użytkowników i administratorów żadnych zabiegów administracyjnych. Dodatek domyślnie jest włączony i działa natychmiast po zainstalowaniu Joomla. Standardowe ustawienia dodatku są odpowiednie dla większości witryn. W razie potrzeby można je zmodyfikować.

Ustawienia opcji podstawowych dodatku

W konfiguracji możemy ustawić następujące opcje podstawowe:

Ustawienia opcji podstawowych dodatku Przeszukuj - Artykuły

 • Limit wyników [Search Limit]: standardowo działa do momentu, aż znajdzie 50 wystąpień wyszukiwanego słowa, frazy lub słów. Można zmniejszyć lub zwiększyć tę liczbę.
 • Artykuły [Articles]: decyduje o przeszukiwaniu artykułów - powinien to być parametr Włączony!!!!!. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Artykuły w Archiwum [Archived Articles]: decyduje o przeszukiwaniu artykułów zarchiwizowanych. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.

Konfigurowanie dodatku Przeszukuj - Artykuły

Aby skonfigurować dodatek Przeszukuj - Artykuły:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku Przeszukuj - Artykuły [Search - Content]. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy search.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy search, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek Przeszukuj - Artykuły przed zaznaczonym.
 3. W sekcji Opcje podstawowe określ:
 • Limit wyników [Search Limit]: standardowo 50; można zmniejszyć lub zwiększyć tę liczbę.
 • Artykuły [Articles]: pozostaw Włączone, aby przeszukiwać artykuły, lub zaznacz Wyłączone (jeśli chcesz ograniczyć przeszukiwanie tylko do zasobów archiwalnych).
 • Artykuły w Archiwum [Archived Articles]: pozostaw Włączone, aby przeszukiwać artykuły w Archiwum, lub zaznacz Wyłączone.
 1. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.


Dodatek Przeszukuj - Doniesienia

Dodatek Przeszukuj - Doniesienia [Search - Newsfeeds] włącza przeszukiwanie komponentu Doniesienia [Newsfeeds]. Przeszukiwanie obejmuje: tytuły i opisy kategorii oraz nazwy i opisy kanałów informacyjnych.

Dodatek należy do grupy search - dodatków precyzujących zakres przeszukiwania witryny. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_search_newsfeeds. Pliki dodatku - newsfeeds.php i newsfeeds.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/search/newsfeeds.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytor własności dodatku Przeszukuj - Doniesienia

Stosowanie dodatku

Korzystanie z dodatku nie wymaga od użytkowników i administratorów żadnych zabiegów administracyjnych. Dodatek domyślnie jest włączony i działa natychmiast po zainstalowaniu Joomla. Standardowe ustawienia dodatku są odpowiednie dla większości witryn. W razie potrzeby można je zmodyfikować.

Ustawienia dodatku

W konfiguracji możemy ustawić następujące opcje podstawowe:

Ustawienia opcji podstawowych dodatku Przeszukuj - Doniesienia

 • Limit wyników [Search Limit]: standardowo działa do momentu, aż znajdzie 50 wystąpień wyszukiwanego słowa, frazy lub słów. Można zmniejszyć lub zwiększyć tę liczbę.
 • Szukaj w opublikowanych [Search Published]: decyduje, czy będą przeszukiwane opublikowane zakładki. Ustawienie domyślne: Włączone.
 • Szukaj w archiwalnych [Search Archived]: decyduje, czy będą przeszukiwane zakładki zarchiwizowane. Ustawienie domyślne: Włączone.

Konfigurowanie dodatku Przeszukuj - Doniesienia

Aby skonfigurować dodatek Przeszukuj - Doniesienia:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku Przeszukuj - Doniesienia' [Search - Newsfeeds]. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy search.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy search, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek Przeszukuj - Doniesienia przed zaznaczonym.
 3. W sekcji Opcje podstawowe określ:
  • Limit wyników [Search Limit]: standardowo 50; można zmniejszyć lub zwiększyć tę liczbę.
  • Szukaj w opublikowanych [Search Published]: pozostaw Włączone, aby przeszukiwać opublikowane doniesienia, lub zaznacz Wyłączone (jeśli chcesz ograniczyć przeszukiwanie tylko do zasobów archiwalnych).
  • Szukaj w archiwalnych [Search Archived]: decyduje, czy będą przeszukiwane zakładki zarchiwizowane. Ustawienie domyślne: Włączone.
 4. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.


Dodatek Przeszukuj - Kategorie artykułów

Dodatek Przeszukuj - Kategorie artykułów [Search - Categories] włącza przeszukiwanie informacji o kategoriach artykułów (tytuły i opisy kategorii artykułów).

Dodatek należy do grupy search - dodatków precyzujących zakres przeszukiwania witryny. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_search_categories. Pliki dodatku - categories.php i categories.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/search/categories.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytor własności dodatku Przeszukuj - Kategorie

Stosowanie dodatku

Korzystanie z dodatku nie wymaga od użytkowników i administratorów żadnych zabiegów administracyjnych. Dodatek domyślnie jest włączony i działa natychmiast po zainstalowaniu Joomla. Standardowe ustawienia dodatku są odpowiednie dla większości witryn. W razie potrzeby można je zmodyfikować.

Ustawienia opcji podstawowych dodatku

W konfiguracji możemy ustawić następujące opcje podstawowe:

Ustawienia opcji podstawowych dodatku Przeszukuj - Kategorie

 • Limit wyników [Search Limit]: standardowo działa do momentu, aż znajdzie 50 wystąpień wyszukiwanego słowa, frazy lub słów. Można zmniejszyć lub zwiększyć tę liczbę.
 • Szukaj w opublikowanych [Search Published]: decyduje, czy będą przeszukiwane opublikowane zakładki. Ustawienie domyślne: Włączone.
 • Szukaj w archiwalnych [Search Archived]: decyduje, czy będą przeszukiwane zakładki zarchiwizowane. Ustawienie domyślne: Włączone.

Konfigurowanie dodatku Przeszukuj - Kategorie artykułów

Aby skonfigurować dodatek Przeszukuj - Kategorie artykułów:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku Przeszukuj - Kategorie artykułów [Search - Categories]. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy search.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy search, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek Przeszukuj - Kategorie artykułów przed zaznaczonym.
 3. W sekcji Opcje podstawowe określ:
  • Limit wyników [Search Limit]: standardowo 50; można zmniejszyć lub zwiększyć tę liczbę.
  • Szukaj w opublikowanych [Search Published]: pozostaw Włączone, aby przeszukiwać opublikowane Kategorie artykułów, lub zaznacz Wyłączone (jeśli chcesz ograniczyć przeszukiwanie tylko do zasobów archiwalnych).
  • Szukaj w archiwalnych [Search Archived]: decyduje, czy będą przeszukiwane zakładki zarchiwizowane. Ustawienie domyślne: Włączone.
 4. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.


Dodatek Przeszukuj - Kontakty

Dodatek Przeszukuj - Kontakty [Search - Contacts] włącza przeszukiwanie komponentu Kontakty [Contacts]. Przeszukiwanie obejmuje: nazwy kontaktów, stanowiska, adresy, numery telefonów i faksów oraz dodatkowe informacje.

Dodatek należy do grupy search - dodatków precyzujących zakres przeszukiwania witryny. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_search_contacts. Pliki dodatku - contacts.php i contacts.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/search/contacts.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytor własności dodatku Przeszukuj - Kontakty

Stosowanie dodatku

Korzystanie z dodatku nie wymaga od użytkowników i administratorów żadnych zabiegów administracyjnych. Dodatek domyślnie jest włączony i działa natychmiast po zainstalowaniu Joomla. Standardowe ustawienia dodatku są odpowiednie dla większości witryn. W razie potrzeby można je zmodyfikować.

Ustawienia opcji podstawowych dodatku

W konfiguracji możemy ustawić następujące opcje podstawowe:

Ustawienia opcji podstawowych dodatku Przeszukuj - Kontakty

 • Limit wyników [Search Limit]: standardowo działa do momentu, aż znajdzie 50 wystąpień wyszukiwanego słowa, frazy lub słów. Można zmniejszyć lub zwiększyć tę liczbę.
 • Szukaj w opublikowanych [Search Published]: decyduje, czy będą przeszukiwane opublikowane zakładki. Ustawienie domyślne: Włączone.
 • Szukaj w archiwalnych [Search Archived]: decyduje, czy będą przeszukiwane zakładki zarchiwizowane. Ustawienie domyślne: Włączone.

Konfigurowanie dodatku Przeszukuj - Kontakty

Aby skonfigurować dodatek Przeszukuj - Kontakty:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku Przeszukuj - Kontakty [Search - Contacts]. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy search.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy search, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek Przeszukuj - Kontakty przed zaznaczonym.
 3. W sekcji Opcje podstawowe określ:
  • Limit wyników [Search Limit]: standardowo 50; można zmniejszyć lub zwiększyć tę liczbę.
  • Szukaj w opublikowanych [Search Published]: pozostaw Włączone, aby przeszukiwać opublikowane Kategorie artykułów, lub zaznacz Wyłączone (jeśli chcesz ograniczyć przeszukiwanie tylko do zasobów archiwalnych).
  • Szukaj w archiwalnych [Search Archived]: decyduje, czy będą przeszukiwane zakładki zarchiwizowane. Ustawienie domyślne: Włączone.
 4. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.


Dodatek Przeszukuj - Zakładki

Dodatek Przeszukuj - Zakładki [Search - Weblinks] włącza przeszukiwanie komponentu Zakładki [Weblinks]. Przeszukiwanie obejmuje: tytuły i opisy kategorii adresów oraz nazwy i opisy adresów internetowych.

Dodatek należy do grupy search - dodatków precyzujących zakres przeszukiwania witryny. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_search_weblinks. Pliki dodatku - weblinks.php i weblinks.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/search/weblinks.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej

Strona edytora własności dodatku Przeszukuj - Zakładki

Stosowanie dodatku

Korzystanie z dodatku nie wymaga od użytkowników i administratorów żadnych zabiegów administracyjnych. Dodatek domyślnie jest włączony i działa natychmiast po zainstalowaniu Joomla. Standardowe ustawienia dodatku są odpowiednie dla większości witryn. W razie potrzeby można je zmodyfikować.

Ustawienia opcji podstawowych dodatku

W konfiguracji możemy ustawić następujące opcje podstawowe:

Ustawienia opcji podstawowych dodatku Przeszukuj - Zakładki

 • Limit wyników [Search Limit]: standardowo działa do momentu, aż znajdzie 50 wystąpień wyszukiwanego słowa, frazy lub słów. Można zmniejszyć lub zwiększyć tę liczbę.
 • Szukaj w opublikowanych [Search Published]: decyduje, czy będą przeszukiwane opublikowane zakładki. Ustawienie domyślne: Włączone.
 • Szukaj w archiwalnych [Search Archived]: decyduje, czy będą przeszukiwane zakładki zarchiwizowane. Ustawienie domyślne: Włączone.

Konfigurowanie dodatku Przeszukuj - Zakładki

Aby skonfigurować dodatek Przeszukuj - Zakładki:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku Przeszukuj - Zakładki' [Search - Weblinks]. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy search.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy search, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek Przeszukuj - Zakładki przed zaznaczonym.
 3. W sekcji Opcje podstawowe określ:
  • Limit wyników [Search Limit]: standardowo 50; można zmniejszyć lub zwiększyć tę liczbę.
  • Szukaj w opublikowanych [Search Published]: pozostaw Włączone, aby przeszukiwać opublikowane zakładki, lub zaznacz Wyłączone (jeśli chcesz ograniczyć przeszukiwanie tylko do zasobów archiwalnych).
  • Szukaj w archiwalnych [Search Archived]: decyduje, czy będą przeszukiwane zakładki zarchiwizowane. Ustawienie domyślne: Włączone.
 4. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.Dodatki z grupy system

Dodatki z grupy System uaktywniają się w momencie ładowania strony. Obsługują wiele globalnych funkcji systemowych, takich jak tworzenie prostych adresów, rejestrowanie zdarzeń interesujących administratora, czy korzystanie z pamięci podręcznej.

W Joomla 3.x instalowane są standardowo poniższe dodatki z grupy system:

 • System - Diagnostyka
 • System - Dziennik
 • System - Filtr języków
 • System - Pamięć podręczna
 • System - Polityka P3P
 • System - Proste adresy
 • System - Przekierowania
 • System - Zapamiętaj mnie

Po instalacji Joomla! włączone i gotowe do działania są: Diagnostyka, Dziennik, Polityka P3P, Proste adresy, Przekierowania i Zapamiętaj mnie. Dodatki Filtr języków i Pamięć podręczna są domyślnie wyłączone.

Pliki dodatków znajdują się w podkatalogach folderu plugins/system.

Dodatek System - Diagnostyka

Dodatek System - Diagnostyka [System - Debug] kontroluje zakres i sposób przedstawiania informacji diagnostycznych, gdy uaktywnione zostaną parametry debuggera na stronie Konfiguracja globalna/Konfiguracja diagnostyki.

Dodatek należy do grupy system - dodatków wzbogacających funkcje systemowe Joomla!. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_system_debug. Pliki dodatku - debug.php i debug.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/system/debug.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytor własności dodatku System - Diagnostyka

Stosowanie dodatku

Korzystanie z dodatku nie wymaga od użytkowników i administratorów żadnych zabiegów administracyjnych. Dodatek domyślnie jest włączony i działa natychmiast po zainstalowaniu Joomla. Standardowe ustawienia opcji dodatku są odpowiednie dla większości witryn. W razie potrzeby można je zmodyfikować.

Ustawienia dodatku

Opcje podstawowe

W konfiguracji możemy ustawić następujące opcje podstawowe:

Konfiguracja opcji podstawowych w edytorze dodatku System - Diagnostyka

 • Pokaż grupom [Allowed Groups]: opcjonalnie, można ograniczyć grupy użytkowników, którzy będą w stanie zobaczyć informacje diagnostyczne. Jeśli nic nie zostanie zaznaczone, informacje będą widoczne dla wszystkich użytkowników.
 • Informacja o wydajności [Show Profiling]: decyduje o wyświetlaniu informacji na temat wydajności - wartości określających czas, jaki upłynął do momentu wykonania kolejnych punktów kodu oraz - w megabajtach - wykorzystanie zasobów (afterLoad - po załadowaniu platformy Joomla, afterInitialise - po uruchomieniu funkcji Initialize, ale przed wygenerowaniem jakiejkolwiek części strony, afterRoute - po żądaniu wygenerowania strony, załadowaniu platformy i inicjalizacji oraz przetworzeniu żądania, afterDispatch - po wysłaniu treści do bufora, afterRender - po przetworzeniu, gdy wynik przetworzenia jest gotowy do przesłania do przeglądarki). Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Pokaż zapytania SQL [Show Queries]: decyduje o wyświetlaniu informacji wyszczególniającej ilość oraz listę zapytań do bazy danych wykonanych podczas tworzenia strony. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Pokaż typy zapytań [Show Queries]: decyduje o wyświetlaniu listy unikalnych rodzajów zapytań oraz ich liczbę wystąpień na stronie. Przydatne przy wyszukiwaniu informacji o powtarzających się zapytaniach, które albo są zbędne, albo mogą być zgrupowane w jedno wydajniejsze zapytanie. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Zużycie pamięci [Show Memory Usage]: decyduje o wyświetlaniu informacji wskazującej na zużycie pamięci RAM. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.

Opcje językowe

Konfiguracja opcji językowych w edytorze dodatku System - Diagnostyka

 • Lista błędnych plików językowych [Show errors when parsing language files]: decyduje o wyświetlanie listy niepoprawnych plików językowych, napisanych niezgodnie ze specyfikacją plików językowych. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Pokaż pliki językowe [Show Language Files]: decyduje o wyświetlaniu listy wszystkich plików językowych wczytanych podczas tworzenia strony, włącznie z pełną ścieżką. Listę można wykorzystać do sprawdzenia, czy wszystkie pliki zostały wczytane. Liczba umieszczona na końcu każdej informacji wskazuje, ile razy plik został wczytany. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Frazy nieprzetłumaczone [Display undefined language strings]: decyduje o wyświetlaniu listy wszystkich nieprzetłumaczonych napisów i przypuszczalnej lokalizacji pliku, w którym użyto klasy JText generującej napis. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Usuń pierwsze słowo [Strip First Word]: decyduje, czy w kluczach wielowyrazowych opuszczać pierwsze słowo. Ta użyteczna opcja przydaje się w przypadku rozszerzeń, których projektanci zastosowali w kluczach definicji językowych przedrostek sygnalizujący związek z rozszerzeniem (najczęściej komponentem), o ile zostały one wprowadzone metodą JText.
 • Usuń z początków [Strip From Start]: wpisz słowo lub słowa, które należy usunąć z początku napisów. Jeśli chcesz usunąć więcej niż jedno słowo, rozdziel je znakiem potoku ( | ), na przykład: słowo1|słowo2.
 • Usuń z zakończeń [Strip From End]: wpisz słowo lub słowa, które należy usunąć z końcówek napisów. Jeśli chcesz usunąć więcej niż jedno słowo, rozdziel je znakiem potoku ( | ), na przykład: słowo1|słowo2.

Opcje rejestracji

Konfiguracja opcji rejestracji przestarzałych rozszerzeń

 • Rejestruj przestarzałe elementy API [Log deprecated API]: Jeśli włączone, w raporcie będą zapisywane informacje o przestarzałych elementach API. Używaj tego ustawienia na krótko, tylko podczas prac programistycznych.

Konfigurowanie dodatku System - Diagnostyka

Aby skonfigurować dodatek System - Diagnostyka:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku System - Diagnostyka. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy system.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy system, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek System - Diagnostyka przed zaznaczonym.
 3. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.


Dodatek System - Dziennik

Dodatek System - Dziennik [System - Log] włącza gromadzenie informacji w dzienniku zdarzeń. Dziennik zdarzeń jest plikiem zawierającymi informacje o aktywności serwera w związku z udostępnianiem witryny. Umożliwia poznanie historii i niektórych przyczyn nieoczekiwanych zdarzeń w przypadkach problemów z witryną.

Dodatek należy do grupy system - dodatków wzbogacających funkcje systemowe Joomla!. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_system_log.

Pliki dodatku - log.php i log.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/system/log.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytor własności dodatku System - Dzienniki

Stosowanie dodatku

Korzystanie z dodatku nie wymaga od użytkowników i administratorów żadnych zabiegów administracyjnych. Dodatek domyślnie jest włączony i działa natychmiast po zainstalowaniu Joomla.

Fragment dziennika zdarzeń, w którym odnotowano dwie nieudane próby logowania. W pierwszej użytkownik 'admin' podał niepoprawne hasło, w drugiej próby logowania dokonał nieistniejący użytkownik. Nazwy użytkowników usiłujących się zalogować podawane są tylko wówczas, gdy zostanie włączona opcja Dziennik logowania

Rys. Fragment dziennika zdarzeń, w którym odnotowano dwie nieudane próby logowania. W pierwszej użytkownik 'admin' podał niepoprawne hasło, w drugiej próby logowania dokonał nieistniejący użytkownik. Nazwy użytkowników usiłujących się zalogować podawane są tylko wówczas, gdy zostanie włączona opcja Dziennik logowania.

Plik dziennika nosi nazwę error.php i przechowywany jest w katalogu logs. Budowa pliku jest prosta. Każdemu zarejestrowanemu zdarzeniu poświęcony jest jeden wiersz, w którym w kolejnych polach znajduje się: data zdarzenia, czas, priorytet, IP komputera klienta, kategoria zdarzenia oraz informacja o błędzie.

Ustawienia opcji podstawowych dodatku

W opcjach podstawowych dodatku można skonfigurować jeden parametr:

Ustawienia opcji podstawowych System - Dzienniki

 • Dziennik logowania [Log user names]: decyduje o rejestrowaniu w przypadku prób nieudanego logowania nazw logujących się użytkowników. Domyślnie wyłączone.

Konfigurowanie dodatku System - Dzienniki

Aby skonfigurować dodatek System - Dzienniki :

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku System - Dzienniki. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy system.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy system, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek System - Dzienniki przed zaznaczonym.
 3. Zdecyduj, czy zapisywać w dzienniku nazwy logujących się użytkowników w przypadku nieudanych prób logowania.
 4. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.


Dodatek System - Filtr języków

Dodatek System - Filtr języków [System - Language Filter] filtruje wyświetlanie treści w zależności od języka. Dodatek ma być włączony tylko wtedy, gdy opublikowany jest moduł Przełącznik języka.

Dodatek należy do grupy system - dodatków wzbogacających funkcje systemowe Joomla!. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_system_languagefilter. Pliki dodatku - languagefilter.php i languagefilter.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/system/languagefilter.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytor własności dodatku System - Filtr języków

Stosowanie dodatku

Korzystanie z dodatku nie wymaga od użytkowników i administratorów żadnych zabiegów administracyjnych. Dodatek domyślnie jest włączony i działa natychmiast po zainstalowaniu Joomla. Standardowe ustawienia opcji dodatku są odpowiednie dla większości witryn. W razie potrzeby można je zmodyfikować.

Ustawienia opcji podstawowych dodatku

W konfiguracji możemy ustawić następujące opcje podstawowe:

Ustawienia opcji podstawowych dodatku System - Filtr języków


 • Wybór języka dla odwiedzających [Language Selection for new Visitors]: decyduje, czy w przypadku użytkowników logujących się w witrynie system ustawi po zalogowaniu domyślny język witryny, ustawiony przez użytkownika w jego profilu, czy też język zgodny z językiem przeglądarki. Wybierz jedną z opcji. Jeśli zdecydujemy, że system ma ustawić język przeglądarki, może się zdarzyć, że system go nie rozpozna. W takim przypadku ustawi domyślny język witryny.
 • Automatyczna zmiana języka [Automatic Language Change]: zaznaczenie Tak spowoduje, automatyczne przełączenie na wybrany język treści, gdy użytkownik zmieni język witryny.
 • Skojarzone pozycje menu [Menu associations]: zaznaczenie Tak spowoduje, że gdy użytkownik zmieni język na dowolnej stronie witryny na inny, to zostanie przeniesiony na skojarzoną z tą stroną stronę w wybranym języku (o ile taka istnieje). Zaznaczenie Nie spowoduje, że po zmianie języka użytkownik zostanie przeniesiony na stronę startową w wybranym języku.

Konfigurowanie dodatku System - Filtr języków

Aby skonfigurować dodatek System - Filtr języków:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku System - Filtr języków. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy system.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy system, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek System - Filtr języków przed zaznaczonym.
 3. Zdecyduj o podstawowych opcjach dodatku:
  • czy system ma dostosować język witryny wielojęzycznej do ustawień języka w profilu logującego się użytkownika, czy do ustawień przeglądarki,
  • czy system ma dokonać automatycznego przełączenia się na wybrany język w przypadku, gdy użytkownik dokona zmiany preferowanego języka w ustawieniach swojego konta,
  • czy po przełączeniu języka na inny przenosić użytkownika na stronę początkową (startową) witryny, czy na stronę pozycji menu skojarzonej z aktualnie przeglądaną stroną.
 4. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.


Dodatek System - Pamięć podręczna

Dodatek System - Pamięć podręczna [System - Cache] umożliwia buforowanie stron w pamięci podręcznej serwera i przeglądarek internetowych użytkowników.

Dodatek należy do grupy system - dodatków wzbogacających funkcje systemowe Joomla!. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_system_cache. Pliki dodatku - cache.php i cache.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/system/cache.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytor własności dodatku System - Pamięć podręczna

Stosowanie dodatku

Dodatek System - Pamięć podręczna jest standardowo wyłączony. Aby korzystać z jego walorów, trzeba go włączyć i ewentualnie skonfigurować opcję Pamięć przeglądarki.

Buforowanie stron polega na zapisywaniu w specjalnych katalogach serwera albo na komputerze lokalnym kopii pobieranych stron (albo fragmentów stron) po to, aby nie trzeba było ich ponownie generować lub pobierać. W przypadku buforowania stron na serwerze, serwer zamiast ponownie przetwarzać żądania innych użytkowników, by wyświetlić określoną stronę, przesyłaną wcześniej innym użytkownikom, korzysta z pliku zapisanego w buforze, co znacznie przyspiesza ładowanie stron, poprawia wydajność i zmniejsza obciążenie serwera. W przypadku buforowania przez przeglądarkę, przeglądarka sprawdza, czy posiada w buforze aktualną kopię strony, a jeśli tak, odtwarza ją z bufora zamiast pobierać ponownie z serwera.

Dodatek System - Pamięć podręczna działa niezależnie od systemu kontroli pamięci podręcznej włączanego w konfiguracji globalnej witryny, umożliwia włączenie buforowania całych stron. Dodatek dostarcza więc dodatkowej możliwości optymalizacji witryny. W przypadku pamięci podręcznej konfigurowanej na stronie Witryna/Konfiguracja globalna/ w buforze serwera zapisywane są w odrębnych plikach dane z komponentów i modułów, które serwer wykorzystuje do generowania stron bez ponownego pobierania danych z bazy. Gdy włączymy dodatek, serwer zapisuje całe strony. Pliki te przechowywane są w katalogu cache/page, o czym warto pamiętać, gdy korzystamy z narzędzia do czyszczenia pamięci podręcznej na stronie Witryna/Konserwacja/Czyść pamięć podręczną.

Przegląd plików przechowywanych w pamięci podręcznej serwera. Pliki utworzone w wyniku działania dodatku System - Pamięć podręczna gromadzone są w katalogu page

Ustawienia opcji podstawowych dodatku

W opcjach podstawowych dodatku można skonfigurować jeden parametr:

Ustawienia opcji podstawowych dodatku System - Pamięć podręczna

 • Pamięć przeglądarki [Use Browser Caching]: decyduje, czy możliwe będzie wykorzystanie do przechowywania stron pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na komputerze lokalnym użytkownika (o ile będzie na to pozwalać przeglądarka). Standardowe ustawienie: Nie. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.

Konfigurowanie dodatku System - Pamięć podręczna

Aby skonfigurować dodatek System - Pamięć podręczna :

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku System - Pamięć podręczna [System - Cache]. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy system.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy system, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek System - Pamięć podręczna przed zaznaczonym.
 3. Zdecyduj, czy wykorzystywać do buforowania plików pamięć podręczną przeglądarek użytkowników.
 4. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.


System - Polityka P3P

Dodatek System - Polityka P3P [System - P3P Policy] umożliwia przesyłanie przez Joomla! w nagłówku HTTP skróconej polityki prywatności (kompaktowej) zgodnie z protokołem P3P (Platforma Projektu Preferencji Prywatności).

Dodatek należy do grupy system - dodatków wzbogacających funkcje systemowe Joomla!. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_system_p3p. Pliki dodatku - p3p.php i p3p.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/system/ p3p.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytor własności dodatku System - Polityka P3P

Stosowanie dodatku

Dodatek domyślnie jest włączony i działa natychmiast po zainstalowaniu Joomla. Oznacza to, że witryny oparte na Joomla! przedstawiają "przeglądarkom internetowym" pewne ogólne informacje o polityce prywatności wydawcy witryny, umożliwiające zapisywanie w komputerach użytkowników plików cookies w przypadkach, gdy w konfiguracji swoich przeglądarek ustawiają średni poziom ochrony swoich danych.

Przed udostępnieniem witryny w Internecie administrator witryny powinien dokonać porównania polityki prywatności witryny z jej skróconym zapisem deklarowanym w ustawieniach dodatku System - Polityka P3P i dostosować do rzeczywistych praktyk stosowanych przez wydawcę witryny.

Jak działa dodatek System - Polityka P3P?

Dodatek wysyła do przeglądarek osób odwiedzających witrynę w nagłówku HTTP skrót polityki prywatności zdefiniowany w ustawieniu podstawowej opcji dodatku nazwanej w polskim tłumaczeniu Znaczniki P3P.

P3P to akronim pochodzący od opracowanej przez W3C Platform for Privacy Preferences - „Platformy projektu preferencji prywatności”, która umożliwia wydawcom witryn zapisywanie swoich praktyk związanych z prywatnością osób odwiedzających w formacie zestandaryzowanym, który może być odczytywany przez maszynę. Punktem wyjścia protokołu P3P były konstatacje, że polityki witryn internetowych w zakresie ochrony informacji prywatnych są trudne do rozszyfrowania, a zapoznanie się z polityką, o ile w ogóle została opublikowana, jest możliwe dopiero po wejściu na daną stronę; jest to zbyt późno, ponieważ do tego czasu witryna może już zgromadzić sporo przydatnych informacji. Protokół P3P dostarcza narzędzi, które pozwalają odczytać politykę ochrony informacji prywatnych przed załadowaniem danej i zdecydować, czy ta strona ma być przez przeglądarkę załadowana. Przed załadowaniem strony treść wykrytej polityki prywatności porównywana jest z preferencjami ustawionymi w przeglądarce przez użytkownika. Na tej podstawie dokonywany pliki cookies są zapisywane bądź odrzucane.

Ustawienia preferencji prywatności w przeglądarce Internet Explorer

Ustawienia opcji podstawowych dodatku

W opcjach podstawowych dodatku można skonfigurować jeden parametr:

Ustawienia opcji podstawowych dodatku dodatku System - Polityka P3P

 • Znaczniki P3P [P3P Tags]: wpisz swoje znaczniki P3P. Domyślnie wysyłany jest następujący zestaw informacji: NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.w3.org/TR/P3P/ zawierającej specyfikację Platformy Preferencji Prywatności oraz w witrynie GIODO w opracowaniu „Ochrona prywatności w systemach teleinformatycznych dostępnym” pod adresem http://techinfo.giodo.gov.pl/prywatnosc-www-p3p.html.

Poniżej przedstawiamy objaśnienie znaczników zastosowanych w domyślnej konfiguracji dodatku.

 • NOI [nonident]: określa dostęp użytkowników do informacji gromadzonych przez witrynę (serwer), oznacza, że użytkownicy nie mają dostępu do żadnych informacji poza danymi adresowymi, jeśli są przekazywane.
 • ADM [admin]: określa cel gromadzenia danych, w tym przypadku do administracji systemem i serwerem WWW, czyli celów wynikających z technicznych działań administracyjnych serwera WWW i podlegającego mu systemu komputerowego (bezpieczeństwo, utrzymanie witryny, weryfikacja aktywności odwiedzin strony).
 • DEV [develop]: określa cel gromadzenia danych - do badań nad witryną i jej rozwoju, informacje mogą być wykorzystywane by dostosować witrynę do potrzeb odwiedzających (usługi, produkty, treści); kategoria ta nie obejmuje jednak wykorzystywania danych osobowych do dostosowywania treści do indywidualnych preferencji, oraz nie obejmuje promowania, kierunkowania, profilowania i kontaktowania się z poszczególnymi osobami.
 • PSAi [pseudoanalysis]: określa cel gromadzonych danych - do analiz i tworzenia profili użytkowników w oparciu o pseudoanonimową identyfikację (zwyczajów, zainteresowań, potrzeb, preferencji), z tym że dane o poszczególnych osobach lub komputerach mogą być zapisywane pod warunkiem, że będą one powiązane jedynie pseudoanonimowym identyfikatorem; w zapisywanych danych nie mogą znaleźć się informacje identyfikujące osobę, takie jak imię, adres, numer telefonu, czy adres email. Profile nie mogą być wykorzystywane do identyfikowania osób.
 • COM [computer]: określa kategorię gromadzonych danych, w tym przypadku informacje o o systemie komputerowym użytkownika, takie jak numer IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, systemu operacyjnego.
 • NAV [navigation]: określa kategorię gromadzonych danych, w tym przypadku dane o nawigacji, takie jak, które strony są odwiedzane i jak długo użytkownicy pozostają na każdej stronie.
 • OUR [ours]: określa odbiorcę informacji, oznacza że odbiorcą jest wyłącznie wydawca witryny lub jego jednostki, działające jako jego agenci lub jednostki w stosunku, do których wydawca działa jako agent (czyli w ich imieniu).
 • OTRo [other-recipient]: określa innych odbiorców, oznacza, ze dostęp do informacji mają upoważnione jednostki, nadzorowane przez wydawcę i odpowiedzialne przed wydawcą witryny; jednostki te mogą jednak wykorzystywać dane w sposób nie określony w polityce wydawcy witryny.
 • STP [stated-purpose]: określa cel przechowywania danych - dla celów wymienionych wcześniej; wydawca powinien posiadać politykę przetrzymywania danych, określającą m.in. czas ich niszczenia,
 • IND [indefinitely]: wskazuje na nieokreślony czas przechowywania informacji i brak polityki przechowywania.
 • DEM [demographic]: określa kategorię gromadzonych danych, w tym przypadku dane demograficzne i społeczno-ekonomiczne, np. takie jak płeć, wiek, dochód.

Konfigurowanie dodatku System - Polityka P3P

Aby skonfigurować dodatek System - Polityka P3P:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku System - Polityka P3P. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy system.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy system, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek System - Polityka P3P przed zaznaczonym.
 3. Sprecyzuj za pomocą znaczników P3P skrót polityki prywatności witryny.
 4. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.


System - Proste adresy

Dodatek System - Proste adresy [System - SEF] zamienia generowane przez Joomla! skomplikowane adresy URL na proste, łatwiejsze do zapamiętania i „przyjazne” dla wyszukiwarek indeksujących strony internetowe. Działa bezpośrednio na kodzie HTML, nie wymaga żadnych znaczników.

Dodatek należy do grupy system - dodatków wzbogacających funkcje systemowe Joomla!. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_system_sef. Pliki dodatku - sef.php i sef.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/system/sef.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytor własności dodatku System - Proste adresy

Stosowanie dodatku

Korzystanie z dodatku nie wymaga od użytkowników i administratorów żadnych zabiegów administracyjnych. Dodatek domyślnie jest włączony i działa natychmiast po zainstalowaniu Joomla. Aby jednak dodatek spełniał swoje funkcje, należy w konfiguracji globalnej włączyć upraszczanie adresów. Zobacz więcej na stronie: Optymalizacja dla wyszukiwarek.

Ustawienia opcji podstawowych dodatku dodatku

W dodatku Proste adresy możemy skonfigurować jedną opcję podstawową.

Ustawienia opcji podstawowych dodatku dodatku System - Proste adresy

 • Domena witryny [Site domain]: jeśli witryna jest dostępna w więcej niż jednej domenie, wpisujemy tutaj adres kanoniczny domeny.

Konfigurowanie dodatku System - Proste adresy

Aby skonfigurować dodatek System - Proste adresy:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku System - Proste adresy. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy system.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy system, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek System - Proste adresy przed zaznaczonym.
 3. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.


System - Przekierowania

Dodatek System - Przekierowania [System - Redirect] włącza system przekierowań, dzięki któremu Joomla! rejestruje w bazie danych brakujące strony witryny (strony do których prowadzą odnośniki w menu lub w innych elementach treści) i przekierowuje użytkowników pod nowy adres, jeśli został wskazany przez administratora w komponencie Przekierowania.

Dodatek należy do grupy system - dodatków wzbogacających funkcje systemowe Joomla!. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_system_redirect. Pliki dodatku - redirect.php i redirect.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/system/ redirect.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytor własności dodatku System - Przekierowania

Stosowanie dodatku

Korzystanie z dodatku nie wymaga od użytkowników i administratorów żadnych zabiegów administracyjnych. Dodatek domyślnie jest włączony i działa natychmiast po zainstalowaniu Joomla.

Ustawienia dodatku

Dodatek System - Przekierowania nie ma konfigurowanych opcji.

Konfigurowanie dodatku System - Przekierowania

Aby skonfigurować dodatek System - Przekierowania:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku System - Przekierowania [System - Redirect]. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy system.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy system, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek System - Przekierowania przed zaznaczonym.
 3. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.


System - Zapamiętaj mnie

Dodatek System - Zapamiętaj mnie [System - Remember Me] umożliwia włączenie funkcji Zapamiętaj mnie w module i na stronach Logowanie, powodującej automatyczne rejestrowanie użytkownika po wywołaniu w przeglądarce adresu witryny.

Dodatek należy do grupy system - dodatków wzbogacających funkcje systemowe Joomla!. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_system_remember. Pliki dodatku - remember.php i remember.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/system/remember.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytor własności dodatku System - Zapamiętaj mnie

Stosowanie dodatku

Korzystanie z dodatku nie wymaga od użytkowników i administratorów żadnych zabiegów administracyjnych. Dodatek domyślnie jest włączony i działa natychmiast po zainstalowaniu Joomla.

Ustawienia dodatku

Dodatek System - Zapamiętaj mnie nie ma konfigurowanych opcji.

Konfigurowanie dodatku System - Zapamiętaj mnie

Aby skonfigurować dodatek System - Zapamiętaj mnie:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku System - Zapamiętaj mnie. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy system.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy system, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek System - Zapamiętaj mnie przed zaznaczonym.
 3. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.


System - Wylogowanie

Dodatek System - Wylogowanie [System - Logout] przekierowuje na stronę główną (startową) użytkownika, który zdecydował się wylogować, a znajduje się w strefie przeznaczonej dla użytkowników zarejestrowanych (chronionej).

Dodatek należy do grupy system - dodatków wzbogacających funkcje systemowe Joomla!. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_system_logout. Pliki dodatku - logout.php i logout.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/system/logout.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytor własności dodatku System - Wylogowanie

Stosowanie dodatku

Korzystanie z dodatku nie wymaga od użytkowników i administratorów żadnych zabiegów administracyjnych. Dodatek domyślnie jest włączony i działa natychmiast po zainstalowaniu Joomla.

Ustawienia dodatku

Dodatek System - Wylogowanie nie ma konfigurowanych opcji.

Konfigurowanie dodatku System - Wylogowanie

Aby skonfigurować dodatek System - Wylogowanie:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku System - Wylogowanie. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy system.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy system, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek System - Wylogowanie przed zaznaczonym.
 3. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.


Dodatki z grupy user

Dodatki z grupy user (użytkownik) wspomagają funkcje Joomla związane z uwierzytelnianiem i zarządzaniem kontami użytkownikow. W starszych wersjach instalowany był jeden dodatek z tej grupy, Joomla, który zapewniał synchronizację konta użytkowników z zainstalowanymi komponentami. W Joomla 1.6 w grupie user przybyły dwa nowe dodatki. W rezultacie w wykazie dodatków znajdziemy trzy dodatki z grupy user:

 • Użytkownik - Joomla: zapewnia synchronizację kont użytkowników z danymi w rozszerzeniach, które tego wymagają,
 • Użytkownik - Kreator kontaktu: tworzy automatycznie informacje kontaktowe dla nowego użytkownika,
 • Użytkownik - Profil: wyposaża Joomla w możliwość konfiguracji i prezentacji profili użytkowników.

Domyślnie włączony jest tylko dodatek Użytkownik - Joomla. Uaktywnienie dodatków Kreator kontaktu i Profil pozostawiono do decyzji administratorów witryn.

Pliki dodatków znajdują się w podkatalogach folderu plugins/user.

Użytkownik - Joomla

Dodatek Użytkownik - Joomla [User - Joomla] zapewnia synchronizację kont użytkowników z danymi w rozszerzeniach, które tego wymagają (jeśli synchronizacja jest możliwa).

Dodatek należy do grupy system - dodatków zapewniających synchronizację kont użytkowników z innymi aplikacjami. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_user_joomla. Pliki dodatku - joomla.php i joomla.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/user/joomla.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytor własności dodatku Użytkownik - Joomla!

Stosowanie dodatku

Korzystanie z dodatku nie wymaga od użytkowników i administratorów żadnych zabiegów administracyjnych. Dodatek domyślnie jest włączony i działa natychmiast po zainstalowaniu Joomla. Standardowe ustawienia opcji dodatku jest odpowiednie dla większości witryn. W razie potrzeby można je zmodyfikować.

Ustawienia opcji podstawowych dodatku

W opcjach podstawowych dodatku można skonfigurować jeden parametr:

Ustawienia opcji podstawowych dodatku Użytkownik - Joomla!

 • Synchronizuj konta [Autocreate Users]: decyduje, czy będą automatycznie tworzone konta użytkowników, aby zapewnić synchronizację z zainstalowanymi rozszerzeniami.
Uwaga: Wyłączenie tego dodatku uniemożliwi użytkownikom logowanie się do witryny i na zaplecze.

Konfigurowanie dodatku Użytkownik - Joomla

Aby skonfigurować dodatek Użytkownik - Joomla:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku Użytkownik - Joomla. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy user.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy user, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek Użytkownik - Joomla przed zaznaczonym.
 3. Opcję Synchronizuj konta ustaw na Tak.
 4. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.

Porada

Jeżeli dodatek Użytkownik - Joomla zostanie przypadkowo wyłączony i z tego powodu nie będzie możliwe zalogowanie się do zaplecza, uruchomienie dodatku wymaga zmiany bezpośrednio w bazie danych.

 1. Zaloguj się do programu obsługi bazy danych, np. phpMyAdmin,
 2. Otwórz tabelę #__extensions, a w niej rekord plg_user_joomla.
 3. Sprawdź wartość w polu enabled, jeśli wynosi 0, popraw ją na 1.
 4. Sprawdź wartość w polu access, jeśli jest inna niż 1, popraw ją na 1.
 5. Naciśnij przycisk Wykonaj (znajduje się poniżej formularza).

Dla pewności sprawdź jeszcze rekord plg_authentication_joomla. Wyłączenie tego dodatku również uniemożliwia logowanie do witryny i na zaplecze. Podobnie jak poprzednio, jeśli w polu enabled wartość wynosi 0, popraw ją na 1.


Użytkownik - Kreator kontaktu

Dodatek Użytkownik - Kreator kontaktu [User - Contact Creator] tworzy automatycznie informacje kontaktowe dla nowego użytkownika. Domyślnie dodatek jest wyłączony.

Dodatek należy do grupy system - dodatków zapewniających synchronizację kont użytkowników z innymi aplikacjami. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_user_contactcreator. Pliki dodatku - contactcreator.php i contactcreator.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/user/contactcreator.

Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytor własności dodatku Użytkownik - Kreator kontaktu

Stosowanie dodatku

Korzystanie z dodatku nie wymaga od użytkowników i administratorów żadnych zabiegów administracyjnych. Dodatek domyślnie jest włączony i działa natychmiast po zainstalowaniu Joomla. Standardowe ustawienia opcji dodatku są odpowiednie dla większości witryn. W razie potrzeby można je zmodyfikować.

Ustawienia opcji podstawowych dodatku

W dodatku można ustawić wybrane opcje trzech parametrów:

Ustawienia opcji podstawowych dodatku Użytkownik - Kreator kontaktu

 • Treść strony kontaktu [Automatic Webpage]: aby automatycznie wygenerować stronę kontaktu, wpisz tekst sformatowany wybranymi spośród wymienionych następujących znaczników: [name] - zostanie zastąpione pełną nazwą użytkownika, [username] zostanie zastąpione loginem (nazwą Użytkownik), [userid] zostanie zastąpione numerem identyfikacyjnym użytkownika oraz [email] - zostanie zastąpione adresem konta pocztowego.
 • Kategoria [Category]: rozwijalna lista kategorii kontaktów. Zaznacz kategorię, do której przypisać domyślnie kontakty nowych użytkowników.
 • Automatyczna publikacja [Autopublish the contact]: decyduje, czy automatycznie stworzona strona kontaktu ma być równocześnie opublikowana (widoczna dla odwiedzających witrynę. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie. Ustawienie domyślne: Nie.

Konfigurowanie dodatku Użytkownik - Kreator kontaktu

Aby skonfigurować dodatek Użytkownik - Kreator kontaktu:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku Użytkownik - Kreator kontaktu. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy user.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy user, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek Użytkownik - Kreator kontaktu przed zaznaczonym.
 3. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.


Użytkownik - Profil

Dodatek Użytkownik - Profil [User - Profile] wyposaża Joomla w możliwość konfiguracji i prezentacji profili użytkowników. Dodatek pozwala poszerzyć standardowy formularz rejestracyjny o dodatkowe informacje - wymagane i opcjonalne. Obsługuje również ich wyświetlanie w części frontowej. Administrator może decydować, o jakie informacje zostanie poszerzony formularz rejestracyjny oraz które informacje są obowiązkowe, a które opcjonalne. Gdy dodatek zostanie włączony, formularze kont użytkowników na stronach menedżera Użytkownicy zostaną poszerzone o kartę Profil użytkownika. Użytkownicy podają dane do swojego profilu podczas rejestracji i mogą je modyfikować po zalogowaniu się w witrynie bądź - w przypadku operatorów - na zapleczu.

Dodatek należy do grupy system - dodatków zapewniających synchronizację kotn użytkowników z innymi aplikacjami. W bazie danych dodatek zameldowany jest w tabeli #__extensions pod nazwą plg_user_profile. Pliki dodatku - profile.php i profile.xml - winny być umieszczone w katalogu plugins/user/profile. Stronę edytora własności dodatku przedstawiono na ilustracji poniżej.

Strona edytor własności dodatku Użytkownik - Profil

Stosowanie dodatku

Korzystanie z dodatku nie wymaga od użytkowników i administratorów żadnych zabiegów administracyjnych. Dodatek domyślnie jest włączony i działa natychmiast po zainstalowaniu Joomla. Standardowe ustawienia opcji dodatku są odpowiednie dla większości witryn. W razie potrzeby można je zmodyfikować.

Ustawienia opcji podstawowych dodatku

W opcjach podstawowych dodatku można zdecydować, jakie dane o użytkownikach będą gromadzone, które z nich będą dostępne tylko na zapleczu, a które z nich będą dostępne w witrynie.

W pierwszej grupie opcji decydujemy, jakie dane znajdą się w formularzu rejestracyjnym i profilu użytkownika na zapleczu Joomla

dodatku Użytkownik - Profil

A w drugiej grupie, jakie dane będą dostępne dla użytkownika w jego profilu w witrynie:

Konfiguracja opcji profilu w edytorze dodatku Użytkownik - Profil

Decyzje podejmujemy w stosunku do każdej z informacji, wybierając z listy rozwijalnej jedną z trzech opcji:

 • Wymagane [Required]: pole widoczne w formularzu rejestracyjnym, podanie informacji jest obowiązkowe.
 • Opcjonalne [Optional]: pole widoczne w formularzu rejestracyjnym, ale użytkownik może swobodnie decydować, czy poda informację i czy będzie ona wyświetlana w jego profilu.
 • Wyłączone [Disabled]: pole wyłączone i niewidoczne w formularzu rejestracyjnym i profilu użytkownika.

Jeśli chcemy, by użytkownicy witryny akceptowali podczas rejestracji jej regulamin, możemy wskazać artykuł z regulaminem witryny..

Konfigurowanie dodatku Użytkownik - Profil

Aby skonfigurować dodatek Użytkownik - Profil:

 1. Zaloguj się na zaplecze i wybierz z rozwijalnego menu pozycję Rozszerzenia/Dodatki, a następnie kliknij w przeglądzie nazwę dodatku Użytkownik - Profil [User - Profile]. Aby łatwiej znaleźć dodatek, możesz posłużyć się filtrem typu i ograniczyć listę do dodatków z grupy user.
 2. W szczegółach dodatku:
  • Włączone [Enabled]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być zawsze włączony.
  • Dostęp [Access]: pozostaw ustawienie domyślne - dodatek powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników (dostęp powszechny).
  • Porządek [Ordering]: zaznacz opcję 0 pierwszy lub X ostatni, aby umieścić element na początku lub na końcu listy dodatków z grupy grupy user, zaznacz nazwę innego dodatku, aby umieścić dodatek Użytkownik - Profil przed zaznaczonym.
 3. Kliknij w przyborniku w prawy górnym rogu ekranu ikonę Zapisz i zamknij.