--=REKLAMA=--

Pomoc35

Użytkownicy Grupy użytkowników

Z Joomla!WikiPL

Użytkownicy: Grupy użytkowników

Dostęp

Aby się dostać na stronę Użytkownicy: Grupy użytkowników z pulpitu, klikamy ikonę skrótu Użytkownicy, a następnie wybieramy odnośnik Grupy [Groups] z menu lokalnego albo - z dowolnej strony zaplecza - wybieramy z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Użytkownicy > Grupy [Users/Groups].

Opis

Ekran Użytkownicy: Grupy użytkowników jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Służy do zarządzania grupami użytkowników. Można tutaj przeglądać listę grup użytkowników, tworzyć nowe grupy, zmieniać własności i usuwać istniejące grupy użytkowników.

Co to są grupy użytkowników?

Grupy użytkowników umożliwiają zarządzanie prawami użytkowników do przeglądania zasobów witryny oraz wykonywania operacji związanych z umieszczaniem treści i konfigurowaniem ustawień.

Standardowo Joomla! dostarczany jest z ograniczonym zestawem podstawowych grup użytkowników, dostosowanym do najczęstszych potrzeb. Zestaw ten obejmuje najszerszą grupę "wszyscy", w niej grupy z dostępem tylko od strony witryny - zarejestrowani, autorzy, redaktorzy i wydawcy - oraz grupy z dostępem także od strony zaplecza: operatorzy, administratorzy, superużytkownicy.

Ten podstawowy zestaw grup administratorzy witryn Joomla! mogą swobodnie modyfikować - tworzyć nowe grupy, usuwać istniejące, zmieniać im przypisanie do grupy nadrzędnej.

Zdjęcie ekranu

Strona Użytkownicy: Przegląd grup

Nawigacja lokalna

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu znajduje się menu lokalne z pięcioma odnośnikami:

Menu lokalne na stronie przeglądu grup użytkowników

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą wszystkich grup użytkowników. Posługiwanie się dłuższymi wykazami ułatwia filtr wyszukiwarki.

Informacje w tabeli

Nagłówki kolumny w tabeli z listą grup użytkowników

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich grupach. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Dostosuj, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: ikona kłódki obok nazwy lub tytułu pozycji sygnalizuje, że ta pozycja może być aktualnie modyfikowana przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował pozycję. Wstrzymaj się z jej edycją, dopóki edytuje je inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator lub twórca pozycji. Zobacz na ten temat w rozdziale System sekcję Konserwacja - Odblokowanie.
 • Nazwa grupy [Group Title]: Nazwa nadana grupie użytkowników
 • Użytkownicy aktywni [Enabled users]: Liczba użytkowników, których konta zostały włączone.
 • Użytkownicy nieaktywni [Disabled users]: Liczba użytkowników, których konta zostały wyłaczone.
 • ID. Unikalny numer identyfikacyjny, nadawany automatycznie przez Joomla.

Przybornik

W lewym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie przeglądu grup użytkowników

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji - artykułu, kategorii, konta użytkownika, doniesienia, itp. Przenosi na stronę edytora właściwości pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby utworzyć nowy artykuł, nową kategorię, nowe konto użytkownika, nową reklamę, itp.
 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji, czyli wprowadzania zmian, przenosi na stronę edytora właściwości pozycji - artykułu, kategorii, konta użytkownika, doniesienia, reklamy, itp. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję, zostanie otwarty edytor właściwości pierwszej zaznaczonej. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć tytuł lub nazwę pozycji w wykazie.
 • Usuń [Delete]: usuwa zaznaczone pozycje. Zaznacz pola wyboru obok nazw lub tytułów pozycji, które chcesz usunąć i naciśnij tę ikonę.
Pamiętaj, że jeśli będziesz usuwać grupę, do której są przypisani użytkownicy, utracą oni uprawnienia, jakie posiadała ta grupa. Zalecane jest, aby przed usunięciem grupy usunąć z niej wszystkich użytkowników.
Uwaga: Przycisk Usuń działa nieco inaczej niż przycisk Kosz [Trash]. Pozycje przeniesione do Kosza można przywrócić (odzyskać).

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik


 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.
 • Opcje [Options]: umożliwia globalną konfigurację komponentu. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.

Wyszukiwanie

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka grup według nazwy.

Filtr tytułów na stronie przeglądu grup użytkowników

Wpisz fragment albo całą nazwę grupy, którą chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Znajdź. Na liście pozostaną jedynie grupy, które zawierają w tytule ciąg znaków, wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

Poniżej dolnej krawędzi tabeli z wykazem dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz paskiem nawigacyjnym i paginacją, gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

 • Pokaż [Display #]: ogranicznik liczby pozycji. Umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie.
 • Pasek nawigacyjny: gdy na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona opcją wybraną w filtrze liczby pozycji, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski - numery stron oraz odnośniki Start, Poprz., Nast., Koniec.
  • Start [Start]: Kliknij, aby przejść do pierwszej strony.
  • Poprz. [Prev]: Kliknij, aby przejść do poprzedniej strony.
  • Numery stron: Kliknij, aby przejść do żądanej strony.
  • Dalej [Next]: Kliknij, aby przejść do następnej strony.
  • Koniec [End]: Kliknij, aby przejść do ostatniej strony.
 • Paginacja: po prawej stronie paska nawigacyjnego znajduje się informacja wskazująca, która strona i spośród ilu jest aktualnie wyświetlana.

Pamiętaj, że w przypadku dużej liczby pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą omówionych wcześniej filtrów powyżej listy.

Porada

 • Kliknij nazwę grupy, jeśli chcesz edytować jej własności.

Tematy pokrewne