--=REKLAMA=--

Pomoc35

Rozszerzenia Szablony Style

Z Joomla!WikiPL

Rozszerzenia: Szablony - Style

Dostęp

Wybierz z rozwijanego menu zaplecza pozycję Rozszerzenia/Szablony [Extensions/Template Manager]. Możesz również przejść na ten ekran ze strony Szablony Szablony, klikając w menu lokalnym odnośnik Style.

Opis

Ekran Szablony/Style jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla 2.5 typu menedżer. Służy do zarządzania szablonami witryny i zaplecza Joomla!. Można tutaj skonfigurować domyślne style stosowane na stronach witryny i zaplecza administracyjnego. Można również skonfigurować różne style dla różnych stron - pozycji menu witryny. Style umożliwiają zastosowanie różnych ustawień szablonów, a następnie wykorzystanie jednego z nich jako domyślnego w całej witrynie, a pozostałych jako przypisanych na wybranych stronach.

Obszar roboczy

Strona menedżera szablonów - Style jest nowością wprowadzoną w w Joomla 1.6. Dostarcza ona narzędzi zarządzania stylami szablonów, które można później wykorzystać w witrynie Joomla!.

Wygląd stron w Joomla!, zarówno witryny jak i zaplecza, kontrolujemy za pomocą szablonów. Szablony są rozszerzeniami, które określają rozmieszczenie wszystkich elementów strony oraz ich cechy typograficzne. Dzięki szablonom Joomla! wie, w których miejscach umieszczać treść główną, treści towarzyszące i stałe elementy stron oraz w jaki sposób je sformatować.

Możesz zastosować jeden domyślny styl szablonu dla wszystkich stron witryny albo też wykorzystać różne style i szablony dla różnych obszarów witryny, przypisując do stron - pozycji menu ich style.

Zarządzanie szablonami - pulpit zarządzania stylami szablonów

Nawigacja lokalna - odnośniki do innych stron

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z dwoma odnośnikami:

Menu lokalne na stronie zarządzania stylami szablonów

 • Style [Styles]: łączy z ekranem, na którym aktualnie jesteś Szablony/Style.
 • Szablony [Templates]: łączy ze stroną Szablony/Szablony.

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich stylach szablonów. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Dostosuj, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że pozycja może być aktualnie modyfikowana przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował pozycję. Wstrzymaj się z edycją pozycji, dopóki edytuje ją inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat w rozdziale Witryna sekcję Konserwacja - Odblokowanie.
 • Styl [Style]: nazwa stylu. W przypadku domyślnego stylu szablonu, np. nowo zainstalowanego, jego nazwa uzupełniana jest przyrostkiem -domyślny (-default).
 • Klient [Location]: wskazuje na przeznaczenie stylu szablonu. Witryna oznacza, że styl przeznaczony jest dla stron części frontowej. Zaplecze oznacza, że styl przeznaczony jest dla stron części administracyjnej.
 • Szablon [Template]: nazwa szablonu, z którego pochodzi styl.
 • Domyślny [Default]: złota gwiazdka w kolumnie wskazuje na styl, który aktualnie został oznaczony jako domyślny styl szablonu witryny lub zaplecza.
 • Przypisany [Assigned]: wskazuje, czy styl szablonu jest przypisany do wybranych stron-pozycji menu. Zielona ikona z białą fiszką oznacza, że styl szablonu jest przypisany co najmniej do jednej strony - pozycji menu. Aby przypisać szablon do stron-pozycji menu w Joomla 2.5, trzeba otworzyć edytor własności szablonu.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!.

Sortowanie, wyszukiwanie i filtry

Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Sortowanie

Naciśnij nagłówek w tytułowym wierszu tabeli, aby uporządkować listę stylów rosnąco lub malejąco według kryterium określonego nazwą kolumny: stylu, klienta, szablonu, identyfikatora.

Wyszukiwanie

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka stylów szablonów według nazw. Wpisz fragment albo całą nazwę stylu, który chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Szukaj. Na liście pozostaną jedynie style, które zawierają w tyle ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

Lokalna wyszukiwarka

Filtrowanie

Po prawej stronie widoczne są dwa filtry: typu klienta oraz szablonów, umożliwiające wyselekcjonowanie stylów spełniających zadane kryterium filtrowania.

Opcje filtrów

 • Wybierz klienta [Select Location]: umożliwia ograniczenie listy pozycji (np. stylów szablonów) do używanych na stronach witryny bądź zaplecza.
 • Wybierz szablon [Select Template]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko style jednego szablonu.

Możliwe są kombinacje filtra i wyszukiwarki. Korzystając z wyszukiwarki i filtrów można wybrać tylko style szablonów witryny, zawierający w nazwie znaki "eez". Ponadto na dole, pod listą dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz - gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach paskiem nawigacyjnym.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

Poniżej dolnej krawędzi tabeli z wykazem dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz paskiem nawigacyjnym i paginacją, gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

 • Pokaż [Display #]: ogranicznik liczby pozycji. Umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie.
 • Pasek nawigacyjny: gdy na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona opcją wybraną w filtrze liczby pozycji, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski - numery stron oraz odnośniki Start, Poprz., Nast., Koniec.
  • Start [Start]: Kliknij, aby przejść do pierwszej strony.
  • Poprz. [Prev]: Kliknij, aby przejść do poprzedniej strony.
  • Numery stron: Kliknij, aby przejść do żądanej strony.
  • Dalej [Next]: Kliknij, aby przejść do następnej strony.
  • Koniec [End]: Kliknij, aby przejść do ostatniej strony.
 • Paginacja: po prawej stronie paska nawigacyjnego znajduje się informacja wskazująca, która strona i spośród ilu jest aktualnie wyświetlana.

Pamiętaj, że w przypadku dużej liczby pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą omówionych wcześniej filtrów powyżej listy.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Domyślny [Default]: ustala pozycję jako domyślną. W przypadku pozycji menu ustala stronę startową witryny, w przypadku szablonu - szablon obsługujący wszystkie strony witryny poza tymi, do których przypisano inny szablon. Zaznacz pole wyboru przy nazwie wybranej pozycji, a następnie kliknij ten przycisk, aby oznaczyć stronę jako startową stronę witryny albo jako szablon domyślny.
 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności pozycji - kategorii, pozycji menu, artykułu, konta użytkownika. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję, np. menu, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć jej tytuł w wykazie. Możesz również przejść do trybu edycji, klikając w tabeli nazwę kategorii, artykułu, użytkownika, itp.
 • Skopiuj [Duplicate]: tworzy kopię modułu. Zaznacz pole wyboru przy nazwie modułu, który chcesz skopiować i naciśnij ten przycisk. Na liście pojawi się nowy moduł. Naciśnij jego nazwę, by otworzyć edytor modułu i zmodyfikować jego własności. Skopiowanemu modułowi zostanie nadana automatycznie nazwa utworzona z nazwy oryginału i przedrostka Kopia z.... Skopiowany moduł jest standardowo wyłączony.
 • Usuń [Delete]: usuwa zaznaczony element. Zaznacz pozycje, które chcesz usunąć i naciśnij tę ikonę. Usunięcie pozycji jest nieodwracalne.
Uwaga: Przycisk Usuń działa nieco inaczej niż przycisk Kosz' [Trash]. Pozycje przeniesione do Kosza (artykuły, odnośniki w menu) można przywrócić (odzyskać). Pozycji usuniętych odzyskać nie można.
 • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację komponentu - Artykuły, Dodatki, Kontakty, Menu, Moduły, Użytkownicy, itd. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
 • Pomoc [Help]: otwiera tę stronę podręcznej pomocy ekranowej.

Opcje - konfiguracja globalna

Po naciśnięciu w przyborniku ikony Opcje' [Options] w dodatkowym oknie nakładki wyświetlany jest edytor konfiguracji globalnej szablonów z dwoma kartami.

Przybornik

W prawym górnym rogu okna modalnego znajdują się trzy przyciski:

Przybornik

Ich działanie jest następujące:

 • Zapisz [Save]: zapamiętuje nowe ustawienia, zamyka okno.
 • Zastosuj [Apply]: zapamiętuje nowe ustawienia, nie zamyka okna, umożliwia kontynuowanie konfiguracji.
 • Anuluj [Cancel]: nie zapamiętuje zmian dokonanych od momentu poprzedniego zapisywania, zamyka okno.

Karta Szablony

Opcje komponentu Szablony. Karta Szablony

Na karcie Szablony konfigurujemy jedną opcję:

 • Podgląd pozycji modułów [Preview Module Positions]: decyduje o możliwości podglądu pozycji modułów. Na stronie z wykazem szablonów udostępnia przycisk Podgląd. Po stronie witryny podgląd pozycji szablonów jest możliwy po dopisaniu do adresu wyświetlanej strony parametru?tp=1. Zaznacz jedną z opcji: Wyłączone lub Włączone.

Karta Uprawnienia

Na karcie Uprawnienia konfigurujemy prawa grup użytkowników do komponentu Szablony. Po lewej strony karty Uprawnienia znajduje się zestaw odnośników - nazw grup użytkowników. Po prawej stronie w trzech kolumnach ustawienia praw dostępu (Działanie, Nowe ustawienia, Wyliczone ustawienia).

Opcje komponentu Szablony. Karta Uprawnienia

Karta podzielona jest na trzy części: Działanie, Wybierz nowe ustawienia oraz Wyliczone ustawienia.

Zakładki w rozwijalnym (harmonijkowym) zestawie z lewej strony reprezentują grupy użytkowników zdefiniowane w Twoim Joomla!. Kliknięcie zakładki rozwija po prawej stronie kartę, na której widoczne są aktualne ustawienia uprawnień wybranej grupy do określonego działania. Można je przeglądać i modyfikować.

Grupy

 • Grupy [Groups]: uprawnienia ustawione aktualnie dla jednej wybranej (zaznaczonej) grupy. Aby rozwinąć slajder (kartę grupy), kliknij nazwę grupy, której uprawnienia chcesz zobaczyć / modyfikować.

Działania

 • Konfigurowanie [Configure]: udostępniasz opcje konfiguracyjne, zezwalasz na ustawianie konfiguracji.
 • Dostęp do komponentu [Access Component]: zezwalasz na otwieranie stron komponentów (Użytkownicy, Projektant menu, Artykuły, itd.)
 • Tworzenie [Create]: zezwalasz na tworzenie nowych pozycji w komponencie (np. kont użytkowników, artykułów, kontaktów, itd.).
 • Usuwanie [Delete]: zezwalasz na usuwanie pozycji w komponencie (np. usuwanie kont użytkowników, artykułów, kontaktów, kategorii, itd.).
 • Poprawianie [Edit]: zezwalasz na dokonywanie zmian (np. danych w koncie użytkownika, treści artykułu, danych kontaktowych, itd.).
 • Zmiana stanu [Edit state]: zezwalasz na zmianę stanu publikacji pozycji w komponencie. Standardowe stany pozycji to: Opublikowane, Nieopublikowane, Archiwalne, W koszu.

Wybierz nowe ustawienia

 • Wybierz nowe ustawienia: z listy rozwijalnej można wybrać jedno z następujących ustawień:
  • Odziedziczone [Inherited]: przejęte z ustawień nadrzędnej grupy albo wyższego poziomu w hierarchii komponentu. Efektem może być zezwolenie bądź brak zezwolenia na działanie dla tej grupy, zależnie od uprawnień w wyższej grupie/hierarchii komponentu.
  • Dozwolone [Allowed]: grupa będzie mogła wykonać określone działanie.
  • Dozwolone - Konflikt [Allowed - Conflict]: grupie udzielono zezwolenia na wykonywanie działania, ale ponieważ grupie nadrzędnej lub w ustawieniach ogólnych komponentu odmówiono zezwolenia, grupa nie będzie mogła wykonywać działania, natomiast konflikt zostanie uwidoczniony w ustawieniach wyliczonych jako Niedozwolone (blokada).
  • Zabronione [Denied]: działanie jest niedozwolone dla tej grupy. Oznacza to również, że działanie będzie niedozwolone dla potomnych grup lub poziomów dostępu w hierarchii komponentu.

Wyliczone ustawienia

Ikona informacja.png
 Informacja

 Informacje w kolumnie Wyliczone ustawienia są aktualizowane po kliknięciu przycisku Zapisz. Jeśli dokonujesz zmiany ustawień, naciśnij przycisk Zapisz, aby zobaczyć zaktualizowane ustawienia.


W kolumnie Wyliczone ustawienia mogą być wyświetlane następujące wartości.

 • Wyliczone ustawienia [Calculated Settings]:
 • Dozwolone [Allowed]: grupa będzie mogła wykonywać to działanie dlatego, że zezwolenie zostało udzielone na tym lub wyższym poziomie praw dostępu.
 • Niedozwolone [Not Allowed]: grupa nie będzie mogła wykonywać tego działania, ponieważ na działanie nie udzielono zgody w poziomach dostępu grupy/komponentu. To ustawienie może być zmienione (nadpisane).
 • Niedozwolone (blokada) [Not Allowed (Locked)]: grupa nie będzie mogła wykonywać tego działania, ponieważ na działanie nie udzielono zgody w poziomach dostępu grupy/komponentu. Tego ustawienia nie można zmienić (nadpisać) dla tego bądź niższego poziomu dostępu komponentu/grupy.

Tematy pokrewne