--=REKLAMA=--

JEvents/Moduł Aktualne terminy

Z Joomla!WikiPL

< Moduł Mini kalendarz

O module

Moduł Aktualne terminy [Latest/Upcoming Events], przeznaczony dla komponentu Events napisanego przez Erica Lamette, wyświetla aktualne - ostatnie i najbliższe wydarzenia (nowości).

Kontrolę nad sposobem i zakresem publikowanych informacji umożliwia zestaw fakultatywnych parametrów ustawianych w opcjach konfiguracyjnych komponentu i edytorze właściwości modułu.

Moduł jest zawsze dostępny w dziale plików JoomlaCode pod adresem: mod_events_latest. Umieszczono go również w pakiecie JEvents, dostępnym pod tym samym adresem. Po zainstalowaniu jednym ze standardowych w Joomla! sposobów moduł trzeba opublikować.

Ikona informacja.png
 Informacja

 W tej informacji przedstawiamy najpierw ustawienia parametrów w konfiguracji komponentu Wydarzenia [JEvents], a następnie szczegóły konfiguracyjne ustawiane w edytorze modulu po wybraniu menu Moduły - Moduły witryny -> Aktualne terminy [Latest/Upcoming Events].


W konfiguracji modułu można określić, które z ustawień będą zastosowane - czy poczynione w konfiguracji komponentu, czy w konfiguracji modułu.

Ikona informacja.png
 Informacja

 We wcześniejszych wersjach ustawienia dokonane dla modułu były domyślnymi. Ich priorytet był wyższy, niż jakichkolwiek ustawień dokonanych w konfiguracji komponentu!

Prezentacja informacji

Moduł generuje kod HTML, wyświetlający na wybranych stronach witryny w ustalonej pozycji tabelę z wierszami, w których mogą być umieszczane terminy i nazwy zdarzeń. Administratorzy mogą również zdefiniować własną treść wyświetlanej informacji, korzystajac z opcji Własny format informacji [Custom Format String]. Wyświetlane informacje mogą być łączami do szczegółowych informacji lub zwykłym tekstem.

Elementy wyświetlanych informacji można formatować klasami stylów CSS.

Domyślnie moduł wyświetla informacje o 5 zdarzeniach, ale ich ilość można ustalić dowolnie w parametrach modułu

Style CSS

Data i czas każdego zdarzenia wyświetlane są pierwszej komórce tabeli. Nazwa zdarzenia w drugiej komórce. Formatowanie zarówno daty/czasu, jak i tytułu (nazwy) zdarzenia można określić w parametrach klas w arkuszu stylu CSS.

W pierwszym przypadku arkusz stylu musi zawierać klasę .mod_evets_latest_first. Pozostałe zdarzenia będą wyświetlane zgodnie z parametrami klasy .mod_events_latest. Łatwo można kontrolować sposób wyświetlania, korzystając z poziomej linii.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Arkusz stylów modułu Aktualne terminy jest połączony w jedną całość z arkuszem stylu komponentu i jest dostępny w panelu kontrolnym komponentu.

Parametry modułu

Moduł kontroluje zestaw następujących fakultatywnych parametrów ustawianych z poziomu panelu administracyjnego Joomla!. Parametry umożliwiają zmianę sposobu wyświetlania daty i czasu w stosunku do bieżącego dnia.

Ustawienia w konfiguracji komponentu

Dysponujesz tutaj następującymi opcjami:

 • Maks. ilość zdarzeń [Maximum Events to Display]: Określ, ile zdarzeń wyświetlać w module.
 • Tryb wyświetlania [Display Mode]: Zaznacz jeden z czterech trybów:
 • 0 (domyślny): wyświetla zdarzenia z najbliższego i następnego tygodnia w ilości określonej parametrem $maxEvents.
 • 1: jak 0, z tym, że wyświetla także zdarzenia aktualnego tygodnia, jeśli ilość zdarzeń późniejszych jest mniejsza niż określona parametrem $maxEvents
 • 2: wyświetla zdarzenia z najbliższych następnych R dni w stosunku do dnia bieżącego, nie więcej niż ilość określona parametrem $maxEvents.
 • 3: jak 2, z tym, że wyświetla zdarzenia z ostatnich minionych dni, nie więcej niż ilość określona parametrem $maxEvents
 • 4: wyświetla zdarzenia z ostatnich minionych dni bieżącego miesiąca w ilości określonej parametrem $maxEvents
 • Dni przed-po [Days Before-After]: Ustal zakres dni, licząc od dnia bieżącego, z których będą wyświetlane zdarzenia zgodnie z ustawieniami trybów 1 lub 3 - domyślnie cały miesiąc - 30 dni
 • Wydarzenia cykliczne - tylko raz [Only Display a Repeating Event Once]: Zaznacz Tak, aby w module nie powtarzać wydarzeń cyklicznych [norepeat].
 • Wydarzenia łączami [Display Events As Link]: Jeśli zaznaczysz Tak, tytuł będzie dynamicznym odnośnikiem (zdarzenie javascript onclick). Wzbogaca możliwość nawigacji. Uniemożliwia indeksowanie odnośnika przez roboty wyszukiwarek
 • Pokaż rok w dacie [Display Year]: Zaznacz Tak, aby wyświetlać w polu daty rok, np. 2005 (dotyczy tylko domyślnego formatu daty) - [displayYear]
 • Wyłącz domyślny styl CSS pola daty [Disable default CSS Date Field Style]: Zaznacz Tak, nie stosować w polu daty klasy stylu arkusza css modułu Aktualne terminy [disableDateStyle].
 • Wyłącz domyślny styl CSS pola tytułu [Disable default CSS Title Field Style]: Zaznacz Tak, nie stosować w polu tytułu zdarzenia klasy stylu arkusza css modułu Aktualne terminy [disableTitleStyle].
 • Ukryj tytuły - łącza: Jeśli ustawisz Tak, tytuły - łącza (javascript - zdarzenie onclick) do opisów wydarzeń zostaną ukryte przed robotami indeksującymi, co sprzyja lepszemu pozycjonowaniu strony [displayLinks].
 • Własny format informacji [Custom Format String]: Umożliwia precyzyjne wskazanie, które z pól mają być wyświetlane w module oraz sposobów ich formatowania. Elementy informacji można oznakować kodem HTML. Także niektóre pola informacji o zdarzeniu mogą być specjalnie oznaczone. Użytkownik może - zgodnie ze swymi zamierzeniami określać styl wyświetlania, stosując znaczniki <div> lub <span> Znaczniki <div> albo <span> mogą się odwoływać do klas stylów określonych w arkuszu css. Zobacz omowienie w dalszej części.

Ustawienia w konfiguracji modułu

W parametrach modułu, do których przejdziesz wybierając w menu zaplecza Moduły -> Aktualne terminy [Modules -> Latest/Upcoming Events], dysponujesz - obok wymienionych - dodatkowymi opcjami:

 • Schowek: Zaznacz Tak, aby moduł korzystał z tymczasowej pamięci podręcznej (cache) - przyspiesza wczytywanie stron przez przeglądarki użytkowników
 • Przyrostek klasy CSS modułu: W arkuszu CSS możesz stworzyć klasę table.moduletable-przyrostek lub klasę .module-przyrostek, aby zastosować styl specyficzny dla tego modułu. Wpisz przyrostek (wszystkie znaki włącznie z myślnikiem!)
 • Ustalone kategorie: Zaznacz Tak, aby wyświetlać tylko zdarzenia z wybranych kategorii.
 • Dodatkowa kategoria: Włącz również zdarzenia z dodatkowej kategorii (w kolejnych polach można dopisać kolejne ID kategorie)
 • Włącz CSS Events Latest: Zaznacz Tak, aby zastosować do wyświetlania modułu arkusz stylów dołączony do modułu. To rozwiązanie NIE JEST zalecane. Właściwszym jest skopiowanie CSS i wklejenie do arkusza stylów szablonu - pliku template_css.css.
 • Zastosuj parametry: Które ustawienia zastosowac - globalne czy zdefiniowane tutaj: Parametry komponentu, Poniższe parametry
 • Własny format daty i czasu [Custom Format String]: Umożliwia precyzyjne wskazanie, które z pól mają być wyświetlane w module oraz sposobów ich formatowania. Elementy informacji można oznakować kodem HTML. Także niektóre pola informacji o zdarzeniu mogą być specjalnie oznaczone. Użytkownik może - zgodnie ze swymi zamierzeniami określać styl wyświetlania, stosując znaczniki <div> lub <span> Znaczniki <div> albo <span> mogą się odwoływać do klas stylów określonych w arkuszu css. Przykład: ${eventDate}[!a: - ${endDate(%I:%M%p)}]
  ${title}. Zobacz omowienie poniżej.
 • Maks. ilość wydarzeń: maksymalna ilość zdarzeń wyświetlanych w module (od 1 do 150, domyślnie 10)
 • Tryb wyświetlania [Display Mode]
  • 0 (domyślny): wyświetla zdarzenia z najbliższego i następnego tygodnia w ilości określonej poniżej parametrem $maxEvents.
  • 1: jak 0, z tym, że wyświetla także zdarzenia aktualnego tygodnia, jeśli ilość zdarzeń późniejszych jest mniejsza niż określona poniżej parametrem $maxEvents
  • 2: wyświetla zdarzenia z najbliższych następnych X dni w stosunku do dnia bieżącego, nie więcej niż ilość określona parametrem $maxEvents.
  • 3: jak 2, z tym, że wyświetla zdarzenia z ostatnich minionych dni, nie więcej niż ilość określona poniżej parametrem $maxEvents
  • 4: wyświetla zdarzenia z ostatnich minionych dni bieżącego miesiąca w ilości określonej poniżej parametrem $maxEvents
 • Wyświetlaj zdarzenia w X dniach przed i po [Display Events the of the next ? days (modes 1 or 3 only)]: zakres dni, licząc od dnia bieżącego, z których będą wyświetlane zdarzenia zgodnie z ustawieniami trybów 1 lub 3 - domyślnie 30.
 • Cykliczne pokaż tylko raz [Display a Repeating Event Once]: Tak, aby w module nie powtarzać wydarzeń cyklicznych.
 • Wydarzenia odnośnikami: Wyświetla tytuły zdarzeń jako odnośniki do strony ze szczegółami generowanymi przez komponent JEvents
 • Pokaż rok w dacie: Zaznacz Tak, aby wyświetlać w polu daty rok, np. 2005 (dotyczy tylko domyślnego formatu daty)
 • Wyłącz domyślny styl CSS pola daty: Zaznacz Tak, aby nie stosować w polu daty klasy stylu arkusza css modułu Aktualne terminy
 • Wyłącz domyślny styl CSS pola tytułu: Zaznacz Tak, aby nie stosować w polu tytułu zdarzenia klasy stylu arkusza css modułu Aktualne terminy
 • Ukryj łącza: Jeśli zaznaczysz Tak, tytuł będzie dynamicznym odnośnikiem (zdarzenie javascript onclick). Wzbogaca możliwość nawigacji. Uniemożliwia indeksowanie odnośnika przez roboty wyszukiwarek
 • Rozszerzone ustawienia: Poniższe ustawienia przeznaczone są tylko dla zaawansowanych użytkowników
 • Docelowe Itemid menu: Wpisz Itemid pozycji menu do strony docelowej.


Moduł: Terminy - Legenda >

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],