--=REKLAMA=--

Aktualizacja szablonów Joomla 1.0

Z Joomla!WikiPL

Wśród rozlicznych zmian Joomla! 1.5 przyniósł ze sobą wiele nowości w systemie szablonów. Projektanci szablonów i administratorzy Joomla! zyskali odnowione, potężne narzędzie kształtowania wizualnych aspektów witryn, prostsze, a równocześnie elastyczne, umożliwiające – zgodnie z oczekiwaniami – pełną kontrolę nad prezentacyjną warstwą witryny.

Poniżej przedstawiamy skrótową informację o nowych właściwościach szablonów w Joomla! 1.5:

Efekt zmian

Model – Widok – Kontroler (MVC)

Zastosowanie w Joomla! 1.5 wzorca projektowego Model-Widok-Kontroler (MVC) zaowocowało konsekwentnym oddzieleniem warstwy logicznej, warstwy danych i warstwy prezentacji. W efekcie kod HTML, CSS i inne elementy odpowiedzialne za prezentację oddzielono od warstwy logicznej i umieszczono w całości w plikach obsługujących szablony. Takie rozwiązanie daje projektantom pełną kontrolę nad wyglądem witryn bez ingerencji w źródłowy kod Joomla!. Projektanci mogą nie tylko swobodnie korzystać ze wszystkich możliwości kształtowania wyglądu oferowanych przez współczesne technologie, ale mogą:

 • zapewnić zgodność witryn ze standardami W3C, w tym standardami dostępności,
 • optymalizować witryny pod kątem wyszukiwarek i urządzeń indeksujących oraz przeglądarek internetowych,
 • udostępniać internautom narzędzia personalizacji.

Dostępność i standardy

Problemy projektantów i administratorów Joomla! z dostosowaniem swoich projektów do standardów sieciowych określanych przez W3C i inne instytucje standaryzujące, w tym standardów dostępności, a powodowane przez kod rdzenia Joomla!, wraz z Joomla! 1.5 odchodzą w przeszłość. Wprawdzie wciąż w kodzie Joomla! mamy do czynienia ze spuścizną czasów, gdy nie można się było obejść bez stosowania tabel do rozmieszczania treści, ale każdy projektant i administrator może się tych pozostałości łatwo i bezboleśnie pozbyć.

Twórcy Joomla! umożliwili prostą metodę podmiany domyślnych widoków (template overrides, layout overrides) oraz – wśród trzech szablonów dostarczanych z instalatorem Joomla! – umieścili szablon Beez z kompletem skryptów zastępujących oryginały. Istotą rozwiązania jest mechanizm „podmiany” skryptów rdzenia Joomla! skryptami szablonu. Generując strony witryny Joomla! sprawdza najpierw, czy w katalogu aktualnego szablonu znajdują się skrypty definiujące standardowe widoki. Gdy je znajdzie, posługuje się nimi, przygotowując wynikowy dokument HTML, w przeciwnym przypadku korzysta z oryginalnych skryptów.

Możliwość podmiany dotyczy wszystkich przypadków zastosowania w kodzie Joomla! tabel do rozmieszczania elementów treści (nie tylko modułów, co było już możliwe w Joomla! 1.0, ale też stron prezentujących artykuły i treści standardowych komponentów oraz elementu drobnego, acz często używanego – paska paginacji, ułatwiającego przemieszczanie się między stronami).

Oczywiście, możliwość zmiany widoków nie dotyczy tylko możliwości zastępowania tabel innymi elementami (x)HTML, ale pozwala na manipulowanie rozmieszczeniem tych elementów na stronach Joomla!, których nie można konfigurować w ustawieniach parametrów.

Zapewnieniu zgodności ze standardami i zwiększeniu dostępności sprzyjają ponadto:

 • możliwość dołączania wielu arkuszy stylów, w tym alternatywnych, przeznaczonych dla przeglądarek niezgodnych ze standardami,
 • obsługa wielobajtowego kodowania znaków (unikodu) oraz języków z odwrotnym kierunkiem pisma – od prawej do lewej.

Personalizacja

W Joomla! 1.0 o mechanizmach personalizacji wyglądu można było co najwyżej pomarzyć. Oczywiście, stosując specjalne skrypty, projektanci udostępniali użytkownikom pewne możliwości dostosowania szablonu do swoich preferencji. W Joomla! 1.5 te niewielkie możliwości wzrosły w sposób w zasadzie nieograniczony dzięki możliwościom konfiguracji sparametryzowanych aspektów wyglądu. Aby zapewnić administratorom i użytkownikom witryny wybór między szerokościami strony dostosowanymi do rozdzielczości monitora, między układem jedno- lub wielokolumnowym, między różnymi wariantami kolorystycznymi, itp., wystarczy zdefiniować odpowiednie arkusze stylów oraz umieścić w skrypcie konfiguracyjnym szablonu sekcję parametrów, definiującą opcjonalne rozwiązania.

Zgodność wsteczna

W Joomla! 1.5 można korzystać z szablonów przygotowanych dla Joomla! 1.0, ale nieodzownym warunkiem ich obsługi jest włączenie trybu zgodności wstecznej. Przełączenie w tryb zgodności wstecznej spowoduje, że Joomla! 1.5 będzie „rozumieć” i poprawnie interpretować instrukcje i rozwiązania właściwe dla Joomla! 1.0, ale zaniechane w Joomla! 1.5.

Włączenie trybu zgodności wstecznej polega na opublikowaniu specjalnego dodatku systemowego Spuścizna [Legacy]. Choć jest to rozwiązanie dozwolone, to nie jest najlepsze, nie tylko że nieco obniża sprawność działania Joomla!, ale nie pozwala skorzystać w pełni z nowych właściwości szablonów. Stąd zalecane jest opracowanie nowego szablonu albo unowocześnienie starego do reguł stosowanych w Joomla! 1.5.

Szczegóły

Nowe obiekty i metody

Przeprojektowany framework Joomla 1.5 zawiera warstwę JApplication, która oferuje kilka obiektów i metod odnoszących się w szczególności do szablonów, do wykorzystania w głównych plikach szablonu - index.php (i ewentualnie innych). Przykładowo:

 • <jdoc:include type="head" /> w miejsce stosowanego w szablonach 1.0.x <?php mosShowHead(); ?>,
 • <?php echo $mainframe->getCfg('sitename');?> w miejsce stosowanego w 1.0.x <?php echo $mosConfig_sitename; ?>
  [uwaga: metoda $mainframe->getCfg() działa teraz w stosunku do wszystkich parametrów ustawianych w configuration.php], np.
  • <?php echo $mainframe->getCfg( 'live_site' );?> w miejsce stosowanego w 1.0.x <?php echo $mosConfig_live_site; ?>
 • <?php defined('_JEXEC') or die('Restricted index access');  ?> w miejsce stosowanego w 1.0.x <?php defined('_VALID_MOS') or die( 'Restricted access' ); ?>,
 • <?php echo JURI::base();?> w miejsce stosowanego w 1.0.x <?php echo $mosConfig_live_site; ?>.

Poszerzona rola pliku templateDetails.xml

W Joomla! 1.5 zwiększono konfiguracyjne funkcje pliku templateDetails.xml. Poza spełnianiem zadań znanych z Joomla! 1.0 plik ten służy:

 • deklarowaniu pozycji modułów,
 • obsłudze konfiguracji - deklarowaniu parametrów i kontrolek umożliwiających ich ustawianie,
 • definiowaniu plików językowych obsługujących szablon.

Element główny: install zamiast mosinstall

Kosmetyczną, ale istotną jest również zmiana nazwy elementu głównego. W szablonach dla Joomla! 1.0 wszystkie elementy obejmował element główny <mosinstall>, w Joomla! 1.5 obejmuje element <install>, a składnia znacznika otwierającego jest następująca:

<install type="template" version="1.5">

W przypadku szablonu dla Joomla! 1.5 oba argumenty, zarówno type, jak i version są obowiązkowe. Próba instalacji szablonu, w którym w pliku templateDetails.xml nie zostanie określona w znaczniku <install> wersja Joomla! zakończy się niepowodzeniem i komunikatem: "Prawdopodobnie Twoje rozszerzenie zostało napisane dla starszej wersji Joomla!. Pomocne może być włączenie dodatku System - Spuścizna (Legacy Plugin)". W znaczniku <mosinstall>, w plikach szablonów dla Joomla! 1.0 argument version nie miał żadnego praktycznego znaczenia.

Uwaga: Brak argumentu version w znaczniku <install> powoduje jedynie błąd podczas instalacji szablonu. Jeśli jednak pliki szablonu umieścimy na serwerze za pomocą FTP, Joomla! 1.5 obsłuży szablon poprawnie także i wówczas, gdy argumentu version nie będzie.

Deklarowanie pozycji modułów

W szablonach dla Joomla! 1.5 deklarowanie pozycji modułów zostało przeniesione do pliku templateDetails.xml. Służy temu nowa sekcja pliku, tworzona znacznikiem <positions>, obejmującym znaczniki <position> deklarujące konkretne pozycje. Na przykład:

<positions>            
 <position>top</position>       
 <position>left</position>     
</positions>

Ponadto pozycje modułów są obsługiwane przez Joomla! bez względu na to, czy zostaną zadeklarowane w pliku templateDetails.xml. Aby umieścić pozycję modułów na liście pozycji możliwych do wykorzystania, wystarczy je wpisać bezpośrednio w polu otwierającym rozwijaną listę wyboru Pozycja modułu w edytorze dowolnego modułu.

Parametry szablonu

Fascynującą właściwością szablonów dla Joomla! 1.5 jest prosty sposób definiowania w pliku templateDetails.xml różnych parametrów konfiguracyjnych. Grupujemy je w elemencie params, umieszczając każdy między znacznikiem opisującym param oraz umieszczonymi wewnątrz nich – w niektórych przypadkach – elementami option z atrybutem value. Domyślne wartości parametrów przechowujemy w pliku params.ini, który - podobnie jak plik templateDetails.XML jest jednym z plików szablonu. Parametry można konfigurować na zapleczu w edytorze szablonu, a także "w locie", korzystając z Javascript.

Oto przykład deklaracji w pliku templateDetails.xml:

<params>
  <param name="colorVariation" type="list" default="white" label="Wersja kolorystyczna" description="Zaznacz domyślną wersję kolorystyczną ">
   <option value="">Domyślna</option>
   <option value="blue">Błękit</option>
   <option value="red">Czerwień</option>
   <option value="green">Zieleń</option>
  </param>
</params>

Znacznik <params> rozpoczyna, a znacznik </params> kończy sekcję definiującą dostępne opcje konfiguracyjne.

API Joomla! 1.5 udostępnia 21 typów parametrów, które można wykorzystać w projektowaniu szablonów. Możliwe jest również definiowanie nowych własnych typów.

Deklaracja plików językowych

Joomla! 1.5 umożliwia lokalizację wszystkich elementów, także szablonów. Możliwe jest zarówno tłumaczenie napisów w plikach definiujących wygląd stron (index.php i innych), jak i w pliku konfiguracyjnym templateDetails.xml. Napisy w domyślnym języku oraz tłumaczenia deklarowane są w specjalnych plikach w formacie INI, a informację o plikach językowych dołączonych do szablonu umieszczamy w dwóch sekcjach:

 • sekcji <languages> w przypadku plików definiujących napisy wyświetlane na stronach witryny:
<languages>
  <language tag="en-GB">en-GB.tpl_nazwaszablonu.ini</language>
  <language tag="pl_PL">pl-PL.tpl_nazwaszablonu.ini</language>
</languages>
 • sekcji <languages> z atrybutem folder="admin" umieszczonej w sekcji <administration> w przypadku plików definiujących napisy wyświetlane na stronach zaplecza:

Albo o dołączonych do szablonu zaplecza:

<administration>
  <languages folder="admin">
   <language tag="en-GB">en-GB.tpl_nazwaszablonu.ini</language>
   <language tag="pl_PL">pl-PL.tpl_nazwaszablonu.ini</language>
  </languages>
</administration>

Podmiana domyślnych widoków

Standardowy system ramek ('wyglądu') zdefiniowany w kodzie modułów i komponentów oraz paginacji może być nadpisany przez szablon. Pliki definiujące domyślne wyglądy każdego komponentu i modułu znajdują się w katalogach modules/mod_modulename/tmpl oraz components/com_componentname/views/layout/tmpl. Standardowe ramki paginacji zdefiniowane są w pliku pagination.php. Projektant może umieścić w katalogu szablonu własne skrypty modyfikujące standardowe rozwiązania.

Pozycje modułów

Zmodyfikowano sposób sprawdzania ilości modułów, które administratorzy włączyli w pozycji modułu. Znana z szablonów 1.0.x funkcja mosCountModules została zastąpiona funkcją $this->countModules oraz warunkami, które można dodać w instrukcji sterującej, korzystając z operatorów '+', '-', 'or' oraz 'and', e.g. if ($this->countModules('left or right') == 1). Metodę tę można wykorzystać przy projektowaniu kolumn składanych (np. ukrywania lewej lub prawej kolumny, gdy nie zawierają treści).

Struktura plików szablonu

Mergefrom.png
Zasugerowano, aby z tym artykułem zintegrować artykuł: Typowa struktura szablonu. (dyskusja)

Pliki wszystkich szablonów witryny Joomla! przechowywane są w katalogu /templates/, w odrębnych folderach nazwanych tak jak szablony: /nazwa_szablonu. Pliki wszystkich szablonów zaplecza przechowywane są w odrębnych folderach w katalogu /administrator/templates/.

Joomla 1.0

Compat 10.png Typowy katalog szablonu w Joomla 1.0 zawiera:

 • /css - folder z plikiem lub plikami arkuszy stylów,
 • /images - folder z plikami graficznymi,
 • /js - folder z plikami skryptów javascript nazywany czasem również /javascript ,

W macierzystym katalogu szablonu znajdują się pliki:

 • index.php
 • templateDetails.xml
 • template_thumbnail.png

Oto przykładowa typowa struktura katalogów szablonu w Joomla 1.0:

/templates
  /moj_szablon
   /css
     index.html
     template_css.css
   /images
     index.html
     logo.png
     list.png
     menu_bg.png
     belka.png
   index.html
   index.php
   template_thumbnail.png
   templateDetails.xml

Joomla 1.5

Compat 15.png W typowym katalogu szablonu dla Joomla! 1.5 mamy dodatkowo jeden folder html. Powinien zawierać następujące foldery:

 • /css - folder z plikami .css
 • /html - folder ze skryptami podmieniającymi skrypty rdzenia Joomla! definiujące standardowe widoki
 • /images - folder z plikami graficznymi.

W macierzystym katalogu szablonu znajdują się pliki:

 • index.php
 • templateDetails.xml
 • template_thumbnail.png
 • index.html - chroni katalog przed podglądem
 • component.php - wykorzystywany w wyświetlaniu pojedynczego komponentu (np. index.php?option=com_content&id=11&tmpl=component). Pomijane są wówczas wszystkie moduły
 • favicon.ico
 • params.ini

Oto przykładowa typowa struktura katalogów szablonu w Joomla 1.5:

/templates
  /moj_szablon
   /css
     index.html
     template.css
   /html
     /com_content
      /article
        default.php
        form.php
        index.html
      /category
        blog.php
        blog_item.html
        blog_links.html
        default.php
        default_items.php
        index.html
      editor_content.css
      index.html
      modules.php
      pagination.php
   /images
     logo.png
     list.png
     menu_bg.png
     belka.png
   component.php
   favicon.ico
   index.html   
   index.php
   params.ini
   template_thumbnail.png
   templateDetails.xml

Zgodnie z konwencją stosowaną w systemach UNIX, nazwy katalogów powinny być zapisane bez spacji, a jeśli złożone są z kilku wyrazów, to należy zapisać je razem, np. używając łączników. Ilustracja poniżej przedstawia drzewo katalogu /templates, w którym umieszczone są trzy szablony.

Templates directory rhuk1.pngDomyślny szablon systemowy

System szablonów (w katalogu /templates) został rozszerzony tak, by można włączyć więcej plików CSS oraz nadpisujących standardowe rozwiązania plików modules.php i component.php. Można włączyć do swego szablonu kilka plików CSS. Na przykład:

<link rel="stylesheet" href="templates/system/css/system.css" type="text/css" /> 
<link rel="stylesheet" href="templates/system/css/general.css" type="text/css" />

Biblioteki Javascript

System szablonów wzbogacono o dwie biblioteki Javascript, do których można się odwołać we własnych szablonach. Na przykład:

<script type="text/javascript" src="media/system/js/mootools.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="media/system/js/caption.js"></script>

Strony błędów

Do szablonu włączono więcej standardowych stron błedów błędów (403.php i 500.php). Dodano również nową instrukcję - <jdoc:include type="message" /> - umieszczającą w szablonie obszar prezentacji komunikatów błędów. Instrukcja musi być umieszczona w pliku index.php szablonu, aby wyświetlać komunikaty błędów i powiadomienia systemowe. Zobacz także: Własne strony błędów

Tryb zgodności wstecznej

Nowe rozwiązania projektowe zastosowane w Joomla! 1.5 wymagają rozszerzeń napisanych wedle nowego wzorca projektowego, ale w Joomla! 1.5 można korzystać z rozszerzeń - komponentów, modułów, dodatków i szablonów zaprojektowanych dla Joomla! 1.0 w specjalnym trybie – trybie zgodności wstecznej.

Dopóki tryb zgodności wstecznej nie zostanie włączony, żadnego rozszerzenia z bogatej spuścizny po okresie rozwoju Joomla! 1.0.x nie uda się zainstalować. Próba instalacji zakończy się komunikatem błędu, że w pakiecie nie znaleziono pliku XML lub że jest on niepoprawny. Jeśli nawet zainstalujemy jakieś rozszerzenie metodą "ręczną", nie będzie ono działać, dopóty nie włączymy trybu zgodności wstecznej.

Aby włączyć tryb zgodności wstecznej:

 1. Z rozwijanego menu zaplecza wybierz pozycję Rozszerzenia -> Dodatki [Extensions -> Plugins]
 2. Odszukaj na liście dodatek System : Spuścizna [System – Legacy]
 3. Naciśnij czerwoną ikonę wskazującą stan publikacji w kolumnie Włączone tak, aby w jej miejscu pojawiła się zielona ikona z fiszki sygnalizującej opublikowanie.

Możesz również nacisnąć nazwę dodatku, aby przejść do trybu edycji i przy własności Włączony zaznaczyć pole wyboru Tak.

O przełączeniu Joomla! w tryb zgodności wstecznej informować będzie odnośnik na pasku informacyjnym, po prawej stronie rozwijanego menu zaplecza. Naciśnięcie odnośnika spowoduje wyłączenie trybu zgodności wstecznej.


Zgodność wsteczna

W Joomla! 1.5 można korzystać z szablonów przygotowanych dla Joomla! 1.0, ale nieodzownym warunkiem ich obsługi jest włączenie trybu zgodności wstecznej. Przełączenie w tryb zgodności wstecznej spowoduje, że Joomla! 1.5 będzie „rozumieć” i poprawnie interpretować instrukcje i rozwiązania właściwe dla Joomla! 1.0, ale zaniechane w Joomla! 1.5.

Włączenie trybu zgodności wstecznej polega na opublikowaniu specjalnego dodatku systemowego Spuścizna [Legacy]. Choć jest to rozwiązanie dozwolone, to nie jest najlepsze, nie tylko że nieco obniża sprawność działania Joomla!, ale nie pozwala skorzystać w pełni z nowych właściwości szablonów. Stąd zalecane jest opracowanie nowego szablonu albo unowocześnienie starego do reguł stosowanych w Joomla! 1.5.

Zobacz też


Zaktualizuj plik index.php

 1. Zamień _VALID_MOS na _JEXEC
 2. Zamień $mosConfig_absolute_path na $this->baseurl
 3. Zamień $mosConfig_live_site na $mainframe->getCfg( 'live_site' )
 4. Zamień napisy nieprzetłumaczalne na napisy możliwe do lokalizacji. Na przykład, zastąp echo 'Witaj' na echo JText::_( 'Witaj' )
 5. Zamień odwołania do mosGetParam na odwołania do JRequest::getVar. Na przykład, zastąp $id = mosGetParam( $_REQUEST, 'id', 0 ); na $id = JRequest::getVar( 'id', 0 );
 6. Zamień mosShowHead(); na <jdoc:include type="head" />
 7. Zamień mosMainBody() na <jdoc:include type="component" />
 8. Zamień mosLoadModules( $position_name, $style ); na <jdoc:include type="modules" name=$position_name style=$style />
 9. Dodaj na początku obszaru przeznaczonego na treść główną instrukcję wyświetlającą komunikaty: <jdoc:include type="message" />
 10. Zastąp konstrukcje <?php if (mosCountModules('pozycja')) { ?>...kod...<?php } ?> na konstrukcje <?php if($this->countModules('pozycja')) : ?>...kod...<?php endif; ?>
 11. Zastąp konstrukcje <?php if (mosCountModules('pozycja1') || mosCountModules('pozycja2')) { ?>...kod...<?php } ?> na konstrukcje <?php if ($this->countModules( 'pozycja1 or pozycja2' )) : ?>...kod...<?php endif; ?>
Zaktualizuj plik templateDetails.xml

W pliku templateDetails.xml konieczne jest dokonanie co najmniej dwóch poprawek i jednego uzupełnienia:

 1. Zamień stronę kodową np. z <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> na <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. Zamień <mosinstall type="template" version="1.0.0"> na <install type="template" version="1.5"> oraz ostatnią linię z </mosinstall> na </install>
 3. Dodaj fragment definiujący pozycję modułów, np.
<positions>
	<position>topmenu</position>
	<position>left</position>
	<position>right</position>
</positions>

Ponadto plik templateDetails.xml można uzupełnić o o sekcję deklarującą parametry oraz - jeśli takie zostaną dołączone, pliku konfiguracyjnym .ini i plikach językowych.

Element główny: install zamiast mosinstall

Kosmetyczną, ale istotną jest również zmiana nazwy elementu głównego. W szablonach dla Joomla! 1.0 wszystkie elementy obejmował element główny <mosinstall>, w Joomla! 1.5 obejmuje element <install>, a składnia znacznika otwierającego jest następująca:

<install type="template" version="1.5">

W przypadku szablonu dla Joomla! 1.5 oba argumenty, zarówno type, jak i version są obowiązkowe. Próba instalacji szablonu, w którym w pliku templateDetails.xml nie zostanie określona w znaczniku <install> wersja Joomla! zakończy się niepowodzeniem i komunikatem: "Prawdopodobnie Twoje rozszerzenie zostało napisane dla starszej wersji Joomla!. Pomocne może być włączenie dodatku System - Spuścizna (Legacy Plugin)". W znaczniku <mosinstall>, w plikach szablonów dla Joomla! 1.0 argument version nie miał żadnego praktycznego znaczenia.

Uwaga: Brak argumentu version w znaczniku <install> powoduje jedynie błąd podczas instalacji szablonu. Jeśli jednak pliki szablonu umieścimy na serwerze za pomocą FTP, Joomla! 1.5 obsłuży szablon poprawnie także i wówczas, gdy argumentu version nie będzie.

Deklarowanie pozycji modułów

W szablonach dla Joomla! 1.5 deklarowanie pozycji modułów zostało przeniesione do pliku templateDetails.xml. Służy temu nowa sekcja pliku, tworzona znacznikiem <positions>, obejmującym znaczniki <position> deklarujące konkretne pozycje. Na przykład:

<positions>            
 <position>top</position>       
 <position>left</position>     
</positions>

Ponadto pozycje modułów są obsługiwane przez Joomla! bez względu na to, czy zostaną zadeklarowane w pliku templateDetails.xml. Aby umieścić pozycję modułów na liście pozycji możliwych do wykorzystania, wystarczy je wpisać bezpośrednio w polu otwierającym rozwijaną listę wyboru Pozycja modułu w edytorze dowolnego modułu.

Parametry szablonu

Fascynującą właściwością szablonów dla Joomla! 1.5 jest prosty sposób definiowania w pliku templateDetails.xml różnych parametrów konfiguracyjnych. Grupujemy je w elemencie params, umieszczając każdy między znacznikiem opisującym param oraz umieszczonymi wewnątrz nich – w niektórych przypadkach – elementami option z atrybutem value. Domyślne wartości parametrów przechowujemy w pliku params.ini, który - podobnie jak plik templateDetails.XML jest jednym z plików szablonu. Parametry można konfigurować na zapleczu w edytorze szablonu, a także "w locie", korzystając z Javascript.

Oto przykład deklaracji w pliku templateDetails.xml:

<params>
  <param name="colorVariation" type="list" default="white" label="Wersja kolorystyczna" description="Zaznacz domyślną wersję kolorystyczną ">
   <option value="">Domyślna</option>
   <option value="blue">Błękit</option>
   <option value="red">Czerwień</option>
   <option value="green">Zieleń</option>
  </param>
</params>

Znacznik <params> rozpoczyna, a znacznik </params> kończy sekcję definiującą dostępne opcje konfiguracyjne.

API Joomla! 1.5 udostępnia 21 typów parametrów, które można wykorzystać w projektowaniu szablonów. Możliwe jest również definiowanie nowych, własnych typów.

Deklaracja plików językowych

Joomla! 1.5 umożliwia lokalizację wszystkich elementów, także szablonów. Możliwe jest zarówno tłumaczenie napisów w plikach definiujących wygląd stron (index.php i innych), jak i w pliku konfiguracyjnym templateDetails.xml. Napisy w domyślnym języku oraz tłumaczenia deklarowane są w specjalnych plikach w formacie INI, a informację o plikach językowych dołączonych do szablonu umieszczamy w dwóch sekcjach:

 • sekcji <languages> w przypadku plików definiujących napisy wyświetlane na stronach witryny:
<languages>
  <language tag="en-GB">en-GB.tpl_nazwaszablonu.ini</language>
  <language tag="pl_PL">pl-PL.tpl_nazwaszablonu.ini</language>
</languages>
 • sekcji <languages> z atrybutem folder="admin" umieszczonej w sekcji <administration> w przypadku plików definiujących napisy wyświetlane na stronach zaplecza:

Albo o dołączonych do szablonu zaplecza:

<administration>
  <languages folder="admin">
   <language tag="en-GB">en-GB.tpl_nazwaszablonu.ini</language>
   <language tag="pl_PL">pl-PL.tpl_nazwaszablonu.ini</language>
  </languages>
</administration>


Popraw i uzupełnij arkusz CSS

W Joomla 1.0 skrypty patTemplate znajdowały się w katalogu /includes/patTemplate/, a odwołanie do nich miało postać:

require_once($mosConfig_absolute_path.'/includes/patTemplate/patTemplate.php');

W Joomla 1.5 znajdują się w katalogu /libraries/patTemplate/, a odwołanie do nich może mieć postać

jimport('pattemplate.patTemplate');


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],